bài giảng sinh học 12 bài 35. môi trường sống và các nhân tố sinh thái

45 393 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2014, 00:22

CHÀO CÁC EM H C SINHỌ CHÀO CÁC EM H C SINHỌ Bài 35 Bài 35 Môi Trường Sống Và Môi Trường Sống Và Các Nhân Tố Sinh Thái Các Nhân Tố Sinh Thái I. Môi trường sống và các nhân tố I. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái sinh thái Từ vấn Từ vấn đề đề nêu trên hãy nêu khái niệm nêu trên hãy nêu khái niệm môi tr môi tr ường ường ánh sáng nhiệt độ pH thức ăn chim cò VSV Con người Độ ẩm nước Kể tên các yếu tố ảnh Kể tên các yếu tố ảnh h h ưởng ưởng đến đến ST-PT của ST-PT của con trâu? con trâu? 1. Khái niệm môi trường: 1. Khái niệm môi trường: Môi trường sống bao g m t t c các ồ ấ ả Môi trường sống bao g m t t c các ồ ấ ả nhân tố quanh sinh vật, có tác động nhân tố quanh sinh vật, có tác động trực tiếp, gián tiếp đến sinh vật; làm trực tiếp, gián tiếp đến sinh vật; làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của phát triển và những hoạt động khác của sinh vật. sinh vật. I. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái I. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái H. 41.1. CÁC MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA SINH VẬT 1 .Môi trường nước 2 . Môi trường trên mặt đất – không khí 3. Môi trường trong đất 4 4 4 4 1 2 3 4. Môi trường sinh vật H : 41.1 Các môi trường sống của sinh vật Quan sát và chú thích hình* Sinh vật sống trong các loại môi trường sống nào? 2. Caực loaùi moõi trửụứng + Mụi trng nc. + Mụi trng cn (trờn mt t, khụng khớ). + Mụi trng trong t. + Mụi trng sinh vt NHAÂN TOÁ VOÂ SINH NHAÂN TOÁ VOÂ SINH NHAÂN TOÁ HÖÕU SINH [...]... Nhân tố sinh thái: Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống sinh vật Tất cả các nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật - Nhân tố sinh thái vô sinh gồm khí hậu (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, …); thổ nhưỡng (đất đá, ); nước (biển, ao, ); đòa hình (độ cao độ dốc, ) - Nhân tố sinh thái hữu sinh: ... & cách khai thác nguồn thức ăn đó, tức là chúng có Ổ SINH THÁI DINH DƯỠNG riêng, khơng cạnh tranh với nhau 2 Ổ sinh thái * Ổ sinh thái riêng: ổ sinh thái của 1 nhân tố sinh thái * Ổ sinh thái chung: ổ sinh thái của tổng hợp các nhân tố sinh thái Từ 2 khái niệm trên hãy nêu khái niệm ổ sinh thái của một lồi? 2 Ổ sinh thái - Ổ sinh thái của một loài là một “không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân. ..Phân loại các nhân tố sinh thái sau đây: - Đước - Khỉ - Cá sấu - Chim - Rắn - Vi sinh vật - Phá rừng - Gió Thời gian thảo - Ánh sáng luận ( 2 phút ) - Trồng lúa - Lượng mưa - Đánh bắt cá NHÂN TỐ VÔ SINH NHÂN TỐ HỮU SINH Nhân tố con người Nhân tố các sinh vật khác BẢNG ĐIỀN CÁC NHÓM NHÂN TỐ SINH THÁI THEO TỪNG NHÓM * Phân loại các nhân tố sinh thái sau đây: Đước Khỉ Cá sấu Chim Rắn Vi sinh vật Phá... tất cả các nhân tố sinh thái của mơi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển Ổ sinh thái riêng của một lồi khác với nơi ở của chúng Ổ sinh thái trong rừng mưa nhiệt đới 2 Ổ sinh thái - Ổ sinh thái của một loài là một “không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của mơi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển - Ví... với i hoạt nhân tố acon c động vậđượccnhấn mạnh ilà người t khá Vì con ngườ có trí tuệ tố có c nhnhưởng lớn c nhân  tá ảđộ g có ý thứ vàoi môii trường củalàm thay và nhiều tớ đờ sống đổi môi trường sinh vật? Con người có thể làm cho môi trường phong phú giàu có hơn như cũng làm cho chúng bò suy thoái => Môi trường suy thoái ảnh hưởng rất lớn đến các sinh vật khác, đồng thời đe dọa cuộc sống chính... Điểm gây chết Sơ GIỚI HẠN SINH của cáI LÀ GÌ đồ: Giới hạn nhiệt độ THÁ rô phi * ở Việt Nam ? II GIỚI HẠN SINH THÁI VÀ Ổ SINH THÁI 1 Giới hạn sinh thái Là khoảng giá trò xác đònh của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn đònh theo thời gian Ví dụ: SGK trang 151 Nghiên cứu giới hạn sinh thái của sinh vật có lợi ích như thế nào? Ổ sinh thái Tán cây là nơi ở của... vật sống ở vùng ôn đới có tai, đuôi và chi, thường bé hơn động vật tương tự sống ở vùng nóng => Từ 2 quy tắc trên cho thấy tỉ số diện tích bề mặt cơ thể (S) lớn Với thể tích cơ thể (V) giảm => hạn chế tỏa nhiệt cơ thể và ngược lại Hãy điền những nội dung chính cho phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí và hóa học tới đời sống của sinh vật vào ô trống và lấy ví dụ minh họa những ảnh hưởng đó Nhân. .. vật vào ô trống và lấy ví dụ minh họa những ảnh hưởng đó Nhân tố sinh thái Nhiệt độ môi trường nh hưởng của nhân tố sinh thái Dụng cụ đo …………………… Nhiệt kế nh sáng ( lux) …………………………… Máy đo cường độ và thành phần quang phổ của ánh sáng Độ ẩm không khí ………………………… m kế …………………………… Máy đo nồ độ khí hòa tan …………… Máy đo pH ( 0C) (%) Nồng độ các loại khí O2,CO2,… Độ pH ... đặc trưng bởi ổ ST, giữa 2 ổ ST vẫn có phần trùng nên chứng tỏ các lồi qua QTCLTN lâu Ý nghĩa của việc phân hố ổ ST? ăn kích dài có ổ sinh thái rộng (ko có thức thước lớn vẫn có cá thể với thức ăn kích thước nhỏ nhưng trong GHST QT lồi vẫn tồn tại Giải thích hình 35.2 III SỰ THÍCH NGHI CỦA SINH VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG 1 Thích nghi của sinh vật với ánh sáng a Sự thích nghi của thực vật với ánh sáng... quang Do yếu tố ánh sáng tác động sinh vật thích nghi Chòu ánh sáng mạnh, chòu ánh sáng yếu, trung gian Mỗi dạng thích nghi có hình dạng và cấu trúc phù hợp Chọn cây trồng phù hợp với vó độ khác nhau Chọn trồng cây xen canh, tạo chuồng nuôi với độ chiếu sáng thích hợp, bảo vệ động vật nuôi ở cường độ chiếu sáng mạnh … 2 Thích nghi của sinh vật với nhiệt độ Sinh vật điều hòa thân nhiệt nhiều cách: thay . CHÀO CÁC EM H C SINH CHÀO CÁC EM H C SINH Bài 35 Bài 35 Môi Trường Sống Và Môi Trường Sống Và Các Nhân Tố Sinh Thái Các Nhân Tố Sinh Thái I. Môi trường sống và các nhân tố. sinh vật - Lượng mưa - Rắn NHÂN TỐ VÔ SINH NHÂN TỐ HỮU SINH Nhân tố con người Nhân tố các sinh vật khác BẢNG ĐIỀN CÁC NHÓM NHÂN TỐ SINH THÁI THEO TỪNG NHÓM * Phân loại các nhân tố sinh thái. các nhân tố sinh thái I. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái H. 41.1. CÁC MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA SINH VẬT 1 .Môi trường nước 2 . Môi trường trên mặt đất – không khí 3. Môi trường trong đất 4 4 4 4 1 2 3 4.
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng sinh học 12 bài 35. môi trường sống và các nhân tố sinh thái, bài giảng sinh học 12 bài 35. môi trường sống và các nhân tố sinh thái, bài giảng sinh học 12 bài 35. môi trường sống và các nhân tố sinh thái, I. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái, Nhân tố sinh thái:, II. GIỚI HẠN SINH THÁI VÀ Ổ SINH THÁI, III. SỰ THÍCH NGHI CỦA SINH VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG, b. Quy tắc quy tắc kích thước các bộ phận tai, đuôi, chi, … cơ thể (quy tắc Anlen)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay