Quản lí việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên tại trường Đại học Khoa Học Đại học Thái Nguyên.

115 235 1
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 10:00

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ THU TRANG QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ THU TRANG QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NÔNG KHÁNH BẰNG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn tại trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên" được thực hiện từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 8 năm 2014. Tôi xin cam đoan: - Tôi luôn luôn nỗ lực, cố gắng và trung thực trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài. - Luận văn sử dụng những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, các thông tin đã được chọn lọc, phân tích, tổng hợp, xử lý và đưa vào luận văn đúng quy định. - Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Thái Nguyên, ngày 15 tháng 8 năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Thu Trang Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nông Khánh Bằng trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên đã giúp đỡ và chỉ dẫn tận tình cho tôi về định hướng đề tài, hướng dẫn tôi trong việc tiếp cận và khai thác các tài liệu tham khảo cũng như chỉ bảo cho tôi trong quá trình tôi viết luận văn và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Tâm lý - Giáo dục, khoa Sau đại học trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận giúp tôi nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy, cô, đồng nghiệp trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ, cung cấp nhiều thông tin và tư liệu quý giá cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp. Cuối cùng tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn đối với bạn bè, người thân trong gia đình đã ủng hộ và tạo mọi điều kiện hỗ trợ tôi học tập và hoàn thành luận văn này. Do trình độ và thời gian nghiên cứu còn hạn chế, chắc chắn luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả kính mong nhận được sự giúp đỡ,chỉ dẫn và góp ý chân thành của các thầy, cô và đồng nghiệp. TÁC GIẢ Nguyễn Thị Thu Trang Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4. Giả thuyết khoa học 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 6. Phương pháp nghiên cứu 4 7. Phạm vi nghiên cứu 5 8. Cấu trúc luận văn 5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN 6 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 6 1.2. Một số khái niệm công cụ của đề tài 7 1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục và quản lý nhà trường 7 1.2.2. Quy chế chuyên môn 16 1.3. Một số vấn đề lý luận về quản lý việc thực hiện Quy chế chuyên môn của Giảng viên trong trường đại học 19 1.3.1. Cơ sở pháp lý của quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của Giảng viên trong trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 19 1.3.2. Nội dung quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của Giảng viên 20 1.3.3. Vai trò của Hiệu trưởng, phòng chức năng và các khoa trong quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên 32 Kết luận chương 1 37 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 38 2.1. Vài nét về trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 38 2.2. Khái quát về khảo sát thực trạng 45 2.2.1. Mục tiêu khảo sát 45 2.2.2. Đối tượng và qui mô khảo sát 46 2.2.3. Nội dung khảo sát 46 2.2.4. Phương pháp khảo sát 46 2.3. Thực trạng thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên trường ĐHKH – ĐHTN 47 2.3.1. Thực trạng nhận thức của giảng viên và cán bộ quản lý về tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế chuyên môn 47 2.3.2. Thực trạng thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên 48 2.4. Thực trạng quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên ở trường ĐHKH – ĐHTN 57 2.4.1. Nhận thức của cán bộ giảng viên về tầm quan trọng của quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn 57 2.4.2. Thực trạng quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV trường ĐHKH – ĐHTN 57 2.4.3. Thực trạng quản lý việc thực hiện công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của GV trường ĐHKH – ĐHTN 72 2.4.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên trường ĐHKH 73 Kết luận chương 2 75 Chƣơng 3: ẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 76 76 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 76 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.1.2. Nguyên tắc tiếp cận hệ thống - cấu trúc 76 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện 76 3.1.4. Các biện pháp đề ra phải đảm bảo tính hiệu quả 76 3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 77 3.2. Các biện pháp quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn ở trường ĐHKH – ĐHTN 77 3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giảng viên về việc thực hiện quy chế chuyên môn trong nhà trường 77 3.2.2. Biện pháp 2: Cụ thể hóa các văn bản của Bộ GD&ĐT về quản lý việc thực hiện Quy chế chuyên môn của GV 79 3.2.3. Biện pháp 3: Xây dựng quy trình, tiến hành phân cấp trong quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV 81 3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn và việc thực hiện quy chế chuyên môn trong nhà trường 84 3.2.5. Biện pháp 5: Đảm bảo điều kiện về CSVC hỗ trợ cho giảng viên thực hiện các hoạt động chuyên môn 86 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 88 3.4. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 89 3.4.1. Mục đích khảo sát 89 3.4.2. Nội dung khảo sát 89 3.4.3. Đối tượng khảo sát 89 3.4.4. Phương pháp khảo sát 89 3.4.5. Kết quả khảo sát 89 ận chương 3 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 1. Kết luận 94 2. Kiến nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CTĐT Chương trình đào tạo ĐHKH Đại học Khoa học ĐHTN Đại học Thái Nguyên GD & ĐT Giáo dục và đào tạo HSCM Hồ sơ chuyên môn KHĐT Kế hoạch đào tạo QCCM Quy chế chuyên môn QLKH&QHQT; Quản lý khoa học và quan hệ quốc tế TT-KT&ĐBCLGD Thanh tra-Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Thống kê chương trình đang đào tạo tại trường (tháng 9/ 2013) 42 Bảng 2.2. Thống kê số sinh viên hệ Đại học chính quy của trường ĐHKH - ĐHTN 43 Bảng 2.3. Thống kê số lượng và trình độ của đội ngũ giảng viên cơ hữu trường ĐHKH – ĐHTN năm học 2013 - 2014 45 Bảng 2.4. Nhận thức của cán bộ quản lý và giảng viên về tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế chuyên môn trong nhà trường 47 Bảng 2.5. Thực trạng thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên trường ĐHKH - ĐHTN 48 Bảng 2.6. Thống kê số liệu thanh tra 5 loại tài liệu giảng dạy của Giảng viên trường ĐH Khoa học – ĐHTN, Năm học: 2013 - 2014 51 Bảng 2.7. Đánh giá việc thực hiện quy định về giảng dạy của GV trường ĐHKH – ĐHTN 52 Bảng 2.8. Thống kê kết quả NCKH của GV trường ĐHKH – ĐHTN, giai đoạn 2003 - 2013 54 Bảng 2.9. Số lượng bài báo đã công bố của cán bộ giảng viên trường ĐHKH – ĐHTN, giai đoạn 2002 - 2013 55 Bảng 2.10. Số lượng đề tài KLTN và NCKH của sinh viên trường ĐHKH – ĐHTN từ khóa 1 đến nay 55 Bảng 2.11. Tầm quan trọng của quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn 57 Bảng 2.12. Thực trạng quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên tại trường ĐHKH – ĐHTN 58 Bảng 2.13. Thực trạng quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo 60 Bảng 2.14. Thực trạng quản lý việc thực hiện quy định về Hồ sơ chuyên môn của giảng viên 62 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi Bảng 2.15. Thực trạng quản lý việc thực hiện quy định về việc chuẩn bị bài giảng của GV trường ĐHKH – ĐHTN 64 Bảng 2.16. Thực trạng quản lý việc thực hiện quy định về giờ lên lớp của giảng viên trường ĐHKH – ĐHTN 65 Bảng 2.17. Thực trạng quản lý việc thực hiện quy định về đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên trường ĐHKH – ĐHTN 66 Bảng 2.18. Thực trạng quản lý việc thực hiện quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong công tác giảng dạy của GV 69 Bảng 2.19. Biện pháp quản lý việc thực hiện quy định về Nghiên cứu khoa học 71 Bảng 2.20. Thực trạng quản lý việc thực hiện công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của GV trường ĐHKH - ĐHTN 72 Bảng 3.1. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 90 [...]... luận của quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên Chương 2: Thực trạng về quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên tại trường ĐHKH - ĐHTN Chương 3: Biện pháp quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên tại trường ĐHKH – ĐHTN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 5 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG... phù hợp Là chuyên viên công tác tại phòng Đào tạo của Nhà trường, tôi nhận thức rõ việc quản lý tốt việc thực hiện quy chế chuyên môn của Giảng viên nếu được thực hiện tốt sẽ nhằm nâng cao được chất lượng đào tạo của Nhà trường, đưa việc dạy và học vào nề nếp, chính vì thế tôi đã chọn đề tài “ Quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên tại trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên”... giảng dạy của Giảng viên; - Công văn số 798/ĐHKH-ĐT ngày 29/11/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên về việc công khai đề cương môn học - Quy t định số 94c/QĐ-ĐHKH ngày 28/02/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên về việc ban hành quy định về công tác quản lý KH&CN của trường Đại học Khoa học – ĐHTN 1.3.2 Nội dung quản lý việc thực hiện quy chế. .. nhà quản lý nắm chắc hơn các hoạt động chuyên môn của giảng viên và thực hiện quy chế, nề nếp chuyên môn của giảng viên theo các yêu cầu đã đề ra Quy định về hồ sơ công tác của giảng viên là sự cụ thể hóa việc giảng viên thiết lập các loại sổ áp dụng trong giảng dạy, chủ nhiệm và cố vấn học tập Trong phạm vi quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên trong trường đại học, hồ sơ chuyên môn của giảng viên. .. kì và năm học, là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ giảng viên theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT Giảng viên trong nhà trường thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, làm đúng các quy chế, quy định về chuyên môn thì chắc chắn chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng cao 1.2.2.2 Quản lý việc thực hiện Quy chế chuyên môn Quản lý việc thực hiện Quy chế chuyên môn là việc sử dụng các chức năng quản lý để... về việc thực hiện quy chế chuyên môn và vấn đề quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên ở trường ĐHKH – ĐHTN 6.2.3 Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi Điều tra bằng bảng hỏi nhằm thu thập những thông tin về thực trạng quản lý việc thực hiện Quy chế chuyên môn của Giảng viên tại trường ĐHKH – ĐHTN Từ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 4 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ đố đề ra các biện pháp quản. .. 24/4/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên về việc hướng dẫn triển khai tài liệu giảng dạy của Giảng viên; - Công văn số 1155/ĐHTN-ĐT của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ngày 23/8/2013 Quy định về mẫu đề cương môn học và mẫu giáo án trong toàn Đại học Thái Nguyên; - Công văn số 536/ĐHKH-ĐT-KH&QHQT ngày 27/8/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên về việc. .. môn học Bên cạnh đó việc quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên còn khá nhiều bất cập Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 2 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn nhằm xem xét và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của từng giảng viên, bộ phận trong nhà trường, do đó giúp cho việc động viên, khen thưởng chính xác các cá nhân, tổ chuyên môn, các khoa chuyên. .. vụ trọng tâm trong quản lý nhà trường Quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn bao gồm các khâu: Tổ chức chỉ đạo ban hành quy chế chuyên môn và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế; chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện quy chế chuyên môn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 17 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.2.2.2 Giảng viên * Khái niệm Theo quy t định số 202/TCCP-VC... việc thực hiện quy chế chuyên môn của Giảng viên trong trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên Để đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động chuyên môn trong nhà trường, Hiệu trưởng Căn cứ quy t định số: 58/2010/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22 tháng 09 năm 2010 về việc ban hành “Điều lệ trường đại học ; các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của Đại học Thái . học Th i Nguyên, từ năm học 2008-2009 các trường và các khoa trực thuộc Đại học Th i Nguyên đã th c hiện chuyển đổi sang phương th c đào tạo theo học chế tín chỉ. Sau hơn 5 năm th c hiện đã thu. quyết định cơ bản chất lượng đào tạo. Cho dù hệ th ng giáo dục và phương th c giáo dục đã thay đổi nhiều so với trước đây th quy luật th y giỏi kéo theo trò giỏi vẫn có giá trị đúng trong nhiều. 2.3.1. Th c trạng nhận th c của giảng viên và cán bộ quản lý về tầm quan trọng của việc th c hiện quy chế chuyên môn 47 2.3.2. Th c trạng th c hiện quy chế chuyên môn của giảng viên 48 2.4. Th c
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên tại trường Đại học Khoa Học Đại học Thái Nguyên., Quản lí việc thực hiện quy chế chuyên môn của giảng viên tại trường Đại học Khoa Học Đại học Thái Nguyên.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay