Một số vấn đề và phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp

31 330 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2013, 11:30

Một số vấn đề và phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp [...]... thuế GTGT không chịu thuế GTGT, kế toán phản ánh giá trị TSCĐ theo giá mua cha có thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào đợc phản ánh vào TK 133 Cuối kỳ kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ không đợc khấu trừ trên cơ sở tỷ lệ doanh thu chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ doanh thu không chịu thuế so với tổng doanh thu trong kỳ Số thuế GTGT đầu vào không đợc khấu trừ đợc hạch toán vào... có thuế GTGT Nợ TK 133 : Thuế GTGT đầu vào Có TK 111,112,331 Cuối kỳ, kế toán tính xác định thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ, không đợc khấu trừ trên cơ sở phân bổ theo tỷ lệ doanh thu Số thuế đầu vào đợc tính khấu trừ theo tỉ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu trong kỳ ghi: + Số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ trong kỳ: Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp Có TK 133 - Thuế GTGT. .. số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT phải nộp, số thuế giá trị gia tăng đã nộp còn phải nộp vào ngân sách Nhà nớc 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Bên Nợ phản ánh: Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ Số thuế GTGT đợc giảm trừ vào số thuế GTGT phải nộp Số thuế GTGT đã nộp vào ngân sách Nhà nớc Số thuế, giá trị GT của hàng bán bị trả lại - Bên Có p hản ánh: Số thuế. .. vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT không chịu thuế GTGT thì cơ sở 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ thuế GTGT đầu vào không đợc khấu trừ - Trờng hợp không thể hạch toán riêng đợc thì số thuế GTGT đầu vào đợc hạch toán vào TK 133 Cuối kỳ kế toán phải... định thuế GTGT phải nộp của tháng đó Nếu số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ lớn số thuế GTGT đầu ra thì chỉ khấu trừ thuế GTGT đầu vào bằng số thuế GTGT đầu ra của tháng đó, số còn lại đợc khấu trừ tiếp vào kỳ thuế sau hoặc xét hoàn thuế theo chế độ quy định 1.1.3 Nguyên tắc hạch toán giá trị vật t, hàng hoá, tài sản cố định, dịch vụ mua vào Cơ sở kinh doanh thuộc đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp. .. Vấn đề đặt ra đây là việc thu thuế một cách bao quát nh vậy có hiệu quả hay không Số thuế thu đợc trong một số trờng hợp có bù đắp đợc chi phí cho việc quản lý thu thuế của một số trờng hợp cụ thể hay không? đó là việc thu thuế các hộ kinh doanh nhỏ nớc ta việc thu thuế các đối tợng này rất khó khăn phức tạp nên chăng loại trừ một số hộ kinh doanh nhỏ ra khỏi đối tợng nộp thuế GTGT dùng... kinh nghiệm của một số nớc bằng cách áp dụng phơng pháp quy đổi thuế suất GTGT (theo luật thuế) thành thuế suất tính theo giá thanh toán nh sau: Y= Trong đó: X là thuế suất thuế GTGT theo Luật thuế Y là thuế suất GTGT quy đổi căn cứ vào thuế suất quy đổi (Y) giá thanh toán trên hoá đơn GTGT ta có thể xác định đợc thuế GTGT phải nộp từ đó xác định đợc cả giá bán Đây là một cách tính hợp lý, có... phơng pháp trực tiếp trên GTGT 2.2 Phơng pháp xác định thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT phải nộp * Tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ: = - = x 2.3 Phơng pháp hạch toán - Khi bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tợng chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế, căn cứ vào hoá đơn GTGT, kế toán ghi: Nợ TK 111,112,131 : Tổng giá thanh toán Có TK 3331 : Thuế GTGT đầu ra Có TK 511,512 : Giá cha có thuế GTGT. .. kế toán thuế GTGT em xin đa ra một số ý kiến sau: - Đối với vật t hàng hoá mua về dùng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT không chịu thuế GTGT Đối với trờng hợp không thể hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào thì toàn bộ số thuế GTGT đầu 25 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vào sẽ đợc hạch toán vào TK 133 Chu kì kế toán xác định số. .. khiếm khuyết của thuế GTGT nói chung về hạch toán kế toán nói riêng sẽ đợc bổ sung hoàn thiện dần trong quá trình thực hiện Một số vấn đề về phơng pháp tính hạch toán thuế Giá trị gia tăng các doanh nghiệpmột đề tài rộng xung quanh nó sẽ không ít vấn đề nảy sinh, đợc bàn cãi Do trình độ bản thân cũng nh thời gian nghiên cứu có hạn nên không thể tránh khỏi những sai xót trong đề án này Em
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề và phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp, Một số vấn đề và phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp, Một số vấn đề và phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp, Khái niệm Bản chất của thuế Thực trạng của hệ thống thuế nớc ta, Quá trình ra đời và phát triển của thuế GTGT trên thế giới, Sự cần thiết phải áp dụng thuế GTGT ở Việt Nam, Đối tợng chịu thuế, đối tợng nộp thuế Hoàn thuế GTGT, Tài khoản sử dụng Nguyên tắc hạch toán TK 133, Phơng pháp hạch toán, Tài khoản sử dụng Phơng pháp xác định thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT phải nộp Phơng pháp hạch toán, Về thuế suất thuế GTGT Về phơng pháp tính thuế GTGT, Về phơng pháp hạch toán thuế GTGT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay