vận dụng phướng pháp thảo luận nhóm trong dạy học pháp luật đại cương théo học chế tín chỉ cho sinh viên trường đại học tây bắc

78 841 1
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 13:27

1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, cùng với sự phát triển nhƣ vũ bão của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ; công cuộc đổi mới đất nƣớc đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự nghiệp giáo dục cũng đòi hỏi có những đổi mới cả nội dung lẫn phƣơng pháp dạy học. Trên thực tế, giáo dục đang chịu hai sức ép lớn của việc truyền thụ và tiếp thu kiến thức: khối lƣợng kiến thức ngày càng nhiều, thời gian và điều kiện tiếp thu lại có hạn mà yêu cầu về chất lƣợng phải cao. Giải quyết vấn đề này có liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó việc cải tiến, đổi mới phƣơng pháp dạy học có tầm quan trọng đặc biệt. Chính vì vậy Đảng và Nhà nƣớc ta luôn xác định Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc, do vậy còng rất quan tâm đến việc đổi mới một cách toàn diện GD - ĐT nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nƣớc, trong đó đổi mới phƣơng pháp dạy học đƣợc coi là một trong những nhiệm vụ chiến lƣợc. Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khoá IX về việc thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng II khoá VIII Đảng ta đã khẳng định: Đổi mới mạnh mẽ phƣơng pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tƣ duy sáng tạo của ngƣời học. Từng bƣớc áp dụng các phƣơng pháp tiên tiến và phƣơng tiện hiện đại vào quá trình dạy - học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho SV, nhất là SV đại học. Bởi vậy, đổi mới phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực hoá hoạt động của ngƣời học là đòi hỏi cấp bách của sự nghiệp giáo dục ở nƣớc ta hiện nay. Đảng và Nhà nƣớc ta đã chủ trƣơng tăng cƣờng giáo dục pháp luật trong các nhà trƣờng thông qua các chƣơng trình môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy pháp luật đảm bảo đúng tinh thần và nội dung của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Vì vậy môn học pháp luật đại cƣơng là một môn học quan trọng trong chƣơng trình đào tạo đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp đƣợc Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt trong đề cƣơng chƣơng trình chung và đã đƣợc đƣa vào giảng dạy chính thức tại các trƣờng đại học, cao đẳng và trung học 2 chuyên nghiệp trong cả nƣớc, trong đó có trƣờng Đại học Tây Bắc. Thực tiễn dạy học môn Pháp luật đại cƣơng cho thấy việc truyền thụ tri thức cho SV thật không dễ dàng vì đây là môn học cung cấp cho sinh viên có sự hiểu biết những kiến thức cơ bản nhất về nhà nƣớc và pháp luật, các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Bên cạnh trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về pháp luật, môn học còn xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của mỗi cá nhân. Trên cơ sở đó giúp cho mỗi cá nhân hình thành nên ý thức và thói quen xử sự phù hợp với quy định của pháp luật. Ngoài ra, môn pháp luật đại cƣơng cũng giúp cho sinh viên có điều kiện dễ dàng tiếp thu với các môn học khác có liên quan đến pháp luật vì đây là những kiến thức có tính chất đại cƣơng, nền tảng về nhà nƣớc và pháp luật Việt Nam. Việc nâng cao hiệu quả dạy học môn pháp luât đại cƣơng cho SV ở trƣờng Đại học Tây Bắc là một nhiệm vụ rất quan trọng bởi đây chính là mục tiêu mà ngƣời dạy cần phải hƣớng tới. Để truyền đạt đƣợc tri thức của môn Pháp luật đại cƣơng, giảng viên thƣờng không thể trao ngay cho SV điều mình muốn dạy, mà cách làm tốt nhất là cài đặt những tri thức đó vào những tình huống tích cực để SV tự mình chiếm lĩnh tri thức thông qua hoạt động tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo của SV. Thảo luận nhóm là một trong nhiều phƣơng pháp dạy học có thể phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động và sáng tạo của SV trong quá trình học tập. Phƣơng pháp này chẳng những giúp ngƣời học tự giác, tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức mà còn tạo nên một môi trƣờng thuận lợi để ngƣời học tham gia vào quá trình giao tiếp, hoà nhập với cộng đồng xã hội. Đối với trƣờng Đại học Tây Bắc, việc đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục đƣợc nhà trƣờng hết sức quan tâm.Thực tế cho thấy muốn đạt kết quả cao trong dạy và học môn Pháp luật đại cƣơng thì không thể chỉ chú trọng đổi mới nội dung mà còn phải chú trọng đổi mới phƣơng pháp. Tuy nhiên, việc vận dụng PPTLN vào dạy học môn Pháp luật đại cƣơng nhƣ thế nào cho có hiệu qủa thì đang là vấn đề gây nhiều tranh luận cho đội ngũ cán bộ giảng dạy. Từ những lí do trên, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Vận dụng 3 phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Pháp luật đại cương theo học chế tín chỉ cho sinh viên ở trường Đại học Tây Bắc” nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Pháp luật đại cƣơng ở trƣờng Đại học Tây Bắc. 2. Lịch sử nghiên cứu Phát huy tính tích cực học tập đƣợc xem nhƣ là một nguyên tắc để bảo đảm chất lƣợng và hiệu quả dạy học, là vấn đề trung tâm của lý luận dạy học. Trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là trong những năm gần đây có nhiều tài liệu ở nƣớc ngoài và trong nƣớc, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đều nêu rõ việc cần thiết phải phát huy tính tích cực nhận thức của ngƣời học qua việc chuyển từ “Dạy học lấy GV làm trung tâm” sang “ Dạy học lấy ngƣời học làm trung tâm”. Đây là một xu hƣớng tất yếu, một cách tiếp cận mới về hoạt động dạy và học đƣợc các nhà tƣ tƣởng lớn, nhà giáo dục của các thời đại quan tâm và đề cập. Tƣ tƣởng nhấn mạnh vai trò tích cực chủ động của ngƣời học, xem ngƣời học là chủ thể của quá trình học tập đã có từ lâu. Ở thế kỷ XII, A.Kômenxky đã viết: Giáo dục có mục đích đánh thức năng lực nhạy cảm, phán đoán đúng đắn, phát triển nhân cách … Hãy tìm ra phƣơng pháp cho giáo viên dạy ít hơn, học sinh học nhiều hơn. Năm 1949, Causinet – Roger đã đề cập đến phƣơng pháp làm việc tự do theo nhóm. Theo tác giả, làm việc theo nhóm nghĩa là SV phải tìm tòi, phải thực hiện cuộc khảo cứu hay quan sát, phải cố gắng phân tích, tìm hiểu, diễn đạt, phải thành lập theo phiếu và sắp xếp những phiếu này, phải đóng góp sự tìm tòi của mình cho công việc của nhóm. A. Jakie, một trong những nhà giáo dục Ba Lan lỗi lạc đã giới thiệu một hình thức học đem lại hiệu quả cao trong hoạt động dạy học đó là học tập theo nhóm ở trƣờng học. Năm 1995, Robert Slavin trong tác phẩm: “Dạy học theo nhóm nhỏ: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành” cũng đã đề cập đến mô hình dạy học theo nhóm nhỏ. Rất nhiều môn học có thể áp dụng hình thức dạy học theo nhóm nhỏ, tất cả đều có chung ý tƣởng là các học viên cùng nhau làm việc trong các nhóm 4 nhỏ để hoàn thành mục tiêu học tập chung. Ở Mĩ, J.Brunơ là một tác giả có ảnh hƣởng lớn trong giáo dục, đã đi sâu vào lý thuyết hình thành khái niệm trong giảng dạy và phƣơng pháp học tập tìm tòi khám phá, trong khi phân tích những điều kiện để giảng dạy có hiệu quả, Brunơ đã nhấn mạnh ngƣời học phải sử dụng vốn kinh nghiệm liên quan tới khái niệm đang học để đƣa ra những ví dụ cụ thể, ngƣời học phải tham gia tích cực vào việc thảo luận những chi tiết phù hợp hay không phù hợp với nội hàm khái niệm đó. Ở nƣớc ta, vấn đề phát huy tính tích cực chủ động của ngƣời học nhằm đào tạo những ngƣời lao động sáng tạo đã đƣợc đặt ra trong nghành giáo dục từ những năm 1960. Khẩu hiệu “ biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo” cũng đã di vào các trƣờng sƣ phạm từ thời điểm đó. Tác giả Lê Đức Ngọc trong cuốn: “Giáo dục Đại học phƣơng pháp dạy và học” cho rằng: “Thảo luận nhóm là một sự trao đổi ý tƣởng, quan điểm, nhận thức giữa các học viên và giảng viên, để làm rõ và làm giàu sự hiểu biết các nội dung phù hợp với hoạt động đào tạo” [18,43]. Tác giả Nguyến Hữu Châu trong cuốn: “Những vấn đề cơ bản về chƣơng trình và quá trình dạy học” đã đƣa ra quan điểm về dạy học hợp tác theo nhóm. Theo tác giả: “Dạy học hợp tác là việc sử dụng các nhóm nhỏ để học sinh làm việc cùng nhau nhằm tối đa hoá kết quả học tập của bản thân mình cũng nhƣ ngƣời khác” [4, 225]. Tác giả Phan Trọng Ngọ trong cuốn: “Dạy học và phƣơng pháp dạy học trong nhà trƣờng” cũng đã giới thiệu nhiều vấn đề về phƣơng pháp dạy và học trong nhà trƣờng hiện nay, trong đó có PPTLN. Tác giả Vũ Đình Bảy trong cuốn: “Phƣơng pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trƣờng trung học phổ thông” đã đề cập đến nhiều phƣơng pháp dạy học tích cực trong đó có phƣơng pháp thảo luận nhóm. Nhƣ vậy, trao đổi, thảo luận là hiện tƣợng phổ biến của xã hội, trong dạy học thảo luận thƣờng xuyên diễn ra giữa ngƣời dạy với ngƣời học hoặc giữa ngƣời học với nhau. Đã có nhiều tác giả với nhiều công trình khoa học trong và ngoài nƣớc đề cập đến việc vận dụng phƣơng pháp này. 5 Tuy nhiờn vic nghiờn cu vic vn dng PPTLN trong quỏ trỡnh dy hc Phỏp lut i cng theo hc ch tớn ch cho sinh viờn i hc Tõy Bc thỡ cha thy cú tỏc gi no cp. Vỡ vy ti ny nghiờn cu vic vn dng PPTLN trong dy hc Phỏp lut i cng theo hc ch tớn ch cho sinh viờn trng H Tõy Bc nhm gúp phn nõng cao cht lng dy hc mụn Phỏp lut i cng. 3. Mc ớch v nhim v nghiờn cu ti 3.1. Mc ớch nghiờn cu ti Trờn c s tỡm hiu lý lun v thc nghim ca phng phỏp tho lun nhúm, ti xõy dng quy trỡnh thc hin PPTLN trong dy hc mụn Phỏp lut i cng nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng ca SV, gúp phn nõng cao cht lng dy v hc mụn Phỏp lut i cng trng i hc Tõy Bc. 3.2. Nhim v nghiờn cu ti t c mc ớch ra, đề tài tập trung thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau đây: + Nghiờn cu c s lý lun ca vic t chc dy hc bng PPTLN. + Thc trng s dng PPTLN trong dy hc mụn Phỏp lut i cng trng i hc Tõy Bc. + Tin hnh thc nghim PPTLN trong dy hc mụn Phỏp lut i cng trng i hc Tõy Bc. + Xỏc lp quy trỡnh thc hin PPTLN trong dy hc mụn Phỏp lut i cng v a ra cỏc iu kin thc hin cú hiu qu quy trỡnh ú trng i hc Tõy Bc. 4. Khỏch th, i tng nghiờn cu ti 4.1. Khỏch th nghiờn cu ti: L ton b quan im, lý lun, thc tin vn dng PPTLN trong dy hc mụn Phỏp lut i cng trng i hc Tõy Bc. 4.2. i tng nghiờn cu ti: ti nghiờn cu quy trỡnh thc hin PPTLN trong dy hc mụn Phỏp lut i cng trng i hc Tõy Bc. 5. Gi thuyt khoa hc Nu s dng tt PPTLN trong dy hc mụn Phỏp lut i cng thỡ s nõng 6 cao chất lƣợng dạy học môn học này cho sinh viên ở trƣờng Đại học Tây Bắc. 6. Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài tiến hành thực nghiệm PPTLN trong chƣơng I: “ Những vấn đề cơ bản về nhà nƣớc” có đối chứng ở một đơn vị kiến thức tƣơng đƣơng 03 tiết của học phần Pháp luật đại cƣơng. 7. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài sử dụng một số phƣơng pháp sau: - Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận: phân tích tổng hợp các tài liệu có liên quan đến PPTLN để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. - Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: + Phƣơng pháp điều tra + Phƣơng pháp phỏng vấn + Phƣơng pháp quan sát + Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm + Phƣơng pháp xin ý kiến các chuyên gia - Phƣơng pháp thống kê toán học 8. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo, mục lục, phụ lục. Phần nội dung của đề tài bao gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn vận dụng phƣơng pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Pháp luật đại cƣơng theo học chế tín chỉ cho sinh viên ở trƣờng Đại học Tây Bắc. Chƣơng 2: Thực nghiệm phƣơng pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Pháp luật đại cƣơng theo học chế tín chỉ cho sinh viên ở trƣờng Đại học Tây Bắc. Chƣơng 3: Quy trình và điều kiện thực hiện phƣơng pháp thảo luận nhóm trong dạy học Pháp luật đại cƣơng cho sinh viên ở trƣờng Đại học Tây Bắc. 7 CHNG 1 C S Lí LUN V THC TIN CA VIC VN DNG PHNG PHP THảO LUN NHểM TRONG DY HC MễN PHP LUT I CNG THEO HC CH TN CH CHO SINH VIấN TRNG I HC TY BC 1.1 C S Lí LUN CA VIC Vận dụng PHNG PHP THO LUN NHểM TRONG DY HC MễN PHP LUT I CNG 1.1.1. Quan nim v nhúm v cỏc hỡnh thc chia nhúm *Quan nim v nhúm Nhúm l tp hp nhng cỏ th li vi nhau theo nhng nguyờn tc nht nh. Nhúm l mt hin tng xó hi, mt s tp hp ca hai hay trờn hai ngi cú s tỏc ng ln nhau nhm t c mc tiờu chung (nhu cu). Nhúm l mt tp th nh c hỡnh thnh thc hin mt nhim v nht nh trong mt thi gian xỏc nh. Căn cứ vo nhng iu kin c th mà có những cách phân chia nhóm khác nhau. Song v c bn: Nhúm l s hp tỏc gia cỏc cỏ nhõn vi nhau trờn c s kỡ vng chung, trong nhúm cú s phõn cụng nhim v, s tng tỏc v nh hng ln nhau trong quỏ trỡnh thc hin nhm t c cỏc mc tiờu chung. c trng ca nhúm c xỏc nh bi: - S ngi trong nhúm. - Nhim v ca mi nhúm. - S tng tỏc gia cỏc thnh viờn trong nhúm. - Cỏc c im tõm lý ca nhúm. - Mi quan h tng tỏc. - Chia s mc tiờu chung: mc tiờu cng rừ thỡ mi tng tỏc cng mnh. - H thng cỏc quy tc (s tuõn th). - C cu chớnh thc v phi chớnh thc. - Cỏc vai trũ th hin trong nhúm: vai trũ hng v cụng vic, vai trũ cng c nhúm, vai trũ liờn quan n nhu cu cỏ nhõn (vai trũ cn tr hay vai trũ thỳc y). Cỏc vai trũ ny luụn bin i lm cho nhúm nng ng, nh hng lờn tng con ngi trong nhúm. 8 * Các hình thức chia nhóm: Căn cứ vào mục tiêu, nội dung, mức độ khó dễ của các nhiệm vụ học tập, trình độ của đối tƣợng SV, có các hình thức chia nhóm khác nhau. - Hình thức chia nhóm ngẫu nhiên Đây là cách chia đƣợc tiến hành khi giữa các đối tƣợng SV không cần có sự phân biệt. Mọi học sinh đều phải hoạt động để giải quyết vấn đề, cùng chiếm lĩnh tri thức. Nhiệm vụ đƣợc giao không khác nhau nhiều về nội dung, ít có sự chênh lệch về độ khó và có cùng chung một yêu cầu. Ở hình thức chia nhóm ngẫu nhiên này, khi chia nhóm GV có thể chia theo bàn, theo tổ hoặc bằng cách điểm vòng tròn. - Chia nhóm cùng một trình độ Việc chia nhóm cùng một trình độ đƣợc áp dụng khi cần có sự phân hóa về trình độ bởi mức độ khó dễ của nội dung bài học cho từng đối tƣợng SV. Ngƣời ta thƣờng dựa vào các trình độ: giỏi, khá, trung bình và yếu để chia thành các nhóm tƣơng ứng . Với cách chia này, GV có thể đƣa ra những yêu cầu cụ thể khác nhau đối với từng nhóm trong việc giải quyết cùng một nhiệm vụ học tập. Song khi áp dụng hình thức chia nhóm này GV cần phải thận trọng. Bởi vì muốn chia đúng trình độ của SV, GV phải nắm chắc trình độ của họ, vì nếu không nắm chắc đƣợc trình độ của SV mà chia sai nhóm thì sẽ dẫn đến sự phản tác dụng. - Chia nhóm gồm nhiÒu trình độ kh¸c nhau Cách chia này thƣờng đƣợc sử dụng khi nội dung hoạt động dạy học cần có sự hỗ trợ lẫn nhau. Trong trƣờng hợp này cần phải xác định vai trò của nhóm trƣởng (ngƣời có năng lực hơn cả) là rất quan trọng trong việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. - Chia nhóm theo sở trƣờng Cách chia này thƣờng đƣợc tiến hành trong các buổi học tập ngoại khóa, mỗi nhóm sẽ gồm một số học sinh có chung sở trƣờng, hứng thú. Tóm lại, có nhiều hình thức chia nhóm khác nhau, mỗi một hình thức có 9 đặc điểm và ƣu thế riêng. Vì vậy trƣớc khi quyết định chia nhóm theo hình thức nào, GV nên dựa vào mục tiêu bài học, loại bài học, không gian học tập, trình độ, sở trƣờng của SV. Trong quá trình dạy học môn Pháp luật đại cƣơng bằng PPTLN, theo chúng tôi hình thức chia phổ biến nhất vẫn là cách chia thứ nhất - chia ngẫu nhiên. Song để cho nhóm chia ngẫu nhiên hạn chế những nhƣợc điểm của nó thì ngƣời GV cần phải chú ý đến hai vấn đề: Một là nhiệm vụ đƣợc giao cho mỗi nhóm phải có cả các yêu cầu khó, dễ khác nhau. Hai là phải điều hành sao cho mọi thành viên của nhóm đều phải tích cực hoạt động. 1.1.2. Phƣơng pháp thảo luận nhóm * Khái niệm về phương pháp thảo luận nhóm Thảo luận là: “Trao đổi phân tích bằng lý lẽ để làm sáng tỏ một số vấn đề” [14,10]. Theo tác giả Phan Trọng Ngọ: “Thảo luận nhóm là phƣơng pháp trong đó nhóm lớn (lớp học) đƣợc chia thành những nhóm nhỏ để tất cả các thành viên trong lớp đều đƣợc làm việc và thảo luận về một chủ đề cụ thể và đƣa ra ý kiến chung của nhóm mình về vấn đề đó” [17,223]. Cã thÓ kh¸i qu¸t: Thảo luận nhóm là một phương pháp dạy học, trong đó lớp học được chia thành các nhóm nhỏ để SV trong nhóm tích cực, chủ động nghiên cứu, thảo luận các nhiệm vụ học tập để đạt được mục tiêu học tập dưới sự hướng dẫn điều khiển của GV * Các hình thức thảo luận nhóm Có nhiều hình thức thảo luận theo nhóm, hiệu quả của chúng tùy thuộc vào ý đồ và tính chất sử dụng của ngƣời dạy. Dƣới đây là một số hình thức thảo luận nhóm phổ biến: - Nhóm nhỏ thông thường Giáo viên chia lớp học thành các nhóm nhỏ (3 đến 5 ngƣời ) để thảo luận một vấn đề cụ thể nào đó và nhanh chóng đƣa ra kết luận tập thể về các vấn đề đó. Hình thức này thƣờng đƣợc sử dụng kết hợp với các kĩ thuật dạy học khác trong một bài học, tiết học. Nội dung thảo luận của nhóm thông thƣờng là các 10 nội dung nhỏ, thời gian thảo luận ngắn (5 đến 10 phút). - Nhóm rì rầm Giáo viên chia lớp học thành các nhóm “cực nhỏ”, khoảng 2- 3 ngƣời (thƣờng là cùng bàn) để trao đổi (rì rầm) và thống nhất trả lời một câu hỏi, giải quyết một vấn đề, nêu một ý tƣởng, một thái độ… Để nhóm rì rầm có hiệu quả, GV cần cung cấp đầy đủ, chính xác các dữ liệu, các gợi ý và nêu rõ yêu cầu đối với câu trả lời để các thành viên tập trung vào giải quyết. Việc chia lớp thành những nhóm nhỏ hoặc nhóm “rì rầm” là biện pháp khắc phục hiện tƣợng “ngƣời ngoài cuộc” làm tăng hiệu quả của PPTLN. - Nhóm kim tự tháp Đây là hình thức mở rộng của nhóm rì rầm. Sau khi thảo luận theo cặp (nhóm rì rầm ); các cặp (2 hoặc 3 nhóm rì rầm ) kết hợp thành nhóm 4 - 6 ngƣời để hoàn thiện một vấn đề chung, đây cũng là một biện pháp khắc phục hiện tƣợng “ngƣời ngoài cuộc”, đồng thời tạo điều kiện hoàn chỉnh nhiệm vụ học tập với chất lƣợng cao hơn. - Nhóm đồng tâm (nhóm bể cá). Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm: nhóm thảo luận và nhóm quan sát (sau đó có thể hoán vị cho nhau). Nhóm nhỏ hơn 6 - 10 ngƣời có nhiệm vụ thảo luận và trình bày vấn đề đƣợc giao, còn các thành viên khác trong lớp đóng vai ngƣời quan sát và phản biện. Hình thức nhóm này rất có hiệu quả đối với việc làm tăng ý thức trách nhiệm cá nhân trƣớc tập thể và tạo động cơ cho những ngƣời trình bày ý tƣởng của mình trƣớc tập thể. - Nhóm khép kín và nhóm mở Nhóm khép kín là các thành viên trong nhóm làm việc trong khoảng thời gian dài, thực hiện trọn vẹn một hoạt động học tập, từ giai đoạn đầu tới cuối cùng. Nhóm mở là các thành viên có thể tham gia một hoặc vài giai đoạn phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Hình thức này mang lại cho ngƣời học nhiều khả năng lựa chọn vấn đề để thực hiện hiệu quả, chủ động về thời gian, sức lực. Tóm lại, có nhiều hình thức thảo luận theo nhóm, mỗi hình thức có đặc điểm và ƣu thế nổi trội của mình. Tùy thuộc vào tính chất, nội dung của bài học cũng [...]... phng phỏp tho lun nhúm trong dy hc Phỏp lut i cng theo hc ch tớn ch cho sinh viờn trng Đại học Tây Bắc Trên c s lý lun v thc tin vn dng PPTLN trong dy hc Phỏp lut i cng theo hc ch tớn ch ở trng H Tõy Bc cho thy vic i mi PPTLN trong dy hc mụn Phỏp lut i cng trng H Tõy Bc l rt cn thit C th: - Kt qu iu tra, kho sỏt trờn GV, SV ca nh trng cho thy khú khn c bn nht i vi GV khi thc hin PPTLN l cha cú c mt... giỏo dc ý thc chp hnh phỏp lut ca mi sinh viờn trng i hc Tõy Bc Cú th thy nu chỳ trng giỏo dc phỏp lut cho sinh viờn s cú sc lan to ln, cú tỏc dng kộp bi vỡ nu c giỏo dc phỏp lut tt, mi SV s tr thnh mt tuyờn truyn viờn tớch cc v phỏp lut cho nhng ngi thõn trong gia ỡnh v bn bố xung quanh, s to c d lun xó hi tớch cc trong gii tr, trong cng ng v trong xó hi Chớnh vỡ vy, trong dy hc Phỏp lut i cng nu khụng... quan trng ca vic nghiờn cu, vn dng PPTLN trong quỏ trỡnh dy hc 1.2 THC TRNG V S CN THIT VN DNG PHNG PHP THO LUN NHểM TRONG DY HC PHP LUT I CNG THEO HC CH TN CH CHO SINH VIấN TRNG I HC TY BC 1.2.1 Thc trng vn dng phng phỏp tho lun nhúm trong dy hc Phỏp lut i cng theo hc ch tớn ch cho sinh viờn trng i hc Tõy Bc Phỏp lut i cng l mụn hc thng c b trớ vo hc kỡ 1 trong 17 chng trỡnh hc bc i hc v Cao ng... phỏp cụng ngh thụng tin nhng khụng phi ging viờn v sinh viờn no cng cú th thc hin c, c bit l nhng sinh viờn min nỳi, vựng sõu, ớt cú iu kin tip cn v thnh thc k nng s dng cỏc phng tin cụng ngh thụng tin V phớa sinh viờn, chuyn i sang hc ch tớn ch l to s ch ng cho sinh viờn Tuy nhiờn, trờn thc t mt b phn khụng nh sinh viờn trng i hc Tõy Bc cha tht s ch ng trong cụng vic hc tp ca mỡnh Cú nhiu nguyờn nhõn... trao i, tho lun nhng vn m bn thõn GV ó truyn t GV cho cỏc nhúm SV t do tho lun nhng ni dung sp c GV truyn t GV ch nh mt SV ny giỳp cỏc sinh viờn khỏc trong nhúm hc tp T l % 0,00 60 20 20 0,00 Kt qu thu c bng trờn cho thy: Phn ln GV (60%) ó cú nhn 20 thc ỳng v c trng ca PPTLN Tuy vy, cng cú mt s GV cho rng TLN ch l hot ng mt chiu ca cỏc hc sinh trong nhúm vi nhau, din ra trc hoc sau khi GV truyn... cụng tỏc trng ti c vn cho cỏc nhúm tip tc hon thin hoc phỏt trin ý tng ca mỡnh 1.1.3 Phng phỏp tho lun nhúm trong dy hc Phỏp lut i cng * c im ca phng phỏp dy hc Phỏp lut i cng 13 Phỏp lut i cng l mụn hc cung cp cho sinh viờn cú s hiu bit nhng kin thc c bn nht v nh nc v phỏp lut, cỏc ngnh lut trong h thng phỏp lut Vit Nam v phỏp lut quc t Bờn cnh trang b nhng kin thc c bn cho sinh viờn v phỏp lut, mụn... v to ra tõm lý coi mụn hc l khụ khan v khú tip thu, to tõm lý nhm chỏn cho ngi hc Mt trong nhng phng phỏp tớch cc nhm nõng cao hiu qu dy hc mụn Phỏp lut i cng l phng phỏp tho lun nhúm * Quan nim v PPTLN trong dy hc Phỏp lut i cng Tho lun nhúm trong dy hc Phỏp lut i cng l phng phỏp dy hc m trong ú lp hc c chia thnh cỏc nhúm nh SV trong nhúm tớch cc, ch ng tho lun nhng ni dung ca bi hc di s hng dn, iu... vai trũ v ý ngha to ln trong quỏ trỡnh dy v hc tp mụn Phỏp lut i cng * Vai trũ v ý ngha ca PPTLN trong dy hc mụn Phỏp lut i cng - Vai trũ ca phng phỏp tho lun nhúm trong dy hc Phỏp lut i cng Phng phỏp tho lun nhúm s to ra c mụi trng hc tp thun li, sụi ni, to ra c hi ti a cho mi thnh viờn trong nhúm bc l s hiu bit v quan tõm ca mỡnh vi ni dung v phng phỏp hc tp vỡ ú mi thnh viờn trong nhúm trao i hp... nhúm phự hp vi cỏc nhim v dy hc, m bo cho 12 cỏc nhúm bit trc mc ớch, ni dung tho lun v c chun b y cỏc iu kin cn thit phc v cho quỏ trỡnh tho lun + Mi nhúm c ra mt nhúm trng iu khin v duy trỡ hot ng ca nhúm v mt th ký ghi y cỏc phỏt biu trong tho lun + Cú th giao nhim v cho tng cỏ nhõn lm vic c lp trong nhúm, sau ú c nhúm ỏnh giỏ v b sung, cng cú th giao nhim v cho c nhúm Tuy nhiờn cn nh: Ti mt thi... ũi hi phi i mi giỏo dc, trong ú cú s i mi cn bn v phng phỏp dy v hc - Trờn th gii v Vit Nam ó cú nhiu tỏc gi nghiờn cu ỏp dng PPTLN trong cỏc mụn hc khỏc nhau Kt qu nghiờn cu ca cỏc tỏc gi trong v ngoi nc l c s thc t ca vic ỏp dng PPTLN vo dy hc - Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu v vn dng lý thuyt PPTLN trong dy hc cho thy vic xõy dng mt quy trỡnh c th ỏp dng PPTLN vo dy hc l mt trong nhng hng tip cn hin . HỌC TÂY BẮC 1.2.1. Thực trạng vận dụng phƣơng pháp thảo luận nhóm trong dạy học Pháp luật đại cƣơng theo học chế tín chỉ cho sinh viên ở trƣờng Đại học Tây Bắc Pháp luật đại cƣơng là môn học. dụng 3 phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Pháp luật đại cương theo học chế tín chỉ cho sinh viên ở trường Đại học Tây Bắc nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Pháp luật. luận và thực tiễn vận dụng phƣơng pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Pháp luật đại cƣơng theo học chế tín chỉ cho sinh viên ở trƣờng Đại học Tây Bắc. Chƣơng 2: Thực nghiệm phƣơng pháp thảo
- Xem thêm -

Xem thêm: vận dụng phướng pháp thảo luận nhóm trong dạy học pháp luật đại cương théo học chế tín chỉ cho sinh viên trường đại học tây bắc, vận dụng phướng pháp thảo luận nhóm trong dạy học pháp luật đại cương théo học chế tín chỉ cho sinh viên trường đại học tây bắc, vận dụng phướng pháp thảo luận nhóm trong dạy học pháp luật đại cương théo học chế tín chỉ cho sinh viên trường đại học tây bắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay