biện pháp quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh của hiệu trưởng trường tiểu học tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

117 426 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 22:51

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM –––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN TRỌNG MẠNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TIỂU HỌC TẠI HUYỆN SƠN DƢƠNG TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM –––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN TRỌNG MẠNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TIỂU HỌC TẠI HUYỆN SƠN DƢƠNG TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Cán bộ hƣớng dẫn: PGS.TS. PHẠM HỒNG QUANG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận văn Nguyễn Trọng Mạnh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để đạt tới kết quả tốt đẹp như hôm nay tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo, các thầy cô giáo Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Dương, Hội đồng giáo dục, các trường tiểu học trong toàn huyện, các lực lượng giáo dục trong huyện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian học tập, nghiên cứu và làm luận văn. Xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đã tham gia giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ lớp Cao học Quản lý giáo dục khoá 20 - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Lời cảm ơn đặc biệt xin dành cho thầy giáo PGS-TS. Phạm Hồng Quang và các thầy cô giáo của Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên đã hướng dẫn và tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành được luận văn với tất cả tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tình. Sau cùng tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên, các đồng nghiệp, tất cả bạn bè những người thân đã luôn quan tâm ủng hộ trong suốt quá trình học tập nghiên cứu và hoàn thành luận văn này./. Thái Nguyên, tháng 10 năm 2014 Tác giả Nguyễn Trọng Mạnh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 4. Giả thuyết khoa học 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Phạm vi nghiên cứu 3 7. Phương pháp nghiên cứu 3 8. Cấu trúc nội dung luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC 5 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 5 1.2. Một số khái niệm công cụ 9 1.2.1. Khái niệm nhà trường và cha mẹ học sinh 9 1.2.2. Khái niệm về phối hợp giáo dục giữa nhà trường với gia đình để giáo dục học sinh tiểu học 10 1.2.3. Khái niệm quản lý, quản lý giáo dục và quản lý nhà trường 11 1.2.4. Quản lý phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh 19 1.3. Một số vấn đề cơ bản về phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục học sinh tiểu học 21 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.3.1. Mục tiêu của phối hợp giữa nhà trường và gia đình 21 1.3.2. Nội dung phối hợp giữa nhà trường và gia đình 21 1.3.3. Hình thức phối hợp giữa nhà trường và gia đình 21 1.4. Quản lý phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh ở trường tiểu học 22 1.4.1. Lập kế hoạch phối hợp 22 1.4.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch 22 1.4.3. Chỉ đạo hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh 23 1.4.4. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh 24 1.4.5. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc quản lý phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh trong giáo dục 24 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN SƠN DƢƠNG TỈNH TUYÊN QUANG 29 2.1. Tổ chức khảo sát 29 2.1.1. Một vài nét về giáo dục huyện Sơn Dương 29 2.1.2. Tổ chức khảo sát 35 2.2. Thực trạng quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với Cha mẹ học sinh của hiệu trưởng 36 2.2.1. Nhận thức vai trò của việc phối hợp và quản lý việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường với gia đình và xã hội 36 2.2.2. Thực trạng phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục học sinh ở các trường tiểu học Huyện Sơn Dương 41 2.2.3. Thực trạng quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục học sinh các trường tiểu học tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang 48 2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý phối hợp giữa nhà trường và gia đình 59 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 2.4.1. Những kết quả đạt được 59 2.4.2. Nguyên nhân của hạn chế 60 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN SƠN DƢƠNG TỈNH TUYÊN QUANG 63 3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 63 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế 63 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 63 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ và toàn diện 64 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 64 3.2. Đề xuất các biện pháp 65 3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và các lực lượng giáo dục về tầm quan trọng của hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục học sinh tiểu học 65 3.2.2. Kế hoạch hoá công tác phối hợp với Cha mẹ học sinh của nhà trường và ban hành văn bản phối hợp thực hiện 67 3.2.3. Xây dựng hệ thống cam kết giữa nhà trường với Cha mẹ học sinh, hoàn thiện cơ chế phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh 70 3.2.4. Quản lý việc đẩy mạnh phát triển hệ thống thông tin trường học với cha mẹ học sinh 71 3.2.5. Quản lý việc tăng cường thực hiện tốt mối quan hệ mật thiết giữa giáo viên chủ nhiệm với cha mẹ học sinh 73 3.2.6. Tăng cường năng lực công tác chủ nhiệm trong bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm để làm tốt công tác phối hợp với cha mẹ học sinh 77 3.3. Khảo nghiệm sự cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh của hiệu trưởng trường tiểu học 80 3.3.1. Quy trình khảo nghiệm qua lấy ý kiến chuyên gia 80 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 3.3.2. Kết quả khảo nghiệm sự cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh của hiệu trưởng trường tiểu học 81 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 86 1. Kết luận 86 2. Khuyến nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN STT Chữ viết tắt Cụm từ viết tắt 1. CBQL Cán bộ quản lý 2. CMHS Cha mẹ học sinh 3. CNH-HĐH Công nghiệp hóa-hiện đại hóa 4. CSVC Cơ sở vật chất 5. GD Giáo dục 6. GD-ĐT Giáo dục-Đào tạo 7. GV Giáo viên 8. GVCN Giáo viên chủ nhiệm 9. HĐND Hội đồng nhân dân 10. HS Học sinh 11. KH Khoa học 12. KT-XH Kinh tế-xã hội 13. PHHS Phụ huynh học sinh 14. QL Quản lý 15. QLGD Quản lý giáo dục 16. UBND Uỷ ban nhân dân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Số liệu các đơn vị trường, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn huyện 30 Bảng 2.2. Thống kê số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 10 trường tiểu học trong 5 cụm giáo dục của huyện về trình độ đào tạo 31 Bảng 2.3. Thống kê số cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh 10 trường tiểu học trong 5 cụm giáo dục của huyện về giới tính, tuổi đời, tuổi nghề (không tính nhân viên) 32 Bảng 2.4. Thống kê chất lượng hai mặt giáo dục 10 trường tiểu học trong 5 cụm giáo dục của huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang 33 Bảng 2.5. Số liệu học sinh trong độ tuổi vào lớp 1 đầu năm học, học sinh bỏ học các năm học 34 Bảng 2.6. Đối tượng khảo sát thực trạng 35 Bảng 2.7. Nhận thức của các đối tượng khảo sát về ý nghĩa sự phối hợp và quản lý phối hợp 37 Bảng 2.8. Nhận thức của đối tượng khảo sát về vai trò trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục cho học sinh 38 Bảng 2.9. Mục đích của sự phối hợp và quản lý việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường với gia đình và xã hội 40 Bảng 2.10. Nội dung phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình 41 Bảng 2.11. Đánh giá mức độ thực hiện các biện pháp phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình 43 Bảng 2.12. Đánh giá ảnh hưởng của các lực lượng giáo dục đến việc giáo dục học sinh (tính theo tỷ lệ % số người được điều tra) 44 Bảng 2.13. Nguyên nhân ảnh hưởng đến hành vi không lành mạnh ở học sinh THPT (Theo tỷ lệ phần trăm so với đối tượng điều tra 202 người) 46 Bảng 2.14. Thực trạng huy động các nguồn lực thực hiện phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục học sinh 49 [...]... Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở trường tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh tại các trường tiểu học huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang Chương 3: Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở các trường tiểu học tại huyện sơn dương tỉnh Tuyên Quang. .. sinh ở trường tiểu học Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở các trường tiểu học huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang 6 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu việc quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ. .. tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở các trường tiểu học huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang Khách thể điều tra, khảo sát: Cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh ở 10 trường tiểu học thuộc 5 cụm giáo dục huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 4 Giả thuyết khoa học Chất lượng giáo dục tiểu học phụ thuộc vào mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh Nếu có các biện pháp quản lý. .. quả của hoạt động phối hợp giữa trường tiểu học với cha mẹ học sinh tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở các trường Tiểu học huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang và hoạt động quản lý Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 2 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý công... trưởng trường tiểu học tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang là cần thiết để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục học sinh ở các trường trong huyện và trong tỉnh 2 Mục đích nghiên cứu Dựa trên cơ sở lý luận và thực trạng quản lý công tác phối hợp của nhà trường tiểu học với cha mẹ học sinh ở huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu. .. chế phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn với Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp Xây dựng nội dung chương trình hành động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và chương tình hành động của ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp 1.4.3 Chỉ đạo hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh Chỉ đạo Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phối hợp với Ban giám hiệu. .. hoặc mời cha mẹ học sinh đến trường để trao đổi trực tiếp về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh và tìm cách giáo dục , hoặc có thể phối hợp qua chính quyền địa phương, cơ quan nơi cha mẹ học sinh làm việc vv 1.4 Quản lý phối hợp giữa nhà trƣờng và cha mẹ học sinh ở trƣờng tiểu học 1.4.1 Lập kế hoạch phối hợp Hiệu trưởng trường tiểu học lập kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh trong... là nhà trường Do đó quản lý nhà trường là vận dụng tất cả các nguyên lý chung của quản lý giáo dục để đẩy mạnh mọi hoạt động của nhà trường theo mục tiêu đào tạo 1.2.4 Quản lý phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh Trong nhà trường, hoạt động quản lý bao gồm nhiều nội dung, trong đó quản lý hoạt động phối hợp các lực lượng giáo dục cho học sinh là một trong những nội dung quan trọng Quản lý sự phối. .. các biện pháp chỉ đạo nội dung họp phụ hunh học sinh của hiệu trưởng trường tiểu học huyện Sơn Dương 51 Bảng 2.16 Mức độ hiệu quả của sự phối hợp và quản lý phối hợp giáo dục giữa nhà trường với gia đình 54 Bảng 2.17 Nhận xét về nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả của sự phối hợp và quản lý việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình 56 Bảng 3.1 Kết quả khảo nghiệm sự cần thiết của các biện pháp. .. việc học tập của con em đối với nhiều bậc phụ huynh còn hạn chế Trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ ở nhiều gia đình chưa được coi trọng, một số cha mẹ còn khoán trắng việc dạy dỗ con cái cho nhà trường, việc phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh chưa đạt hiệu quả giáo dục cao Với những lý do trên, việc nghiên cứu đề tài Biện pháp quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh của hiệu . hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở trường tiểu học. Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở các trường tiểu học huyện Sơn. sở lý luận về quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở trường tiểu học. Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh tại các trường. trường tiểu học huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang. Chương 3: Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở các trường tiểu học tại huyện sơn dương
- Xem thêm -

Xem thêm: biện pháp quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh của hiệu trưởng trường tiểu học tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang, biện pháp quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh của hiệu trưởng trường tiểu học tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang, biện pháp quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh của hiệu trưởng trường tiểu học tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay