Thuyết minh thiết kế kĩ thuật thi công hệ thống thoát nước thải khu công nghiệp Tây Bắc

42 1,483 6
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2014, 10:54

Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công HTTN ma, nớc thải và xử lý nớc thải KCN Tây Bắc ga Tp Thanh hoá Giaxaydung.vn 1 Tháng 3/2005 I Tổng quan I.1 Mở đầu. Hệ thống thoát nớc ma, thoát nớc thải và trạm xử lý nớc thải công suất 1000 m3/ngày là một số trong các hạng mục hạ tầng cơ sở của dự án xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Tây Bắc Ga Tp Thanh Hoá. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Tây Bắc Ga Tp Thanh Hoá đã đợc lập tháng 10 năm 2003 và đợc phê duyệt theo quyết định số 4138/QĐ-CT của UBND Tp Thanh Hoá ngày 11/12/2003 . Đây là bớc thiết kế kỹ thuật thi công thể hiện kết quả nghiên cứu khả thi cho công tác đầu t xây dựng Hệ thống thoát nớc khu CN Tây Bắc Ga. Căn cứ trên cơ sở báo cáo NCKT của dự án đã đợc phê duyệt, điều kiện thực tế cũng nh các thiết kế liên quan đợc áp dụng tiêu chuẩn quy phạm Việt Nam nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác thi công xây dựng công trình. I.2 Cơ sở thiết kế - Qui chế quản lý đầu t và xây dựng ban hành kèm theo nghị định số 209/2001/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Thủ tớng Chính phủ, về việc quản lý chất lợng công trình xây dựng. - Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Tây Bắc Ga Tp Thanh Hoá số 4138/QĐ-CT của UBND Tp Thanh Hoá ngày 11/12/2003 . - Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Tây Bắc Ga Tp Thanh Hoá đã đợc phê duyệt. - Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số 09/2004/HĐKT-BQLCN ký ngày 04/8/2004 giữa Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Tây Bắc Ga Thanh Hoá với Công ty Nớc và Môi trờng Việt Nam về việc giao nhận thầu t vấn thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống thoán nớc ma, thoát nớc thải và trạm xử lý nớc thải CS 1000 m 3 /ngày. - Căn cứ vào các tài liệu do Ban Quản Lý cấp bao gồm hồ sơ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500, địa chất công trình, hồ sơ bản vẽ đờng quy hoạch và san nền, hồ sơ thiết kế sông Vét cải dịch. - Tiêu chuẩn thiết kế thoát nớc mạng lới bên ngoài và công trình 20TCN 51-1984 trong tập VI của tuyển tập Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế ISO, BS, JS đang đợc áp dụng rộng rãi trong các dự án thoát nớc tại Việt Nam. Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công HTTN ma, nớc thải và xử lý nớc thải KCN Tây Bắc ga Tp Thanh hoá Giaxaydung.vn 2 Tháng 3/2005 I.3 Mục tiêu và phạm vi thiết kế Mục tiêu thiết kế Mục tiêu công tác thiết kế kỹ thuật thi công là bớc triển khai chi tiết của các hạng mục trong dự án. Tính toán kiểm tra lại các hạng mục đã đợc tính toán trong Báo cáo nghiên cứu khả thi theo tài liệu khảo sát thực tế và các thiết kế liên quan đã có (nh san nền, đờng, cải tạo sông, ). Triển khai thiết kế theo các tiêu chuẩn của Việt Nam, tham khảo của quốc tế, nhằm mục đích: - Đảm bảo đủ điều kiện triển khai công tác thi công xây dựng công trình. - Đảm bảo tính đồng bộ của các hạng mục công trình trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Tây Bắc Ga Thanh Hoá. - Đảm bảo sự phù hợp giữa các giai đoạn đầu t. Phạm vi khu vực thiết kế - Là khu công nghiệp Tây Bắc Ga Thanh Hóa, diện tích 48,6ha theo Báo cáo nghiên cứu khả thi đã đợc phê duyệt. Phạm vi nội dung thiết kế Phạm vi nội dung thiết kế là triển khai thiết kế kỹ thuật thi công các hạng mục: - Hệ thống thoát nớc ma cho KCN Tây Bắc Ga Thanh Hoá (khu vực giai đoạn 1). - Hệ thống thu gom nớc thải cho KCN Tây Bắc Ga Thanh Hoá (khu vực giai đoạn 1). - Trạm xử lý nớc thải công suất 1000 m 3 /ngày. I.4 Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất công trình - Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 của toàn bộ khu vực thuộc phạm vi thiết kế bao gồm cả trạm xử lý nớc thải do phía Chủ đầu t cung cấp theo quy định trong Hợp đồng kinh tế kèm theo nền quy hoạch đờng và san nền. - Tài liệu khảo sát địa chất công trình khu vực xây dựng mạng lới thoát nớc và trạm xử lý nớc thải do phía Chủ đầu t cung cấp theo quy định trong Hợp đồng kinh tế. II tóm tắt dự án II.1 Mở đầu II.1.1 Sự cần thiết của dự án. Yêu cầu phát triển theo quy hoạch đặt ra cho thành phố Thanh hoá là rất lớn. Để thực hiện đợc yêu cầu đó thành phố Thanh hoá rất cần nhiều yếu tố nội lực và ngoại lực. Vì thế, rất cần đặt ra việc nghiên cứu đề xuất những cơ chế, chính sách và giải pháp thích hợp để huy Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công HTTN ma, nớc thải và xử lý nớc thải KCN Tây Bắc ga Tp Thanh hoá Giaxaydung.vn 3 Tháng 3/2005 động tối đa vốn đầu t phát triển thành phố Thanh hoá nói riêng cũng nh hệ thống đô thị tỉnh Thanh hoá nói chung. Một trong những giải pháp vốn đầu t là Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp công nghiệp, thủ công nghiệp ngoài quốc doanh. Theo số liệu thống kê, hiện nay có khoảng 30 cơ sở sản xuất CN và TTCN, các cơ sở này mong muốn có cơ hội để tham gia đầu t công nghiệp, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Đó cũng là hớng đi đúng trong cơ chế thị trờng mà chính phủ, tỉnh, thành phố khuyến khích. Để đáp ứng đợc khả năng này của các DN CN ngoài quốc doanh, tỉnh cho xây dựng 1 khu CN ngoài quốc doanh với cơ chế: Nhà nớc xây dựng cơ sở hạ tầng và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh xây dựng cơ sở công nghiệp để sản xuất và kinh doanh. Dới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá, vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đã đợc một số nhà doanh nghiệp chủ trơng đầu t để đổi lấy đất, theo phơng thức đổi đất lấy hạ tầng. II.1.2 Những căn cứ pháp lý để lập dự án - Nghị định 52/CP ngày 18/7/1999 và Nghị định 12/2000/ NĐ - CP ngày 5/5/2000 của chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu t xây dựng. - Nghị định 17/CP về việc quản lý xây dựng cơ bản cùng các nguồn vốn ODA - Nghị định 36/ CP về việc xây dựng các khu công nghiệp tập trung - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh hoá đến năm 2010. - Quy hoạch xây dựng Thành phố Thanh hoá đến 2020 đã đựơc TTCP phê duyệt tại QĐ số 140/1999/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 1999. - Quy hoạch chi tiết khu đô thị công nghiệp Tây Bắc Ga thanh phố Thanh hoá tỷ lệ 1/2000, do Viện Quy hoạch Xây dựng Thanh hoá lập , Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh hoá phê duyệt ngày 30/8/2002. - Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tây Bắc ga Thanh hoá tỷ lệ 1/500 do Trung Tâm Bảo vệ Môi trờng và Quy hoạch phát triển Bền vững lập tháng 6 năm 2002. Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh hoá phê duyệt ngày 06/10/2003 - Hợp đồng số 09 Ngày 22 tháng 11 năm 2001 giữa Trung Tâm Bảo vệ Môi trờng và Quy hoạch phát triển Bền vững với Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh hoá . II.1.3 Muc tiêu của dự án . 1) Mục tiêu trớc mắt: a) Giải quyết nhu cầu phát triển CN vừa và nhỏ nhất đang thiếu đất và gây ô nhiễm môi trờng trong nội thị Thành phố Thanh Hoá. b) Huy động vốn từ các DNCN ngoài quốc doanh để đầu t xây dựng CN . c) Góp phần tăng GDP cho thành phố và khu vực c) Tạo nguồn việc làm ổn định cho một bộ phận dân c tại thành phố và Tỉnh thanh hoá. 2) Mục tiêu lâu dài. a) Góp phần thực hiện một bớc về huy động vốn ngoài quốc doanh, xây dựng mô hình trong cơ chế thị tr ờng mà Đảng, Chính phủ đã đề ra. Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công HTTN ma, nớc thải và xử lý nớc thải KCN Tây Bắc ga Tp Thanh hoá Giaxaydung.vn 4 Tháng 3/2005 b) Góp phần thực hiện CLKTXH của tỉnh và Thành phố Thanh hóa 2000-2010 c) Thực hiện QHC và QHCT Thành phố Thanh Hoá đã đựơc phê duyệt II.1.4 Phạm vi nghiên cứu của dự án Về phạm vi đất đai: Khu vực nghiên cứu lập Dự án có diện tích 48,6ha trong tổng số 76 ha đã đợc nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết 1/500. II.2 Đặc điểm tự nhiên, hiện trạng cơ sở hạ tầng II.2.1 Đặc điểm tự nhiên, địa hình, địa mạo 1) Khí hậu: Nhiệt độ trung bình năm 23,40 o C. Lợng ma trung bình năm 1700-1800mm, năm lớn nhất 3000mm. Mùa ma từ tháng 5 đến tháng 11 chiếm 85% lợng ma cả năm, Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau chiếm 15% lợng ma cả năm. Hớng gió thịnh hành là hớng Đông- Nam. 2) Thuỷ văn: Khu vực nghiên cứu thiết kế chịu ảnh hởng chế độ thuỷ văn trực tiếp của sông Thọ Hạc và gián tiếp từ sông Mã và sông Quảng Châu. Bảng 1: Mức nớc ở sông nội đồng(m) Địa điểm Htb Hmax Hmin Cầu cốc (sông Thọ Hạc) 1,93 2,17 1,76 Sông Quảng Châu 1,27 1,78 0,78 Cầu Hạc (sông Thọ Hạc) 2,43 Sông Thọ Hạc: Có chiều rộng từ 15-20m, chiều sâu từ 2-3m. Mực nớc trên sông Thọ Hạc tại cầu Hạc dao động từ 2,14-2,43m. 3) Địa chất công trình và địa chất thủy văn. - Địa chất công trình: Độ chịu nén của đất tại khu vực : 1,0-1,5 Kg/m2, Khả năng xây dựng nhà 2-3 tầng với móng bình thờng. - Địa chất thuỷ văn: Tại khu vực nghiên cứu thiết kế, mức nớc ngầm mạch nông dao động từ 0,6m đến 1m theo mùa. Nớc ngầm có thể bị xâm nhập mặn và có tính ăn mòn bê tông cốt thép. II.2.2 Hiện trạng cơ sở hạ tầng khu vực nghiên cứu: 1) Hiện trạng thuỷ lợi: Khu vực thiết kế còn có kênh Trờng sơn - Nổ vả (còn gọi là sông Vét). Kênh này là kênh tiêu chính thoát nớc cho cả vùng Đông Sơn, Thiệu Hoá và một phần phía Tây Thành phố Thanh Hoá ra sông Thọ Hạc qua một cống điều tiết và sau đó theo sông Quảng Châu, Cống Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công HTTN ma, nớc thải và xử lý nớc thải KCN Tây Bắc ga Tp Thanh hoá Giaxaydung.vn 5 Tháng 3/2005 Quảng Châu ra sông Mã. Tổng diện tích phục vụ của kênh này là 1340 ha ứng với lu lợng cần tiêu ở tần xuất 10% là 5,41 l/s/ha.Tổng lợng tiêu của kênh ở đoạn cuối trong khu vực thiết kế là 72,3m3 /s Đây là hệ thống kênh tiêu nông nghiệp, song cũng rất thuận lợi cho việc tiêu nớc sau này của khu vực Tây Bắc Ga Thanh Hóa nói chung và khu vực thiết kế nói riêng. 2) Hiện trạng thoát nớc ma Việc thoát nớc ma trong trong khu vực hoàn toàn do địa hình tự nhiên; nớc ma tự chảy dồn vào các ruộng trũng và sau đó đợc đa ra sông Vét, dẫn ra sông Thọ hạc, sông Cầu Sâng, Kênh nhà Lê, sông Quảng Châu ra sông Mã. Nớc thải sinh hoạt không đợc xử lý, cũng dợc thu gom dẫn cùng với nớc ma. 3) Hiện trạng nền: Nh đã nói trên khu vực dự kiến xây dựng khu công nghiệp này hầu hết là ruộng trũng có cao độ bình quân là + 2,4m. Cốt nền của các vị trí đã đắp nền xây dựng tại đây gồm : Trại chăn nuôi gia cầm đã đợc đắp lên cao độ > + 3,00m; Một phần khu dân c có cao độ + 3,01 - + 3,60; Một phần khu dân c phía bắc nhà máy bao bì có cao độ nền + 3,20 - +3,40. Phía đông khu vực nghiên cứu có đê sông Thọ Hạc có cao độ > 4,00m, mặt đê rộng 3,5- 4,00m; đáy đê rộng 12-15m, chiều cao trung bình mặt đê so với mặt ruộng là 2m. 4) Hiện trạng giao thông: Quốc lộ 1A chạy phía đông và cách khu vực thiết kế 450m, mặt đờng rải nhựa rộng 10,5 - 11,5m. Quốc lộ 45, quốc lộ 47 chạy ở phía Nam khu vực thiết kế khoảng cách 1-2km, mặt đờng bê tông nhựa rộng 7-9m. Đờng sắt Nam - Bắc chaỵ phía Đông Nam khu vực nghiên cứu, ga Thanh hoá nằm ở phía Nam khu vc nghiên cứu. Do ga xe lửa nằm ở gần khu vực thiết kế và tính chất khu công nghiệp là vừa và nhỏ do đó không cần thiết phải thiết kế khu đờng sắt chuyên dụng vào khu công nghiệp. Về phía Tây Nam khu vực nghiên cứu có một tuyến đờng từ QL 45, QL 47 đi vào bãi rác thành phố cách khu vực nghiên cứu khoảng 1000m, mặt đờng rộng từ 3-5m, kết trải nhựa một phần và nền đất. 5) Hiện trạng cung cấp điện: Thành phố Thanh Hoá đang đợc cấp điện từ Mạng lới điện quốc gia bởi điện áp 110 KV thông qua Trạm giảm áp chính Núi Một 110/35/10 KV có tổng công suất đặt 96 MVA. Vị trí trạm ở về phía Tây Nam cách khu vực nghiên cứu khoảng 2 Km. Hiện nay ngành Điện đang thực hiện Dự án Cải tạo và nâng cấp Trạm Núi Một để thống nhất điện áp phân phối trung áp lên 22KV. Quy mô trạm mới là 2 máy: 110/22KV-40MVA thay thế 2 máy cũ 110/10KV và 110/35/10 KV song vẫn giữ lại máy biến áp 110/35/22KV- 40MVA. Do đó sau cải tạo thì Trạm giảm áp chính Núi một sẽ đạt tổng công suất là 120MVA. 6) Hiện trạng cung cấp nớc: Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công HTTN ma, nớc thải và xử lý nớc thải KCN Tây Bắc ga Tp Thanh hoá Giaxaydung.vn 6 Tháng 3/2005 Hiện tại, khu vực nghiên cứu thiết kế đã có đờng ống cấp nớc 200 mm bằng ống PVC, nối từ đờng ống cấp nớc chính Thành phố 500 mm trên đờng Quốc lộ 1A vợt qua sông Thọ Hạc bằng một cầu chuyên dụng cho cấp nớc, đi dọc đê sông Thọ Hạc về phía Tây Nam Thành Phố. 7) Các công trình khác: Về phía Tây cách khu vực thiết kế khoảng 500 m có bãi rác thành phố đang đợc xây dựng có diện tích khoảng 4 - 5 ha. Hiện nay đã có dự án xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Châu á. II.2.3 Các dự án đầu t có liên quan và các kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. - Dự án cải thiện môi trờng Đô thị miền Trung từ nguồn vay ADB sẽ xây dựng tuyến đờng vào bãi rác, bắt đầu từ QL 1A. Tuyến đờng dài 1,85 km, trong đó có 1,3km đờng giao thông sẽ đi qua khu vực nghiên cứu của khu CN Tây Bắc Ga. Kích thớc bề rộng mặt đờng 7,5m, bề rộng nền đờng từ 10,5m đến 12m. Tại vị trí cầu Hạc đợc thiết kế có chiều rộng 9m, chiều dài 30m. Tổng kinh phí cầu và đờng 519.000USD. - Dự án tuyến cáp quang đi theo đờng khu công nghiệp để nối với trạm bu điện Phú Sơn sắp đợc xây dựng. II.3 Giải pháp quy hoạch mặt bằng và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật II.3.1 Quy hoạch mặt bằng Khu công nghiệp Bảng 4: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất trong phạm vi Dự án TT Loại đất ha % Tổng diện tích đất KCN 48,6 100 1 Đất xây dựng nhà máy 35,10 72,2 2 Đất công trình dịch vụ khu công nghiệp 4,43 9,1 3 Đất giao thông 9,07 18,7 II.3.2 Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật 1. San nền: Giải pháp san nền Cao độ nền thấp nhất dự kiến thiết kế cho khu công nghiệp Tây Bắc Ga Thanh Hoá, sẽ đợc khống chế tuân thủ QHC và QHCT (1/2000) ở mức + 3.00m. Nh vậy toàn bộ khu Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công HTTN ma, nớc thải và xử lý nớc thải KCN Tây Bắc ga Tp Thanh hoá Giaxaydung.vn 7 Tháng 3/2005 vực dự kiến xây dựng Khu công nghiệp Tây Bắc Ga Thanh hoá sẽ phải tôn đắp lên thêm khoảng 1,50-2,00m. Hớng san đắp chung của khu vực nghiên cứu này sẽ có xu thế thấp dần từ Nam đến Bắc để thuận tiện cho việc tiêu thoát nớc ra sông Vét. Mặt nền trong khu vực sau khi hoàn thiện phải đảm bảo thoát nớc mặt nhanh nhất, đảm bảo về độ dốc khống chế theo quy phạm của vùng đồng bằng mà Bộ Xây Dựng đã ban hành. Khoảng cách giữa hai đờng đồng mức thiết kế đợc bố trí chênh cao 10cm ; để đảm báo chính xác khi tính khối lợng đất đắp. Một số yêu cầu về sự ổn định cho các hạng mục công trình xây dựng nền: Sử dụng cát đen cho công tác san lấp. Đối với trục giao thông, sân quảng trờng bãi đỗ xe, đắp cát đen theo quy trình từng lớp 0,2-0,3m, sau đó tới nớc đầm chặt với hệ số K=0,90 - 0,95. Đối với các khu vực nền xây dựng khác của khu công nghiệp với hệ số K = 0,85. 2. Thoát nớc ma : Theo quy hoạch chung toàn thành phố Thanh Hoá và quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Bắc Ga Thanh Hoá ; hệ thống thoát nớc của khu công nghiệp sẽ đợc thiết kế theo kiểu riêng hoàn toàn. Hệ thống thoát nớc ma sẽ đợc thiết kế đảm bảo thu gom toàn bộ nớc ma rơi trên khu vực và dẫn đến cửa xả ra sông Vét. - Các điều kiện biên: Hoạt động của hệ thống cống thoát nớc sẽ phụ thuộc vào mức nớc bên ngoài của cửa xả trên các sông. Mức nớc tính toán trên sông Vét đợc chọn là +2,43m ứng với chu kỳ 10 năm. - Hệ thống thoát nớc ma của khu công nghiệp Tây Bắc ga Thanh Hoá chủ yếu sử dụng hình thức kết cấu bằng cống tròn BTCT chạy dọc theo trục đờng giao thông và nằm trên 2 vỉa hè. - Theo phơng án chọn (số liệu lấy theo hồ sơ thiết kế hệ thống sông Vét cải dịch do bên chủ đầu t cung cấp): sẽ phải cải dịch một đoạn tuyến sông Vét ( = 1705,6m ) tính từ cống tiêu cầu Hạc hiện trạng lên phía thợng lu với mặt cắt sông đảm bảo nh hiện trạng + Cốt đáy kênh đầu đoạn: +0,72 m + Cốt đáy kênh cuối đoạn: +0,98 m + Chiều rộng đáy kênh: B=6m + Chiều cao mực nớc thiết kế : H=1,5m + Độ dốc mái kênh : m=1:1,5 + Độ dốc đáy kênh : + Tổng diện tích tiêu của sông Vét = 795ha + Lu lợng đơn vị của sông Vét q = 11,17 l/s/ha + Mức nớc Max tại cầu hạc Hmax = +2,43m + Kè sông Vét : Đoạn sông Vét tiếp giáp giữa đất khu công nghiệp với sông Vét ở phía Bắc có chiều dài 900 m đợc kè đá cả hai phía bờ sông. Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công HTTN ma, nớc thải và xử lý nớc thải KCN Tây Bắc ga Tp Thanh hoá Giaxaydung.vn 8 Tháng 3/2005 3. Hệ thống thoát nớc thải và vệ sinh môi trờng Nhu cầu thoát nớc thải: Tổng lợng nớc thải của hai giai đoạn là 2000 m 3 /ngày, phân đợt xây dựng giai đoạn đầu là 1000 m3/ngày. Giải pháp thiết kế Theo quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết, hệ thống thoát nớc thải sẽ đợc thiết kế theo kiểu riêng hoàn toàn. Các loại nớc thải công nghiệp của các xí nghiệp trong khu công nghiệp nếu có độ bẩn vợt quá tiêu chuẩn: BOD 300 mg/l, COD 400 mg/l, hàm lợng dầu mỡ và các kim loại nặng vợt quá các chỉ tiêu theo quy định sẽ phải đợc xử lý cục bộ trong các nhà máy trớc khi xả ra hệ thống cống thu gom của khu công nghiệp. Mọi loại nớc thải của các xí nghiệp trong khu công nghiệp sẽ đợc thu gom vào hệ thống nớc thải và đợc dẫn đến trạm bơm nớc thải của khu công nghiệp, nớc thải sẽ đợc bơm đến trạm xử lý có diện tích 2 ha đặt ở phía Tây Bắc sát cạnh bãi rác thành phố hiện nay, ngay sát khu công nghiệp (vị trí theo quy hoạch chi tiết toàn khu Tây Bắc Ga). Tại đây nớc thải sẽ đựoc xử lý bằng các công trình làm sạch phù hợp đến mức theo quy định của TCVN 5945 - 1995 loại B trớc khi xả ra môi trờng xung quanh. Trạm xử lý này sau này cũng sẽ là trạm xử lý nớc thải cho toàn khu công nghiệp Tây Bắc Ga Thanh Hoá. Mạng cống thoát nớc thải (i) Mục đích: Thu gom toàn bộ nớc thải từ các công trình vệ sinh, công trình công nghiệp, công trình công cộng và các công trình dịch vụ. (ii) Vị trí đặt cống: Mạng lới đờng cống thoát nớc thải đợc bố trí dọc theo các tuyến đờng thiết kế. Vị trí các tuyến cống đợc xây dựng hai bên đờng và trên vỉa hè. (iii) Vật liệu: Đối với khu công nghiệp Tây Bắc Ga sử dụng cống bê tông cốt thép. Trạm bơm nớc thải Để giảm bớt độ sâu đặt cống và dẫn nớc thải về trạm xử lý, trong khu vực cần phải xây dựng 1 trạm bơm nớc thải kiểu chìm, có nhà bao che. Dự án cũng đề xuất diện tích cho mỗi trạm bơm 100 m 2 ( bề rộng 10mx10m). Trạm xử lý nớc thải: Xử lý nớc thải theo quy trình sinh học bùn hoạt tính: Bể trun g hoà Aeroten Lắng II Khử trùn g Nớc ra Bùn đã làm khô đa ra bãi rác Bùn tuần hoàn Nén cặn Lắng I Nớc vào Nớc trong Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công HTTN ma, nớc thải và xử lý nớc thải KCN Tây Bắc ga Tp Thanh hoá Giaxaydung.vn 9 Tháng 3/2005 Để công trình đầu t đạt hiệu quả kinh tế, trạm xử lý nớc thải chia thành hai đơn nguyên, giai đoạn đầu xây dựng một đơn nguyên công suất 1000m 3 /ngày. Bảng 9: Khối lợng TT Hạng mục công trình Đơn vị Số lợng 1 ống BTCT D 300 mm m 2 920 - độ sâu đến 1,5 m m 1 960 - độ sâu đến 2 m m 880 - độ sâu đến 2,5 m m 80 2 ống BTCT Đ 400 mm m 1320 - độ sâu đến 1,5 m m 180 - độ sâu đến 2 m m 80 - độ sâu đến 3 m m 390 - độ sâu đến 3,5 m m 400 - đô sâu đến 4 m m 210 - độ sâu đến 4,5 m m 60 3 Giếng thu và kiểm tra Giếng 106 - độ sâu đến 2 m Giếng 54 - độ sâu đến 3 m Giếng 26 - độ sâu đến 4 m Giếng 20 - độ sâu đến 5 m Giếng 7 4 Trạm bơm nớc thải Trạm 1 5 Đờng ống áp lục gang D300 mm m 500 6 Trạm xử lý nớc thải m3/ngđ 1000 III thuyết minh thiết kế phần công nghệ III.1 Tiêu chuẩn thiết kế - TCXD51 :1984 Nhóm H :Thoát nớc-Mạng lới thoát nớc bên ngoài công trình- Tiêu chuẩn thiết kế (Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng VN-Tập VI) - Mục 1 : Quy định chung - Mục 2 :Tiêu chuẩn thải nớc và tính toán thuỷ lực mạng lới thoát nớc Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công HTTN ma, nớc thải và xử lý nớc thải KCN Tây Bắc ga Tp Thanh hoá Giaxaydung.vn 10 Tháng 3/2005 - Mục 2.3 :Tính toán thuỷ lực mạng lới thoát nớc - Mục 2.4: Đặc điểm tính toán thuỷ lực thoát nớc chung riêng một nửa và tính toán miệng xả - Mục 2.5: Đờng kính nhỏ nhất của ống và độ đầy tính toán trong ống và mơng - Mục 2.7: Độ dốc đờng ống mơng và rãnh thoát nớc - Mục 3.1: Nguyên tắc vạch tuyến và đặt ống III.2 Hệ thống thoát nớc ma và thoát nớc thải . III.2.1 Các tiêu chí chung: (a) Vị trí đặt cống Dựa trên cơ sở mạng lới thoát nớc ma và thoát nớc thải đã đợc lập trong báo cáo NCKT, các tuyến cống thoát nớc ma và nớc thải đợc bố trí dọc theo các tuyến đờng thiết kế quy hoạch. Vị trí thiết kế các tuyến cống thoát nớc đợc thiết kế đặt trên vỉa hè theo mặt cắt đờng đã đợc qui hoạch (xem trên sơ đồ tính toán mạng lới thoát nớc ma và nớc thải kèm theo). (b) Giới hạn độ sâu xây dựng Theo tiêu chuẩn thiết kế thoát nớc mạng lới bên ngoài và công trình 51-1984 trong tập VI của tuyển tập Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam cho phép thiết kế tuyến cống có độ sâu chôn cống tới 7m. Tuy nhiên, độ sâu giới hạn chôn cống của các tuyến cống đợc lấy theo Báo cáo NCKT, cần giới hạn độ sâu tối đa ở mức 5.0m. (c) Độ dốc của cống Các tiêu chuẩn khác nhau đòi hỏi các độ dốc tối thiểu của các ống có thể chấp nhận đợc khác nhau. Độ dốc tối thiểu có thể đợc xác định theo công thức I= 1/D hoặc theo vận tốc tối thiểu trong ống. Theo quy phạm TCVN 51-84 sử dụng độ dốc tối thiểu nh sau: Cỡ ống (mm) Độ dốc tối thiểu Cỡ ống (mm) Độ dốc tối thiểu Cỡ ống (mm) Độ dốc tối thiểu 200 0,0050 500 0,0016 1100 0,0009 250 0,0040 600 0,0015 1200 0,0008 300 0,0033 800 0,0011 1300 0,0008 400 0,0020 900 0,0010 1400 0,0007 450 0,0018 1000 0,0010 1500 0,0006 [...]... Nội dung thi t kế kỹ thuật thi công 1) Hệ thống thoát nớc ma - Nội dung thi t kế mạng lới thoát nớc ma: + Các tuyến thoát nớc ma đợc thi t kế chạy dọc theo hai bên đờng trong khu công nghiệp Theo thi t kế san nền của KCN hớng thoát nớc ma có hớng thoát chính theo hớng từ Nam ra Bắc xả vào kênh Vét cải tạo lại Các tuyến cống thoát nớc tập trung theo 4 hớng xả ra kênh Vét Các tuyến thoát nớc ma đợc bố.. .Thuyết minh thi t kế kỹ thuật thi công HTTN ma, nớc thải và xử lý nớc thải KCN Tây Bắc ga Tp Thanh hoá (c) Vật liệu chính - Vật liệu cống thoát nớc trên mạng lới thoát nớc ma, nớc thải khu công nghiệp đợc tính toán thi t kế theo loại vật liệu đã đợc quy định trong quyết định phê duyệt dự án nh sau: cống thoát nớc ma và cống nớc thải tự chảy dùng cống tròn bê tông cốt thép; ống áp lực nớc thải. .. dân c nên cũng không ảnh hởng môi trờng chung IV thuyết minh thi t kế phần xây dựng IV.1 Các tiêu chuẩn thi t kế - TCVN 5573:1991 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép Tiêu chuẩn thi t kế - TCVN 5574:1991 Kết cấu bê tông cốt thép Tiêu chuẩn thi t kế - TCVN 5575:1991 Kết cấu thép Tiêu chuẩn thi t kế - TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động Tiêu chuẩn thi t kế - TCXD 229: 1999 Chỉ dẫn tính toán thành phần... đoạn có công suất 1000m3/ngày Lựa chọn các thông số và tính toán thi t kế các các công trình xử lý nớc thải đợc dựa vào tiêu chuẩn thi t kế xây dựng 20TCN 51-84 Thoát nớc Hệ thông thoát nớc bên ngoài 3) Lựa chọn dây chuyền công nghệ xử lý nớc thải Dây chuyền công nghệ XLNT đợc lựa chọn dựa trên công suất trạm, mức độ xử lý nớc thải cần thi t, các điều kiện diện tích đất đai, địa hình, địa chất công. .. theo thi t kế cải tạo sông Vét đã đợc phê duyệt là +2,43m - Cao độ mặt đờng hoàn thi n tính toán theo hồ sơ Chủ đầu t cung cấp lớn nhất là +3,5m Cao độ đáy cống thi t kế phải cao hơn cao độ đáy sông Vét thấp nhất là +0,72m (b) Các tuyến cống thoát nớc thải Giaxaydung.vn 11 Tháng 3/2005 Thuyết minh thi t kế kỹ thuật thi công HTTN ma, nớc thải và xử lý nớc thải KCN Tây Bắc ga Tp Thanh hoá - Tiêu chuẩn thải. .. 3/m2-h
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh thiết kế kĩ thuật thi công hệ thống thoát nước thải khu công nghiệp Tây Bắc, Thuyết minh thiết kế kĩ thuật thi công hệ thống thoát nước thải khu công nghiệp Tây Bắc, Thuyết minh thiết kế kĩ thuật thi công hệ thống thoát nước thải khu công nghiệp Tây Bắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay