luận văn thạc sĩ về hoàn thienj việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

179 498 1
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2013, 10:59

luận văn thạc sĩ về hoàn thienj việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh [...]... 1.1.3 H th ng báo cáo tài chính c a doanh nghi p Theo Quy t ñ nh s 15/2006/Qð-BTC ngày 20/3/2006 c a B Tài Chính, các doanh nghi p b t bu c ph i l p 4 báo cáo sau: - B ng cân ñ i k toán - Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh - Báo cáo lưu chuy n ti n t - Thuy t minh báo cáo tài chính H th ng báo cáo tài chính g m báo cáo tài chính năm báo cáo tài chính gi a niên ñ 1.1.3.1 Báo cáo tài chính năm -... vi c công b báo cáo tài chính năm s theo M u báo cáo tài chính do B Tài chính ban hành ho c ch p thu n - Trư ng h p t ch c niêm y t là công ty m c a m t t ch c khác thì n i dung công b thông tin v báo cáo tài chính năm bao g m Báo cáo tài chính c a t ch c niêm y t (công ty m ) Báo cáo tài chính h p nh t theo qui ñ nh c a pháp lu t v k toán - T ch c niêm y t ph i l p công b Báo cáo Thư ng niên... n giao d ch 1.4 Phân tích các báo cáo tài chính Phân tích các báo cáo tài chính là phân tích tình hình tài chính c a công ty c ph n niêm y t trên th trư ng ch ng khoán, d a vào các báo cáo tài chính c a công ty như: b ng cân ñ i k toán, b ng báo cáo k t qu ho t ñông kinh doanh, b ng lưu chuy n ti n t , b ng thuy t minh báo cáo tài chính T ñó, thi t l p các h s tài chính ñ th y ñư c nh ng m t m nh và. .. tư, các nhà ñ u tư thư ng d a vào các ch s tài chính tính toán ñư c vì v y tính trung th c trong báo cáo tài chính có ý nghĩa ñ c bi t quan tr ng Chúng tôi s d a vào nh ng nghiên c u chương này ñ ñánh giá th c tr ng thông tin trình bày trên báo cáo tài chính các công ty niêm y t t i SGDCK TP.HCM hi n nay CHƯƠNG 2: TH C TR NG VI C TRÌNH BÀY, CÔNG B THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH C A CÁC CÔNG TY NIÊM... ngay các thông tin trên m t cách ñ y ñ cho nhà ñ u tư 1.3.2 Công b thông tin c a công ty niêm y t 1.3.2.1 T ch c niêm y t công b thông tin ñ nh kỳ T ch c niêm y t công b thông tin ñ nh kỳ v báo cáo tài chính năm theo qui ñ nh là: - Ngày hoàn thành báo cáo tài chính năm ñư c tính t ngày t ch c ki m toán ñư c ch p thu n ký báo cáo ki m toán Th i h n hoàn thành báo cáo tài chính năm ch m nh t là chín... ngày hoàn thành báo cáo tài chính quý Báo cáo tài chính quý không ph i ki m toán - N i dung công b thông tin v báo cáo tài chính quý c a t ch c niêm y t bao g m: B ng cân ñ i k toán, Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh, Báo cáo lưu chuy n ti n t , B n thuy t minh báo cáo tài chính theo quy ñ nh c a pháp lu t v k toán.Trư ng h p t ch c niêm y t thu c các ngành ñ c thù thì vi c công b báo cáo tài chính. .. năm tài chính Th i h n báo cáo công b thông tin ch m nh t là (10) ngày k t ngày hoàn thành báo cáo tài chính năm - N i dung công b thông tin v báo cáo tài chính năm bao g m: B ng cân ñ i k toán; Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh; Báo cáo lưu chuy n ti n t ; B n thuy t minh báo cáo tài chính theo qui ñ nh c a pháp lu t v k toán Trư ng h p t ch c niêm y t thu c các ngành ñ c thù thì vi c công b báo. .. B ng cân ñ i k toán M u s B 01 – DN - Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh M u s B 02 – DN - Báo cáo lưu chuy n ti n t M u s B 03 – DN - B ng thuy t minh báo cáo tài chính M u s B 09 – DN 1.1.3.2 Báo cáo tài chính gi a niên ñ Báo cáo tài chính gi a niên ñ g m báo cáo tài chính gi a niên ñ d ng ñ y ñ báo cáo tài chính gi a niên ñ d ng tóm lư c (1) Báo cáo tài chính gi a niên ñ d ng ñ y ñ , g m: -... nguyên t c công khai, công b ng, minh b ch, b o v quy n l i ích h p pháp cho nhà ñ u tư Bên c nh ñó, các thông tin k toán khi trình bày trên báo cáo tài chính các công ty niêm y t trên TTCK ngày càng hoàn thi n cho phù h p v i chu n m c k toán Vi t Nam chu n m c k toán qu c t Các công ty niêm y t ph i cung c p báo cáo tài chính cho các cơ quan qu n lý, các nhà ñ u tư hi n t i tương lai, các ch... CBTT-02 kèm theo Thông tư này ñ ng th i v i công b báo cáo tài chính năm - T ch c niêm y t ph i công b Báo cáo tài chính năm tóm t t theo M u CBTT03 kèm theo Thông tư này trên ba (03) s báo liên ti p c a m t (01) t báo Trung ương m t (01) t báo ñ a phương nơi t ch c niêm y t ñóng tr s chính ho c thông qua phương ti n công b thông tin c a UBCKNN, SGDCK ho c TTGDCK - Báo cáo tài chính năm, Báo cáo Thư ng
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ về hoàn thienj việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, luận văn thạc sĩ về hoàn thienj việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, luận văn thạc sĩ về hoàn thienj việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay