nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, yếu tố gây bệnh của vi khuẩn clostridium perfringgens trong bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn dưới 60 ngày tuổi ở thái nguyên và biện pháp phòng trị

116 351 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 23:03

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––– NGUYỄN VĂN NGUYÊN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, YẾU TỐ GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TRONG BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ Ở LỢN DƢỚI 60 NGÀY TUỔI TẠI THÁI NGUYÊN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60 62 50 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN VĂN SỬU THÁI NGUYÊN - 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do tôi trực tiếp thực hiện cùng với sự cộng tác giúp đỡ của Th.S. Nguyễn Thị Kim Oanh - Trưởng phòng Vi trùng - Trung tâm chẩn đoán thú y Trung Ương, TS. Nguyễn Văn Sửu - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Các số liệu, hình ảnh và kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình nào khác. Tôi xin đảm bảo rằng các thông tin, trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Nguyễn Văn Nguyên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Trung tâm chẩn đoán thú y Trung Ƣơng, đã cho phép và tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng tôi hoàn thành luận văn này. Xin bày tỏ lòng biết ơn các thầy, cô giáo, Th.S. Nguyễn Thị Kim Oanh, TS. Nguyễn Văn Sửu đã tận tình hƣớng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn. Tôi xin cảm ơn Khoa Sau đại học - Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; Phòng Vi trùng - Trung tâm chẩn đoán thú y Trung Ƣơng, cùng toàn thể các bạn bè đồng nghiệp đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn. Để góp phần thực hiện thành công luận văn này, tôi đã nhận đƣợc sự giúp đỡ động viên lớn của gia đình và đồng nghiệp. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với mọi sự giúp đỡ quý báu đó. Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 9 năm 2010 Nguyễn Văn Nguyên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC 3 1.1.1. Nghiên cứu trong nƣớc 3 1.1.2. Nghiên cứu ngoài nƣớc 5 1.2. MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ VI KHUẨN Cl. PERFRINGENS 7 1.2.1. Nghiên cứu về vi khuẩn Cl. perfringens 7 1.2.2. Đặc điểm hình thái, tính chất nhuộm màu và sức đề kháng của vi khuẩn 9 1.2.3. Đặc tính nuôi cấy và sinh vật hoá học 10 1.2.4. Phân loại Cl. perfringens và đặc tính gây bệnh 11 1.2.5. Các kháng nguyên và độc tố của Cl. perfringens 14 1.3. NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ BỆNH DO CLOSTRDIUM PERFRINGENS GÂY RA 19 1.3.1. Bệnh viêm ruột xuất huyết của gia súc (hemorrhagic enteritis) 19 1.3.2. Bệnh viêm ruột và nhiễm độc tố ruột ở lợn 19 1.3.3. Bệnh viêm ruột hoại tử do Cl. perfringens typ C gây ra ở lợn 20 1.3.4. Bệnh viêm ruột hoại tử do Cl. perfringens typ A gây ra ở lợn 25 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG, NGUYÊN LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1. ĐỐI TƢỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 29 2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu 29 2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 29 2.1.3. Thời gian nghiên cứu 29 2.2. NGUYÊN LIỆU DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU 29 2.2.1. Mẫu nghiên cứu 29 2.2.2. Các loại môi trƣờng, hoá chất 30 2.2.3. Động vật thí nghiệm 30 2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 30 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 2.3.1. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn dƣới 60 ngày tuổi tại tỉnh Thái Nguyên 30 2.3.2. Kết quả phân lập vi khuẩn Cl. perfringens ở lợn 31 2.3.3. Thử nghiệm phác đồ phòng và điều trị bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn dƣới 60 ngày tuổi 31 2.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.4.1. Phƣơng pháp nghiên cứu dịch tễ 31 2.4.2. Phƣơng pháp thực hiện 31 2.4.3. Nội dung điều tra, theo dõi 32 2.4.4. Các chỉ tiêu theo dõi trong dịch tễ 32 2.4.5. Phƣơng pháp thu thập mẫu và phân lập vi khuẩn 32 2.4.6. Phƣơng pháp xác định số lƣợng vi khuẩn Cl. perfringens trong 1 gam phân của lợn tiêu chảy nghi VRHT hoặc không tiêu chảy 36 2.4.7. Phƣơng pháp giám định một số tính chất sinh vật, hoá học của các chủng Cl. perfringens phân lập đƣợc 36 2.4.8. Phƣơng pháp xác định các yếu tố gây bệnh của các chủng vi khuẩn Cl. perfringens phân lập đƣợc 39 2.4.9. Phƣơng pháp xác định khả năng mẫn cảm với kháng sinh của các chủng vi khuẩn phân lập đƣợc 42 2.4.10. Thử nghiệm một số phác đồ điều trị VRHT cho lợn 44 2.4.11. Phƣơng pháp xử lý số liệu 45 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45 3.1. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ Ở LỢN DƢỚI 60 NGÀY TUỔI TẠI 3 HUYỆN THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN 45 3.1.1. Kết quả điều tra tình hình lợn tiêu chảy và chết nghi mắc bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn tại một số điểm nghiên cứu của tỉnh Thái Nguyên 45 3.1.2. Kết quả điều tra tình hình bệnh viêm ruột hoại tử tại tỉnh Thái Nguyên theo mùa vụ 49 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 6 3.1.3. Điều tra tình hình bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên theo giai đoạn phát triển 54 3.1.4. Điều tra tình hình bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên theo phƣơng thức chăn nuôi 60 3.1.5. Triệu chứng lâm sàng ở lợn nghi mắc VRHT 64 3.1.6. Bệnh tích ở lợn chết do VRHT 65 3.2. KẾT QUẢ PHÂN LẬP VI KHUẨN CLOSTRIDIUM PERPRINGENS Ở LỢN 67 3.2.1. Kết quả xác định tỷ lệ mang trùng ở lợn 67 3.2.2. Kết quả phân lập vi khuẩn Cl. perfringens ở các bệnh phẩm của lợn chết nghi viêm ruột hoại tử 68 3.2.3. Kết quả giám định đặc tính sinh hoá của vi khuẩn Cl. perfringens phân lập đƣợc 71 3.2.4. Xác định số lƣợng vi khuẩn Cl. perfringens trong phân lợn bệnh và lợn bình thƣờng 73 3.2.5. Kết quả xác định serotype của các chủng vi khuẩn Cl. Perfringens bằng phản ứng PCR 77 3.2.6. Kết quả kiểm tra độc lực của vi khuẩn Cl. perfringens phân lập đƣợc đƣợc bằng phƣơng pháp tiêm truyền chuột bạch 79 3.2.7. Kết quả xác định khả năng mẫn cảm với một số loại kháng sinh của vi khuẩn Cl. perfringens phân lập đƣợc 81 3.3. THỬ NGHIỆM PHÁC ĐỒ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ Ở LỢN DƢỚI 60 NGÀY TUỔI 84 3.3.1. Kết quả thử nghiệm vacxin phòng bệnh 84 3.3.2. Kết quả thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn dƣới 60 ngày tuổi 86 3.4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 90 3.4.1. KẾT LUẬN 90 3.4.2. ĐỀ NGHỊ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 HÌNH ẢNH MINH HỌA Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 7 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADN : Acid Deoxyribonucleic BHI : Brain Heart Infusion CFU : Colony Forming Unit Cl. perfringens : Clostridium perfringens E.coli : Escherichia coli FAO : Food and Agriculture Organization NCCLS : The National Communitee for Clinical Laboratory Standards (Hội đồng quốc gia Hoa Kỳ về các tiêu chuẩn lâm sàng phòng thí nghiệm) OIE : World organization for animal health Sp : Species TAE : Tris- Acetic - EDTA TBE : Tris- Borat - EDTA TGC : Thioglycollate Medium U.S.P VRHT : Viêm ruột hoại tử BT : Bình thƣờng TC : Tiêu chảy Cs : Cộng sự Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Một số loại độc tố chủ yếu của Cl. perfringens sản sinh ra 18 Bảng 2.1. Trình tự các Nucletide của các mồi dùng để xác định một số loại độc tố chính của vi khuẩn Cl. perfringens 40 Bảng 2.2. Các chu kỳ nhiệt của phản ứng PCR 40 Bảng 2.3. Tiêu chuẩn đánh giá mức độ mẫn cảm và kháng sinh theo NCCLS (1999) [65] 43 Bảng 3.1. Tỷ lệ lợn tiêu chảy và chết nghi VRHT tại một số huyện của tỉnh Thái Nguyên 47 Bảng 3.2. Kết quả lợn con nghi mắc bệnh viêm ruột hoại tử theo mùa vụ 50 Bảng 3.3. Kết quả lợn chết nghi mắc bệnh viêm ruột hoại tử theo mùa vụ tại Thái Nguyên 53 Bảng 3.4. Kết quả điều tra tình hình bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên theo giai đoạn phát triển 55 Bảng 3.5. Kết quả điều tra tình hình lợn chết do viêm ruột hoại tử tại các điểm nghiên cứu theo giai đoạn phát triển 58 Bảng 3.6. Tình hình bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên theo phƣơng thức chăn nuôi 60 Bảng 3.7. Tình hình lợn chết bệnh viêm ruột hoại tử tại tỉnh Thái Nguyên theo phƣơng thức chăn nuôi 62 Bảng 3.8. Triệu chứng lâm sàng của lợn mắc VRHT 64 Bảng 3.9. Bệnh tích của lợn mắc VRHT 66 Bảng 3.10. Kết quả xác định tỷ lệ mang vi khuẩn Cl. perfringens ở lợn 67 Bảng 3.11. Kết quả phân lập vi khuẩn Cl. perfringens ở các bệnh phẩm của lợn chết nghi viêm ruột hoại tử 70 Bảng 3.12. Kết quả giám định đặc tính sinh hoá của vi khuẩn Cl. perfringens phân lập đƣợc 71 Bảng 3.13. Biến động số lƣợng vi khuẩn Cl. perfringens trong phân lợn bệnh và lợn khỏe và lợn mắc tiêu chảy nghi VRHT 74 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 10 Bảng 3.14. Kết quả xác định serotype của các chủng vi khuẩn Cl. perfringens bằng phản ứng PCR 78 Bảng 3.15. Kết quả kiểm tra độc lực các chủng vi khuẩn phân lập đƣợc bằng phƣơng pháp tiêm truyền chuột bạch 80 Bảng 3. 16. Kết quả xác định khả năng mẫn cảm với một số loại kháng sinh và hóa dƣợc 83 Bảng 3.17. Kết quả thử nghiệm vacxin phòng bệnh viêm ruột hoại tử 85 Bảng 3.18. Kết quả thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn 88 [...]... do dịch bệnh gây ra, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, yếu tố gây bệnh của vi khuẩn Clostridium perfringens trong bệnh vi m ruột hoại tử ở lợn dưới 60 ngày tuổi tại Thái Nguyên và biện pháp phòng trị” 2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định một số đặc điểm dịch tễ bệnh vi m ruột hoại tử ở lợn giai đoạn dƣới 60 ngày tuổi tại Thái Nguyên - Nghiên cứu sinh vật học của vi. .. vi khuẩn Clostridium perfringens gây bệnh Vi m ruột hoại tử giai đoạn lợn dƣới 60 ngày tuổi - Xác định khả năng mẫn cảm với kháng sinh của các chủng phân lập đƣợc - Biện pháp phòng và trị bệnh vi m ruột hoại tử ở lợn giai đoạn dƣới 60 ngày tuổi 3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Đề tài đã xác định đƣợc vai trò của vi khuẩn Cl perfringens gây bệnh vi m ruột hoại tử ở lợn dƣới 60 ngày tuổi tại 3 huyện nghiên. .. đã nghiên cứu vai trò của vi khuẩn E.coli và Cl perfringens trong bệnh tiêu chảy ở lợn con và đã kết luận ngoài vi khuẩn E.coli là nguyên nhân gây bệnh chính, một tác nhân gây bệnh cũng quan trọng khác là Cl perfringens typ C Vi khuẩn này gây vi m ruột hoại tử, xuất hiện ở lợn sơ sinh và gây ra tỷ lệ chết cao từ 50-100% 1.1.2 Nghiên cứu ngoài nƣớc Năm 1865 nhà vi trùng học Feser đã phát hiện ra vi khuẩn. .. Tỷ lệ lợn tiêu chảy và chết nghi VRHT tại một số huyện của tỉnh Thái Nguyên 47 Biểu đồ 3.2 Tỷ lệ lợn vi m ruột hoại tử và chết theo mùa vụ 53 Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ lợn vi m ruột hoại tử và chết tại các điểm nghiên cứu theo giai đoạn phát triển 59 Biểu đồ 3.4 Tình hình lợn bệnh vi m ruột hoại tử và chết tại tỉnh Thái Nguyên theo phƣơng thức chăn nuôi 63 Số hóa bởi Trung... học phải nghiên cứu 1.3.3 Bệnh vi m ruột hoại tử do Cl perfringens typ C gây ra ở lợn Bệnh vi m ruột hoại tử (VRHT) ác tính ở lợn gây ra bởi Cl perfringens typ C thƣờng gặp nhất ở giai đoạn lợn con theo mẹ 1-14 ngày tuổi và đặc biệt xảy ra trầm trọng lúc sơ sinh dƣới 1 tuần tuổi Bệnh có biểu hiện lâm sàng tiêu chảy xuất huyết nặng và có tỉ lệ tử vong cao trong trƣờng hợp thể bệnh là cấp tính, ở thể á... định đƣợc nguyên nhân gây bệnh này là vi khuẩn Cl perfringens Kết quả cho thấy, Cl perfringens không chỉ gây vi m ruột hoại tử cho lợn con, gây nhiễm độc ruột huyết cho ngựa con mà còn gây vi m ruột hoại tử cho hƣơu nai ở mọi lứa tuổi Tuy nhiên, vào thời điểm này các nhà khoa học vẫn chƣa xác định đƣợc bệnh do Cl perfringens thuộc typ nào gây ra Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn... perfringens Năm 1865 nhà vi trùng học Feser đã phát hiện ra vi khuẩn Cl perfringens trên mô bào của một số bò bị mắc bệnh Năm 1870 Muller phát hiện bệnh ngộ độc thực phẩm ở ngƣời do độc tố của Cl Botulinum Bệnh gây nhiễm độc tố do độc tố của vi khuẩn sản sinh trong quá trình sinh sống tại mô bào tổ chức của cơ thể động vật, gây hoại tử ở ngựa con và ngựa trƣởng thành Clostridium là trực khuẩn yếm khí, có... mặt của độc tố  * Độc tố ruột Độc tố ruột đƣợc sản sinh bởi Cl perfringens là nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy do ngộ độc thực phẩm sau khi tiêu thụ một lƣợng thức ăn nhiễm vi khuẩn Độc tố ruột thƣờng đƣợc sản sinh ra bởi Cl perfringens các typ A, C, D Hầu hết các chủng của typ A đều có khả năng sản sinh ra độc tố ruột Độc tố ruột đƣợc sản sinh trong ruột trong quá trình tạo nha bào của vi khuẩn Độc tố. .. typ A còn gây nhiễm trùng huyết và gây chết nhiều gia súc khác nhƣ động vật nhai lại, hƣơu, nai, thỏ 1.3.2 Bệnh vi m ruột và nhiễm độc tố ruột ở lợn Clostridium gây bệnh đƣờng tiêu hoá ở lợn có thể nhận biết đƣợc đƣa vào triệu chứng lâm sàng và biến đổi bệnh lý Bệnh vi m ruột và nhiễm độc tố ruột huyết thƣờng xảy ra ở lợn đang bú sữa nhƣ là một hội chứng, nhƣng cũng có thể gây bệnh cho lợn lớn với... là gây ra những thiệt hại không nhỏ cho các cơ sở chăn nuôi về cả số lƣợng và chất lƣợng con giống Thiệt hại đáng kể nhất thƣờng gặp là ở gia súc non trong giai đoạn bú sữa Bệnh có thể do một hoặc nhiều vi khuẩn gây nên, song một trong những bệnh gây chết nhiều gia súc non giai đoạn đầu sau khi sinh ra là bệnh vi m ruột hoại tử, bệnh chủ yếu do vi khuẩn Clostridium perfringens gây ra Đây là một trong . cứu một số đặc điểm dịch tễ, yếu tố gây bệnh của vi khuẩn Clostridium perfringens trong bệnh vi m ruột hoại tử ở lợn dưới 60 ngày tuổi tại Thái Nguyên và biện pháp phòng trị” 2. Mục tiêu nghiên. NGUYÊN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, YẾU TỐ GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TRONG BỆNH VI M RUỘT HOẠI TỬ Ở LỢN DƢỚI 60 NGÀY TUỔI TẠI THÁI NGUYÊN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG. nghiên cứu - Xác định một số đặc điểm dịch tễ bệnh vi m ruột hoại tử ở lợn giai đoạn dƣới 60 ngày tuổi tại Thái Nguyên. - Nghiên cứu sinh vật học của vi khuẩn Clostridium perfringens gây bệnh Vi m
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, yếu tố gây bệnh của vi khuẩn clostridium perfringgens trong bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn dưới 60 ngày tuổi ở thái nguyên và biện pháp phòng trị, nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, yếu tố gây bệnh của vi khuẩn clostridium perfringgens trong bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn dưới 60 ngày tuổi ở thái nguyên và biện pháp phòng trị, nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, yếu tố gây bệnh của vi khuẩn clostridium perfringgens trong bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn dưới 60 ngày tuổi ở thái nguyên và biện pháp phòng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay