Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang, thể hiện bằng GIS

67 315 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 08:42

Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang, thể hiện bằng GIS Trưng ĐHSPKT Hưng Yên Đồ Án Chuyên NghànhKhoa CN Ha Hc & Môi Trưng   1.1 Bản đồ hành chính huyện Yên Thế 1.2 Biểu đồ thể hiện vận tải hàng hóa của các xã trong năm 2009  Biểu đồ thể hiện vận tải hành khách của các xã trong năm 2009  Biểu đồ thể hiện vận tải xe máy của các xã trong năm 2009  Biểu diễn lượng phát thải khí SO2 trong củi  Biểu diễn lượng phát thải khí SO2 trong than  Biểu diễn lượng phát thải khí SO2 trong dân sinh  Biểu diễn lượng phát thải khí vận tải trong hàng hóa  Biểu diễn lượng phát thải khí vận tải trong hành khách  Biểu diễn lượng phát thải khí vận tải trong xe máy  Biểu diễn lượng phát thải khí vận tải trong của Yên Thế  Biểu diễn lượng phát thải khí trong TTCN –than của Yên Thế  Biểu diễn lượng phát thải khí trong TTCN –củi của Yên Thế  Biểu diễn lượng phát thải khí trong TTCN của Yên Thế SVTH: Hoàng Thị Lương Trang: 1 GVHD: TS. Đàm Quang Th Trưng ĐHSPKT Hưng Yên Đồ Án Chuyên NghànhKhoa CN Ha Hc & Môi Trưng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT     !  "#$%&  %'(  )* +  ,%'%-./01  (%%-./01  2  %34  5#67  "# -  89':;  <=*  >  0  ,%!?  @1AB#  2C?D SVTH: Hoàng Thị Lương Trang: 2 GVHD: TS. Đàm Quang Th Trưng ĐHSPKT Hưng Yên Đồ Án Chuyên NghànhKhoa CN Ha Hc & Môi Trưng  "#$%&EC7  #3#&?FG<HE&?F  #A/;AB    7A>*  <%/  Đề tài:Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang, thể hiện bằng GIS. SVTH: Hoàng Thị Lương Trang: 3 GVHD: TS. Đàm Quang Th Trưng ĐHSPKT Hưng Yên Đồ Án Chuyên NghànhKhoa CN Ha Hc & Môi Trưng LỜI NÓI ĐẦU <=*IJK1AL?D!ADAEAB M==*?%N%3OP=H=I) 1IH>QR>%!A'=H>M A S T%QN9'R=T=P' TR=U V3>  C"; H/ R / R$9':;A:%?>V?C?F*P;$W WH?CB%X%#=H<PX%#??   DR==*R&3>  YT%'W?#M ;P PE R+'C/;ABRABA #M;P PEO=ZV+1 [    %'(   “sử dụng phương pháp đánh giá nhanh,xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang thể hiện bằng GIS\]*!=(R *$>%[R?F?C #>135%'/89' SVTH: Hoàng Thị Lương Trang: 4 GVHD: TS. Đàm Quang Th Trưng ĐHSPKT Hưng Yên Đồ Án Chuyên NghànhKhoa CN Ha Hc & Môi Trưng :;/ :^?/%V$V?=PF AD@"_?]`F A/?B 3>=aAT/CR7EMA/$9' :;=PCX%#?J?F #9'Y==*+1 5%'/ .DA>P>13N%P? 1ADbcC"7Ab 0%'(%AL=PdH *13e9'? ^%B?FH H=PR$Wf(P I&T% /  HLAD^?TgPA/! 1%B?FA:'h(4CY && P.4AB'RA/ !=(R*$>%[R ?F?C&#e E>135%'/ 9'Y ?ALX%1d./ $9':;/ :^?/%V$V?=P F AD@"EiM]`Fe?;A/?B 3 >=aAT/CR7EMA/$9':;=PC X%#?J #Y==*+15%'/ X%4?3B RVWBFE;S jRI I J=PALB4A=k?j+1N'lĐàm Quang Th_N' !"#_N'$!%!"&0IE;S j+1N'VW![F1,%19'RV $Fm?#79&DN'n Em xin chân thành cảm ơn! Hưng Yên, ngày 06 tháng 04 năm 2012 Sinh viên thực hiện Hoàng Thị Lương SVTH: Hoàng Thị Lương Trang: 5 GVHD: TS. Đàm Quang Th Trưng ĐHSPKT Hưng Yên Đồ Án Chuyên NghànhKhoa CN Ha Hc & Môi Trưng CHƯƠNG I'()*(+,-. /0/'1 2"3456"7589:!5$;<3!"&80 lT%=/>1?*=P 3=>?9@A4?3BA f(PI>14[S%:%R%ALeo./01pR\ M *19'ebe@1R DAD1b0%'(AcC"7 >14& :NVD01R *1e?ALS& :D9:W' Se"7R:W'S'1'F3PP7AD(%e "7C'qcC"7E10%'(oQ:W'S4Ar% C(Uh+1>14ALeps*101%'/f( P %'/cC@1R1D;(?E7E?D /!E4R *101A9'01 %'/9f(RT% +1be@1s*19'A *1ef(P %'/+1b 0%'(R=Hq9'?(e?N?F?lsS4R[5tR.u013 *1 f(P AD%'/5^%cv+1bcC"7)#'X%1^1%'/R VD01?E"IRZN%%[+1E 76/*;(+1f(P?R=w SVTH: Hoàng Thị Lương Trang: 6 GVHD: TS. Đàm Quang Th Trưng ĐHSPKT Hưng Yên Đồ Án Chuyên NghànhKhoa CN Ha Hc & Môi Trưng C!/0/0D4E!%!;!A!!"&8$!F "  (8W 6/* o=  p 69"! op  8%9c7    [cC    [<4    )N%@`    95/    xF   SVTH: Hoàng Thị Lương Trang: 7 GVHD: TS. Đàm Quang Th Trưng ĐHSPKT Hưng Yên Đồ Án Chuyên NghànhKhoa CN Ha Hc & Môi Trưng  15/    5[<4    Pe    [.7    )10B%    [P    1P    s[87    [5%    !5C    9"    "7    57.K    !5C   Bảng 1:Thống kê dân số,diện tích các xã của huyện Ân Thi b ,Địa hình. e@1I>14%:%A?AL%'HP ^1ALS *13e AD9%gE5[M *11%' N?D:/*;(+1b?S [4%>14=3>1eT%<%A; *13eb? ALqS  G;9@H 7!A!I"' 3=!5894J SVTH: Hoàng Thị Lương Trang: 8 GVHD: TS. Đàm Quang Th Trưng ĐHSPKT Hưng Yên Đồ Án Chuyên NghànhKhoa CN Ha Hc & Môi Trưng <*B%e@1\AL=*B%/DIL1AL3e 2QI3!L1u/2L1?CRL1yI-RL1$%9R%=* B%r10/%34z) K=JLM0 z-%34Qq{| z-1&Q$%&/A z-Z&Q$%&/AA ;=HN MH3 zg?F1%34QCf(P:1=#z cF1?D&&']QN9'?Rop zcF1 93!=T%QRB %D7|AL11 oq.P8p:D4O1?^B1?D$%& =yVI?DAEUo&?A.}R.}}p2L1=?Coq 8}P}.QE1%pI1 L O=P 0   ,%'?%B:Y3PE!Q OB }}}e*R.A tháng VII nhiều nhất. Số giờ nắng bình quân 1.524 giờ/năm. z1P%E%34T%Q=#z z2L1IqPRE!DeP=#z z2L1?CqPQE1%E!eP=#z  Q=5R0 f(PIL1I*l2L1IIL13eR>q PQE1%2L1yII1>qP /0/0S'%5 "&$9!5$!5$ 04%R%'/f(PIT%T%=/%B?FH H / R/ R?9/ A%tE#c%'/IA11DN% PADb0%'(AcC"7CT%?FP H / z:>A]&/ +1%'/R91?S1r*F H H1%R+RX%#%& +50Ab?9BbW I=PC%'H]41[?S1E1 H9'QX%#R9' / A%[%tE#I>=P1.D41& SVTH: Hoàng Thị Lương Trang: 9 GVHD: TS. Đàm Quang Th Trưng ĐHSPKT Hưng Yên Đồ Án Chuyên NghànhKhoa CN Ha Hc & Môi Trưng [S1Em:]?TQ?D:1/ RN% :1R?(=P[qRP3P?9E#A%[%tE# l"OU  H=P$W+1%'/PE; E&#9' ~0<< lQM=P 3=!:;9@ 75!9F0 − 5%'/f(PA!?%'/%NR+'P% HE#$%& / %'(=P&%CN1R/E#$%&AE CR?(?C:>A]7C7! H − ^QN9'RT=P+1%'/WI^3D Hu U4X%9Q?|R17!QM+1#D IR/ A$9':;Q|R:>A]Q|_R?9/ A +'E#Q|)7&%T=Pv:N%'HgVD* ;l%'H:>VDQ1bd/ A:>A] − )LAD/ R?KA;:>A]z7CvI3D HCR &?:>A]AB#R9R3%*AYRR=%A%7R:> A]CFAE(%>•RW O=> %N% ]A]E#$%& AE!:9E − 0^QN9'R%':/*&/ '%€ E#$%& / A•?%Fd0:9W+ :]P3<5z <R1(|:/*?S1&?F1A[%<PX%#(= b3##1?7;r1?C>=P1>1 7 − ./= ]A H?T%'T!FX%191?C/% X%#P;):1/ W%SAC?1IA/?g> AI%B = K=?!!HT U!V99@5W0 QR%'/f(P &&%C!QM=Plz R| . SVTH: Hoàng Thị Lương Trang: 10 GVHD: TS. Đàm Quang Th [...]... Chuyên NghànhKhoa 2.2 Các phương pháp xác định lượng thải -Phương pháp trực tiếp: Đo đạc lượng thải o Đo thủ công, lấy mẫu bằng thiết bị chuyên dụng, phân tích mẫu trong PTN o Đo thủ công bằng các thiết bị đo nhanh ( đầu đo hóa - lý); o Đo từ xa bằng phương pháp hóa - lý -Phương pháp gián tiếp: Tính toán lượng thải Sử dụng các hệ số phát thải (phương pháp đánh giá nhanh) Cân bằng vật chất (cân bằng. .. tích; • Phương pháp 3: Xác định khô trọng lượng phân tử của khí thải; • Phương pháp 4: Xác định độ ẩm của khí thải • Phương pháp 5: Xác định lượng thải dạng hạt từ một điểm cố định 2.3 Nguồn thông tin, số liệu – cơ sở tính toán lượng phát sinh chất thải • Các kết quả đo đạc có thể từ: o o o o o o o Các báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Các cam kết bảo vệ môi trường Các báo cáo định kỳ về hiện. .. thông vận tải Phát thải ô nhiễm từ hoạt động giao thông vận tải Phát thải ô nhiễm từ hoạt động giao thông vận tải là nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất, chủ yế gây ra ô nhiễm các khí độc hại như CO, NO x , hơi xăng dầu ( HmCn, VOCs), bụi chì, benzen và bụi PM2.5  Phương tiện giao thông chạy xăng − Phương tiện giao thông chạy xăng phát thải các khí gây ô nhiễm CO, H mCn, Pb nhiều hơn hẳn so với phương. .. giao thông vận tải là một nguồn ô nhiễm không khí, đặc biệt đối với môi trường không khí ô thị và nhất là ở các nút giao thông lớn trong tỉnh - Theo đánh giá của các chuyên gia môi trường, ô nhiễm không khí ở ô thị do giao thông vận tải gây ra chiếm tỷ lệ khoảng 40% Hoạt động giao thông vận tải là nguồn thải chủ yếu gây ra ô nhiễm các chất độc hại: bụi, SO2, NOx, CO, hơi xăng − Đây là nguồn gây ô nhiễm. .. khối lượng, thể tích đơn giản) Phân tích công nghệ, tính toán kỹ thuật (cân bằng vật chất chi tiết) Phần mềm Sim-Air, Meti- Lis, Air- quis Xác định bằng phần mềm ứng dụng Gis & Mô hình hóa - Các phương pháp đo phát thải khí cơ bản Bao gồm 5 phương pháp đo phát thải khí của EPA: Phương pháp 1: Xác định số lượng và vị trí của các điểm lấy mẫu; • Phương pháp 2: Xác định tốc độ và tỷ lệ lưu lượng thể tích;... môi trường từ giao thông vận tải đường bộ + Giao thông vận tải thường là nguồn gây ô nhiễm chính đối với môi trường không khí ở ô thị,do phương tiện, cơ sở hạ tầng giao thông chưa phát triển, lượng xe lưu hành nhiều, thêm vào đó hiện nay hầu hết các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đã áp dụng xăng không chì là loại xăng ít gây ô nhiễm cho môi trường vì vậy tình trạng ô nhiễm môi trường không. .. vị tài nguyên sử dụng Thường hiệu quả không đạt 100%, và có sinh chất thải, chính chất thải là nguồn ô nhiễm Vì vậy hiệu quả sử dụng cao thì ô nhiễm giảm − Thông số xác định mức độ ô nhiễm do dân sinh Tổng số ô nhiễm sinh ra = C.r.ap Trong đó: C: Số dân; • r: Tài nguyên tiêu thụ tính theo đầu người; • ap: Ô nhiễm phát sinh theo đơn vị tài nguyên − Số liệu: • Dân số của từng xã trong huyện; • Lượng tiêu... Môi Trường o o o Đồ Án Chuyên NghànhKhoa Lượng phát thải các loại chất thải Phân bố theo thời gian của Lượng thải Tính toán xác định hệ số phát thải cụ thể cho các nguồn thải 2.4 Ứng dụng của GIS trong quản lý nguồn thải 2.4.1 Định nghĩa về GIS * Khái niệm: G = Geographic = Địa lý: Dữ liệu dùng trong GIS là dữ liệu địa lý GIS có thể trình bày dữ liệu dưới dạng bản đồ I = Information = Thông tin: GIS. .. càng phát triển thì ô nhiễm môi trường do các phương tiện gây ra ngày càng tăng lên -Nguồn phát sinh chất thải do hoạt động giao thông như các phương tiện vận tải hàng hóa,vận tải xe khách,xe máy… -Săm lốp xe bị hỏng… -Lượng phát thải trong lĩnh vực này là CO2,SO2,bụi… chủ yếu là gây ô nhiễm nguồn không khí *Trong y tế Những chất thải y tế thông thường là những chất thải độc hại và phải có biện pháp. .. ĐHSPKT Hưng Yên CN Hóa Học & Môi Trường Đồ Án Chuyên NghànhKhoa Hình 3.1:Biểu diễn lượng phát thải SO2 trong củi SVTH: Hoàng Thị Lương GVHD: TS Đàm Quang Thọ Trang: 31 Trường ĐHSPKT Hưng Yên CN Hóa Học & Môi Trường Đồ Án Chuyên NghànhKhoa Hình 3.2:Biểu diễn lượng phát thải SO2 trong than Hình 3.3:Biểu diễn lượng phát thải SO2 trong dân sinh 3.2 Lượng thải từ giao thông Ô nhiễm không khí do hoạt . của Yên Thế  Biểu diễn lượng phát thải khí trong TTCN –than của Yên Thế  Biểu diễn lượng phát thải khí trong TTCN –củi của Yên Thế  Biểu diễn lượng phát thải khí trong TTCN của Yên Thế SVTH:. Trưng ĐHSPKT Hưng Yên Đồ Án Chuyên NghànhKhoa CN Ha Hc & Môi Trưng   1.1 Bản đồ hành chính huyện Yên Thế 1.2 Biểu đồ thể hiện vận tải hàng hóa. thành cảm ơn! Hưng Yên, ngày 06 tháng 04 năm 2012 Sinh viên thực hiện Hoàng Thị Lương SVTH: Hoàng Thị Lương Trang: 5 GVHD: TS. Đàm Quang Th Trưng ĐHSPKT Hưng Yên Đồ Án Chuyên NghànhKhoa CN
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang, thể hiện bằng GIS, Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang, thể hiện bằng GIS, Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, xác định lượng phát thải gây ô nhiễm không khí cho huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang, thể hiện bằng GIS, CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ, 1:Tổng quan điều kiện tự nhiên của huyện., Môi trường lao động, dân số và môi trường: Nhiều khu vực sản xuất không đảm bảo tiêu chuẩn  vệ sinh an toàn lao động, gia tăng tỷ lệ mắc bệnh nghề nghiệp. Dân số Bắc Giang thuộc loại đông trên cả nước nên gây áp lực rất lớn lên môi trường., c,Tác động của phát triển công nghiệp - xây dựng và năng lượng tới MT, - Các phương pháp đo phát thải khí cơ bản, CHƯƠNG III:KẾT QUẢ TÍNH TOÁN., Bảng 10: Tải lượng khí thải tạo ra từ quá trình đốt dầu DO cho máy phát điện, Bảng.11: Hàm lượng khí thải tại nguồn từ quá trình đốt DO cho máy phát điện, CHƯƠNG 4:ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT, Bảng 15:. Mức độ ô nhiễm khí thải trung bình từ các khu công nghiệp, Đề xuất các chiến lược, kế hoạch thực hiện các giải pháp để tăng cường công tác quản lý nguồn thải

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn