giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh thành đô

73 397 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 15:20

B GIÁO DC ÀO TO TRNGăIăHCăTHNGăLONG o0o KHịAăLUNăTTăNGHIP  TÀI: GIIăPHÁPăNỂNGăCAOăCHTăLNGăCHOăVAYă TIểUăDỐNGăTIăNGỂNăHÀNGăTHNGăMIăCă PHNăUăTăVÀăPHÁTăTRINăVITăNAMă CHIăNHÁNHăTHÀNHăỌ SINHăVIểNăTHC HIN : PHMăTHăMAIăLINH MÃăSINHăVIểN : A18013 CHUYểNăNGÀNH : NGỂNăHÀNG HÀăNIăậ 2014 B GIÁO DC ÀO TO TRNGăIăHCăTHNGăLONG o0o KHịAăLUNăTTăNGHIP  TÀI: GIIăPHÁPăNỂNGăCAOăCHTăLNGăCHOăVAY TIểUăDỐNGăTIăNGỂNăHÀNGăTHNGăMIăCă PHNăUăTăVÀăPHÁTăTRINăVITăNAMă CHIăNHÁNHăTHÀNHăỌ Giáoăviênăhngădn : Th.săNgôăKhánhăHuyn Sinhăviênăthcăhin : PhmăThăMaiăLinh Mƣăsinhăviên : A18013 ChuyênăngƠnh : TƠiăchínhăậ NgơnăhƠng HÀ NIăậ 2014 Thang Long University Library LIăCMăN Li đu tiên cho em xin gi li cm n chân thành và sâu sc đn giáo viên hng dn là Thc s Ngô Khánh Huyn. Cô đư luôn tn tình giúp đ em, ch ra cho em nhng thiu sót và giúp em có đnh hng tt hn trong sut quá trình thc hin khóa lun tt nghip này. Bên cnh đó, em cng xin đc cm n các thy cô giáo trong Khoa Kinh t và các khoa khác ca Trng i hc Thng Long đư ging dy và cung cp cho em nhng kin thc trong tng môn hc. ây là c s đ em bám sát và vn dng trong quá trình thc hin khóa lun. Em cng xin gi li cm n đn các cán b nhân viên ca Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam – Chi nhánh Thành ô, đc bit là các anh ch làm vic ti Phòng khách hàng Cá nhân đư nhit tình giúp đ và to điu kin thun li cho em trong quá trình thc tp ti chi nhánh. Do trình đ, kin thc chuyên môn cng nh kinh nghim thc t ca em còn nhiu hn ch nên trong ni dung phân tích, các đánh giá và gii pháp đa ra trong khóa lun này còn mang tính ch quan và không tránh khi thiu sót. Vì vy em rt mong nhn đc s góp ý t các thy cô đ khóa lun ca em đc hoàn thin hn. Em xin chân thành cm n! Sinh viên Phm Th Mai Linh LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan Khóa lun tt nghip này là do t bn thân thc hin có s h tr t giáo viên hng dn và không sao chép các công trình nghiên cu ca ngi khác. Các d liu thông tin th cp s dng trong Khóa lun là có ngun gc và đc trích dn rõ ràng. Tôi xin chu hoàn toàn trách nhim v li cam đoan này! Sinhăviên PhmăThăMaiăLinh Thang Long University Library MCăLC LIăMăU CHNGă 1.ă Lụă LUNă CHUNGă Vă CHOă VAYă TIểUă DỐNG CAă NGỂN HÀNGăTHNGăMI 1 1.1.ăTngăquanăvăngơnăhƠngăthngămi 1 1.1.1. Khái nim ngân hàng thng mi 1 1.1.2. Các hot đng ch yu ca ngân hàng thng mi 2 1.2.ăChoăvayătiêuădùngăcaăngơnăhƠngăthngămi 5 1.2.1. Khái nim cho vay tiêu ếùng 5 1.2.2. Nguyên tc chung trong cho vay tiêu ếùng 5 1.2.3. iu kin vay vn tiêu ếùng 6 1.2.4. c đim cho vay tiêu ếùng 7 1.2.5. Phân loi cho vay tiêu ếùng 9 1.2.6. Vai trò ca cho vay tiêu ếùng 11 1.3.ăChtălngăchoăvayătiêuădùngătiăngơnăhƠngăthngămi 12 1.3.1. Khái nim cht lng cho vay tiêu ếùng 12 1.3.2. Các ch tiêu đánh giá cht lng cho vay tiêu ếùng 13 1.3.3. Các nhân t nh hng đn cht lng cho vay tiêu ếùng 17 CHNGă 2:ă THCă TRNGă HOTă NGă CHOă VAYă TIểUă DỐNGă TIă NGỂNăHÀNGăTHNGăMIăCăPHNăUăTăVÀăăPHÁTăTRIN VITăNAMă- CHIăNHÁNHăTHÀNHăỌ 22 2.1.ăTngăquanăvăngơnăhƠngăthngămiăcăphnăuătăvƠăPhátătrinăVită Nam ậ ChiănhánhăThƠnhăô 22 2.1.1. Quá trình hình thành ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Thành ô 22 2.1.2. Tình hình hot đng kinh ếoanh ca ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Thành ô 25 2.2.ăThcătrngăhotăđngăchtălngăchoăvayătiêuădùngătiăngơnăhƠngăthngă miăcăphnăuătăvƠăPhátătrinăVităNamă- ChiănhánhăThƠnhăô 32 2.2.1. Các sn phm cho vay tiêu ếùng áp ếng ti ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam – Chi nhánh Thành ô 32 2.2.2. Quy trình cho vay tiêu ếùng ti ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam – Chi nhánh Thành ô 34 2.2.3. Tình hình gii ngân cho vay tiêu ếùng giai đon nm 2011 – 2013 36 2.2.4. Tình hình thu n cho vay tiêu ếùng giai đon nm 2011 – 2013 37 2.2.5. Tình hình ế n cho vay tiêu ếùng giai đon nm 2011 – 2013 39 2.2.6. N quá hn cho vay tiêu ếùng giai đon nm 2011 – 2013 44 2.2.7. Vòng quay vn cho vay tiêu ếùng giai đon nm 2011 – 2013 46 2.2.8. H s thu n cho vay tiêu ếùng giai đon nm 2011 – 2013 47 2.2.9. Li nhun cho vay tiêu ếùng giai đon nm 2011 – 2013 48 2.3.ăánhăgiáăchtălngăchoăvayătiêuădùngătiăngơnăhƠngăthngămiăcăphnă uătăvƠăPhátătrinăVităNamă- ChiănhánhăThƠnhăô 49 2.3.1. Nhng kt qu đt đc 49 2.3.2. Mt s tn ti 50 2.3.3. Nguyên nhân 51 CHNGă3:ăGIIăPHÁPăNỂNGăCAOăCHTăLNGăCHOăVAYăTIểUăDỐNGă TIă NGỂNă HÀNGă THNGă MIă Că PHNă Uă Tă VÀă PHÁTă TRINă VITăNAMăậ CHIăNHÁNHăTHÀNHăỌ 53 3.1.ănhăhngăphátătrinăhotăđngăchoăvayătiêuădùngăcaăngơnăhƠngăthngă miăcăphnăuătăvƠăPhátătrinăVităNamăậ ChiănhánhăThƠnhăôătrongăthiă gianăti 53 3.2.ăSăcnăthităphiănơngăcaoăchtălngăchoăvayătiêuădùng 54 3.2.1. i vi nn kinh t 54 3.2.2. i vi khách hàng 54 3.2.3. i vi ngân hàng thng mi 54 3.3.ăGiiăphápănơngăcaoăchtălngăchoăvayătiêuădùngătiăngơnăhƠngăthngămiă c phnăuătăvƠăPhátătrinăVităNamăậ ChiănhánhăThƠnhăô 55 3.3.1. ào to và phát trin ngun nhân lc 55 3.3.2. Tng cng phát trin các sn phm cho vay tiêu ếùng 56 3.3.3. M rng hot đng MarkỀting 56 3.3.4. M rng đi tng cho vay tiêu ếùng 57 3.3.5. Gii pháp gim thiu ri ro 58 3.3.6. Nâng cao c s vt cht k thut công ngh và các trang thit b 58 3.3.7. X lý tài sn đm bo 59 3.4.ăMtăsăkinăngh 59 3.4.1. Kin ngh đi vi s qun lý v mô ca Nhà nc 59 3.4.2. Kin ngh vi ngân hàng Nhà nc 61 3.4.3. Kin ngh vi ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam 61 KTăLUN 63 Thang Long University Library DANHăMCăBNG,ăBIU,ăSă Bng 2.1. Hot đng huy đng vn nm 2011 – 2013 26 Bng 2.2. Hot đng cho vay nm 2011 – 2013 28 Bng 2.3. Báo cáo kt qu hot đng kinh doanh nm 2011 – 2013 29 Bng 2.4. S lng th tín dng phát hành 30 Bng 2.5. Doanh s cho vay tiêu dùng 36 Bng 2.6. Doanh s thu n cho vay tiêu dùng 37 Bng 2.7. Tình hình d n cho vay tiêu dùng phân theo thi gian 39 Bng 2.8. Tình hình d n cho vay tiêu dùng phân theo sn phm 41 Bng 2.9. Tình hình n quá hn cho vay tiêu dùng 45 Bng 2.10. Vòng quay vn cho vay tiêu dùng 46 Bng 2.11. H s thu n cho vay tiêu dùng 47 Bng 2.12. Thu lưi cho vay tiêu dùng 48 Biu đ 2.1. Tình hình doanh s cho vay tiêu dùng 36 Biu đ 2.2. Tình hình doanh s thu n cho vay tiêu dùng 38 Biu đ 2.3. Tình hình d n cho vay tiêu dùng theo thi gian 40 Biu đ 2.4. C cu d n các sn phm cho vay tiêu dùng 43 Biu đ 2.5. Vòng quay vn cho vay tiêu dùng 46 Biu đ 2.6. Tình hình thu lưi t cho vay tiêu dùng 48 S đ 2.1. C cu t chc ca ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam – Chi nhánh Thành ô 23 LIăMăU 1. S cn thit caăđ tƠi Ngân hàng là mt trong nhng mt xích quan trng cu thành nên s vn đng nhp nhàng ca nn kinh t. Có th nói hot đng ngân hàng là mt huyt mch ca nn kinh t, là lnh vc không th thiu đi vi s phát trin kinh t - xư hi. Trong các hot đng ca ngân hàng thì cho vay là hot đng c bn và truyn thng, có vai trò quan trng to ra ngun thu ch yu cho ngân hàng, giúp ngân hàng s dng ngun vn huy đng mt cách hiu qu nht. Trc bi cnh nn kinh t ngày càng phát trin, đi sng nhân dân ngày càng tng cao, nhu cu tiêu dùng ca ngi dân cng t đó mà ngày mt ln. Xut phát t thc t đó, cho vay tiêu dùng (CVTD) đang tr thành mt lnh vc tim nng mà tt c các ngân hàng đu hng ti. Trong nhng nm gn đây, CVTD cng đư đt đc mt s kt qu nht đnh. Song bên cnh đó CVTD vn còn bc l nhiu hn ch nht đnh nh đnh mc CVTD ti đa còn thp, thi hn CVTD ngn, chính sách và th tc CVTD còn phc tp và hn ch. Thc t đư cho thy rng cht lng CVTD ti ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam (BIDV) – Chi nhánh Thành ô cha thc s đc quan tâm đúng mc. Vic nâng cao cht lng CVTD vn là mt bài toán ln không ch vi bn thân chi nhánh mà còn là ca toàn h thng, các cp, ngành khác. Nhn thc đc tm quan trng và cp thit ca vn đ trên, “Giiăphápănơngă cao chtălng choăvayătiêuădùngătiăngơnăhƠngăthngămi c phnăuătăvƠă Phátătrin Vit Nam - ChiănhánhăThƠnhăô” s là mt đ tài góp phn nâng cao hiu qu hot đng CVTD nói riêng cng nh hot đng kinh doanh ca BIDV – Chi nhánh Thành ô nói chung trong nhng nm ti. 2. Mcăđíchănghiênăcu caăđ tƠi - Làm rõ mt s vn đ c bn v cho vay tiêu dùng và cht lng cho vay tiêu dùng ti ngân hàng thng mi (NHTM). - Phân tích, đánh giá thc trng cht lng cho vay tiêu dùng ti ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Thành ô. -  xut nhng gii pháp và kin ngh nhm nâng cao cht lng hot đng cho vay tiêu dùng ti ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Thành ô trong thi gian ti. Thang Long University Library 3.ăiătngăvƠăphmăviănghiênăcuăđ tƠi - i tng nghiên cu ca đ tài: Cho vay tiêu dùng và cht lng cho vay tiêu dùng ti ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Thành ô. - Phm vi nghiên cu ca đ tài: Thc trng hot đng cho vay tiêu dùng ti ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam – Chi nhánh Thành ô giai đon nm 2011- 2013. 4.ăPhngăphápănghiênăcu Các phng pháp nghiên cu đc s dng trong quá trình thc hin khóa lun bao gm: phng pháp phân tích và phng pháp tng hp. 5. Kt cu caăkhóaălun Ngoài li m đu, kt lun, danh mc t vit tt, danh mc s đ, và bng biu, ni dung ca khóa lun gm ba chng: Chng 1: Lý lun chung v cho vay tiêu ếùng ca ngân hàng thng mi. Chng 2: Thc trng hot đng cho vay tiêu ếùng ti ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Thành ô. Chng 3: Gii pháp nâng cao cht lng cho vay tiêu ếùng ti ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Thành ô. 1 CHNGă1.ăLụăLUN CHUNG V CHOăVAYăTIểUăDỐNG CAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI 1.1. Tng quan v ngơnăhƠngăthngămi 1.1.1. Khái nim ngân hàng thng mi Lch s NHTM đc hình thành cùng vi nn sn xut hàng hóa. S phát trin hàng hóa chính là tin đ cho s phát trin, hình thành ca ngân hàng. Nghip v đu tiên ca ngh ngân hàng chính là nghip v đi tin hoc đúc tin. Ngi làm ngh đi tin thng là ngi giàu, trc đó có th làm ngh cho vay nng lưi. H thng có két tt đ ct tr đm bo an toàn. Do yêu cu ca các lưnh chúa, các nhà buôn nên nhiu ngi làm ngh đi tin kiêm luôn c nghip v ct tr h. Vic ct tr h ca nhiu ngi làm tng khon thu nhp, tng các loi tin, thúc đy s thanh toán không dùng tin mt. Do vic thanh toán này có nhiu u đim nên đư thu hút đc các thng gia gi tin nhiu hn. Trong hot đng thc tin, nhng ngi ct tr tin nhn thng xuyên có ngi gi tin vào và có ngi rút tin ra, song tt c không cùng mt lúc nên to d tha trong két. Trong khi đó có mt b phn ngi thiu tin mun vay. Chính vì th các nhà buôn này đư s dng s tin d trong két đó cho vay. Vic cho vay đư mang li li nhun ln cho các ông ch. Do vy các ông ch đu tìm cách thu hút tin gi đ cho vay bng cách tr lưi cho ngi gi tin. Hot đng này làm thay đi c bn hot đng ca nhà buôn tin, t k cho vay nng lưi tr thành nhà buôn và là Ngân hàng. Theo Lut các t chc tín dng nm 2010: Ngân hàng là loi hình t chc tín dng có th đc thc hin tt c các hot đng ngân hàng theo quy đnh ca Lut này. Theo tính cht và mc tiêu hot đng, các loi hình ngân hàng bao gm ngân hàng thng mi, ngân hàng chính sách, ngân hàng hp tác xư. Trong đó, NHTM là loi hình chim t trng ln nht v s lng, th phn và quy mô tài sn. Cho đn thi đim hin nay có rt nhiu khái nim v NHTM: -  M: NHTM là mt công ty kinh doanh chuyên cung cp dch v tài chính và hot đng trong ngành dch v tài chính. -  Pháp: NHTM là nhng xí nghip thng xuyên nhn ca công chúng di hình thc tin gi hay hình thc khác và h dùng vào nghip v chit khu, tín dng hay dch v tài chính. - Nhà kinh t hc David Begg đnh ngha: NHTM là trung gian tài chính có giy phép kinh doanh ca Chính ph đ cho vay tin và m các tài khon tin gi. -  n : NHTM là c s xác nhn các khon tin gi đ cho vay, tài tr và đu t. Thang Long University Library [...]... i h Th i h ng, g m ng n h n - Cho vay ng n h n: - Cho vay trung h n: L - Cho vay ih ih nt n ih i su v ah ng cho vay nh kho n cho vay l n, s c th h in th nh, gi ph c v cho vay t cho vay s kho n cho vay kinh doanh hi n nay v su cc 1.2.3.5 L i nhu T nh n, uh m t m c nh trong ho c t cho th pd Ngu n tr n ch y u c a kho m hi n t i c a i vay, kh ng khi n n kinh t g s r thu h - R i ro ch quan: n c a c x... trong quan h vay v n m b o ti n vay p ngu ng h c kho n vay) 1.2.4.1 c cho vay nh ng nhu c u v c s ng, sinh ho t Do v ho u vay v n c a nh chi thu ng h p ph bi n sau : -K xu t hi n nh m tho -K tri n m c ah c thu nh p th p: nhu c os i gi a thu nh c thu nh -K nhu c ng n ti n d c thu nh p cao: nhu c y sinh nh m nv nc ah m kho n cho vay i nh so v kinh doanh Cho vay b nh ng s n cho vay l n y ng v i, ch n CVTD... tinh th ng ph u chung 22 Nh ng ho - Nh n ti n g i c ac ch ch c kinh t - Nh n ti n g i ti t ki m c - Cho vay ng n h nghi p thu c m n kinh t , h is b ng VND, ngo i t nb it i iv nh c - nm - Cho vay xu t nh p kh u, chi t kh , chuy n kho n t kh u b ch ng t , yt - Th c hi pv c gi - Th c hi pv c t , nghi p v b kinh doanh ngo i t - D ch v - ch v u t ch c c o hi i c ph n Vi t Nam BIDV s t i 463 Nguy N cg ch... 90 1.185 65 -9 70,5 239,5 10 1.094 2.395 2.357 2.1 100 2.279 38 2.395 100 161 7,06 -4 5 1.095 45 -9 0 -7 ,6 35 854,5 3,57 1.345 55 251 22,94 100 2.279 100 -1 16 -4 ,84 2.440 100 161 7,06 98,4 2.243 98 -1 14 -4 ,84 2.305 94 62 2,76 135 6 99 2,75 -1 16 -4 ,84 2.440 100 161 7,06 1,6 100 % 36 2 100 2.279 100 -1 16 -4 ,84 2.440 -2 5,26 443 18,5 495 22 52 12 712 29 217 44 191 8 612 27 421 220 346 14 -2 66 -4 3 1.761 73,5... t ng l c cho n n kinh t n ng Vi c s n xu t 11 Thang Long University Library cm r mb thi ng th t nghi p, c i c 1.3 Ch i m ch iv ho c bi u hi ng cho vay an m i a c th , v a tr ng cho vay Ch khi ch ,t u ki yn Ch c hi cn ng c a ng cho vay t n ng k p th nhu c u n cho i c g cl - i nhu pv is i v i NHTM: Ch pv c th hi n cc mb n Hi u qu h ig ch - iv k p th v tho t ti - iv - d hi u qu c a vi c cho vay nh tranh,... ti u th u chi n ng th i p v n n N u t u ki n c p th , nh m c gi i h cho nh ng ng t i d ng nh k i m c tr - i h n tr m i l nh khi cho vay p: nn p ch v a - uc ct pv c 1.2.5.5 - Gi - Gi m ho c nh ng trong t ng th i k t c gi c ti p ch ng chuy n kho ng ti n m t n ti n g i c iv ho c s b m: i th n th ch p, c m c ab c cho vay ch d m: L s n th ch p ho c c m c , ho c ph ng, ph b c a i th ba ng - Cho vay b ng ti... c vay tr n (g m s ti n g u l n, theo nh ng k h n nh t nh trong th i h n vay il mua nh ng v t d ho tr s t ti n ph c v nhu c iv p trong m t th i k g c m tl nh nh , th i gian vay ng n n vay c d ng th ng ho th u chi d c th a thu i h n cho vay p ki c t ng k , n nhi u k m c hi n vi tu theo m t h n m i h n vay ng Th i h nh d h ns d ic nb m - Cho vay ng n h n: d p s thi u h t v u vay v n, kh ih cs ng c u chi. .. ng cho vay c a NHTM i ngu n l i nhu n l y m nh ho ng CVTD t nghi p Kh thu nh t trong nh ng ngu n thu ch o trong d ch v quan tr ng trong qu T c i nh ng l i nhu 1.2.4.6 R -R nh p nh t i th c u ki n th ch t c b i m t nhi u th i gian n vi c thu thu s c n c bi i vay ch c kho n n doanh nghi nr ng n cho 8 m c cung c th c nh tm trung vay v n 1.2.5 - n cho vay nh s ng ho c c i t c cho nhu c u mua ch - cho. .. ng u ch s im ng cho vay cao N T l n T n n h n, bi cn nn u ki tr n cn t nn n i gian i gian gia h n n c cx in n cho bi t t l ph n c s d ng t l i Ch s ng c - H s thu n Doanh s thu n CVTD H s thu n = Doanh s CVTD tc t th ng ho h i v hay -T l ho ng cho vay trong k Doanh s cho vay n ng CVTD T l * 100 T ng nh t trong vi ng c a CVTD Ch c thu nh c h p d n c a CVTD so v l ng CVTD t 16 n i cho vay n ho t ng nhi... im l n ti p theo cao s d m kh ng cu c s ac d ng d ch v trong nh ng i th c t cho th y khi n vay v n t i xung quanh nh n t nh giao d ch v ng - Doanh s CVTD ng c a n i v i n n kinh i v ho ng cho vay trong m t th i t Doanh s CVTD ph n c kh cho vay c a nhi u th i k d ng uk th th c ph c doanh s ng ho ng Doanh s CVTD T tr ng doanh s CVTD (%) = * 100 T ng doanh s cho vay tr ng doanh s CVTD chi ng N u t tr . 3.ăiătngăvƠăphmăviănghiênăcuăđ tƠi - i tng nghiên cu ca đ tài: Cho vay tiêu dùng và cht lng cho vay tiêu dùng ti ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Thành ô. - Phm vi. trong đó khách hàng vay và tr trc tip cho ngân hàng vi mc tr và thi hn tr mi ln đc quy đnh khi cho vay. - Cho vay tiêu dùng gián tip: Là hình thc cho vay trong đó ngân hàng mua các. vay tiêu ếùng áp ếng ti ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam – Chi nhánh Thành ô 32 2.2.2. Quy trình cho vay tiêu ếùng ti ngân hàng thng mi c phn u t và Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh thành đô, giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh thành đô, giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh thành đô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay