XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN PHÚ

53 313 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2013, 14:29

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN, CHI PHÍ SẢN XUẤT , CÔNG TY TNHH HOÀN PHÚ [...]... để xây dựng hệ thống kế toán chi phí cho doanh nghiệp sản xuất, bao gồm các yếu tố cấu thành nên hệ thống kế toán chi phí, giúp kế toán có thể ghi nhận đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cũng như hạch toán chính xác các chi phí thích hợp với nguồn gốc phát sinh ra nó Đồng thời cho thấy vai trò không thể thiếu của kế toán chi phí trong doanh nghiệp sản xuất 2.1 Vai trò của hệ thống kế toán chi phí. .. sản xuất, chi phí nguyên vật liệu, công cụ - dụng cụ phục vụ quản lý sản xuất, chi phí khấu hao các tài sản cố định có tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, chi phí thuê ngoài phải trả cho người bán, chi phí khác bằng tiền, chi phí phân bổ, chi phí trích trước… vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, phân bổ chi tiết cho từng sản phẩm, làm cơ sở để hình thành giá vốn Toàn bộ chi phí sản xuất. .. lý sản xuất, chi phí khấu hao các tài sản cố định có tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, chi phí thuê ngoài phải trả cho người bán, chi phí khác bằng tiền, chi phí phân bổ, chi phí trích trước… vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, phân bổ chi tiết cho từng sản phẩm, làm cơ sở để hình thành giá vốn Toàn bộ chi phí sản xuất chung được kết chuyển từ tài khoản 627.1 vào tài khoản 154.1 Chi phí. .. Phú Mục đích chương 4 Chương 4 bao gồm toàn bộ các thiết kế về hệ thống kế toán chi phí như hệ thống các báo cáo cần thiết phục vụ cho các yêu cầu của nhà quản lý, hệ thống tài khoản chi phí để ghi nhận chi phí phát sinh, hệ thống sổ theo dõi và các chứng từ chi phí phát sinh được chấp nhận Kết cấu, chức năng của hệ thống phù hợp cho một doanh nghiệp sản xuất cỡ nhỏ, không phát sinh quá nhiều chi phí. .. trình sản xuất, chủ yếu phục vụ cho quản lý sản xuất Chi phí này được hạch toán vào tài khoản 627.2 Chi phí sản xuất chung cho dịch vụ tư vấn thiết kế - giám sát” và tài khoản đối ứng 142 Chi phí trả trước ngắn hạn” {3} Kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất chung thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất, bao gồm tất cả các chi phí : chi phí lương và trích bảo hiểm theo lương của nhân viên quản lý sản. .. hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty TNHH Hoàn Phú Mục đích chương 3 Chương 3 giới thiệu sơ bộ về công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng & Dịch vụ đầu tư phát triển đô thị Hoàn Phú và các loại dịch vụ chủ yếu của công ty, các đặc điểm của các loại dịch vụ này, là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống tài khoản kế toán phù hợp cho từng loại dịch vụ Đặc biệt là hiện trạng các hoạt động kế toán quản... hạch toán Một số tài khoản hạch toán được mở cho hoạt động xây lắp như sau : - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho hoạt động xây lắp : 621.3 - Chi phí nhân công trực tiếp cho hoạt động xây lắp : 622.3 - Chi phí sản xuất chung cho hoạt động xây lắp : 627.3 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho hoạt động xây lắp : 154.3 - Và các tài khoản chi phí chi tiết được mở theo tên các công trình xây dựng. .. xuất o Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị, tài sản cố định khác dùng trong hoạt động sản xuất o Chi phí dịch vụ thuê ngoài phục vụ sản xuất như điện, nước, sửa chữa, bảo hiểm tài sản - Chi phí sản xuất chung gồm nhiều thành phần có nguồn gốc phát sinh, đặc điểm khác nhau, ít biểu hiện một cách cụ thể Chi phí sản xuất chung khó tập hợp, phân bổ, dễ làm sai lệch chi phí 2.3 Xây dựng hệ thống kế toán để... toán đặt ra cho việc tổ chức kế toán nói chung và kế toán chi phí nói riêng, để áp dụng thích hợp các công cụ, mô hình kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay và tăng cường thông tin chi phí phục vụ tốt hơn cho việc kiểm soát, điều chỉnh, đánh giá và dự báo 2.2 Phân loại chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh 2.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Đây là loại chi phí được kết... Chi phí nhân công là cơ sở để nhà quản trị hoạch định mức tiền lương bình quân cho người lao động, tiền đề điều chỉnh chính sách lương đạt được sự cạnh tranh lành mạnh về nguồn lực lao động 2.2.3 Chi phí sản xuất chung - Đây là loại chi phí bao gồm tất cả các chi phí sản xuất ngoài 02 khoản mục chi phí nói trên Chi phí sản xuất chung thường bao gồm o Chi phí công cụ, dụng cụ dùng trong sản xuất o Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN PHÚ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN PHÚ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN PHÚ, Phương pháp thu thập dữ liệu - Đối với dữ liệu sơ cấp, Báo cáo giá thành sản phẩm Tài khoản chi phí ngun vật liệu trực tiếp - Ký hiệu : 621 Tài khoản chi phí nhân cơng trực tiếp - Ký hiệu : 622 Tài khoản chi phí sản xuất chung - Ký hiệu : 627, Thực trạng cơng tác kế tốn tại doanh nghiệp, Sơ đồ tài khoản hạch toán, Xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh năm 2008 bằng hệ thống thiết kế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay