sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy sinh học lớp 9

19 462 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 15:29

Sáng kin kinh nghim Nm hc: 2008 - 2009 GV: Hoàng Th Vân Trng THCS Bãi Cháy 1 A. PHN M U 1. C s lý lun Sinh hc là môn khoa hc nghiên cu v vi sinh sinh vt, thc vt, ng vt và con ngi, s tin hoá ca gii thc vt, ng vt và con ngi. S tin hoá ca gii thc vt và ng vt ngun gc ca con ngi. Ti sao có loài tn ti n ngày nay và có loài tit chng. Sinh hc phn ánh mi mt ca cuc sng xã hi góp phn hình thành phát trin hoàn thin nhân cách cho hc sinh theo mc tiêu giáo dc. Nó là chìa khoá  hc sinh tin vào mi lnh vc khoa hc, mi hot ng xã hi, nó có tác dng sâu sc và lâu bn n i sng tâm hn trí tu con ngi. Các bài mà hc sinh hc là ting nói ca tình cm, là khí gii thanh cao c lc có tác dng mnh m n t tng tình cm cm xúc ca con ngi. M xim G.Ki ã tng nói “Sinh hc giúp con ngi hiu c bn thân mình, làm ny n  con ngi nhng khát vng hng ti chân lý” Tri qua nhng thng trm ca lch s sinh hc không ngng phát trin nó ã óng góp mt phn không nh vào s nghip giáo dc hc sinh trong nhà trng ph thông tr thành nhng ngi có ích tài c, xây dng xã hi và bo v t quc. Ngay nay xã hi ngày càng  i mi òi hi con ngi cn phi tin kp vi tin b trong xã hi. Chính vì vy vic ging dy trong nhà trng càng cn phi  i mi cho phù h!p vi s vn ng i lên ca thi i. Gi dy sinh hc cn phi t ch"t l!ng cao giúp các em lnh hi !c nhng tinh hoa ca cuc sng. T ó giúp các em hình thành và hoàn thin nhân cách ca minh h#n na. Cho nên vic dy sinh hc cn !c nâng cao ch"t l!ng. Cn !c giáo viên quan tâm. Vy mun áp ng yêu cu trên òi hi ngi giáo viên cn phi có ph#ng cách ch ng. Vì vy qua thc t ging dy cng vi s hc hi kinh nghim ca các pháp ging dy phù h!p, phát huy !c kh nng nhn thc ca HS i vi b môn . Tôi ã rút ra !c cho mình mt s ph#ng pháp dy hc tích cc. C# s xu"t phát ca  tài này là nâng cao ch"t l!ng trong gi dy sinh hc  trng THCS. $ tài này da trên c# s thc ti%n trong quá trình ging dy môn sinh hc lp 8,9 ti trng THCS Bãi Cháy Sáng kin kinh nghim Nm hc: 2008 - 2009 GV: Hoàng Th Vân Trng THCS Bãi Cháy 2 2. Lch s sáng kin kinh nghim Hin nay tôi ang ging dy môn sinh hc khi 8, 9 ti trng THCS Bãi Cháy.$ây là ngôi trng n&m trên khu du lch , ph huynh và hc sinh r"t chú trng môn toán, vn, anh, môn sinh hc là mt môn hc r"t gn g'i vi các em, nhng r"t nhiu hc sinh cha có s say sa vi môn hc này. ây là iu mà tôi r"t trn tr trong nhng gi lên lp, làm sao phi thay  i !c nhn thc ca các em và không gì khác là phi nng cao ch"t l!ng gi dy. Xu"t phát t suy ngh và tri qua thi gian ging dy ti trng THCS Bãi Cháy, tooi xin !c nêu và trình bày “ S dng ph#ng pháp tích cc trong vic dy hc sinh hc lp 9” 3. Mc ích yêu cu - Hc sinh khi 9 trng THCS Bãi Cháy, hc kì I nm hc 2008 – 2009 $ nm !c tình hình hc tp ca hc sinh khi 9 tôi phi tin hành kim tra ch"t l!ng u nm. Kt qu thu !c nh sau: Gii Khá TB Yu Kém STT Lp SS SL % SL % SL % SL % SL % 1 9a1 33 15 45,45 10 30,3 7 21,2 1 3 2 9a2 34 0 0 10 29,4 15 44,1 9 26,5 3 9a3 34 3 8,8 8 23,5 11 32,4 12 35,3 4 9a4 32 1 3,1 7 21,9 11 34,4 13 40,6 B. NI DUNG 1. Các bin pháp tin hành  nâng cao ch"t l!ng môn sinh c bit trong gi sinh hc lp 9. - $ to ra hng thú hc sinh hc và to ra nim say mê i vi các em . Trc ht ngi giáo viên cn làm cho các em hiu rõ v trí vai trò ca môn hc này, ng thi gieo vào lòng các em nhng cm xúc tt (p và tâm lý thích hc tp môn sinh. Sáng kin kinh nghim Nm hc: 2008 - 2009 GV: Hoàng Th Vân Trng THCS Bãi Cháy 3 M)i mt bài hc trong ch#ng trình u phù h!p vi tâm lý, trình  nhn thc la tu i HS. Vì vy giáo viên cn phi nm ni dung cn trình bày trong bài hc  truyn ti cái hay , cái (p, cái giá tr ích thc ca bài hc i vi hc sinh. Hc sinh luôn luôn hng ti cái (p ca cuc sng con ngi vì vy chc nng ch yu ca dy sinh hc là s th*m m+ cái hay, cái (p ó. Mun vy chúng ta phi tuân theo quy lut dy hc i t trc quan sinh ng n t duy tru t!ng. $ nâng cao ch"t l!ng trong mt gi dy sinh hc  kích thích !c nim say mê hng thú hc tp i vi HS hình thành trong các em tâm hn nhân cách tt (p… òi hi chúng ta phi tuân th theo úng quy lut này mi t !c hiu qu cao. Sau khi nm !c kt qu chung v ch"t l!ng ca HS tôi ã tin hành phân loi mc  nhn thc ca HS và k+ nng b môn. T ó a ra mt s ph#ng pháp ging dy phù h!p nh sau: 1. Phng pháp dy hc tích cc. Trong ph#ng pháp tích cc ngi hc i t!ng ca hot ng dy ng thi là ch th ca hot ng hc . $!c cun hút vào các hot ng hc tp do GV t chc và ch, o . Thông qua ó t khám phá nhng iu mình cha rõ ch không phi th ng tip thu nhng tri thc ã !c giáo viên sp t. $!c t trong tình hung ca i sng thc t ngi hc trc tip quan sát tho lun làm thí nghim gii quyt v"n  t ra theo cách suy ngh ca mình t ó va nm !c kin thc k+ nng mi, va nm !c ph#ng pháp làm ra kin thc, k+ nng ó, không dp theo khuân m-u s.n có, !c bc l và phát huy tim nng sáng to. Dy hc chú trng rèn luyn ph#ng pháp t hc, ph#ng pháp tích cc xem vic rèn luyn ph#ng pháp hc tp cho HS không ch, là mt bin pháp nâng cao hiu qu dy hc mà còn là mt mc tiêu dy hc. Trong xã hi hin i ang bin  i nhanh, vi s bùng n thông tin, khoa hc k+ thut công ngh phát trin nh v' bão thì không th nhi nhét vào u óc tr/ khi l!ng kin thc ngày càng nhiu, phi quan tâm dy cho tr/ ph#ng pháp hc ngay t bc tiu hc và càng lên bc cao h#n Sáng kin kinh nghim Nm hc: 2008 - 2009 GV: Hoàng Th Vân Trng THCS Bãi Cháy 4 càng phi !c chú trng. Trong ph#ng pháp hc thì ct lõi là ph#ng pháp t hc , kh#i dy ni lc vn có trong m)i ngi, kt qu hc tp s !c nhân lên g"p bi. Không ch, t hc  nhà sau bài hc trên lp mà t hc c trong tit hc có s hng d-n trc tip ca thy. Tng cng hc tp cá th , phi h!p vi hc tp h!p tác, trong mt lp hc mà trình  kin thc t duy ca HS không th ng u tuyt i thì áp dng ph#ng pháp tích cc buc phi ch"p nhn s phân hoá v cng , tin  hoàn thành nhim v hc tp, nh"t là khi bài hc !c thit k thành mt chu)i công tác c lp. áp dng ph#ng pháp tích cc  trình  cao thì s phân hoá này càng ln. Tuy nhiên trong hc tp không phi mi tri thc, k+ nng, thái  u !c hình thành thun l!i b&ng nhng hot ng c lp cá nhân. Lp hc là môi trng giao tip thy trò, trò – trò to nên mi quan h h!p tác gia các cá nhân trên con ng chim lnh ni dung hc tp. Thông qua tho lun, tranh lun c th , ý kin m)i cá nhân !c bc l , kh0ng nh hay bác b. Qua ó ngi hc nâng mình lên mt trình  mi. Bài hc vn dng !c vn hiu bit và kinh nghim ca m)i HS và c lp ch không phi ch, da trên vn hiu bit và kinh nghim sng ca thy giáo. Trong nhà trng ph#ng pháp hc tp t#ng tác !c t chc  nhóm 2 ngi, nhóm vài ngi, t , lp hoc trng, !c s dng ph bin trong dy hc và hot ng h!p tác trong nhóm nh 4 – 6 ngi . Hc tp h!p tác làm tng hiu qu hc tp nh"t là lúc phi gii quyt nhng v"n  gay c"n, lúc thc s xu"t hin nhu cu phi h!p gia các cá nhân  hoàn thành nhim v chung. Trong hot ng theo nhóm nh s có th có hin t!ng 1 li. Tính cách nng lc ca m)i thành viên !c bc l, un nn phát trin tình bn, ý thc t chc tinh thn t#ng h) tr! mô hình h!p tác trong XH a vào i sng hc ng s làm cho các thành viên quen dn vi s phân công h!p tác trong lao ng. Kt h!p ánh giá ca thy vi t ánh giá ca trò. Trong dy hc vic ánh giá HS không ch, nh&m mc ích nhn nh hin trng bc và iu ch,nh hot ng dy ca trò mà còn ng thi to iu kin nhn nh thc trng hc và iu ch,nh hot ng dy ca thy. Trc ây GV thng gi c quyn ánh giá HS. Trong ph#ng Sáng kin kinh nghim Nm hc: 2008 - 2009 GV: Hoàng Th Vân Trng THCS Bãi Cháy 5 pháp tích cc GV phi hng d-n HS phát trin k+ nng t ánh giá  t iu ch,nh cách hc GV cn to iu kin thun l!i  HS !c tham gia ánh giá l-n nhau. T ánh giá úng và iu ch,nh hot ng kp thi. Vic kim tra ánh giá không th dng li  yêu cu tái hin các kin thc lp li các k+ nng ã hc mà phi khuyn khích trí thông minh, óc sáng to trong vic gii quyt nhng tình hung thc t. Vi s tr! giúp ca các thit b k+ thut, kim tra ánh giá s không còn là mt công vic nng nhc i vi GV mà li cho nhiu thông tin kp thi h#n  linh hot iu ch,nh hot ng dy ch, o hot ng hc t dy và hc th ng sang dy và hc tích cc, GV không óng vai trò #n thun là ngi truyn t kin thc GV tr thành ngi thit k , t chc hng d-n các hot ng hc c lp hoc theo nhóm nh. Trên lp HS hot ng là chính GV có v/ nhà nhã h#n nhng hiu !c khi son giáo án GV ã phi u t công sc thi gian r"t nhiu so vi kiu dy và hc th ng mi có th thc hin bài lên lp vi vai trò là ngi g!i m, xúc tác, ng viên, c v"n trng tài trong các hot ng tìm tòi, hào hng tranh lun sôi n i ca HS, GV phi có trình  chuyên môn sâu rng, có trình  s phm lành ngh mi có th t chc hng d-n các hot ng ca HS mà nhiu khi di%n bin ngoài tm d kin ca GV. 2. Phng pháp dy hc t và gii quyt vn . T duy ch, bt u  n#i xu"t hin tình hung có v"n . Tình hung có v"n  cha ng mt nhim v cn gii quyt mt vng mc cn tháo g2 mà kt qu là HS có kin thc mi, ph#ng pháp hot ng mi. (S. L Rubinstêin) - Ba thành phn c"u thành tình hung có v"n . + Nhu cu nhn thc hoc hành ng ca ngi hc +Yêu cu tìm kim nhng tri thc, ph#ng thc hành ng mà ngi hc cha bit. Vn tri thc và kinh nghim ca ngi cha ng kh nng gii quyt tình hung t ra. - Dy hc nêu v"n  - 3ristic có 3 c trng c# bn sau: Sáng kin kinh nghim Nm hc: 2008 - 2009 GV: Hoàng Th Vân Trng THCS Bãi Cháy 6 + GV t ra trc HS mt lot nhng bài toán nhn thc có cha ng mâu thu-n gia cái ã bit và cái phi tìm nhng nó !c c"u trúc li mt cách s phm gi là bài toán 3ristic . HS tip nhn mâu thu-n ca bài toán 3ristic nh mâu thu-n ca ni tâm mình và t vào tình hung có v"n  tc là trng thái nhu cu bên trong bc thit mun gii quyt b&ng bài toán ó. Trong và b&ng cách t chc gii bài toán nhn thc mà HS lnh hi mt cách t giác và tích cc c kin thc c cách gii quyt và do ó có !c nim vui và s nhn thc sáng to “$t v"n ” !c hiu là v"n  có th do GV hoc do chính HS t ra. GV t chc to tình hung có v"n   HS t lc phát hin nhn dng, phát biu v"n  !c t ra cùng nhau gii quyt dy hc t – gii quyt v"n  gm 3 bc ln : $t v"n , gii quyt v"n , kt lun. Qua ó HS va nm !c kin thc mi, va nm !c ph#ng pháp i ti kin thc ó. Dy hc t, gii quyt v"n  không d% thc hin, GV cha có nhiu m-u c th  hc tp vn dng, GV mun thc hin nhng thiu iu kin thun l!i . Dung l!ng các bài trong SGK quá nng thiu thi gian  áp dng dy hc t, gii quyt v"n  lp hc quá ông thi c nng v tái hin kin thc cha kích thích hc, ch ng sáng to. Dy hc t, gii quyt v"n  có 4 mc trình . + Mc 1: GV t v"n  , nêu cách gii quyt v"n  HS thc hin cách gii quyt v"n  theo hng d-n ca GV, GV kt lun ánh giá kt qu làm vic ca HS. + Mc 2: GV nêu v"n  g!i ý  HS tìm cách gii quyt v"n  HS thc hin cách gii quyt v"n , GV và HS cùng kt lun và ánh giá. + Mc 3: GV cung c"p thông tin to tình hung HS phát hin và xác nh v"n  ny sinh t lc  xu"t các gi thuyt và la chn giúp HS thc hin cách gii quyt v"n  vi s giúp 2 ca GV khi cn – HS và GV cùng ánh giá và kt lun. + Mc 4: HS t lc phát hin v"n  ny sinh trong hoàn cnh thc t ca mình. HS gii quyt v"n  t ánh giá ch"t l!ng hiu qu và kt lun khi cn. GV b sung ch,nh xác hoá kt lun. Sáng kin kinh nghim Nm hc: 2008 - 2009 GV: Hoàng Th Vân Trng THCS Bãi Cháy 7 Dy hc t và gii quyt v"n  không mi vi a s GV nhng cha !c vn dng rng rãi và còn  trình  th"p. Trc tiên cn ào to mt lp ngi có  nng lc phát hin kp thi và gii quyt h!p lý các v"n  ny sinh trong tình hung thc t, phc v cho công nghip hoá hin i hoá "t nc. GV chúng ta cn hc hi vn dng phát trin dy hc t gii quyt v"n  ngày càng thng xuyên, ph bin và t trình  cao h#n. Trong dy hc t gii quyt v"n  thói quen hc thuc và ghi nh nhng kin thc GV thông báo !c thay th b&ng thói quen ch ng tham gia nhng hot ng tìm tòi, phát hin tình hung có v"n ,  xu"t các gi thuyt d báo v hin t!ng s gp, gii thích nguyên nhân, tính quy lut ca các hin t!ng b&ng quan sát thí nghim tho lun. $c trng c# bn ca dy hc t gii quyt v"n  là s chim lnh kin thc k+ nng mi thông qua các hot ng t duy sán to ý ngha c# bn ca dy hc t v"n  - gii quyt v"n  là chu*n mc cho HS mt nng lc r"t cn cho cuc sng cá nhân, gia ình, cng ng: nng lc phát hin kp thi và giI quyt h!p lý các v"n  gp phi. Dy hc t giI quyt v"n  không ch, gii hn  phm trù ph#ng pháp dy hc. Vic vn dng nó òi hi cI to c ni dung ph#ng tin cách thc t chc dy và hc c'ng nh  i mi vic kim tra ánh giá kt qu dy và hc. Trong phm vi ph#ng pháp dy hc nó có kh nng thâm nhp vào hu ht các ph#ng pháp du hc khác và làm cho chúng tr nên tích cc h#n, ch0ng hn nh thuyt trình nêu v"n , àm thoi nêu v"n  3ristic biu hin thí nghim nghiên cu phát hin… 3. Phng pháp dy hc bng hot ng nhóm: T chc hot ng theo nhóm là quá trình trong ó nhng ngi tham gia !c hng d-n bi mt ngi t chc thông qua mt chu)i các hot ng hc tp !c khuyn khích  trao  i các kinh nghim và to c# hi  ch, huy và b ch, huy bi các bn cùng tu i thông qua quá trình hc tp. $ây là cách tip cn  dy hc tích cc. Qua tho lun nhóm, các thành viên ca nhóm có th !c nhn thêm thông tin t bn bè !c biu l cac quan im khác nhau và phát trin các k+ nng giao tip. Hot ng nhóm nh !c t chc tt s làm tng không khí hc tp gn bó. Trong tng nhóm các ý kin ca m)i cá nhân !c Sáng kin kinh nghim Nm hc: 2008 - 2009 GV: Hoàng Th Vân Trng THCS Bãi Cháy 8 ánh giá và ch"p nhn có s cm thông chia s/, tin cy và ng h gia HS vi nhau giúp các em hình thành và phát trin kh nng làm vic h!p tác. Hc theo nhóm HS có c# hi th hin hiu bit nhng k+ nng nhng quan im, thái  trc mt v"n  nêu ra. Tính cách cá nhân !c bc l, phát trin tình bn bè , ý thc cng ng. Dy hc theo nhóm giúp HS thu nhn nhng kinh nghim, s sáng to ca HS dy hc theo nhóm là ph#ng pháp công hiu to iu kin  HS tham gia vào quá trình dy hc, giúp phát trin hành vi ng x xã hi và phát trin t duy, khi t chc mt hot ng nhóm, ngi giáo viên cn phi quan tâm n s nhóm và s ngi trong nhóm s ngi trong mt nhóm phi có   trao  i gii quyt các v"n  !c giao nu quá ông s không s dng ht ngun lc, nu quá ít s không   gii quyt nhim v, s ngi trong mt nhóm và s nhóm ph thuc vào bài tp và s HS trong lp mt nhóm trung bình t 5 – 7 ngi. M)i nhóm có mt th ký và 1 nhóm trng  iu khin cuc tho lun có nhiu kiu thành lp nhóm , nhng ta có th tp trung vào hai kiu ch yu sau: Thành lp nhóm ng-u nhiên gm: theo m s th t, theo biu t!ng nhóm rì rm 2 ngi. Thành lp nhóm có ch nh : Gm thành lp nhóm theo chuyên môn, theo gii tính theo a bàn dân c, theo t hc tp vic thành lp này theo ý nh ca GV và cn c vào nhim v c th ca bài tp. Quy trình hng d-n hot ng nhóm gm các bc. Bc 1: Giao nhim v gm nhiu mc tiêu ca hot ng nhóm, tóm tt khái quát toàn b hot ng nêu câu hi v"n . Bc 2: Thành lp nhóm gm chia nhóm , cung c"p thông tin các iu kin hot ng cho bo qun nhóm. Bc 3: Làm vic theo nhóm gm: Bt u làm vic theo nhóm, theo dõi tin  ca nhóm, thông báo thi gian, h) tr! các nhóm làm báo cáo. Bc 4: Các nhóm báo cáo kt qu. Bc 5: T ng kt rút kinh nghim. Sáng kin kinh nghim Nm hc: 2008 - 2009 GV: Hoàng Th Vân Trng THCS Bãi Cháy 9 Vai trò ca GV và HS trong dy hc theo nhóm trong dy hc theo nhóm ngi GV có vai trò ht sc quan trng. GV va là ngi hng d-n c v"n , trng tài, ngi iu khin ht sc linh hot ng thi GV còn là nhà t chc thit k các hot ng. Trong khi HS tho lun GV to môi trng bình 0ng gia các HS và các nhóm. GV là ngi to !c môi trng tâm lý an toàn cho hot ng nhóm, to c# hi cho HS chia s/ kinh nghim suy ngh cùng các bn trong nhóm to c# hi cho HS chia s kinh nghim , suy ngh cùng các bn trong nhóm và to mi quan h hoà ng gia các nhóm. Vai trò ca HS ã thay  i trong vic hc theo nhóm t cách hc tóêp nhn thông tin do GV cung c"p, các em ã thay  i cách hc là ngi ch ng tìm kim và thu nhn thông tin. Do ó vai trò ca HS r"t quan trng trong ph#ng pháp dy hc theo nhóm. HS làm vic vi nhóm theo yêu cu ca GV. Tích cc óng góp ý kin làm theo yêu cu ca nhóm và chia s/ công vic vi nhóm. Các thành viên trong nhóm tác ng qua li vi nhau trong khuôn kh h!p tác thc hin nhim v ca nhóm và h!p tác vi nhóm trng. M)i HS u có th gi vai trò iu khin nhóm khi cn thit, luân phiên làm nhóm trng. Tôi xin a ra mt cách lp k hoch hot ng nhóm sau ây  các bn tham kho. Chn ch : Ch  mà bn chn có liên quan n kin thc và kinh nghim thc t ca HS hay không, sau ó bn có th vit ra gi"y di dng câu hi, hoc tình hung có v"n . Nu ch  ln bn có th chia thành nhng bài tp (nhim v) nh h#n và bn cn xác nh ngay kà t"t c các nhóm chung nhau mt nhim v hay m)i nhóm mt nhim v khác nhau. Xác nh mc tiêu: Sau hot ng HS ca bn s t !c nhng kin thc và k+ nng nào? Xác nh loi hot ng: Bn cn xác nh loi hot ng ó là loi gì (Sm vai, nghiên cu tình hung, thí nghim, trò ch#i, tho lun…) Thành lp nhóm Bn nh thành lp bao nhiêu nhóm, m)i nhóm bao nhiêu HS , các chia nhóm th nào (theo ng-u nhiên hay có ch nh). Sáng kin kinh nghim Nm hc: 2008 - 2009 GV: Hoàng Th Vân Trng THCS Bãi Cháy 10 - Xác nh thi gian: Hot ng nhóm này trong bao nhiêu phút. Bn nên chia khong thi gian này cho nhng công vic c th sau: + Chu*n b thi gian này dùng  HS di chuyn v nhóm ca mình (ví d 3 phút) + Làm vic thc t ca nhóm: $ây là khong thi gian quan trng nh"t, HS tho lun làm thí nghim , óng vai vit báo cáo, chu*n b trình bày (VD 10 phút) + Báo cáo kt qu: Các nhóm trình bày kt qu ca nhóm(Ví d 3 phút/nhóm, có 4 nhóm s có thi gian trình bày là 12 phút) + Rút kinh nghim v hot ng: GV t ng kt rút kinh nghim (VD 5 phút) - Thc hin hot ng nhóm: Trong phn này bn có th ghi chi tit HS phI thc hin nh th nào? - Xác nh vt t thit b: Bn cn có nhng gì cho hot ng này. Tôi cha bit bn s chn bài nào  lp k hoch cho hot ng nhóm nhng tôi tin r&ng bn ã lp k hoch mt cách chi tit k hoch chi tit ca bn s giúp bn thc hin mt hot ng nhóm có hiu qu và bn không lo “cháy giáo án” do hot ng b kéo dài m"t thi gian. 4. Dy hc bng t chc các hot ng khám phá: hc tp là hot ng ch o  la tu i i hc. Tính tích cc hc tp v thc ch"t là tính tích cc hot ng nhn thc c trng  khát vng hiu bit c gng trí tu và ngh lc cao trong quá trình chim lnh ni dung hc tp b&ng con ng khám phá khác vi quá trình nhn thc trong nghiên cu khoa hc quá trình nhn thc trong hc tp không nh&m phát hin nhng iu loài ngi cha bit mà nh&m lnh hi nhng tri thc mà loài ngi ã tích lu+ !c. Tuy nhiên trong hc tp HS c'ng phi !c “khám phá” ra nhng kin thc mi i vi bn thân. HS s thông hiu ghi nh và vn dng linh hot nhng gì mình ã nm !c qua hot ng ch lc khám phá ca chính mình. $ó là cha n khi t ti mt trình  nh"t nh thì s hc tp tích cc s mang li tính nghiên cu khoa hc và ngi hc c'ng s tìm ra nhng tri thc mi cho khoa hc. Khác vi khám phá trong nghiên cu khoa hc khám phá trong hc tp không phi là quá trình mò m-m t [...]... t ng khám phá Các ho t t h c sinh chi m l nh tri th c m i ng h c t p khám phá trong ti t sinh h c, các ho t thí nghi m có th ng quan sát và !c th hi n theo ph #ng pháp tr c quan (HS xem GV bi u di%n) ho c theo ph #ng pháp th c hành (HS tr c ti p thao tác trên i t !ng nghiên c u) trong ph #ng pháp th c hành tích c c c a HS !c phát huy cao h#n trong ph #ng pháp tr c quan Trong quan sát HS dùng m t th... - L u ý câu s 2 - Nêu ý ngh a c a di truy n trong ch n gi ng GV: Hoàng Th Vân Tr ng THCS Bãi Cháy 15 Sáng ki n kinh nghi m N m h c: 2008 - 20 09 E - Rút kinh nghi m HS hi u bài, n m !c ki n th c tr ng tâm c a bài Ph #ng pháp phù h!p, h c sinh ho t ng tích c c K t quá th c nghi m Sau khi áp d ng các ph #ng pháp gi ng d y trên l p trong m t th i gian i v i K9 cùng m t i t !ng HS v i c i m nh n th c nh... SL 1 9a1 33 21 63,6 11 33,3 1 3,1 2 9a2 34 3 8,8 13 38,2 16 47,1 2 5 ,9 3 9a3 34 6 17,6 8 23,5 13 38,2 7 20,6 4 9a4 32 2 6,3 13 40,6 10 31,3 7 % 21,8 C K T LU N Qua lý lu n và qua th c ti%n gi ng d y b n thân tôi ã rút ra !c nh ng bào h c kinh nghi m… nh&m giúp cho vi c nâng cao ch"t l !ng d y h c môn sinh l p 9 tr ng ph thông - Giáo viên ph i th c s nhi t tình say mê - Yêu ngh , m n tr/ , hi u - Tích. .. tính tích c c ch ng t giác trong các gi h c Tr ng THCS Bãi Cháy 16 Sáng ki n kinh nghi m N m h c: 2008 - 20 09 - Luôn ch"m ch a bài úng, chính xác, có rút kinh nghi m, u n n n k p th i nh ng sai sót c a HS, ph i h!p ch t ch v i gia ình - Làm cho các em th"y giáo d c các em thông qua b môn !c t m quan tr ng trong vi c h c sinh h c HS h c không ch, là ngh a v mà còn là nhu c u không th thi u !c trong. .. các ph #ng pháp h c này tôi th"y ch"t l !ng !c nâng lên m t cách rõ r t, gi h c sôi n i h#n, k+ n ng thí nghi m th c hành, quan sát, phân tích, th o lu n nhóm thu th p thông tin c a các em ngày càng thành th o h#n c bi t là các em ngày càng yêu thích b môn sinh h#n Trên ây là nh ng kinh nghi m ít i c a tôi v “ s d ng ph #ng pháp tích c c nâng cao ch"t l !ng trong m t gi d y sinh h c l p 9 tr ng THCS”... nghi p sáng ki n c a tôi !c s óng góp ý ki n ch, b o t n tình c a các ng !c hoàn ch,nh h#n Tôi xin chân thành c m #n! Bãi Cháy, ngày 25 tháng 11 n m 2008 Ng !i vi t Hoàng Th Vân GV: Hoàng Th Vân Tr ng THCS Bãi Cháy 17 Sáng ki n kinh nghi m N m h c: 2008 - 20 09 D.TÀI LI U THAM KH"O 3 Sách giáo khoa sinh h c 9 – Nhà xu"t b n giáo d c 4 Sách giáo viên sinh h c 9 – Nhà xu"t b n giáo d c 5 Sách d y h c sinh. .. trao i v i vi c gi ng d y môn sinh h c !c tâm lý h c sinh i ki n th c nâng cao trình chuyên môn nghi p v - So n gi ng chu áo có s sáng t o trong gi ng d y kích thích h ng thú, phát huy !c tính tích c c c a HS trong ti t h c - T ch c cho các em ho t ngo i khoá k t h!p v a h c v a ch#i , tích c c s d ng dùng thi t b d y h c h!p v i t ng gây h ng thú h c t p b môn Có ph #ng pháp d y h c phù i t !ng , tránh.. .Sáng ki n kinh nghi m N m h c: 2008 - 20 09 phát nh trong quá trình skinner mà là m t quá trình có h ng d-n c a GV, trong ó GV khéo léo d y h c sinh vào a v ng i phát hi n l i ng i khám phá nh ng tri th c di s n v n hoá c a loài ng i, c a dân t c GV không cung c"p nh ng nh ng ki n th c m i b&ng ph #ng pháp thuy t trình – gi i thích - minh ho mà b&ng ph #ng pháp t ch c các ho t ng... Cháy 14 Sáng ki n kinh nghi m N m h c: 2008 - 20 09 * Hi n t ng di truy n liên k t: là hi n t !ng các gen quy nh nhóm tính tr ng n&m trên 1 NST cùng phân li v giao t trong quá trình phân bào và cùng !c t h!p trong quá trình th tinh II Ý NGH A C A DI TRUY N LIÊN K T Ho t ng 2: HO6T $7NG GIÁO VIÊN HO6T $7NG H8C SINH L/ 0 +' M N & ! " # $% & ' " (#' ) *& + , - ) *& /0 1 ! 2 3 * 4 ' 567666 + 8 3 9 1: 4 '... xu"t b n giáo d c 4 Sách giáo viên sinh h c 9 – Nhà xu"t b n giáo d c 5 Sách d y h c sinh h c 9 – nhà xu"t b n giáo d c 6 Sách m t s v"n GV: Hoàng Th Vân i m i ph #ng pháp d y h c sinh h c – NXB b n giáo d c Tr ng THCS Bãi Cháy 18 Sáng ki n kinh nghi m GV: Hoàng Th Vân N m h c: 2008 - 20 09 Tr ng THCS Bãi Cháy 19 . pháp tích cc trong vic dy hc sinh hc lp 9 3. Mc ích yêu cu - Hc sinh khi 9 trng THCS Bãi Cháy, hc kì I nm hc 2008 – 20 09 $ nm !c tình hình hc tp ca hc sinh khi 9. trong gi dy sinh hc  trng THCS. $ tài này da trên c# s thc ti%n trong quá trình ging dy môn sinh hc lp 8 ,9 ti trng THCS Bãi Cháy Sáng kin kinh nghim Nm hc: 2008 - 20 09. % SL % SL % SL % 1 9a1 33 15 45,45 10 30,3 7 21,2 1 3 2 9a2 34 0 0 10 29, 4 15 44,1 9 26,5 3 9a3 34 3 8,8 8 23,5 11 32,4 12 35,3 4 9a4 32 1 3,1 7 21 ,9 11 34,4 13 40,6
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy sinh học lớp 9, sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy sinh học lớp 9, sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy sinh học lớp 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay