nghiên cứu đổi mới hệ thống tổ chức trường đại học việt nam theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm xã hội

149 268 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 14:58

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO VIệN CHIếN Lợc và chơng trình giáo dục BáO CáO TổNG KếT Đề TàI Nghiên cứu đổi mới hệ thống tổ chức Trờng đại học việt nam Theo hớng tăng cờng tự chủ và trách nhiệm x hội Mã số: b 2006-37-18 Chủ nhiệm đề tài: GS. TSKH. Vũ Ngọc Hải 7230 25/3/2009 Hà nội 5-2008 Danh sách những ngời tham gia thực hiện đề tài: 1. GS. TSKH. Vũ Ngọc Hải, Viện Chiến lợc và Chơng trình giáo dục - Chủ nhiệm đề tài 2. Th.S. Bùi Thị Tính, Viện Chiến lợc và Chơng trình giáo dục - Th ký đề tài 3. PGS. TS. Đặng Quốc Bảo, Học viện Quản lý giáo dục 4. PGS. TS. Phan Văn Kha, Viện Chiến lợc và Chơng trình giáo dục 5. TS. Lê Đông Phơng, Viện Chiến lợc và Chơng trình giáo dục 6. CN. Nguyễn Việt Hùng, Viện Chiến lợc và Chơng trình giáo dục Đơn vị phối hợp chính: 1. Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD & ĐT) 2. Vụ Đại học và Sau đại học (Bộ GD & ĐT) 3. Một số trờng đại học DANH MụC NHữNG Từ VIếT TắT bchtw Ban chấp hành trung ơng BGD&ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo CHXHCN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa CNH Công nghiệp hoá CSĐT Cơ sở đào tạo ĐH Đại học ĐHQG Đại học quốc gia GDĐH Giáo dục đại học GD&ĐT Giáo dục và đào tạo HĐQGGD Hội đồng quốc gia giáo dục KHCN Khoa học công nghệ KTXH Kinh tế xã hội NCKH Nghiên cứu khoa học NHNN Ngân hàng Nhà nớc TCH Toàn cầu hoá THPT Trung học phổ thông WTO Tổ chức thơng mại thế giới XHCN Xã hội chủ nghĩa MụC LụC Phần 1: mở đầu Error! Bookmark not defined. a. tính cấp thiết của đề tài Error! Bookmark not defined. b. Mục tiêu của đề tài Error! Bookmark not defined. c. Nội dung nghiên cứu Error! Bookmark not defined. d. Phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined. e. Phơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined. Phần 2: các kết quả nghiên cứu Error! Bookmark not defined. A. cơ sở lý luận về hệ thống tổ chức trờng đại học. Error! Bookmark not defined. 1. Một số khái niệm Error! Bookmark not defined. 1.1 Tổ chức Error! Bookmark not defined. 1.2 Cơ cấu tổ chức Error! Bookmark not defined. 1.3 Các thuộc tính cơ bản của tổ chức Error! Bookmark not defined. 2. Tổ chức trong quản lý hiện đại Error! Bookmark not defined. 2.1 Thuyết quản lý theo khoa học Error! Bookmark not defined. 2.2 Thuyết hành chính Error! Bookmark not defined. 2.3 Trờng phái quan hệ con ngời trong quản lý Error! Bookmark not defined. 2.4 Thuyết hành vi trong quản lý Error! Bookmark not defined. 2.5 Luận thuyết về thiết kế cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Error! Bookmark not defined. 3. Trờng đại học Error! Bookmark not defined. 3.1. Hệ thống cơ cấu tổ chức trong trờng đại học Error! Bookmark not defined. 3.2. Tự chủ và trách nhiệm trờng đại học Error! Bookmark not defined. B. thực trạng hệ thống tổ chức trờng đại học việt nam và kinh nghiệm của một số nớc trên thế giới Error! Bookmark not defined. 1. Đặc điểm hệ thống tổ chức các trờng đại học Việt Nam Error! Bookmark not defined. 1.1 Các loại trờng đại học Error! Bookmark not defined. 1.2 Đặc trng về cơ chế quản lý Error! Bookmark not defined. 1.3 Đảm bảo trách nhiệm xã hội của các trờng đại họcError! Bookmark not defined. 1.4 Thành tựu và những bất cập đối với hệ thống tổ chức các trờng đại học Việt Nam Error! Bookmark not defined. 2. Kinh nghiệm về cơ cấu tổ chức các trờng đại học trong khu vực và trên thế giới Error! Bookmark not defined. 2.1 Tổ chức trờng đại học ở Trung Quốc Error! Bookmark not defined. 2.2 Tổ chức trờng đại học ở Hàn quốc Error! Bookmark not defined. 2.3 Tổ chức trờng đại học ở Nhật Bản Error! Bookmark not defined. 2.4 Thực trạng quyền tự chủ và trách nhiệm ở một số trờng đại học khác trên thế giới Error! Bookmark not defined. 2.5 Một số kinh nghiệm nghiên cứu áp dụng Error! Bookmark not defined. C. định hớng và giải pháp đổi mới hệ thống tổ chức trờng đại học ở việt nam đảm bảo quyền tự chủ và chịu trách nhiệm x hội Error! Bookmark not defined. 1. Định hớng đổi mới hệ thống tổ chức trờng đại học Error! Bookmark not defined. 1.1 Phân cấp quản lý, đảm bảo quyền tự chủ và trách nhiệm Error! Bookmark not defined. 1.2 Tồn tại hai loại trờng đại học công lập và t thục Error! Bookmark not defined. 1.3 Trờng đại học có quyền tự chọn cho mình mô hình tổ chức riêng theo luật pháp Nhà nớc Error! Bookmark not defined. 1.4 Phân cấp triệt để quyền hạn và trách nhiệm cho trờng đại học. Error! Bookmark not defined. 1.5 Tổ chức bộ máy trờng đại học gọn nhẹ và hiệu quả Error! Bookmark not defined. 2. Các giải pháp cơ bản Error! Bookmark not defined. 2.1 Giải pháp 1: Đổi mới quản lý giáo dục của cấp Bộ, Ngành Error! Bookmark not defined. 2.2 Giải pháp 2: Phối hợp quản lý trờng đại học theo truyền thống với quản lý doanh nghiệp tri thức Error! Bookmark not defined. 2.3 Giải pháp 3: Hoàn thiện quản lý của đại học quốc gia và chuyển đổi quản lý của tất cả các trờng đại học theo mô hình này Error! Bookmark not defined. 2.4 Giải pháp 4; Tăng quyền tự chủ và tính trách nhiệm cho các khoa và bộ môn trong tất cả các trờng đại học Error! Bookmark not defined. 2.5 Giải pháp 5: Từng trờng đại học đợc quyền tự chọn cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp để phát triển nhà trờng Error! Bookmark not defined. 2.6 Giải pháp 6: Xây dựng tổ chức đảm bảo chất lợng trong từng trờng đại học Error! Bookmark not defined. 2.7 Giải pháp 7: Sinh viên là một thành viên trong Hội đồng trờng Error! Bookmark not defined. Phần 3: Kết luận Và KIếN NGHị Error! Bookmark not defined. A. KếT LUậN Error! Bookmark not defined. B. KIếN NGHị Error! Bookmark not defined. tài liệu tham khảo Error! Bookmark not defined. PHụ LụC Error! Bookmark not defined. TóM TắT KếT QUả NGHIÊN CứU Đề tài: Nghiên cứu đổi mới hệ thống tổ chức Trờng đại học việt nam Theo hớng tăng cờng tự chủ và trách nhiệm x hội Mã số: b 2006-37-18 Chủ nhiệm đề tài: GS. TSKH. Vũ Ngọc Hải Tel: 0903216506; Email: vungochai@fpt.vn Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Chiến lợc và Chơng trình giáo dục Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 6 năm 2008 Mục tiêu của đề tài Định hớng và kiến nghị triệt để đổi mới cơ cấu hệ thống tổ chửc trờng đại học theo hớng tăng quyền tự chủ và tính trách nhiệm xã hội, xác lập mối quan hệ hợp lý trong công tác tổ chức giữa các đơn vị thành viên trong trờng và giữa tròng với cơ quan quản lý cấp trên. Nội dung nghiên cứu 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng cơ cấu hệ thống tổ chức trờng đại học 2. Kinh nghiệm về xây dựng cơ cấu tổ chức trờng đại học ở một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới 3. Đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức tổ chức các trờng đại học ở Việt Nam 4. Đề xuất định hớng và giảI pháp tiếp tục đổi mới cơ cấu hệ thống tổ chức cho các trờng đại học theo hớng tăng tính tự chủ và trách nhiệm xã hội. Phạm vi nghiên cứu Đê tài nghiên cứu đợc giới hạn trong phạm vi cơ cấu hệ thống tổ chức các trờng đại học công lập là chính. Phơng pháp nghiên cứu Ngoài tổ hợp các phơng pháp nghiên cứu nh đã trình bày trong bản đề c ơng nghiên cứu, nhóm tác giả tận dụng phơng pháp chuyên gia, thông qua nhiều lần trao đổi với các cán bộ quản lý ở các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công thơng, Bộ Lao động thơng binh và xã hội, Ban Khoa giáo trung ơng, nay là Ban Tuyên giáo trung ơng và Uỷ ban Văn hoà, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội. Nhóm tác cũng tiếp cận với với cán bộ quản lý ở các cấp khác nhau từ lãnh đạo trờng đến các phòng, khoa, ban và một số thầy cô giáo, các cán bộ khoa học của 19 trờng đại học để lấy ý kiến trực tiếp. Đồng thời nhóm nghiên cứu đề tài cũng đã sử dụng phơng pháp nghiên cứu điển hình tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo mẫu cấu trúc đợc thiết kế sẵn. Ngoài ra đề tài còn sử dụng phơng pháp nghiên cứu lý luận để tổng quan cơ sở lý luận về cơ cấu hệ thống tổ chức trờng đại học, nghiên cứu phân tích tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn và cuối cùng nhóm nghiên cứu cũng đã thu thập nhiều ý kiến đóng góp tổng hợp cả về lý luận lẫn thực tiễn và định hớng các giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức cơ cấu hệ thống trờng đại học thông qua tổ chức hội thảo khoa học. Các kết quả nghiên cứu chính - Phần cơ sở lý luận, đề tài đã góp phần làm sáng tỏ một số khái niệm liên quan đế tổ chức cơ cấu hệ thống trờng đại học nh: tổ chức, cơ cấu tổ chức, trờng đại học, hệ thống tổ chức trờng đại học, đổi mới hệ thống cơ cấu tổ chức trờng đại học, tính tự chủ và trách nhiệm của trờng đại học. - Phần thực trạng vấn đề nghiên cứu: bằng các kết quả trao đổi, phỏng vấn các cán bộ quản lý ở các cấp và các Bộ ngành khác nhau có liên quan đến công tác tổ chức cơ cấu hệ thống trờng đại học và thông qua kết quả thu đợc từ nghiên cứu điển hình và các nguồn số liệu khác đề tài đã đa ra đợc các kết luận về: a/ sự phát triển và thực trạng hệ thống các trờng đại học Việt Nam từ 1945 đến nay; b/ Thực trạng cơ cấu hệ thống tổ chức trờng đại học; Thực trạng phân cấp quản lý tổ chức trờng đại học. Đồng thời đề tài cũng đã tổng kết đợc một số kinh nghiệm về tổ chức và phân cấp quản lý tổ chức ở trờng đại học một số nớc trong khu vực và trên thế giới. - Đề tài đã đa ra đợc một số định hớng và giải pháp về đổi mới cơ cấu hệ thống tổ chức và phân cấp quản lý tổ chức trờng đại học ở nớc ta trong thời gian tới đó là: 1. Đổi mới t duy trong công tác tổ chức cơ cấu hệ thống trờng đại học 2. Đổi mới tổ chức bộ máy trong trờng đại học 3. Đề xuất rõ trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ chủ quản và các ban ngành liên quan trong quản lý cơ cấu hệ thống tổ chức trờng đại học 4. Xác định quyền tự chủ và trách nhiệm trờng đại học về tổ chức bộ máy nhà trờng 5. Xác định các quyền hạn và trách nhiệm với các tổ chức thành viên trong trờng Summary of research outcomes Project: Innovation within Vietnam Universities: On the Application of Autonomy and Accountabilities Project code: B 2006-37-18 Principle Researcher: Prof. Vu Ngoc Hai Organization: National Institute for Education Strategy and Curriculum Development Research Period: June 2006 – June 2008 Aims of the Research: To strengthen the process of innovation within Vietnam Universities toward empowerment that allows Universities to take charge on autonomy and accountabilities; and to establish the organization structure in a way that there is a clear relationship and responsibilities between all departments within the universities, among universities, and between universities and the government. Content of the Research: 1. Theoretical Foundation on the Construction of a University Organization Structure 2. Experiences in Developments within some Universities in Developed Countries 3. The Current Issues with Vietnam Universities Organization Structure 4. Solutions to the Current Issues within Vietnam Education Scope of the Research: The research is most relevant to the organization structure within State Universities. Research Methodology: [...]... học ở Việt Nam 4 Đề xuất định hớng và giải pháp tiếp tục đổi mới cơ cấu hệ thống tổ chức cho các trờng đại học theo hớng tăng tính tự chủ vaf trách nhiệm xã hội d Phạm vi nghiên cứu Đê tài nghiên cứu đợc giới hạn trong phạm vi cơ cấu hệ thống tổ chức bộ máy các trờng đại học công lập là chính e Phơng pháp nghiên cứu Ngoài tổ hợp các phơng pháp nghiên cứu nh đã trình bày trong bản đề cơng nghiên cứu,... chức nhà trờng đại học cha đợc giao quyền và đảm đơng đợc quyền tự chủ và trách nhiệm, việc triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu đổi mới hệ thống tổ chức trờng đại học Việt Nam theo hớng tăng cờng tự chủ và trách nhiệm x hội là cần thiết Hệ thống các trờng đại học Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI đang đứng trớc nhiều cơ hội và thách thức để thực hiện sứ mệnh đào tạo nhân lực trình... individual within the University organization Báo cáo kết quả nghiên cứu Đề tài Nghiên cứu đổi mới hệ thống tổ chức Trờng đại học việt nam Theo hớng tăng cờng tự chủ và trách nhiệm x hội Mã số: b 2006-37-18 Phần 1: mở đầu a tính cấp thiết của đề tài Sau 20 năm đổi mới, dới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, hệ thống các trờng đại học Việt Nam trên thực tế đã cung cấp cho xã hội nớc ta một nguồn nhân... để lấy ý kiến trực tiếp Đồng thời nhóm nghiên cứu đề tài cũng đã sử dụng phơng pháp nghiên cứu điển hình tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo mẫu cấu trúc đợc thiết kế sẵn Ngoài ra đề tài còn sử dụng phơng pháp nghiên cứu lý luận để tổng quan cơ sở lý luận về cơ cấu hệ thống tổ chức trờng đại học, nghiên cứu phân tích tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn và cuối cùng nhóm nghiên cứu cũng đã thu thập nhiều ý kiến... sự nghiệp trong trờng đại học bao gồm các tổ chức nghiên cứu và phát triển; các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ Theo điều lệ trờng đại học, các tổ chức này đợc hiểu nh sau: - Các tổ chức nghiên cứu và phát triển đợc tổ chức theo các hình thức viện, trung tâm, và các cơ sở nghiên cứu và phát triển khác Các tổ chức này đợc thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật để triển khai NCKH và... tầm quan trọng của nó, hoạt động quản lý qua các thời kỳ phát triển xã hội đã không ngừng phát triển, theo xu thế chuyển từ quản lý theo Đức trị đến quản lý theo Pháp trị, và ngày nay quản lý theo Đức trị kết hợp với pháp trị, có tính đến các yếu tố tâm lý xã hội Trong thực tiễn xây dựng nhà nớc Việt Nam pháp quyền XHCN hiện nay, Nhà nớc ta đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng và ban hành hệ thống các... bộ phận có thể đợc hình thành theo nững tiêu chí khác nhau dẫn đến xuất hiện các bộ phận nh mô hình đơn giản, mô hình theo chức năng, mô hình theo địa d, mô hình theo sản phẩm v.v a Mô hình đơn giản: đây là cách tổ chức đơn giản nhất Trong tổ chức không hình thành các bộ phận trực thuộc Ngời lãnh đạo trực tiếp quản lý tới từng thành viên trong tổ chức của mình b Mô hình theo chức năng: là bộ phận trong... phải đều đặt mình đúng chỗ, không phải lục nào cũng làm việc theo phơng thức họ phải tuân theo mà thờng 11 tìm cách mở rộng quyền lực Họ không muốn trở thành những nô bộc/ công bộc trung thành mà muốn trở thành ông chủ của các bộ phận thuộc quyền Ngời quản lý và nhân viên không đợc phép làm việc theo cảm tính, tình cảm cá nhân, công minh, theo pháp luật Ngời quản lý có phơng tiện hợp pháp để sử dụng... phân cấp quản lý trên cơ sở khoa và bộ môn Theo http://www.thefreedictionary.com/university thì trờng đại học là một tổ chức giảng dạy và nghiên cứu khoa học bao gồm các khoa, bộ môn, trung tâm nghiên cứu và có khả năng cấp đợc bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Luật Giáo dục năm 2005 quy định trờng đại học đào tạo trình độ đại học đợc thực hiện từ 4 đến 6 năm tuỳ theo ngành nghề đào tạo đối với ngời có... Đảng Cộng sản Việt Nam - Các đoàn thể và tổ chức xã hội Dới đây sẽ trình bày về hiện trạng cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị chính trong nhà trờng đại học ở nớc ta hiện nay: a Hiu trng trng i hc (theo tinh thần điều lệ trờng đại học) có thể nh sau: - Hiu trng l ngi i din theo pháp lut ca nh trng; chu trách nhim trc tip qun lý v iu hnh các hot ng ca nh trng theo các quy nh ca . hiện đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu đổi mới hệ thống tổ chức trờng đại học Việt Nam theo hớng tăng cờng tự chủ và trách nhiệm x hội là cần thiết. Hệ thống các trờng đại học Việt Nam trong những. Việt Nam 4. Đề xuất định hớng và giảI pháp tiếp tục đổi mới cơ cấu hệ thống tổ chức cho các trờng đại học theo hớng tăng tính tự chủ và trách nhiệm xã hội. Phạm vi nghiên cứu Đê tài nghiên. University organization 1 Báo cáo kết quả nghiên cứu Đề tài Nghiên cứu đổi mới hệ thống tổ chức Trờng đại học việt nam Theo hớng tăng cờng tự chủ và trách nhiệm x hội Mã số: b
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đổi mới hệ thống tổ chức trường đại học việt nam theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm xã hội, nghiên cứu đổi mới hệ thống tổ chức trường đại học việt nam theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm xã hội, nghiên cứu đổi mới hệ thống tổ chức trường đại học việt nam theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm xã hội, A. Co so ly luan ve he thong to chuc truong dai hoc, B. Thuc trang he thong to chuc truong dai hoc Viet Nam va kinh nghiem cua mot so nuoc tren the gioi, C. Dinh huong va giai phap doi moi he thong to chuc truong dai hoc o Viet Nam dam bao quyen tu chu va chiu trach nhiem xa hoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay