nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây đơn kim

283 411 0
  • Loading ...
1/283 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 10:39

B GIÁO DC & O B Y T VIN DC LIU ==oo0oo== PHM VN VNG NGHIểN CU THÀNH PHN HịA HC VÀ MT S TÁC DNG SINH HC CA CÂY N KIM (BIDENS PILOSA L., H ASTERACEAE) LUN ÁN TIN S DC HC HÀ NI - 2014 B GIÁO DC & O B Y T VIN DC LIU ==oo0oo== PHM VN VNG NGHIểN CU THÀNH PHN HịA HC VÀ MT S TÁC DNG SINH HC CA CÂY N KIM (BIDENS PILOSA L., H ASTERACEAE) LUN ÁN TIN S DC HC   : 62.72.04.06 Ngi hng dn khoa hc: 1. GS.TS. Phm Thanh K 2. PGS. TS. Nguyn Th Bích Thu HÀ NI - 2014 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan Lun án này là công trình khoa hc ca riêng tôi di s hng dn ca GS.TS. Phm Thanh K và PGS.TS. Nguyn Th Bích Thu. Các s liu, kt qu trình bày trong Lun án là trung thc, khách quan và cha tng đc ai công b trong bt k mt công trình nào khác. Tác gi lun án NCS. Phm Vn Vng LI CM N Trong quá trình nghiên cu và hoàn thành lun án này, tôi đã nhn đc rt nhiu s giúp đ quí báu ca các các tp th, thy cô giáo, các nhà khoa hc thuc nhiu lnh vc, cùng đng nghip, bn bè và gia đình. Trc ht, tôi xin bày t lòng bit n sâu sc ti GS.TS. Phm Thanh K, PGS.TS. Nguyn Th Bích Thu, nhng ngi thy đã tn tình hng dn, ht lòng ch bo và to mi điu kin giúp đ tôi trong sut quá trình hc tp, nghiên cu, hoàn thành lun án. Tôi xin trân trng cm n Ban lãnh o, Phòng Qun lý Khoa hc và ào to - Vin Dc liu; ng y, Ban giám đc Bnh vin Quân Y 17, đã to điu kin thun li cho tôi trong thi gian hc tp và và nghiên cu. Tôi cng xin bày t lòng bit n chân thành ti: GS.TS. Hoàng Vn Lng Ch huy trng Trung tâm Nghiên cu ng dng Sinh – Y – Dc, Phó giám đc Hc vin Quân Y. PGS.TS. V Mnh Hùng và các thy cô giáo, anh ch k thut viên - B môn Dc lý, Hc vin Quân Y. PGS.TS Phan Vn Kim và các cán b nghiên cu - Vin Hóa Sinh Bin, Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit Nam. PGS.TS Cao Vn Thu – B môn Vi sinh – Sinh vt, Trng i hc Dc Hà Ni. ã to mi điu kin giúp đ, đóng góp ý kin quí báu cho tôi hoàn thin lun án này. Cui cùng cho tôi gi li cm n sâu sc đn nhng ngi thân trong gia đình đã ng h và to mi điu kin tt nht cho tôi trong quá trình hc tp và hoàn thành lun án. Mt ln na tôi xin chân thành cm n tt c nhng giúp đ quí báu đó! NCS. Phm Vn Vng DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT 13 C-NMR : Ph c ng t ht nhân carbon 13 (Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance Spectrometry) 1 H-NMR : Ph cng t ht nhân proton (Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectrometry) Abs :  hp th ABTS : 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) ALT : Alanin aminotransferase APPH -azobis-[2-amidinopropan]-dihydroclorid AST : Aspartate aminotransferase BHT : Butylat hydoxytoluen br : Rng (broad) CAT : Catalase CK-MB : Là mt trong ba isoenzym cc tìm thy ch y COX : cyclooxygenase CS : Cng s CTCT : Công thc cu to CTC 50 : Concentration of the sample tolerated by 50% of the cultures exposed CTPT : Công thc phân t d : doublet dd : doublet of doublet dt : doublet of triplet DC (D/C) : Dch chit DVN : n Vit Nam DL : c liu DEPT : Distortionless enhancement by polarisation transfer DMSO : Dimethylsulfoxyd DPPH : 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl EC 50 : N ng 50% EI : n t (Electro Ionization) ELISA : Enzyme-linked immunosorbent assay ESI - MS : Ph kh   n t (Electron Spray Ionization Mass Spectrometry ) GC-MS : Sc ký khí - khi ph GGT : Gamma-glutamyltransferase (Gamma-glutamyl transpeptidase) GPx : Glutathione peroxidase GSH : Glutathione GTD : Gc t do HE : Henatoxylin-Eosin HMBC : Heteronuclear Multiple Bond Coherence HR : High Resolution (Phân gii cao) HPLC : Sc ký lng hi   -performance liquid chromatography) HSQC : Heteronuclear Single Quantum Coherence IC 50 : N c ch 50% IL : Interleukin INF : interferon iNOS : inducible nitric oxyd synthetase J : Hng s  KL : Khng LPS : Lipopolysarcharid m : u (multiple) MDA : Malonyldialdehyd MIC : Minimum Inhibitory Concentration (N c ch ti thiu) MS : Ph khi MTT : 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromid mult : multiplicity  bi tín hiu) m/z : Khn tích ion Na.CMC : Natri carboxy methyl cellulose NF-B : Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells NMR : Ph c ng t ht nhân (Nuclear Magnetic Resonance Spectrometry) NOS : nitric oxyd synthetase NRU : Neutral red uptake OD : Optical density PG : Prostaglandin PTM : Phn trên mt RPMI : Rothwell Park Memorial Instiue RT-PCR : Reverse transcription polymerase chain reaction SKLM : Sc ký lp mng SOD : Superoxyd dismutase TBA : Thiobarbituric acid TCA : Tricloroacetic acid TFB : Total flavonoid Bidens bipinnata L. TKH : Tên khoa hc TNF- : Tumor necrosis factor alpha MC LC L LI C DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT DANH MC CÁC BNG DANH MC CÁC HÌNH T V 1 . TNG QUAN 3 1.1. Vài nét v đc đim thc vt chi Song nha (Bidens L.) 3 1.2. Công dng ca mt s loài thuc Song nha (Bidens L.) 4 1.3. Thành phn hóa hc chi Song nha (Bidens L.) 7 1.3 7 1.3.2.  17 1.3.3. Nhóm phenylpropanoid 21 1.3.4. Nhóm terpenoid 22 1.3.5. Nhóm cht khác 24 1.4. Tác dng ca mt s loài chi Song nha (Bidens L.) 26 1.4.1. Tác dng ch. 26 1.4.2. Tác dng c ch ung  28 1.4.3. Tác dng chng oxi hoá 29 1.4.4. Tác dng bo v gan 31 1.4.5. Tác dng kháng khun, kháng nm và kháng virus 32 1.4.6. Tác dng kháng ký sinh trùng 35 1.4.7. Tác dng chng ting 36 1.4.8. Tác dng chng viêm loét d dày 37 1.4.9. Tác dng chng tiêu ch 37 1.5. Nhng nghiên cu v loài Bidens pilosa L……………………… 38 1.5.1. Trên th gii 38 1.5.2.  Vit Nam 39    T LI     C 43 2.1. Nguyên vt liu nghiên cu……………………………………… 43 2.1.1. Nguyên liu nghiên cu 43 ng vt, vi sinh vt, dòng t bào thí nghim 44 2.1.3. Dung môi, hóa cht 45 2.14. Thit b và dng c dùng trong nghiên cu 45 2.2. Phng pháp nghiên cu 46 2.2.1. Nghiên cu thành phn hoá hc 46 2.2.2. Nghiên cu tác dng sinh hc 47 2.2.2.1. Th c tính cp 47 2.2.2.2. Th tác dng kháng khun, kháng nm tinh du lá 47 2.2.2.3. Th tác dng gim . 49 2.2.2.4. Th tác dng chng viêm 40 2.2.2.5. Th tác dng bo v gan 52 2.2.2.6. Th tác dc t  54 2.2.3. X lý s liu 55 T QU NGHIÊN C 56 3.1. Kt qu nghiên cu v thành phn hóa hc …………………… 56 3.1.1. nh tính các nhóm cht hu c trong cây n kim…………… 56 3.1.1.1. Phn trên mt 56 3.1.1.2. R. 57 3.1.2. Xác đnh các nguyên t vô c trong cây n kim………………. 59 3.1.3. Nghiên cu v tinh du chit xut t lá cây n kim………… 60 3.1.3.1. Xng tinh du trong lá cây  60 3.1.3.2. Phân tích thành phn tinh du lá cây  61 3.1.4. Chit xut và phân lp các hp cht t cây n kim…………. 63 3.1.4.1. Chit và phân lp các cht t r 63 3.1.4.2. Chit và phân lp các cht t phn trên mt 66 3.1.5. Xác đnh cu trúc hóa hc ca các hp cht phân lp đc 68 3.1.5.1. Hp cht BP1 68 3.1.5.2. Hp cht BP2 70 3.1.5.3. Hp cht BP3 72 3.1.5.4. Hp cht BP4 74 3.1.5.5. Hp cht BP5 76 3.1.5.6. Hp cht BP6 78 3.1.5.7. Hp cht BP7 79 3.1.5.8. Hp cht BP8 82 3.1.5.9. Hp cht BP11 84 3.1.5.10. Hp cht BP13 86 3.1.5.11. Hp cht BP15 88 3.1.5.12. Hp cht BP17 90 3.1.5.13. Hp cht BP18 91 3.1.5.14. Hp cht BP19 93 3.1.5.15. Hp cht BP20 98 3.1.5.16. Hp cht BP22 103 3.1.5.17. Hp cht BP23 106 3.2. Kt qu nghiên cu v đc tính và tác dng sinh hc 108 3.2.1. Th c tính c 108 3.2.2. Th tác dng kháng khun, kháng nm 109 3.2.3. Th tác dng chng  109 3.2.4. Th tác dng gi 114 3.2.5. Th tác dng bo v  115 3.2.6. Th tác dc t  118  121 4.1. V đi tng nghiên cu………………………………………… 121 4.2. V thành phn hóa hc…………………………………………… 122 4.3. V tác dng sinh hc………………………………………………. 129 KT LU 145 KIN NGH 147 DANH M TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 1.1 Công dng ca mt s loài thuc chi Song nha (Bidens L.)  5 Bng 1.2. Các hp cht auron và auron glycosid phân lp t chi Bidens… 7 Bng 1.3. Các hp cht chalcon và chalcon glycosid phân lp t chi Bidens 9 Bng 1.4. Các hp cht flavon và flavon glycosid phân lp t chi Bidens…. 12 Bng 1.5. Các hp cht flavanon và flavanon glycosid phân lp t chi Bidens 13 Bng 1.6. Các hp cht flavonol và flavonol glycosid phân lp t chi Bidens 13 Bng 1.7. Các hp cht acetylenic phân lp t chi Bidens……………………. 17 Bng 1.8. Các hp cht nhóm phenylpropanoid phân lp t chi Bidens 21 Bng 1.9. Các hp cht nhóm terpenoid phân lp t chi Bidens. 22 Bng 1.10. Các hp cht khác phân lp t chi Bidens. 24 Bng 3.1. Kt qu nh tính các nhóm cht hc. 56 Bng 3.2. Kt qu nh tính các nhóm cht htrong r cây  57 Bng 3.3. ng các nguyên t  trong r và  cây  kim 59 Bng 3.4. ng tinh d 60 Bng 3.5. Thành phn hóa hc ca tinh du lá cây  61 Bng 3.6. D liBP1 69 Bng 3.7. D liBP2 72 Bng 3.8. D liBP3 73 Bng 3.9. D liBP4 75 Bng 3.10. D liBP5 76 Bng 3.11. D liBP6 78 Bng 3.12. D liBP7 80 Bng 3.13. D liBP8 83 Bng 3.14. D liBP11 85 Bng 3.15. D liBP13 86 Bng 3.16. D liBP15 89 Bng 3.17. D liBP17 90 Bng 3.18. D liBP18 92 [...]... chu t s ng và ch t sau 72 gi ng kính vòng kháng khu n; n m c a tinh d u lá Tác d ng ch ng viêm c a cao l ng r trên mô hình gây phù chân chu Tác d ng c a cao l ng r cây lên th tích d ch r viêm Tác d ng c a cao l ng r cây lên ng protein và albumin trong d ch r viêm Tác d ng c a cao l ng r và cây lên s ng b ch c u trong d ch r viêm Tác d ng c a cao l ng r và cây lên kh i ng uh t ng c a cao r cây lên s... AST và ALT các lô nghiên c u Ch s gan các lô nghiên c u N MDA và GSH d ng th gan các lô nghiên c u m mô b nh h i th gan chu Tác d c m t s dòng t a các ch c phân l p t cây kim 95 100 104 105 108 109 110 111 112 113 113 114 115 116 116 117 117 118 DANH M C HÌNH Hình 1.1 nh cây (Bidens pilosa L.) 39 Hình 3.1 chi t xu t, phân l p các ch t t r cây Hình 3.2 chi t xu t, phân l p các h p ch t t 65 cây. .. l p các h p ch t t 65 cây kim 67 Hình 3.3 C u trúc hóa h c c a h p ch t BP1 69 Hình 3.4 Các 70 Hình 3.5 C u trúc hóa h c và các a h p ch t BP1 a h p ch t BP2 72 Hình 3.6 C u trúc hóa h c c a h p ch t BP3 74 Hình 3.7 Các 74 Hình 3.8 C u trúc hóa h c c a h p ch t BP4 Hình 3.9 C u trúc hóa h c và các a h p ch t BP3 75 a h p ch t BP5 77 Hình 3.10 C u trúc hóa h c và các a h p ch t BP6 ... C u trúc hóa h c c a h p ch t BP7 81 a h p ch t BP7 82 Hình 3.13 C u trúc hóa h c c a h p ch t BP8 84 Hình 3.14 C u trúc hóa h c c a h p ch t BP11 85 Hình 3.15 C u trúc hóa h c c a h p ch t BP13 87 a h p ch t BP13 88 Hình 3.12 Hình 3.16 Hình 3.17 C u trúc hóa h c c a BP15 Hình 3.18 Hình 3.19 C u trúc và các a BP15 89 90 a h p ch t BP17 91 Hình 3.20 C u trúc hóa h c c... trúc hóa h c c a h p ch t BP19 95 Hình 3.22 a h p ch t BP19 95 phá m nh hình thành ion m3- 97 Hình 3.24 C u trúc hóa h c c a h p ch t BP20 100 Hình 3.25 a h p ch t BP20 101 Hình 3.26 phá m nh hình thành ion m1- 102 Hình 3.27 phá m nh hình thành ion m3- 103 Hình 3.23 Hình 3.28 C u trúc c a h p ch t BP22 106 Hình 3.29 C u trúc c a h p ch t BP23 108 1 theo Cây Song... pilosa L., và Bidens bipinnata L [136 , mãi 3, (Bidens [12] 136 Bidens biternata (Lour.) Merr & Sherff., Bidens leucorhiza DC và Bidens tripartite L., [12 Song nha (Bidens Bidens pilosa Kim Biên [3 [3 12 (Bidens pilosa Bidens pilosa var radiata Sch-Bip SONG NHA (BIDENS L.) Song nha (Bidens L.) Bidens nhân dân tài loài Bidens pilosa L., và 2 loài khác, [44] Song nha 5 S chi Song nha (Bidens L.) Tên cây TLTK... 3.23 Hình 3.28 C u trúc c a h p ch t BP22 106 Hình 3.29 C u trúc c a h p ch t BP23 108 1 theo Cây Song nha (Bidens L.), 6], [15], [19] [6] , cây C [27], [37], [57], [58] - oxy hóa [39], [73]; kháng [33], [41], [114] [25], [27] và [27] [131] [27] 2 cây (Bidens pilosa L 1 2 tinh - ; - ; - ; các - - - 3 1.1 T CHI SONG NHA (BIDENS L.) Chi Song nha (Bidens L.) (Magnoliophyta/ Angiospermae) [3] Chi... nói chung và loài Bidens pilosa , chi Bidens dân gian , h 7 1.3 SONG NHA (BIDENS L.) Chi Song nha (Bidens L.) chi Song nha úc, là nghiên các Bidens 4 lavonoid, acetylenic, phenylpropanoid, terpenoid và c 1.3.1 Nhóm flavonoid 1.3.1.1 Auron và auron glycosid B O A C O auron và auron glycosid phân STT 1 Bidens Loài [27], [106] B parviflora [81] [27], [106] B bipinnata methylen]-6-hydroxy-3(2H)- B pilosa... TLTK TT 1 dùng Bidens bipinnata L [130], [80] cây 2 Bidens cernua L [104] kinh, a, lao 3 Bidens tripartita L [125] 4 Bidens alba L [91] 5 Bidens campylotheca [28], Schulz [99] Bip subsp.campylotheca 6 6 Bidens parviflora [81] ordorata [32] Willd 7 Bidens Cav 8 lá Bidens pilosa L [23], lá, hoa, [24], [26], [27], [106] , 1.1 Song nha (Bidens L.) nói chung và loài Bidens pilosa , chi Bidens dân gian ,... (Z)-6-O-(3'',4'',6''-triacetyl- B pilosa -D-glucopyranosyl)- [27], [106] [123] 6,7,3',4'-tetrahydroxy 10 auron, (Z)-6-O-(6-O-p-coumaroyl-D-glucopyranosyl)-6,7,3',4'tetrahydroxy 1.3.1.2 Chalcon và chalcon glycosid O B pilosa [27], [106] 9 3 và chalcon glycosid STT Bidens B pilosa [27], [106] B pilosa [27], [106] [81] B pilosa [27], [106] B bipinnata 1-[2-( -D-gluco-pyranosyloxy)- TLTK B.parviflora 11 Loài [134] 4hydroxyphenyl]-2-hydroxy-3-(3hydroxyphenyl)- . dùng trong nghiên cu 45 2.2. Phng pháp nghiên cu 46 2.2.1. Nghiên cu thành phn hoá hc 46 2.2.2. Nghiên cu tác dng sinh hc 47 2.2.2.1. Th c tính cp 47 2.2.2.2. Th tác dng.   Nghiên cu thƠnh phn hóa hc vƠ mt s tác 2 dng sinh hc ca cây n kim (Bidens pilosa L., h Asteraceae)”   1. Xác đnh thành phn hóa. trong cây n kim ……………. 59 3.1.3. Nghiên cu v tinh du chit xut t lá cây n kim ……… 60 3.1.3.1. Xng tinh du trong lá cây  60 3.1.3.2. Phân tích thành
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây đơn kim, nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây đơn kim, nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây đơn kim

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn