những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình nông thôn hiện nay

31 737 5

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 09:25

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG I. Tính cấp thiết của đề tài Thu nhập của người dân ở mọi nơi đều là vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Dù cho đó là một quốc gia giầu mạnh hay nghèo đói, cho đến những địa phương lớn hay nhỏ. Bởi vì chính nó là chỉ báo quan trọng có ý nghĩa kinh tế để đánh giá về mức sống của người dân. Tình trạng giầu nghèo nước ta phân hóa ngày càng sâu sắc. Khoảng cách ngày một tăng cao, chi tiêu bình quân đầu người năm 2007, nhóm giầu gấp nhóm nghèo là 4,7 lần, đến năm 2009 khoảng cách này đã tăng lên 5,5 lần, đến năm 2011 đã tăng lến 6,03 lần. Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ X đã quyết định chiến lược phát triển kinh – xã hội mười năm đầu của thế kỷ XXI là “ Chiến lược đẩy mạnh Công nghiệp hóa- hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây đựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp”. Mục tiêu là đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, nâng cao vị thế của đất nước. Để đạt được sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước nói trên thì thu nhập người dân là vấn đề cần quan tâm, bởi vì Việt Nam là một nước đang phát triển. Theo báo cáo của đồng chí Trần Đình Hoan (ủy viên Trung ương Đảng) tại học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tháng 2 năm 2011 thì thu nhập bình quân đầu người nước ta khoảng từ 400-450USD/người/năm, tuy vậy con số này vẫn còn quá xa vời, với phần lớn bộ phận dân cư nước ta bởi vì thu nhập giữa thành thị và nông thôn có sự chênh lệch khá cao. Muốn giảm bớt tình trạng mất cân bằng về thu nhập giữa nông thôn và thành thị và để làm tăng GDP cả nước thì phải có sự quan tâm thích đáng đến vấn đề mức thu nhập của người dân, đặc biệt là với người dân nông thôn. Trong giai đoạn hiện nay, nông thôn trong cả nước hiện nay đang diễn ra sự thay đổi mọi mặt về đời sống kinh tế- xã hội cũng như sự thay đổi về cơ cấu nghề nghiệp, lao động, dân số, chính sách xã hội làm đa dạng và nâng cao mức thu nhập của các hộ gia đình nông thôn. Các gia đình đang tự tìm con đường đi bằng năng lực của bản thân mình, trong đó thu nhập trong hộ gia đình chịu ảnh hưởng không nhỏ các yếu tố như tuổi, học vấn, nghề nghiệp, vốn và thực tế những năm qua để đạt được mục tiêu: “ Dân giầu, nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh” Đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ nông thôn như: đầu tư vốn, khuyến nông, tạo công ăn việc làm nhằm nâng cao mức sống của người dân nông thôn. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình nông thôn nhằm tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố và khả năng cải thiện thu nhập của họ, với ý nghĩa đó tôi quyết định chọn đề tài “ Những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình nông thôn hiện nay” để nghiên cứu. Nghiên cứu được tiến hành tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Đây là một xã ven biển, bởi vậy người dân ở đây rất năng động và nhạy bén với sự thay đổi của đất nước trong tình hình mới hiện nay. *câu hỏi nghiên cứu Những nhân tố cơ bản nào ảnh hưởng đến thu nhập của người dân nông thôn hiện nay ? II.Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 1. Ý nghĩa khoa học * Nhằm củng cố lý thuyết xã hội đại cương và lý thuyết xã hội học chuyên ngành, xã hội học kinh tế, xã hội học gia đình. * Qua việc tìm hiểu thu nhập của các hộ gia đình nông thôn sẽ cho ta thấy được đường lối chính sách phát triển kinh tế xã hội đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. * Qua báo cáo cũng nhằm khẳng định tính ưu việt của phương phát nghiên cứu xã hội học trong nghiên cứu thực tiễn xã hội. 2. Ý nghĩa thực tiễn * Trong khuôn khổ một báo cáo thực tập, hy vọng sẽ giúp chúng ta có thể nhìn nhận sơ bộ về các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Điều này giúp các hộ gia đình nghiên cứu tham khỏa vận dụng vào cuộc sống của mình, mặt khắc cũng giúp cho các nhà hoạch định chính sách nêu rõ định hướng phát kinh tế cho các hộ gia đình nông thôn. * Trên cơ sở đưa ra một số giải pháp và khuyên khích nhằm nâng cao thu nhập của người dân. III. Mục tiêu: Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài *Mục tiêu Tìm hiểu thu nhập và những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập *Nhiệm vụ 1. Mô tả thực trạng thu nhập của các hộ gia đình nông thôn và sự phân hóa trong thu nhập. 2. Chỉ ra một số nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình nông thôn, ví dụ như: nghề nghiệp, học vấn, giới tính va mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó. 3. Đưa ra một số khuyến nghị và giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao thu nhập của người dân nông thôn. IV. Đối tương, khách thể, phạm vi nghiên cứu và mẫu nghiên cứu. 1. Đối tượng nghiên cứu. Những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình ở xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. 2. Khách thể nghiên cứu. Các hộ gia đình nông thôn tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. 3. Phạm vi nghiên cứu. * Phạm vi thời gian Cuộc khảo sát diễn ra từ ngày 21/8/2011 đến 25/8/2011. * Phạm vi không gian Tại Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa 4. Mẫu nghiên cứu. Gồm 450 hộ gia đình nông thôn được chọn ngẫu nhiên tại 3 thôn trong xã. Đặc điểm mẫu khảo sát: *Cơ cấu giới tính Nữ 223 người 49,8% Nam 225 người 50,2% Như vậy trong cơ cấu giới tính nữ chiếm nhiều hơn nam * Cơ cấu tuổi Dưới 35 tuổi 20,9% Từ 35- 44 tuổi 30,8% Từ 45- 54 tuổi 34.2% Trên 55 tuổi 13,7% Như vậy trong cơ cấu tuổi chủ yếu trong độ tuổi từ 35 đến 54 tuổi. * Cơ cấu học vấn Tiểu học trở xuống 23,3% Trung học cơ sở 67,0% Phổ thông trung học 9,7% Trong cơ cấu học vấn thì chủ yếu là ở bậc trung học cơ sở. * Cơ cấu nghề nghiệp Trước 2005 Như vậy trước năm 2005 nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nghề nghiệp Từ 2005 đến nay Nông nghiệp 89,0% Cán bộ CNVC 2,4% Dịch vụ, buôn bán 5,4% Tiểu thủ công nghiệp 0,3% Nghề khác 2,9% Nông nghiệp 81,9% Cán bộ CNVC 2,6% Dịch vụ, buôn bán 9,0% Tiểu thủ công nghiệp 2,1% Nghề khác 4,4% Như vậy từ năm 2005 đến nay nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nghề nghiệp So sánh cơ cấu nghề nghiệp từ trước 2005 và từ 2005 đến nay có sự khác biệt rõ rệt; giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng cơ cấu dịch vụ buôn bán và tiểu thủ công nghiệp. Cán bộ công nhân viên chức của xã từ 2005 đến nay có tăng nhưng không đáng kể; các nghề khác đều tăng. Xét cơ cấu nghề nghiệp của xã giảm tỷ trong nông nghiệp, tăng cơ cấu dịch vụ buôn bán và tiểu thủ công nghiệp nhưng nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nghề nghiệp. * Loại hộ Thuần nông 18,6% Phi nông 62,3% Hỗn hợp 20,1% Các hộ phi nông chiếm tỷ lệ nhiều nhất. * Số thành viên Dưới 3 người 18,0% Từ 4- 6 người 77,1% Trên 6 người 4,9% Các hộ gia đình ở đây có số thành viên từ 4 – 6 người chiềm tỷ lệ cao nhất. * Số thế hệ 1 thế hệ 5,2% 2 thế hệ 70% 3 thế hệ 24,4 4 thế hệ 0,4% Chủ yếu các hộ gia đình ở đây có 2 thế hệ V. Phương pháp nghiên cứu 1. Phương pháp luận a. Phương pháp luận của đề tài, dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về vấn đề xã hội, bao gồm chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. * Quan tâm nhận thức trong xã hội học chỉ dừng lại ở bên ngoài sự vật hiện tượng, vận dụng vào báo cáo này thì thu nhập của hộ gia đình không chỉ thể hiện mức sống của hộ gia đình mà còn cho thấy khả năng nội lực của mỗi thành viên trong gia đình, thu nhập chịu sự tác động của các yếu tố khách quan và chủ quan. * Các hiện tượng xã hội cần phải xem xét đánh giá trong mỗi liên hệ phụ thuộc lẫn nhau, đồng thời phải chỉ ra trong yếu tố trong mối liên hệ số. * Mọi cơ cấu xã hội những quy luật của sự vận động phát triển xã hội cũng như là đối tượng nghiên cứu của xã hội học phải được xem xét nó đàng tồn tại khách quan, chứ không phải theo ý muốn chủ quan. b. Lý thuyết cấu trúc chức năng coi đối tượng như một hệ thống có cấu trúc. Trong đề tài coi hộ gia đình và cá nhân thành viên là chủ thể thu nhập, từ đó xét rộng cơ cấu các khối liên hệ vững chắc các thành tố trong hệ thống xã hội: như nghề nghiệp, học vấn, giới tính đây là yếu tố của cấu trúc tăng thu nhập của các hộ gia đình, cũng như quy định mức thu nhập của các chủ thể. Từ cơ cấu đó chỉ ra nguyên nhân của thu nhập cao hay thấp. Các yếu tố nguyên nhân này được xem như biến số độc lập. c. Lý thuyết phân tầng xã hội của Mar- Weber cho rằng phân tầng xã hội chịu tác động của các yếu tố kinh tế và các yếu tố phi kinh tế. Nói một cách cụ thể thì sự khác biệt giữa các giai cấp tầng lớp trong xã hội là do hoàn cảnh kinh tế của cá nhân trên thị trường như các yếu tố nguồn gốc gia đình, nghề nghiệp, trình độ học vấn vận dụng vào báo cáo ta thấy thu nhập chịu ảnh hưởng của các yếu tố đó, thu nhập cao thấp tạo ra sự chênh lệch làm cho can người có những tài năng khác nhau và tạo ra những hoàn cảnh khác nhau. 2. Phương pháp nghiên cứu xã hội học * Phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi: Với 450 phiếu được tiến hành với đại diện 450 hộ gia đình nông thôn độ tuổi từ dưới 35 đến trên 55 Nội dung bảng hỏi: mỗi bảng hỏi gồm 69 câu hỏi khác nhau đề cập đến các lĩnh vực: lao động việc làm, đất đai và nhà ở gia đình, văn hóa và thể thao kinh tế.của các yếu tố nghề nghiệp, trình độ học vấn Người đi phỏng vấn là tập thể sinh viên lớp K52-PN2 xã hội học, dưới sự hướng dẫn của nhóm giáo viên khoa xã hội học Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn- Hà Nội Số liệu được xử lý vi tính theo Chương trình SPSS * Phương pháp phỏng vấn sâu: được tiến hành phỏng vấn với đại diện 5 hộ gia đình tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Thông tin thu được làm rõ các thông tin định lượng. * Phương pháp thảo luận nhóm: với mục đích tìm hiểu sâu hơn về các thông tin định tính * Phương pháp quan sát: Nhằm thu thập thông tin để trợ giúp cho đề tài để chỉ ra mức sống của các hộ gia đình nông thôn. * Phương pháp phân tích tài liệu: Báo cáo đã sử dụng các tài liệu sau: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2011, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2011 của Ủy ban nhân dân xã xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa VI. Giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết 1. Giả thuyết nghiên cứu. - Thu nhập ở các hộ từ rất nhiều nguồn khác nhau tuy nhiên không cao. - Thu nhập của các hộ gia đình ở nơi khảo sát chịu sự ảnh hưởng của một số nhân tố cơ bản sau: Trình độ học vấn, nghề nghiệp, giới tính, tuổi, số lao động trong hộ. 2.Khung lý thuyết. Điều kiện kinh tế xã hội PHẦN II KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU A.Tổng quan địa bàn nghiên cứu I. Tổng quan địa bàn 1. Vị trí địa lý, dân số Hải Hòa là xã ven biển bãi ngang, có diện tích 640,3ha địa hình phía Bắc giáp với Ninh Hải, phía Tây giáp Quốc lộ 1A thị trấn Tĩnh Gia, phía Nam giáp với xã Bình Minh, phía Đông giáp biển Đông; có hai đồi núi đó núi Nồi Hộ gia đình Nghề nghiệp, việc làm Các yếu tố ảnh hưởng Trình độ Tuổi, giới tính Lao động trong hộ Thu nhập của hộ gia đình và núi Chay với tổng số dân 1700 hộ với 7400 nhân khẩu, trên địa bàn ưu điểm là phát triển khu du lịch biển, với lợi thế gâng trung tâm huyện có quốc lộ 1A đi qua 2 Kinh tế - xã hội Là xã thuần nông, sản xuất nông nghiệp theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2011 của UBND xã, với tổng diện tích đất gieo trồng: 605 ha, cây lúa là: 71,3 ha, cây lạc: 215 ha, cây ngô: 10 ha và đặc biệt là phát triển chăn nuôi; tổng đàn lợn: 742 con, đàn trâu bò: 599 con. Đối với việc đánh bắt hải sản đến nay toàn xã có 171 tầu thuyền, khai thác hải sản hàng nghìn tấn. Xã cũng có chủ trương tổ chức xây dựng các nhà văn hóa thôn, các đoạn đường liên xóm đã được bê tông hóa. Việc kiên cố hóa kênh mương, lắp đặt ống dẫn nước cung cấp nước sạch cho nhân dân theo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đề ra đã được thực hiện tốt. Năm 2009 xã có 11 chi bộ với 316 Đảng viên, Đảng bộ xã phấn đấu giữ vững là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Hệ thống chính trị của xã bao gồm các hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên. 3. Về giáo dục Hệ thống giáo dục của xã có các cấp từ Mầm Non đến Phổ thông trung học. Xã đã có đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng dạy và học cho cả 3 cấp đáp ứng nhu cầu cơ bản dạy và học cho học sinh Công tác phổ cập trung học phổ thông và dạy nghề được triển khai thực hiện tốt.trường trung học cơ sở, trường tiểu học,mẫu giáo,mầm non nhiều năm đạt trường tên tiến cấp huyện. 4. Về y tế Xã có một trạm y tế với đội ngũ y bác sỹ tận tình. Cơ sở vật chất của trạm đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, không có dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn xã. Năm 2009 có nghìn lượt người đến khám và chữa bệnh tại trạm y tế. Trạm cũng phối kết hợp với hội chữ thập đỏ và hội cao tuổi khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người. Trạm đã được bộ y tế đánh giá là trạm y tế đủ điểm đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình cũng thường xuyên được quan tâm, khám và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em, tỷ lệ sinh, khoảng cách giữa các lần sinh, hạn chế sinh con thứ ba được thực hiện tốt theo Pháp lệnh dân số. 5 Văn hóa Các hoạt động văn hóa, thông tin được đẩy mạnh phong phú và đa dạng hơn. Các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, bằng nhiều hình thức đã chuyển tải nhanh đến mọi người dân và thực hiện đạt hiệu quả. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới hỏi, việc tang. Phong trào văn hóa, văn nghệ ở các thôn, các ngành đoàn thể phát triển mạnh. 6. An ninh quốc phòng Do tình hình tội phạm diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Lực lượng Công an xã, các tổ an ninh trật tự thôn là nòng cốt có sự lãnh đạo của Đảng, có sự phối kết hợp với ban ngành đoàn thể. Các tổ chức chính tri xã hội và gia đình dòng họ để vận động mọi tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật đấu tranh với các loại tội phạm, nâng cao cảnh giác, tăng cường tuần tra canh gác nên năm 2009 an ninh quốc phòng trên địa bàn được ổn định. II. Các khái niệm công cụ. 1:Khái niệm Gia đình: Gia đình là một nhóm xã hội có đặc điểm cư trú chung và giống nhau về huyết thống, mỗi gia đình đều có một hoạt động kinh tế chung, là nhằm thỏa mãn nhu cầu và phúc lợi vật chất cho các thành viên trong gia đình, nhằm tái tạo sức lao động cũng như thỏa mãn những nhu cầu văn hóa tinh thần của gia đình và chi phí sản xuất. [...]... thu 3 12 1 2 1.5 3.1 2 7 0.8 2.7 0 1 0 4.8 0 1 0 2.7 Khác 5 3 4.6 0 0 1 4.8 1 2.7 Trong báo cáo này chỉ xin đề cập đến một số những yếu tố có tác động rõ rệt nhất đến thu nhập của người dân nông thôn hiện nay II Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập 1 Nghề nghiệp việc làm chi phối thu nhập Nghề nghiệp việc làm là nhân tố ảnh trực tiếp đến thu nhập của người dân Trong cơ cấu những việc làm tạo thu nhập. .. có thu nhập tự làm ruộng và người có thu nhập từ kinh doanh Cô Lê Thi H, 43 tuổi nông dân, tiểu học nói: những hộ gia đình trong thôn này thu nhập làm sao bằng dân ở ngoài ven biển được, mức chênh lệch trong thu nhập ở đây khá lớn, họ làm ăn buôn bán, làm nhà nghỉ có hộ thu nhập đến 2.000.000đ/người/tháng; còn dân ở trong thôn này chủ yếu vẫn là nông nghiệp nên thấp hơn nhiều” Những hộ gia đình có thu. .. phụ nữ đã thể hiện được mình trong làm ăn phát triển kinh tế gia đình PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I Kết luận Qua khảo sát về một số nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình có thể kết luận như sau: * Đã có sự bình đẳng giới trong thu nhập, gia đình và trong quan niệm của xã hội Người phụ nữ đã tạo được chỗ đứng của mình và thể hiện được vai trò kinh tế của mình, dù thu nhập của nữ vẫn thấp... cụ 10 3.Khái niệm Thu nhập: 11 4.Khái niệm lao động 11 B Kết quả nghiên cứu, phân tích thực nghiệm .12 I Sơ lược tình hình thu nhập 12 II Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập 15 1 Nghề nghiệp việc làm chi phối thu nhập .15 2 Trình độ học vấn ảnh hưởng đến thu nhập 19 3 Vấn đề giới và người tạo thu nhập chính ảnh hưởng đến thu nhập. 24 PHẦN III ... cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống của mình 3 Vấn đề giới và người tạo thu nhập chính ảnh hưởng đến thu nhập Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn vai trò của người phụ nữ ngày càng được quan tâm đúng mức hơn Người phụ nữ đã khẳng định được vai trò kinh tế trong gia đình, góp phần quan trong trong việc nâng cao thu nhập cho gia đình Phụ nữ cũng có quyền làm chủ gia đình, ... hộ có BQTN cao nhất với nhóm hộ có BQTN thấp nhất cho thấy tỷ lệ tương đương nhau, nên sự phân tầng thu nhập ở chỉ là tương đối Nguyên nhân của sự phân tầng thu nhập của các hộ gia đình nông thôn có rất nhiều tự các yếu tố bên ngoài như thiên tai, dịch bệnh đến các yếu tố bên trong như tri thức, kinh nghiệm, nhân lực, trình độ kỹ thu t, cơ may Bảng 3a: Bảng thời gian trước năm và sau năm 2005 thu nhập. .. rất thu n lợi và đem lại thu nhập cao cho người dân Với những hộ có thu nhập chính từ kinh doanh mà BQTN ở mức 2.400.000đ/người/năm chiếm tỷ lệ 7,9%, bằng khoảng ¼ hộ có thu nhập chính từ làm nông nghiệp Trong khi đó ở mức thu nhập cao nhất hộ có thu nhập từ kinh doanh gấp tới hơn 10 lần so với hộ có thu nhập chính từ nông nghiệp (57,1% với 5,6%) Từ đó cho thấy có sự phân hóa rõ rệt trong thu nhập. .. ở bậc cao nhất có ảnh hưởng nhiều nhất đến BQTN của các hộ gia đình, nhưng cũng có sự phân hóa rõ rệt giữa gia đình chỉ có một người có trình độ học vấn CĐ-ĐH với hộ gia đình có 2, 3 thành viên Hộ gia đình có 4 thành viên có trình độ CĐ-ĐH thì BQTN ở mức trên 6.860.000đ/người/năm chiếm tới 80% Hộ gia đình có 3 thành viên thì BQTN ở mức cao nhất cũng chiếm tới 68,8% Như vậy hộ gia đình có càng nhiều... tầng về thu nhập giữa các hộ ở trong thôn với các hộ ở ven biển, ven đường quốc lộ giữa hộ thu n nông và phi nông, nhưng sự phân tầng không có sự chênh lệch lớn * Cơ cấu nghề nghiệp ở đây khá đa dạng nhưng tỷ các hộ có thu nhập chính từ nông nghiệp vẫn còn cao, những hộ thu n nông chiếm tỷ lệ không cao và phân tầng lớn là các hộ hỗn hợp * Trình độ học vấn của người dân ở đây còn thấp, trừ những hộ có... quả khảo sát được thì chỉ có 18,6% gia đình là thu n nông, có đến 62,3% hộ gia đình phi nông và hỗn hợp chiếm 20,1% Điều đó cho thấy người dân ở đây rất năng động trong việc chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp để tạo cho mình những nguồn thu nhập khác ngoài làm nông nghiệp Bảng 1: Mô tả cơ cấu thu nhập đầu người của hộ gia đình trong năm qua (000/người/năm) Bình quân thu nhập Số lượng % Dưới 2400 38 8,5 >2400-3400 . và những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập *Nhiệm vụ 1. Mô tả thực trạng thu nhập của các hộ gia đình nông thôn và sự phân hóa trong thu nhập. 2. Chỉ ra một số nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của. các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình nông thôn nhằm tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố và khả năng cải thiện thu nhập của họ, với ý nghĩa đó tôi quyết định chọn đề tài “ Những. nhận sơ bộ về các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Điều này giúp các hộ gia đình nghiên cứu tham khỏa vận dụng vào cuộc sống của mình, mặt khắc
- Xem thêm -

Xem thêm: những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình nông thôn hiện nay, những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình nông thôn hiện nay, những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình nông thôn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay