nghiên cứu hợp đồng kinh tế quốc tế và cụ thể là chọn phân một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế để phân tích

28 260 2
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 20:46

    !"#$%&'()*+*#, /012+3045+)'678+8 9%.:&#.#,7#4/' 47+/;<=,#">?@A 4&-&"1%)BC+DA#E$,-# &&;.:%#EF#99&A,GHI.J &K%+<&C44K;L4.,JM+< D7+"&<+H7./IJ,N+ "MOF&"7K)*;#"'$ -P.%#EF#,G4.Q'K)* I,DJ4.:"./.7+M<%@%"#"1 )*;R#'0<K2, +8J40$J4 "S$%+M<4K$-A,;T8K #U 2%#EF#$V BJJ4"S&4<,**4)AV <,#F"#>OC&<+5 +87KV W(",*"#+*%#EF#+$ ,+"K; FXD#L?!CT0Y# +KF-E&D4"##E$,#E+1%)./-N 1+7,2Z.D"&<EE4/;7,2&Z "3<F7(#.&;[FX%) )A+K"#;       \]^T_L`a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; b^Rac;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;d eRfgghLic;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;j g`^UL^kal^mg^ma\nopghLic;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;q g`^^Ugr!sgb^RacopghLic;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;t L<Ugucgvw'xy\zhc'c^we;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;t L<jUL{cc{^pv|}ul~T•g^ma;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;€ L<•UL^kalgvec^pvguc;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;d L<UL^kalgve!gpg!vw;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;• L<‚UL^kalgvel^ƒT!Wp;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;d€ L<qUg„!}ui^!gz]c!g^m!g„^;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;d L<tUlg^…al^m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;d wvwvLwgc^wl…!†ae\uT}^mopg{T;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;dq d      !"#$%& &Udt‡€‚‡d€ '()(*+(, #+(,(,/012%34% l    "J  ,    ˆ'  ‰O'  ˆŠ‹'  j•d€' !"† L!U€qjtd€ q'td€ € ŒOU€qjtd€jjj 50601(*7(,89:0;<#=(,,0)>?@A '(9<*+(, #BCD(CE-/BF(,>50 •LCŽ• L!U•t•••j‚j‚d•• ŒOU•t•••j‚j‚dt•j 50601(*7(,,9.G(HI(0)>?@A K=+KT=#Š#<,#F +<,*%U 0J9*K LK*•H2848A • $!B"CUMN"OKP+Q<R 0J9M*S#LKTUVW#X#KYS#YZ d;;M4.U/'.%FOMHd€3+(, # +(,(,/012%34% d;d;L?J,G !K•1-+,./UR^ jj' j !K•+<•X0U^xvt t d d;j;./OMO2U!"† 0J9[*\HV]^_ j;;#1UL.>PM&1D',#F d,$PP+/.X2+F>.:J+F F##"#&K3;gF."Q; j;d;l=Z*U!J*D+<g#‡x4.‡l4. C‡!B"04.'Z*+;+‘K#$D'’ 4E"K,*“; j;•;&,#'K%@”•OD##K+<+* #26%U'#X'+X'2 j    OMO2+2+<%4.‡M4.'##,F,J "'–!R'–!p‘ 0J9"*`V •;;!:#U‚€&%,K.g •;d;c#69U.— •;j;!"&JU,D.— •;FOUM2F#E!"† •;‚;F-QUŠ#848 •;q;!D##U&,#'K%@”•OD# #KT+<+*#26%U'# X++X"#+˜€d&%&"K+X •;t;!J-#KK,FHJ'H,=F#JA g$™^'2^xT+F.H,=32#M; 0J9*`V## ;;!#>D4TG'\‡,DA&'"F&€€š #K.344›c!œ!ggˆg–‰^pcˆgpa crguc›ccg^m!!g^gwgˆg–‰^pc Lfpg•Uxyqd'Lz]cg–cpL›c'!gug gy^cgaj•;d€€'ˆg–‰^pc'bcgžpRrgogr Rr!Wacgvp T•L^mUpv‰€ xy!u^lgveU j•• •€•€€€€ q ;d;\‡J#,OM"19&A26%& •,D&C,•U j‡jF$}X%EŸO4KŸ( ./"F "./¡+¢•&4.Z; €jFg#X.XEZ,=; €jF; €F+€F%#2OMO2-#g$O( .XE!"†M; €F+€F%#2M4.'%4.; €F+€F%#lF,J*&K4*A&; €F+€dF%#g#?cM&2F#J J&J..>12,=J"#€š"C X'J*E4=#F#JEg$'}*> <"KX'F#J#0"A"#; 0J9a*VU#b •    ‚;;  !"#"1%F  OM'.:    &<Ž  CŸ!"   %+,J"M4.$K•!" †ŸJ,J"#; ‚;d;  !"#  ".:    K  T    *M  4.+‡#?% 4.‡"04.A,D(+/&CA% ,Z/F#?/O.3AKT'KT&< &K9$B2C'-#K£'4KF,F#% +C;C-#K+EC; ‚;j;!"#".:K,D£.+<B2C' KT&<ŽCX+CCxcx•x#——c——"4Š-Š x"+Š44Š•CM4.'"04.'Z*',./'- %AEF#?O.3AKT',FC AxcxF.OM"1#K+/M2J#,D P+/&CA&; ‚;•;lF,J"AxcxEF#?EO.3AKT4 ,FP+M"$FK; 0J9O*Ycd# q;;[”E#U!"#".:.:"1#Z+* #.<EL<•+/:"1#Z4&'K “9%@F"F,#FE4š"C+E; +*#C"1#ZX€&'KT%@&<M-2 +K%@FCMF7*E+BM+/-) P+/$,#FE4qš"CC+E; q;d;[”EM4.,DPU!"#:D'M 4.A,D.X+/M4..&C"# Z,='F.3M4.-)AKT'"#+˜ &,J6,.D#>+HFAKT'K "*&,P+/7K•& C"#Z,=:.:#KTqšB "C+E;KE'KF.:#KT MF7"*4K;K%@FC"*+< MF7%-#+*&&"; q;j;[”E#U!"#".:%4.C%# +/Z,='F.3/$DAKT'"#+˜ &,J6,.D#>+HFAKT'K "*MK%˜+“9.:# KTšB"C%˜;T0%-# %@-#K"F; q;•;gA&UK#?KTA&'K &K9A&F$E$,#F4€š"C# K˜4E; q;;cAX?,D.—&B"#M,¤#F #'"6AFK;     0J9P*VeV_ t;;!"#".:,,*+<%4.+"04.A' KT%@D##K>*##?•O"#: %/%,#+*-Q;F##<"9 P+/D9&AK"E<‚;dF.”#K "#+˜•&%,#+*-QEF; !"#".:,,*+<M4.'KTFOM"1# KF##<"2EF-Q#?,#A KT"#+˜‚€&,J6,F; KT%@D#>+HF#K7,,*, "#+˜‚&,J6,#+*-QEX+M F74*4K,; !"#+˜&%,.D#,,*'KF "F4:4E#KT; t;d;M2,#,,*.24-#"*AK 'K%@F-O>+*&Š#(. &K9AZ,="#+˜&,J6,., ,*AKT;K%@FCMF'B+ .:*E+BM-#4“#AK&"; t;j;K%@D#>+HFM,¤#?MF,,*# KT"#+˜‚&,J6&,=;M2,#, ,*.24"*AKT'KT%@FCM F'B+B.:*E+BM#K; 0J9*fVgS#VV ;;K#"1#Z#?,D)*5+8-#%),* M,F,.6.UK'$M'(4”' "'+.#9,J%#',DJ-)#"./#?,D J,’8+"#".:$#?FK<<CF .3•"6%AA•%@.¢"; ;d;K.¢"-#%),*.3"KF D##K,"#:E€q&%,%),*M,F, OF&">+HF+<:JOF&"+,(A%),*M,F ,F+”M&2-#˜.XEEX%),*#? %),*M,F,-¢"4>2;†:E&'%) ,*M,F,%@,D.OŠO—;!"#".::"1 #Z)*-#%),*M,F,,—#-•&' K&<A&',D£,;!"#".: 'K,D&<˜.:*E; 0J9!*#bh# T0M'"M',E%7K-N/+E #?M-2',DF&.>.X4.%@. ."!"!"0†}*KE˜!.XTE ‚    +D*}*O—O”Š#4!"0!;O—A"0 %@4&CPKFM;T04K /+*O—-#KC"*"F; 0J9*`VV ;;K"*)*0<,#F'&CA &; ;d;g&.-N/<,#FA^#Š"%d€€€; ;j;g&*4),J6&,=; ;•;T0&B#?‡+B%4K/&F. 4+HF'+Ž"C,FKP,=+#848 ,DJ":A&; ;;F•OA&P+/7,=AK4K / &.OŠ4F+F;  g (đã ký và đóng dấu) g (đã ký và đóng dấu) *`V__fi NI(,QjAAk<A/k-/l }<AJA&'E-*AK4!BA D&!ggD*ˆŠ‰ˆ'E-*#KT4c AD&B9••!.+M+!.XEpppppp;H2Š# 'K4D&"8%3EˆŠ‹'!"†'˜KT"8 %3EgD'}*;.+&'g.,=,4 7$D&A}*+$D&A!"†; LE-*KTAH4)J#,H2,#Fj< ‚\-#*d€€A}*;!"#D&B9'c &<&C+M<4KD+*,-#& AD&,D9F&CAg$F"C; L+/K4D&!ggA./#'H2,#Fd <\-#*d€€'!B&<,=, -D&'"6".:$•&<AAC$+K; .+&'E-*KAH4)J#,; [—+<?H4)AAJ1E-*#K+K T<AH4)J#,; Nm(/-/nACE(o069(,Ak</p2?q(, }<?12'.J*>+HF'9&A7,= AE-*K'E-*KT'#-MAD&KT+. -M4;.+&'H2,#F<d•\.XEd€€'1 2A44*; q    }<?$-'9&A<,#FA&A$ 4U L<,#F+<'%4.'F L<,#F+<M4.'?J,G+OMO2 L<,#F+<#1+,=Z* L<,#F+<# L<,#F+<# E+E !"#&C.X"S"+9&A+<&<+5+87 K#,(s phân tch  phn II). #"'+*#,-¢"##)&*'8+ $-#-C,D"+/&CA4+E#2OZ$; .+&'H2<dd$4-%)d€€A}*' &$-'12P+/&CA4' AJAAH4)J#,'6J,4 &*4); *r#si 0J9*K LK !"#UH2+#848A'3& ˜848K+#K29848JF 7<,*%&U #/n(/D- HJ/E(,/t<U"./FK"S+<K4. A'-8./-NK-)+#JOC? 9Y"#B;}1+&&4<,#F"0,DJ (#K".7J49J-N"M%&' :-¢-*7%F•,P4#E;!"#< OM,•-#}*4<,#F&.:"M%X%' XF#?+./#%%,#7 J,+<#'47&KA<+8"M 3}*; !"##E.X<,#FK.:.. %U #'(/E(,uv>-/wx-'(-/BF(,>50+-8UK-###%FOM' K"S"V+1.1"94N.+/ .,P4#E; !K,¥Š#K,#0V !K,¥Š#D-8AI>8"94N+"S "V !K,¥Š#DFB'24¦Z,=*AKV t    !K,¥Š#M4.UKK"SM4.? ".1; #/n/<0*CJy@QBp(,* L&4$<,#F,D,—9"0'-#+&"# 9FJ*"S%4.#.;.+1"KC".: /.:%”-8*#4.:"M,#K"#9 M+<X+C%4.'%4.‡,4.;!¤Š#6 .X+8+.A0,4.‡"04. #P;!"#D.:.:%”-8d,X 4.‡"04.; U£6'24-%+,¥Š## -%..:0&.:0; dUO;&-8+/7?%”-8* #4.:-J#.#''D'P',*' #;+;+; _&K&CŠ#d2OPX+1 .#4.:8J+"#PD; #/nz<*CJ,0)A{U3g&IZ"S.8J+< "#4axR'&KO,G+%X +<<,#F&+1L&J4<,#F"0MA #E.X0<,#F,J-¢-.$#?C&8 .+/<,#F&9K<,D.$; +1+&,.XF#K.:"M"0+/< ,#F&;!D.:KFM7$-%&; $q(,-0J(-|(/,0)*!"##E.XF#J. ><A./.:'J.><A./ .:#?J.><A./2;L+/.: 4D0<O./H"C"KC".:#' +/.:1.4E;R#+&.:.:M0 <#BC"KC".:#'47< ,FH&JB#'&04<E'*&%’O Š#2$&JB17<%&.%”-8B XFUaxR'‰œ'–aW'c;_&0axR4 .XP $/BF(,2/)2-|(/,0)N"M<OCF#;K9 FM.X&,J,DOF&" "M"#"1)*+,DJOF&"1 "EK4<+KC*E4/'.+&'F.3%) "JA#E$.XE;!¤Š#6.X+8' 6.A.:J0$"# .X%&U §cC••OŠ-"Š•\.OC&"#,,=,     +  ,D  &  B  "#    "1  )  *    ; .X&ŽK-P+/"C£':)* ’F"KC".:BC;lDK-P.X&+/7 .X+84.:)*-F4E$ E"KC".:-¢&*E#$"#K',D#&<    40;?}./p2?q(,Qj<A/~(-/wx2/BF(,2/)2,0)A@?•(/QE/xE(-xE(2/€ /p2N #9.(/0'((/t>2/}(-|A/•0(?B<-/'>>o-CE02/BF(,2/)2‚9. ?•(/,0)(/By<9* §c&C%U\..&C"#4(+,=, ;!"#4(K#F<,*;+:O C;}-8U c%@.OC+#:J#¡#? c%@ .   E :  J  #  Š#  E%3 #  -C #‘‘;;¡.X&.%”-8+/7# %)$E+<"KC".:+"#:,¤4E+/$ #; §cO—4EUK#F+"S"#<,*¨LX. OCE:J,=V.%@.O—4EE:J# #?:J#'F$"#,#F•‘;•š; 0J9M*S#LKTUVW#X#KYS#YZ #/n(/D-CJA/D-QBp(,*!E&&C."S+<M4.Ž &CM4./+.%FOMHd€3D&!ggD *ˆŠ‹ˆ'&C&.K."S+<M4.A '+1<,#F&#+<M4.#V$, <,#F&DF+<&',./'D%M+D%,G ;+;+;+A#.;TDF+(M4. #4X%3OCOFA':$.:F# Š#&K9A;DF,D,G'J-N *˜#$"#K;&C."#1J ,D"$"*#A.:+1.:ŽF# %F•/%FOM"#Hd€,D9M4. .#'•M"%#'0D%A%F•FFF#K •"%#‘; #/n/<0CJ?ƒA?0l>uR-/9„-*!Š#'KK&C"# <+Z"M,G"#<,#F+<+K #/nz<CJ(B…A•9D-•n*!"#&C4U!"†IZK .&XFAOMO2'J*7P4#E A./,;.9F&C8JH2+#M&2 OMO2(&C'#F"K+4*,4K 4D;8Z./&C"#^xv 0J9[*\HV]^_ #1A-8F#+*'$+"˜"M "0"#,O'&K"3;R#+&'+*DF#1 "#9ŽŽ+<1-',Q'M4*'$<''+C € [...]... đối tác và tập quán mua bán quốc tế từ đó vận dụng đúng và hợp lý vào trong hoạt động kinh doanh là việc làm rất cần thiết Mà việc hiểu biết về những quy định của pháp luật trong việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá là điều thiết yếu nhất Trên đây nhóm 15 đã nghiên cứu và phân tích toàn bộ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa hai đối tác thân thiết của hai quốc gia láng giềng, với bên bán là công... bản và có chữ ký đầy đủ của đại diện có thẩm quyền của hai bên và bản fax của hợp đồng cùng với chữ ký của các bên được coi là là bản gốc Như vậy phần kết của hợp đồng này đưa ra các quy định rất hợp lý, giúp Hợp đồng hạn chế tối đa những tranh chấp có thể xảy ra 24 Bài tập Phân tích hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Nhóm 15-CN19B KẾT LUẬN Hoạt động mua bán ngoại thương là một loại hoạt động kinh tế. .. tập Phân tích hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Nhóm 15-CN19B Khiếu kiện về chất lượng: Trong trường hợp bên Mua khiếu kiện về chất lượng, hợp đồng quy định rằng bên Mua phải xuất trình cho bên Bán bán báo cáo điều tra chính thức tại cảng dỡ hàng hoặc kho hàng của bên Mua trong vòng 60 ngày kể từ khi hàng cập cảng đến Khiếu kiện khác: Hợp đồng quy định bên Mua sẽ thông báo bằng văn bản cho bên Bán. .. chuẩn Trung Quốc" Việc chỉ định cơ quan kiểm tra trong quá trình sản xuất là 1 tổ chức của nước người bán là điều thuận lợi cho người bán và bất lợi cho bên người mua vì bên bán có sự am hiểu về uy tín và độ tin cậy của tổ chức này hơn bên mua 20 Bài tập Phân tích hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Nhóm 15-CN19B Tổ chức giám định trong trường hợp có vi phạm hợp đồng: Do hai bên thỏa thuận Trường hợp hai... 1: (i) bên bán cung cấp bao bì, đồng thời với việc giao hàng cho bên mua; (ii) bên bán ứng trước bao bì để đòng gói hàng hóa nhưng sau khi nhận hàng bên mua phải trả lại bao bì; (iii) bên bán yêu cầu bên mua gửi bao bì đến trước để đóng gói sau đó mới giao hàng Giá cả của bao bì có thể được tính luôn vào giá cả hàng hóa, có thể do bên mua trả riêng, hoặc được tính như giá hàng hóa Từ đó có thể nhận thấy... sau: Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thoả thuận 23 Bài tập Phân tích hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Nhóm 15-CN19B khác hoặc pháp luật có quy định khác.” Theo quy định này thì thời điểm có hiệu lực của một hợp đồng dân sự được xác định theo một trong ba căn cứ: Theo thời điểm giao kết của hợp đồng, theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng, theo... Trung Quốc và bên mua là Công ty CP Tư vấn và thương mại AAAAAA của Việt Nam + Mặt hàng trao đổi là Bu lông 6 cạnh do công ty TNHH Công nghiệp ZHEJIANG ZHAPU sản xuất + Tổng giá trị hợp đồng: 215.147,81 Đô la Mỹ Hợp đồng gồm 11 điều và 1 phụ lục đi kèm Về cơ bản hợp đồng này đã đảm bảo đầy đủ các nội dung cơ bản của một hợp đồng mua bán ngoại thương, đáp ứng được yêu cầu trong trao đổi hàng hóa và giải... tại nước người mua 17 Bài tập Phân tích hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Nhóm 15-CN19B - Mua bảo hiểm cho hàng hoá - Trong hợp đồng nên ràng buộc trách nhiệm của người bán trong vấn đề xếp hàng lên tàu như nhập khẩu theo điều kiện FOB stowed, CFR stowed, CIF stowed B2 Bộ chứng từ thanh toán: Bộ chứng từ thanh toán là căn cứ để ngân hàng kiểm tra mức độ hoàn thanh nghĩa vụ chuyển giao hàng hoá của người... Nam bằng đồng tiền hóa đơn, bảo hiểm cho mọi rủi ro Như vậy yêu cầu về bộ chứng từ thanh toán trong hợp đồng tương đối đầy đủ, được sự thỏa thuận và nhất trí giữa bên Bán và bên mua Tuy nhiên trong hợp đồng không đề cập đến yêu cầu về hối phiếu thương mại (Commerial Bill of Exchange) và giấy chứng nhận trọng lượng (Certificate of quality) 18 Bài tập Phân tích hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Nhóm 15-CN19B... cung cấp bao bì và giá cả của bao bì trong hợp đồng có thể gây khó khăn cho các bên giao dịch trong việc giải thích quy định của Hợp đồng nếu là lần đầu hợp tác mua bán với nhau Đặc biệt khi các bên giao dịch thuộc các nước có thói quen và tập quán thương mại khách nhau 1 Giáo trình Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (2007) Vũ Hữu Tửu 11 Bài tập Phân tích hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Nhóm 15-CN19B .  +D*}*O—O”Š#4!"0!;O—A"0 %@4&CPKFM;T04K /+*O—-#KC"*"F; 0J9*`VV ;;K"*)*0<,#F'&CA &; ;d;g&.-N/<,#FA^#Š"%d€€€; ;j;g&*4),J6&,=; ;•;T0&B#?‡+B%4K/&F. 4+HF'+Ž"C,FKP,=+#848 ,DJ":A&; ;;F•OA&P+/7,=AK4K / &.OŠ4F+F;  g (đã ký và đóng dấu) g (đã ký và đóng dấu) *`V__fi NI(,QjAAk<A/k-/l }<AJA&'E-*AK4!BA D&!ggD*ˆŠ‰ˆ'E-*#KT4c AD&B9••!.+M+!.XEpppppp;H2Š# 'K4D&"8%3EˆŠ‹'!"†'˜KT"8 %3EgD'}*;.+&'g.,=,4 7$D&A}*+$D&A!"†; LE-*KTAH4)J#,H2,#Fj< ‚-#*d€€A}*;!"#D&B9'c &<&C+M<4KD+*,-#& AD&,D9F&CAg$F"C; L+/K4D&!ggA./#'H2,#Fd <-#*d€€'!B&<,=, -D&'"6".:$•&<AAC$+K; .+&'E-*KAH4)J#,; [—+<?H4)AAJ1E-*#K+K T<AH4)J#,; Nm(/-/nACE(o069(,Ak</p2?q(, }<?12'.J*>+HF'9&A7,= AE-*K'E-*KT'#-MAD&KT+. -M4;.+&'H2,#F<d•.XEd€€'1 2A44*; q .  0J9*`V## L<,#F#7+C""M"#"##E.X' +14K")&<4AFK;R#+&,,=, #E.X+<<,#F#K9FM 7$-+<<#+.X2#; Nq(,-0J(-/<(/-x)(*+Q<RN !".:&<#+<"P+/+ 4<E'BC+,FH,#F#; N/BF(,-/nA-/<(/-x)(* B1. Phương thức thanh toán của hợp đồng. !"KC".:/*&.:.:-8$%.X 2#.U!#<?'!#&J<•>.& >*•'!#:'!#-826'.X2 %B‘ T“.X2#<7J4+M4#.: #?.:;R#+&¤$*'"C+:E)* KM4)0.X2###P' *+FF#&<4#K; T4)0$.X2#4="#"1 "#B#+/./#'#+*’+7&"1*+8 “.X˜F+-8($4#E'2O” "#<".:+1*+8#4$*+8"M2 E'?F,D")'<A#E1"M-¢"X+# N&A0+%@,J",£1"E<M; l4)0.X2#.X9OŠO— 7H2%&U L$#"##;L$#"##.OŠO—"Kd &U §!:E#-$#M-#&4E#? -#$AŽ; §,D<˜7"A"#.:?"##.%)46 F#AE'H4)A7.:4K.U F#4Z'3‡':‘1$#"## .  }<?$-'9&A<,#FA&A$ 4U L<,#F+<'%4.'F L<,#F+<M4.'?J,G+OMO2 L<,#F+<#1+,=Z* L<,#F+<# L<,#F+<# E+E !"#&C.X"S"+9&A+<&<+5+87 K#,(s phân tch  phn II). #"'+*#,-¢"##)&*'8+ $-#-C,D"+/&CA4+E#2OZ$; .+&'H2<dd$4-%)d€€A}*' &$-'12P+/&CA4' AJAAH4)J#,'6J,4 &*4); *r#si 0J9*K
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu hợp đồng kinh tế quốc tế và cụ thể là chọn phân một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế để phân tích, nghiên cứu hợp đồng kinh tế quốc tế và cụ thể là chọn phân một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế để phân tích, nghiên cứu hợp đồng kinh tế quốc tế và cụ thể là chọn phân một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế để phân tích, Điều 5: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN, Điều 8: KHIẾU KIỆN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay