nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế

120 563 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 16:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  LƯU THỊ HƯƠNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: kinh tế và quản lý môi trường Người hướng dẫn khoa học: TS. LÊ HÀ THANH HÀ NỘI, NĂM 2013 LỜI CAM ÐOAN Luận văn : “Nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dich vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế’’ là sản phẩm nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu trong luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Học viên Lưu Thị Hương LỜI CẢM ƠN Luận văn này là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu của tôi tại khoa Môi Trường và Đô Thị, viện đào tạo sau đại học, trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô giáo đã tham gia giảng dạy lớp cao học khóa 20 khoa Môi Trường và Đô Thị các thành viên trong lớp CH20Q đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Lê Hà Thanh là người đã trực tiếp hướng dẫn cho tôi thực hiện hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ để có được những thông tin cần thiết phục vụ nội dung luận văn. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn động viên, ủng hộ để tôi hoàn thành tốt luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 6 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ CHI TRẢ DỊCH VỤ 6 MÔI TRƯỜNG 6 BẢNG 1.2: TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CHUNG CỦA CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 19 CHƯƠNG 3 75 ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHI TRẢ MỘT SỐ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, 75 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TGCH Tam Giang - Cầu Hai PES Chi trả dịch vụ môi trường NGOs Các tổ chức phi chính phủ ĐDSH Đa dạng sinh học WTP Sự sẵn lòng chi trả (Willingness to pay ) ICEM Trung tâm Quản lý Môi trường Quốc tế ĐDSH Đa dạng sinh học DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, HÌNH SƠ ĐỒ TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 6 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ CHI TRẢ DỊCH VỤ 6 MÔI TRƯỜNG 6 BẢNG 1.2: TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CHUNG CỦA CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 19 BẢNG 1.2: TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CHUNG CỦA CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 19 CHƯƠNG 3 75 ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHI TRẢ MỘT SỐ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, 75 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 6 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ CHI TRẢ DỊCH VỤ 6 MÔI TRƯỜNG 6 BẢNG 1.2: TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CHUNG CỦA CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 19 BẢNG 1.2: TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CHUNG CỦA CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 19 CHƯƠNG 3 75 ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHI TRẢ MỘT SỐ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, 75 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 HÌNH TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 6 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ CHI TRẢ DỊCH VỤ 6 MÔI TRƯỜNG 6 BẢNG 1.2: TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CHUNG CỦA CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 19 BẢNG 1.2: TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CHUNG CỦA CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 19 CHƯƠNG 3 75 ii ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHI TRẢ MỘT SỐ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, 75 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  LƯU THỊ HƯƠNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: kinh tế và quản lý môi trường [...]... tài nghiên cứu Nghiên cứu khả năng áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá Tam Giang Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế ’ làm luận văn Luận văn nghiên cứu khả năng áp dụng cơ chế Chi trả dịch vụ môi trường tại đầm phá TGCH, nhằm đề xuất xây dựng một công cụ quản lý phù hợp hệ đầm phá TGCH, tỉnh Thừa Thiên Huế 2 Mục tiêu của luận văn Mục tiêu tổng thể: Nghiên cứu. .. – Cầu Hai và khả năng áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường Chương 3: Đề xuất áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế 6 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 1.1 Khái niệm Chi trả dịch vụ môi trường 1.1.1 Khái niệm hệ sinh thái Trong những thập kỷ gần đây, nhân loại đã quan tâm nhiều đến vấn đề phát... của hệ sinh thái đất ngập nước ven biển đầm phá TGCH, tỉnh Thừa Thiên Huế - Xác định những dịch vụ môi trường có khả năng áp dụng PES cao nhất tại đầm phá TGCH - Đề xuất một số nội dung của Chi trả dịch vụ môi trường phù hợp với hệ sinh thái đất ngập nước ven biển tại đầm phá TGCH, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4 - Đối. .. với hệ sinh thái đất ngập nước Đây là lý do tôi đã chọn đề tài Nghiên cứu khả năng áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá Tam Giang Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế ’ Nghiên cứu này sẽ giúp các cơ quan quản lý nhìn nhận rõ hơn giá trị kinh tế của đầm phá TGCH, đồng thời là cơ sở cho xây dựng các chính sách về Chi trả dịch vụ môi trường cho hệ thống đất ngập nước. .. Chi trả dịch vụ môi trường Phân loại các hình thức Chi trả dịch vụ môi trường theo phương pháp chi trả + Hình thức Chi trả dịch vụ môi trường trực tiếp Chi trả dịch vụ môi trường trực tiếp là hình thức chi trả mà bên sử dụng dịch vụ môi trường trả tiền trực tiếp cho bên cung ứng dịch vụ môi trường thông qua hợp đồng mua bán Chi trả trực tiếp được áp dụng trong trường hợp bên sử dụng dịch vụ môi trường. .. năng cao nhất áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường với hệ sinh thái đất ngập nước đầm phá TGCH là dịch vụ cung cấp giá trị thủy sản phát triển thương hiệu thủy sản xanh và dịch vụ du lịch Từ khả năng áp dụng cao nhất về chi trả hai dịch vụ môi trường này đã tổng kết được những lợi ích mà dịch vụ có khả năng mang lại cho khu vực đầm phá TGCH Chương 3 từ tiềm năng áp dụng chi trả hai dịch vụ môi trường trình... đích nghiên cứu tổng thể của của đề tài là đánh giá khả năng áp dụng cơ chế chi trả: một cách nhìn tổng thể từ lý thuyết và thực tiễn áp dụng một số dịch vụ môi trường có khả năng áp dụng chi đối với hệ sinh thái đất ngập nước ven biển đầm phá TGCH, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước này ii Mục đích nghiên cứu của đề tài là : - Nghiên cứu cơ sở lý luận về Chi trả dịch. .. cách nhìn tổng thể từ lý thuyết và thực tiễn áp dụng một số dịch vụ môi trường có khả năng áp dụng chi đối với hệ sinh thái đất ngập nước ven biển đầm phá TGCH, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước này Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về Chi trả dịch vụ môi trường -Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về Chi trả dịch vụ môi trường - Đánh giá thực trạng quản lý và những... dịch vụ môi trường -Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về Chi trả dịch vụ môi trường - Đánh giá thực trạng quản lý và những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý của hệ sinh thái đất ngập nước ven biển đầm phá TGCH, tỉnh Thừa Thiên Huế - Xác định những dịch vụ môi trường có khả năng áp dụng PES cao nhất tại đầm phá TGCH - Đề xuất một số nội dung của Chi trả dịch vụ môi trường phù hợp với hệ sinh thái đất. .. vi nghiên cứu 4 - Đối tượng nghiên cứu: + Các dịch vụ môi trường hệ sinh thái đất ngập nước ven biển tại đầm phá TGCH, tỉnh Thừa Thiên Huế + Các đối tượng liên quan đến Chi trả dịch vụ môi trường tại đầm phá TGCH, tỉnh Thừa Thiên Huế - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi về mặt khoa học : Những nội dung khoa học liên quan đến Chi trả dịch vụ môi trường + Số liệu thu thập: Sử dụng số liệu sơ cấp và thứ cấp . khả năng áp dụng thành công đối với hệ sinh thái đất ngập nước. Đây là lý do tôi đã chọn đề tài Nghiên cứu khả năng áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại. PHÁP TIẾP CẬN CHUNG CỦA CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 19 CHƯƠNG 3 75 ii ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHI TRẢ MỘT SỐ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, . HƯƠNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: kinh tế và quản lý môi trường Người
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế, nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế, nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ CHI TRẢ DỊCH VỤ, 1 Khái niệm Chi trả dịch vụ môi trường, 2 Kinh nghiệm quốc tế về Chi trả dịch vụ môi trường, Tại Việt Nam, PES ngày càng được quan tâm nghiên cứu và triển khai thí điểm. Để hỗ trợ cho quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện PES, một số văn bản pháp luật sau đây đã đề cập trực tiếp đến PES, bao gồm:, 1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và định hướng phát triển tại đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế, 2 Các giá trị của hệ sinh đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế, 3 Thực trạng quản lý đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, 4 Các lĩnh vực tiềm năng áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường tại đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Đối với dịch vụ cung cấp giá trị thủy sản:, 5 Lợi ích của việc áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường tại đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, 6 Những thuận lợi, khó khăn khi áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường tại đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, 1 Đề xuất về Chi trả dịch vụ môi trường đối với dịch vụ du lịch, 2 Đề xuất về Chi trả dịch vụ đối với thủy sản, Đối tượng tham gia PES cung cấp giá trị thủy sản, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay