Chính sách tiền tệ và đánh giá về việc thực thi chính sách tiền tệ ở Việt nam trong những năm gần đây

75 535 2
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2013, 16:20

Chính sách tiền tệ và đánh giá về việc thực thi chính sách tiền tệ ở Việt nam trong những năm gần đây . với những nghiên cứu ban đầu về chính sách tiền tệ xin đợc đa ra những tổng kết ban đầu về chính sách tiền tệ và đánh giá về việc thực thi chính sách tiền. tiễn thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam. Phần này sẽ khái quát những đặc điểm của chính sách tiền tệ, mục tiêu chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tiền tệ và đánh giá về việc thực thi chính sách tiền tệ ở Việt nam trong những năm gần đây, Chính sách tiền tệ và đánh giá về việc thực thi chính sách tiền tệ ở Việt nam trong những năm gần đây, Chính sách tiền tệ và đánh giá về việc thực thi chính sách tiền tệ ở Việt nam trong những năm gần đây, Khái niệm: Cơ sở của chính sách tiền tệ:, Công cụ của chính sách tiền tệ : 3.1a Công cụ trực tiếp, Mục tiêu hoạt động:, Mơc tiªu trung gian:, Mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ:, Con đờng dẫn truyền tác động của chính sách tiền tệ:, Hỗn hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài chính:, Kinh nghiƯm cđa NHTW NhËt, Nhận định chung., H¹n møc tÝn dơng. Thùc tr¹ng:, Chính sách tiền tệ Mục tiêu của chính sách tiền tệ: 1. Mục tiêu trung gian: Cung tiền:, ChÝnh s¸ch l·i suÊt., Mâu thuẫn của việc theo dõi hai mục tiêu. Mục tiêu cuối cùng., Cha xác định rõ ràng mối liên hệ giữa mục tiêu trung gian M Những khó khăn về tín dụng do chính sách lãi suất còn nhiều bất cập. Sự thiếu hiệu quả của công cụ chính sách tiền tệ., Thị trờng tiền tệ còn sơ khai nghèo nàn về công cụ. Nguy cơ nguồn vốn ngoại tệ vào. Ngân sách Nhà nớc., Những giải pháp đề xuất đối với chính sách tiền tệ của Việt Nam., Về mục tiêu của chính sách tiền tệ., Về việc điều hành khối lợng tiền cung ứng., VỊ chÝnh s¸ch tÝn dơng., Về chính sách quản lý ngoại hối và tỷ giá:, Về tín dụng đối với ngân sách Nhà nớc: Về việc xử lý lãi suất:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn