quản lý trường thcs thị trấn đại từ, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (tqm)

122 435 1
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2014, 18:26

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN VĂN HƢNG QUẢN LÝ TRƢỜNG THCS THỊ TRẤN ĐẠI TỪ - HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG TỔNG THỂ (TQM) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN VĂN HƢNG QUẢN LÝ TRƢỜNG THCS THỊ TRẤN ĐẠI TỪ - HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG TỔNG THỂ (TQM) Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã ngành: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh THÁI NGUYÊN- 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các số liệu sử dụng phân tích trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đã công bố theo đũng quy định. Những phần trích dẫn và tham khảo đều đúng theo quy định của Nhà trường. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. Thái Nguyên, tháng 8 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hƣng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Kết quả này có được là nhờ sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh. Cô không chỉ tận tình hướng dẫn mà còn động viên tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Nhân dịp này em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô! Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Hội đồng bảo vệ Luận văn thạc sĩ đã tạo điều kiện thuận lợi để em vững tin hơn trong việc chuẩn bị bảo vệ luận văn của mình. Xin chân thành cảm ơn Đại học Thái Nguyên, Đại học Sư phạm, Khoa sau đại học của Đại học Sư phạm, Khoa Tâm lí Giáo dục cùng các thầy cô giáo đã tạo điều kiện tốt nhất cho em học tập cũng như nghiên cứu và hoàn thành luận văn của mình. Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, anh em bạn bè đồng nghiệp nơi tôi công tác đã tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin cho tôi trong quá trình điều tra, nghiên cứu. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè đã cổ vũ, động viên tôi trong quá trình làm luận văn. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn luận văn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy, cô giáo, các bạn đồng nghiệp, các bạn học viên để luận văn được hoàn chỉnh hơn. Thái Nguyên, tháng 8 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hƣng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 2 4. Giả thuyết khoa học 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Phạm vi nghiên cứu 3 7. Phương pháp nghiên cứu 3 8. Cấu trúc luận văn 4 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ 5 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 5 1.1.1. Các nghiên cứu ngoài nước 5 1.1.2. Các nghiên cứu trong nước 8 1.2. Một số khái niệm, thuật ngữ cơ bản trong đề tài 10 1.2.1. Chất lượng (CL) 10 1.2.2. Chất lượng giáo dục/chất lượng giáo dục THCS 11 1.2.3. Chất lượng tổng thể 11 1.2.4. Quản lý 12 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.2.5. Quản lý giáo dục/quản lý trường học 13 1.2.6. Quản lý chất lượng tổng thể (TQM) 17 1.3. Thuyết quản lý chất lượng tổng thể và quản lý trường THCS theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể 18 1.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục nhà trường 18 1.3.2. Thuyết quản lý chất lượng tổng thể (TQM) và việc vận dụng trong quản lý giáo dục 24 1.3.3. Quản lý trường THCS theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể 28 Kết luận chương 1 45 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN ĐẠI TỪ, HUYỆN ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN 46 2.1. Khái quát hoạt động khảo sát 46 2.1.1. Xây dựng các mẫu phiếu khảo sát 46 2.1.2. Tổ chức khảo sát thực trạng 46 2.1.3. Xử lý khảo sát số liệu 48 2.2. Tổng quan về trường THCS Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 48 2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển nhà trường 48 2.2.2. Cơ cấu tổ chức của nhà trường 50 2.3. Thực trạng quản lý trường THCS Thị trấn Đại Từ theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể 50 2.3.1. Tổng quát về chất lượng giáo dục nhà trường 50 2.3.2. Thực trạng quản lý nhà trường theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể 52 2.4. Đánh giá tổng quát công tác quản lý trường THCS Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể 70 2.4.1. Những mặt đã làm được 71 2.4.2. Những mặt chưa làm được 71 2.4.3. Nguyên nhân của những mặt chưa làm được nói trên 72 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Kết luận chương 2 73 Chƣơng 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN ĐẠI TỪ THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG TỔNG THỂ 74 3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp 74 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính lý luận 74 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 74 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 74 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 75 3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 75 3.2. Một số biện pháp quản lý trường THCS Thị trấn Đại Từ theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) 75 3.2.1. Biện pháp 1: Tổ chức các hoạt động giới thiệu, phổ biến về mô hình quản lý chất lượng tổng thể TQM đến toàn thể mọi thành viên trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về QLCLGD nói chung và QLCLGD theo TQM nói riêng 75 3.2.2. Biện pháp 2: Xây dựng, phát triển chất lượng giáo dục nhà trường theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng THCS 78 3.2.3. Biện pháp 3: Xây dựng và thực thi các nhóm chất lượng 83 3.2.4. Biện pháp 4: Áp dụng vòng tròn Deming vào quản lý chất lượng giáo dục của nhà trường 85 3.2.5. Biện pháp 5. Xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường 92 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 95 3.4. Khảo nghiệm mức độ phù hợp và tính khả thi của các biện pháp 95 Kết luận chương 3 98 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 99 1 Kết luận 99 2. Một số khuyến nghị 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT CBQL : Cán bộ quản lý CL : Chất lượng CLGD : Chất lượng giáo dục CNTT : Công nghệ thông tin CSVC : Cơ sở vật chất GD : Giáo dục GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo GV : Giáo viên HS : Học sinh KĐCL : Kiểm định chất lượng KH- KT : Khoa học- kỹ thuật NV : Nhân viên PPDH : Phương pháp dạy học QL : Quản lý QLCL : Quản lý chất lượng QLCLGD : Quản lý chất lượng giáo dục QLGD : Quản lý giáo dục TBDH : Thiết bị dạy học TBGD : Thiết bị giáo dục THCS : Trung học cơ sở TQC : Kiểm soát chất lượng TQM : Thuyết quản lý chất lượng tổng thể UBND : Uỷ ban nhân dân VH : Văn hóa XHCN : Xã hội chủ nghĩa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Xếp loại học lực và hạnh kiểm của học sinh 51 Bảng 2.2: Kết quả thi học sinh giỏi các cấp của học sinh 51 Bảng 2.3: Kết xét tốt nghiệp THCS của học sinh 52 Bảng 2.4: Quy mô tuyển sinh từ năm 2009 đến nay 56 Bảng 2.5: Kết quả khảo sát về quản lý công tác tuyển sinh 56 Bảng 2.6: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 58 Bảng 2.7: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên 67 Bảng 2.8: Tổng hợp ý kiến đánh giá QLCL các yếu tố kết quả đầu ra 69 Bảng 2.9: Tổng hợp ý kiến về môi trường văn hóa chất lượng 70 Bảng 3.1: Kết quả khảo nghiệm mức độ phù hợp và khả thi của các biện pháp quản lý trường THCS Thị trấn Đại Từ theo tiếp cận TQM 96 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Mô hình quản lý nhà trường theo TQM 26 [...]... trường THCS Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý nhà trường theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 3 Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý trường THCS Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý trường THCS Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ,. .. gồm có 3 chương: - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của quản lý trường trung học cơ sở theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) - Chƣơng 2: Thực trạng quản lý của trường trung học cơ sở Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Chƣơng 3: Biện pháp quản lý trường trung học cơ sở Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể Số hóa bởi Trung tâm Học liệu... hiểu, đánh giá thực trạng quản lý trường THCS Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 5.3 Đề xuất một số biện pháp quản lý trường THCS Thị trấn Đại Từ theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) 6 Phạm vi nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi trường THCS Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Các số liệu được sử dụng từ khảo sát hoạt động của nhà trường trong 5 năm học:... nhưng chất lượng giáo dục của nhà trường vẫn cần tiếp tục được nâng cao hơn Nếu đề xuất được các biện pháp quản lý nhà trường theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) phù hợp và khả thi thì sẽ nâng cao được chất lượng giáo dục ở trường THCS Thị trấn Đại Từ đáp ứng yêu cầu xã hội 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý trường THCS theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM). .. Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 Giả thuyết khoa học Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào công tác quản lý Thuyết quản lý chất lượng tổng thể xuất phát từ thương mại nhưng có thể vận dụng phù hợp trong quản lý trường học Trong thời gian qua công tác quản lý của trường THCS Thị trấn Đại Từ đã đạt được... cao chất lượng giáo dục trong trường học ở nước ta hiện nay Xuất phát từ các lí do, tình hình thực tiễn nêu trên, tác giả thực hiện luận văn với đề tài: Quản lý trường THCS Thị trấn Đại Từ - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn qua đó nhận diện thực trạng chất lượng giáo dục và quản lý của trường. .. luận về quản lý của Nguyễn Lộc (2010) Các tác giả đã nêu, phân tích và chọn lọc một số tiếp cận có thể vận dụng vào trong QLGD hiện nay như: tiếp cận hệ thống, tiếp cận văn hóa tổ chức, tiếp cận QLCL theo ISO, tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM), tiếp cận các yếu tố tạo thành chất lượng theo quan niệm của UNESCO đối với hệ thống giáo dục (theo mô hình CIMO) và đối với cơ sở giáo dục (theo mô... đổi mới quản lý nhà trường, quản lý quá trình dạy học theo các tiếp cận mới về quản lý chất lượng, có thể nêu một số bài của các tác giả như: Bài viết cho Hội thảo khoa học; Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2001), Về khái niệm chất lượng trong giáo dục và đào tạo, Kỷ yếu hội thảo lần thứ 2 toàn quốc Đà Lạt; Lưu Xuân Mới (2006), Đổi mới quản lý nhà trường theo hướng vận dụng tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể, Tạp... Cơ chế quản lý trong nhà trường Quản lý nhà trường về bản chất là quản lý con người Trong nhà trường, giáo viên và học sinh vừa là đối tượng, vừa là chủ thể quản lý Với tư cách là đối tượng quản lý, họ là đối tượng tác động của chủ thể quản lý (Hiệu trưởng) Với tư cách là chủ thể quản lý, họ là người tham gia chủ động, tích cực vào hoạt động quản lý chung và biến nhà trường thành hệ tự quản lý Trong... có thể nêu một số công trình khoa học, một số đề tài nghiên cứu điển hình như: Một số tiếp cận mới về khoa học quản lý và việc vận dụng vào quản lý giáo dục của Đặng Quốc Bảo (1995); Quản lý chất lượng giáo dục đại học của Phạm Thành Nghị (2000); quản lý và kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO & TQM của Trần Khánh Đức (2004); Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục của Trần Kiểm (2006); Lý . nhà trường theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể 52 2.4. Đánh giá tổng quát công tác quản lý trường THCS Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng. 1.2.5. Quản lý giáo dục /quản lý trường học 13 1.2.6. Quản lý chất lượng tổng thể (TQM) 17 1.3. Thuyết quản lý chất lượng tổng thể và quản lý trường THCS theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể. cơ sở lý luận về quản lý trường THCS theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM). 5.2. Tìm hiểu, đánh giá thực trạng quản lý trường THCS Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý trường thcs thị trấn đại từ, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (tqm), quản lý trường thcs thị trấn đại từ, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (tqm), quản lý trường thcs thị trấn đại từ, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (tqm)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn