sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải bài tập về sắt và oxit sắt

14 562 1

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 08:58

SKKN 2011 Lê Th Thúy - GV trng THPT Chuyên tnh Lào Cai PHNG PHÁP GII BÀI TP HN HP ST VÀ OXIT ST A. T VN : 1. Lí do chn đ tài: - T nm 2007 b giáo dc đã thay đi hình thc thi tuyn sinh i hc-Cao đng t t lun sang trc nghim khách quan.  gii quyt tt bài thi trc nghim yêu cu hc sinh phi nm vng, bit sâu và rng kin thc , có k nng vn dng đng thi phi có thao tác suy lun logic,tính toán nhanh. - Trc yêu cu thit thc ca hc sinh và qua 4- nm thc hin thi tuyn sinh H-C bng hình thc trc nghim khách quan ca b Giáo dc, bn thân tôi đã nghiên cu, vn dng và tri nghim trên 1 s đi tng hc sinh. - Bài tp hn hp gm st và oxit st là mt trong nhng dng bài tp mà hc sinh hay gp trong các k thi mà đc bit là thi i Hc. Thông thng nhng bài tp v st và các oxit thng khá phc tp và xy ra theo nhiu phng trình phn ng khác nhau.  giúp hc sinh gii quyt tt các bài toán v hn hp st mt cách nhanh chóng tôi thng gii thiu phng pháp vn dng các đnh lut bo toàn. ó là ni dung mà bài vit này tôi mun đ cp. 2. Mc đích: - Nghiên cu k phng pháp gii bài tp hoá hc v st - Phc v cho giáo viên và hc sinh trung hc ph thông. 3. Nhim v ca đ tài: - H thng lí thuyt v các đnh lut áp dng gii bài tp v st và hp cht ca st. - a ra mt s bài tp áp dng. 4. i tng và khách th nghiên cu: • i tng: Nghiên cu và vn dng các phng pháp gii nhanh bài tp v st và hp cht ca st. • Khách th: Các bài toán st và hp cht ca st vn dng gii nhanh. 5. Phm vi nghiên cu : • Gii hn v ni dung: Phng pháp gii bài tp v st và hp cht ca st. • Gii hn v đi tng nghiên cu: Chng trinh hoá hc trung hc ph thông. SKKN 2011 Lê Th Thúy - GV trng THPT Chuyên tnh Lào Cai 6. Phng pháp và các phng tin nghiên cu: • Phng pháp: + c tài liu: sách tham kho , sách giáo khoa và sách bài tp hoá hc lp 10,11,12, các đ thi đi hc t lun và trc nghim + Phân tích, tng hp. + Thng kê toán hc. • Phng tin: - Các tài liu tham kho, sách giáo khoa và sách bài tp hoá hc trong chng trình trung hc ph thông (lp 10, 11, 12). - Tri nghim trên hc sinh lp ging dy 11H, 12Hoá , hc sinh ôn thi đi hc. B. NI DUNG I. CÁC NH LUT CN VN DNG 1. nh lut bo toàn khi lng: Ni dung: Khi lng các cht tham gia phn ng bng khi lng các cht đc to thành sau phn ng. Trong đó chúng ta cn vn dng các h qu H qu1 : Gi m T là tng khi lng các cht trc phn ng, m s là khi lng các cht sau phn ng. Dù phn ng xy ra vi hiu sut bt k ta đu có: m T = m S . H qu 2 : Khi cation kim loi kt hp vi anion phi kim đ to ra các hp cht ta luôn có: Khi lng cht = khi lng ca cation+khi lng anion. Khi lng ca cation hoc anion ta coi nh bng khi lng ca nguyên t cu to thành. 2. nh lut bo toàn nguyên t Ni dung đnh lut: Tng khi lng mt nguyên t trc phn ng bng tng khi lng ca nguyên t đó sau phn ng. Ni dung đnh lut có th hiu là tng s mol ca mt nguyên t đc bo toàn trong phn ng. 3. nh lut bo toàn electron Trong phn ng oxi hóa kh: S mol electron mà cht kh cho đi bng s mol electron mà cht oxi hóa nhn v. Khi vn dng đnh lut bo toàn electron vào dng toán này cn lu ý: - Trong phn ng hoc mt h phn ng ch cn quan tâm đn trng thái đu và trng thái cui mà không cn quan tâm đn trng thái trung gian. SKKN 2011 Lê Th Thúy - GV trng THPT Chuyên tnh Lào Cai - Nu có nhiu cht oxi hóa và cht kh thì s mol electron trao đi là tng s mol ca tt c cht nhng hoc nhn electron. II. TNG QUAN V BÀI TP HN HP ST VÀ OXIT ST: Bài tp Fe và hn hp oxit st thng có dng cho khi lng và cho phn ng vi mt cht oxi hóa nh H 2 SO 4 đc nóng hoc HNO 3 hoc thm chí là axit thng nh HCl. Gii quyt bài toán : Vi gi thit là cho m gam hn hp gm Fe và các oxit FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 tác dng vi HNO 3 thu đc khí NO 2 : Ta coi nh trong hn hp có x mol Fe, y mol O nh vy ta xét trong phn ng thì ch có cht nhng electron đó là Fe còn cht nhn electron là O và cht oxi hóa HNO 3 sn phm là V lít NO 2 (đktc) và Fe 3+ ta s có: Theo đnh lut bo toàn khi lng: 56x + 16y = m (1) Theo đnh lut bo toàn electron Cht kh Cht oxi hóa 3 3 F eFe + →+e O 2 4 5 2 2 1 OeO NeN − + + +→ +→ y 2y y x 3x Tng electron nhng: 3x mol Tng electron nhn: 2y + Áp dng đnh lut bo toàn electron ta có: 3x = 2y + (2) T (1) và (2) ta có h 56 16 32 22,4 x ym V xy += ⎧ ⎪ ⎨ −= ⎪ ⎩ Vic gii h này khi mt khi bit đc 2 trong s 4 yu t s gii quyt đc yêu cu ca bài toán. Sau đây tôi xin gi đn mt s dng toán hóa mà chúng ta hay gp. III. MT S DNG BÀI TP VN DNG 1. Dng hn hp st và các oxit phn ng vi cht oxi hóa mnh:  bài: 22,4 V 22,4 V 22,4 V V 22,4 SKKN 2011 Lê Th Thúy - GV trng THPT Chuyên tnh Lào Cai Cho 11,36 gam hn hp gm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 phn ng ht vi dung dch HNO 3 loãng (d), thu đc 1,344 lít khí NO (sn phm kh duy nht,  đktc) và dung dch X. Cô cn dung dch X thu đc m gam mui khan. Tính m ? Phân tích đ: Ta coi nh trong hn hp X ban đu gm Fe và O. Nh vy xét c quá trình cht nhng e là Fe cht nhn e là O và 3 NO − . Nu chúng ta bit đc s tng s mol Fe trong X thì s bit đc s mol mui Fe(NO 3 ) 3 trong dung dch sau phn ng. Do đó chúng ta s gii bài toán này nh sau: Gii: S mol NO = 0,06 mol. Gi s mol Fe và O tng ng trong X là x và y ta có: 56x + 16y = 11,36 (1). Quá trình nhng và nhn e: Cht kh Cht oxi hóa 3 3 F eFe + →+e O 2 2 5 2 3 OeO NeN − + + +→ + → y y 2y x 3x 0,060,18 Tng electron nhng: 3x (mol) Tng electron nhn: 2y + (mol) 0,18 Áp dng đnh lut bo toàn electron ta có: 3x = 2y + (2) 0,18 T (1) và (2) ta có h 56 16 11,36 32 0,18 xy xy += ⎧ ⎨ −= ⎩ Gii h trên ta có x = 0,16 và y = 0,15 Nh vy nn mol vy m = 38,72 gam. 33 () 0,16 Fe Fe NO == Vi bài toán này ta cng có th quy v bài toán kinh đin: t m gam st sau phn ng sinh ra 11,36 gam hn hp gm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 . Hn hp này phn ng ht vi dung dch HNO 3 loãng (d), thu đc 1,344 lít khí NO (sn phm kh duy nht,  đktc). Chúng ta s tính m ri t suy ra s mol Fe và t đó tính s mol ca st. Phát trin bài toán: Trng hp 1: Cho nhiu sn phm sn phm kh nh NO 2 , NO ta có vn đt h bình thng tuy nhiên cht nhn e bây gi là HNO 3 thì cho 2 sn phm. SKKN 2011 Lê Th Thúy - GV trng THPT Chuyên tnh Lào Cai Trng hp 2: Nu đ ra yêu cu tính th tích hoc khi lng ca HNO 3 thì ta tính s mol da vào bo toàn nguyên t N khi đó ta s có: 333 ôi í 3( mu Kh HNO NO NO Fe NO NO nnnnnn=+=+ 2 ) 2. Dng đt cháy St trong không khí ri cho sn phm phn ng vi cht oxi hóa  bài 1: Nung nóng 12,6 gam Fe ngoài không khí sau mt thi gian thu đc m gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 . Hn hp này phn ng ht vi dung dch H 2 SO 4 đc nóng (d), thu đc 4,2 lít khí SO 2 (sn phm kh duy nht,  đktc). Tính m? Phân tích đ: S đ phn ng 224 34 () 2 23 24 , à Fe du () O kk H SO dn FeO Fe O SO Fe Fe O v 3 F eSO ⎧ ↑ ⎧ ⎪ ⎯⎯⎯→⎯⎯⎯⎯→ ⎨⎨ ⎪ ⎩ ⎩ Fe phn ng vi Oxi cho 3 sn phm oxit và lng st d, sau đó hn hp oxit này phn ng vi H 2 SO 4 đc nóng đa lên st +3. Trong quá trình Oxi nhn e đ đa v O 2- có trong oxit và H 2 SO 4 (+6) nhn e đ đa v SO 2 (+4). Nh vy: + Khi lng oxit s là tng ca khi lng st và oxi. + C quá trình cht nhng e là Fe cht nhn là O và H 2 SO 4 . Gii :Ta có , n 2 SO n = 0,1875 mol Fe = 0,225 mol Gi s mol oxi trong oxit là x ta có: Cht kh Cht oxi hóa 3 3Fe Fe e + →+ 2 2 42 2 2 OeO SO e SO − − +→ +→ x 2x 0,225 0,225 x 3 0,1875 2 x 0,1875 Tng electron nhng: 0,675 mol Tng electron nhn: 2x + 0,375 (mol) Áp dng đnh lut bo toàn electron ta có: 0,675 = 2x + 0,375 ⎯ ⎯→ x = 0,15 Mt khác ta có: nên: m = 12,6 + 0,15x16 = 15 (gam). 2 Fe O mm m − =+ S : 15 gam.  Bài 2: Nung nóng m gam bt st ngoài không khí, sau phn ng thu đc 20 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 . Hòa tan ht X trong dung dch HNO 3 loãng thu đc 5,6 lít hn hp khí Y gm NO và NO 2 có t khi so vi H 2 là 19. Tính m và th tích HNO 3 1M đã dùng? Phân tích đ: s đ phn ng SKKN 2011 Lê Th Thúy - GV trng THPT Chuyên tnh Lào Cai 3 2 2 34 () 23 33 , à Fe du () HNO Okk NO FeO Fe O Fe NO Fe O v Fe NO ⎧ ↑ ⎪ ⎧ ⎯⎯⎯→⎯⎯⎯→↑ ⎨⎨ ⎩ ⎪ ⎩ + Hn hp X gm Fe và O trong oxit. + Xét c quá trình ta thy ch có Fe nhng e, Cht nhn e là Oxi và HNO 3 . + HNO 3 nhn e đ cho NO và NO 2 . + S mol HNO 3 ban đu bng s mol HNO 3 trong mui và chuyn v các khí. Gii: Theo đ ra ta có: 2 0,125 NO NO nn mo== l Gi s mol Fe và O tng ng trong X là x và y ta có: 56x + 16y = 20 (1). Quá trình nhng và nhn e: Cht kh Cht oxi hóa 3 3 F eFe + →+e 5 2 1 3 OeO NeNO NeNO − + + + +→ +→ +→ 2 2 4 5 y y 2y + 2 2 0,1250,125 Tng electron nhng: 3x mol Tng electron nhn: 2y + 0,125+ 0,125x3 (mol) Áp dng đnh lut bo toàn electron ta có: 3x = 2y + 0,5 (2) T (1) và (2) ta có h 56 16 20 32 0,5 xy xy += ⎧ ⎨ −= ⎩ Gii h trên ta có x = 0,3 và y = 0,2 Nh vy n Fe = 0,3 mol vy m = 16,8 gam. Theo đnh lut bo toàn nguyên t ta có: 333 ôi í 3 mu Kh H NO NO NO Fe NO NO nnnnnn=+=++ nên nx mol. 3 0,3 3 0,125 0,125 1,15 HNO =++= Vy 3 1,15 1,15( ít) 1 HNO Vl == x 3x 0,125 0,125 3 x SKKN 2011 Lê Th Thúy - GV trng THPT Chuyên tnh Lào Cai 3. Dng kh không hoàn toàn Fe 2 O 3 sau cho sn phm phn ng vi cht oxi hóa mnh là HNO 3 hoc H 2 SO 4 đc nóng:  ra: Cho mt lung khí CO đi qua ng s đng m gam Fe 2 O 3 nung nóng. Sau mt thi gian thu đc 10,44 gam cht rn X gm Fe, FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 . Hòa tan ht X trong dung dch HNO 3 đc, nóng thu đc 4,368 lít NO 2 (sn phm kh duy nht  đktc). Tính m ? Phân tích đ: S đ phn ng 3 34 2 23 23 23 , , Fe () o HNO dn CO t FeO Fe O NO Fe O Fe O F eNO ⎧ ↑ ⎧ ⎪ ⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ ⎨⎨ ⎪ ⎩ ⎩ Trong trng hp này xét quá trình đu và cui ta thy cht nhng e là CO, cht nhn e là HNO 3 . Nhng nu bit tng s mol Fe trong oxit ta s bit đc s mol Fe 2 O 3 . Bi vy ta dùng chính d kin bài toán hòa tan x trong HNO 3 đ tính tng s mol Fe. Gii: Theo đ ra ta có: 2 0,195 NO nm= ol Gi s mol Fe và O tng ng trong X là x và y ta có: 56x + 16y = 10,44 (1). Quá trình nhng và nhn e: Cht kh Cht oxi hóa 3 3 F eFe + →+e 2 1 OeO NeNO − + +→ +→ 2 4 5 y y 2y + 2 0,1950,195 x 3x Áp dng đnh lut bo toàn electron ta có: 3x = 2y + 0,195 (2) T (1) và (2) ta có h 56 16 10,44 3 2 0,195 xy xy += ⎧ ⎨ −= ⎩ Gii h trên ta có x = 0,15 và y = 0,1275 Nh vy n Fe = 0,15 mol nên 23 0,075 Fe O nmol = ⎯ ⎯→ m = 12 gam. Nhn xét : D nhiên trong bài toán trên ta cng có th gii theo cách tính s mol O b CO ly theo phng trình: SKKN 2011 Lê Th Thúy - GV trng THPT Chuyên tnh Lào Cai 2 2 2CO O e CO − ⎡⎤ +−⎯⎯→ ⎣⎦ và 4 5 2 1 N eNO + + +→ Sau đó da vào đnh lut bo toàn khi lng ta có: m = 10,44 + m O . 4. Dng hn hp oxit st phn ng vi axit thng: H + Tng quan v dng này: ây không phi là phn ng oxi hóa kh mà ch là phn ng trao đi. Trong phn ng này ta coi đó là phn ng ca: 2 2 2 H OH +− ⎡⎤ +→ ⎣⎦ O và to ra các mui Fe 2+ và Fe 3+ trong dung dch. Nh vy nu bit s mol H + ta có th bit đc khi lng ca oxi trong hn hp oxit và t đó có th tính đc tng s mol st trong hn hp ban đu.  ra: Cho 7,68 gam hn hp gm FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 tác dng va ht vi 260 ml HCl 1M thu đc dung dch X. Cho X phn ng vi dung dch NaOH d thu đc kt ta Y. Nung Y ngoài không khí đn khi lng không đi thu đc đn khi lng không đi đc m(g) cht rn. Tính m Phân tích đ: S đ 22 23 23 3 3 34 () () HCl NaOH nungtrongkk FeO FeCl Fe OH Fe O Fe O FeCl Fe OH Fe O ⎧ ⎧ ↓ ⎧ ⎪⎪ ⎯⎯⎯→⎯⎯⎯→⎯⎯⎯⎯→ ⎨⎨ ⎨ ↓ ⎪ ⎩ ⎪ ⎩ ⎩ + Ta coi H + ca axit ch phn ng vi O 2- ca oxit + Toàn b Fe trong oxit chuyn v Fe 2 O 3 + T s mol H + ta có th tính đc s mol O trong oxit t đó có th tính đc lng Fe có trong oxit. + Nung các kt ta ngoài không khí đu thu đc Fe 2 O 3 Gii: Ta có 0, 26 HCl H nn mo + == l Theo phng trình: 2 2 2 H OH +− ⎡⎤ +→ ⎣⎦ O mol trong O 2- là oxi trong hn hp oxit 0,26 0,13 2 0,13 O n − = mà theo đnh lut bo toàn khi lng ta có: m Fe + m O =7,68 Nên m Fe = 7.68 – 0,13x16 =5,6(gam) n → Fe = 0,1 mol Ta li có 2Fe ⎯ ⎯→ Fe 2 O 3 0,1 0,05 SKKN 2011 Lê Th Thúy - GV trng THPT Chuyên tnh Lào Cai Vy m = 0,05x160 = 8 gam. Nhn xét: Ngoài cách gii trên ta cng có th quy hn hp v ch còn FeO và Fe 2 O 3 vì Fe 3 O 4 coi nh là hn hp ca FeO.Fe 2 O 3 vi s mol nh nhau. 5. Dng st và hn hp oxit st phn ng vi axit thng: H + Tng quan v dng này: Dng này c bn ging dng th 4 tuy nhiên sn phm phn ng ngoài H 2 O còn có H 2 do Fe phn ng. Nh vy liên quan đn H + s có nhng phn ng sau: Nh vy chúng ta có th da vào tng s mol H + và s mol H 2 đ tìm s mol ca O 2- t đó tính đc tng s mol ca Fe.  ra: Cho 20 gam hn hp gm Fe, FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 tác dng va ht vi 700 ml HCl 1M thu đc dung dch X và 3,36 lít khí H 2 (đktc). Cho X phn ng vi dung dch NaOH d thu đc kt ta Y. Nung Y ngoài không khí đn khi lng không đi thu đc đn khi lng không đi đc m(g) cht rn. Tính m Phân tích đ: S đ 2 2 22 23 3 3 34 () () HCl NaOH nungtrongkk Fe H FeO Fe OH FeCl Fe O Fe O Fe OH FeCl Fe O ⎧ ⎧ ↑ ⎪ ⎧ ↓ ⎪ ⎪⎪ ⎯⎯⎯→⎯⎯⎯→⎯⎯⎯⎯→ ⎨⎨ ⎨ ↓ ⎪ ⎪⎪ ⎩ ⎩ ⎪ ⎩ 3 + Ta coi H + ca axit va nhn electron đ thành H 2 và phn ng vi O 2- ca oxit + Toàn b Fe trong oxit cui cùng chuyn v Fe 2 O 3 + T tng s mol H + và s mol H 2 ta có th tính đc s mol O trong oxit t đó tính đc lng Fe có trong oxit. Gii: Ta có 2 0,7 , 0,15 HCl H H n n mol n mol + == = Ta có phng trình phn ng theo H + . 2 2 2 22 (1) 2( He H HO HO + +− +⎯⎯→↑ ⎡⎤ +⎯⎯→ ⎣⎦ 2) mol O 2 2 2 22 2 He H HO H + +− +⎯⎯→↑ ⎡⎤ +⎯⎯→ ⎣⎦ T (1) ta có (vì s mol H 0,3 H n + = 2 =0,15mol) nh vy s mol H + phn ng theo phn ng (2) là 0,4 mol( tng 0,7 mol). Vy s mol O 2- là: 0,2 mol. SKKN 2011 Lê Th Thúy - GV trng THPT Chuyên tnh Lào Cai mà theo đnh lut bo toàn khi lng ta có: m Fe + m O =7,68 Nên m Fe = 20 – 0,2x16 =16,8 (gam) n → Fe = 0,3 mol Ta li có 2Fe ⎯ ⎯→ Fe 2 O 3 0,3 0,15 Vy m = 0,15x160 = 24 gam. 6. Dng chuyn đi hn hp tng đng: Tng quan: - Nguyên tc chung: Quy đi là mt phng pháp bin đi toán hc nhm đa bài toán ban đu là mt hn hp phc tp v dng đn gin hn, qua đó làm cho các phép tính tr nên d dàng, thun tin.Luôn đm bo nguyên tc: + Bo toàn nguyên t, tc là tng s mol mi nguyên t  trong hn hp đu và hn hp mi phi nh nhau. + Bo toàn s oxi hoá, tc là tng s s oxi hoá ca các nguyên t trong hai hn hp là nh nhau. - Trong s oxit st thì ta coi Fe 3 O 4 là hn hp ca FeO và Fe 2 O 3 có s mol bng nhau. Nh vy có th có hai dng chuyn đi. Khi đ ra cho s mol FeO và Fe 2 O 3 có s mol bng nhau thì ta coi nh trong hn hp ch là Fe 3 O 4. còn nu không có d kin đó thì ta coi hn hp là FeO và Fe 2 O 3 . Nh vy hn hp t 3 cht ta có th chuyn thành hn hp 2 cht hoc 1 cht tng đng. Bài 1: Hn hp A gm FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 (trong đó s mol FeO bng s mol Fe 2 O 3 ). Hòa tan 4,64 gam trong dung dch H 2 SO 4 loãng d đc 200 ml dung dch X . Tính th tích dung dch KMnO 4 0,1M cn thit đ chun đ ht 100 ml dung dch X? Phân tích đ: Theo đ ra s mol FeO bng s mol ca Fe 2 O 3 nên ta coi nh hn hp ch có Fe 3 O 4 . Sau khi phn ng vi H 2 SO 4 s thu đc 2 mui là FeSO 4 và Fe 2 (SO 4 ) 3 . Dung dch KMnO 4 tác dng vi FeSO 4 trong H 2 SO 4 d. Nh vy t s s mol ca Fe 3 O 4 ta có th tính đc s mol ca FeSO 4 t đó tính s mol KMnO 4 theo phng trình phn ng hoc phng pháp bo toàn electron. Gii: Vì s mol ca FeO bng s mol ca Fe 2 O 3 nên ta coi hn hp Ta có 34 4,64 0,02 232 Fe O nm== ol [...]... i và ôn thi i h c tôi ã có r t nhi u tr n tr khi d y ph n h n h p s t và h p ch t c a s t Tôi nh n th y k c thi ih cs l thi h c sinh gi i và ng câu h i v s t và h p ch t s t luôn chi m m t t l nh t bi t là nh ng bài toán kinh i n Trên th c t nh v y tôi ã m nh d n gi i bài t p này vào và qua gi ng d y tôi th y h c sinh n m v n có hi u qu rõ r t nh t là nh h t a các ph ng nh và c ng pháp i nh nhàng và. .. 0, 02(lit ) hay 20 ml Bài t p 2: Cho m gam h n h p oxit s t g m FeO, Fe3O4 và Fe2O3 tan v a h t trong dung d ch H2SO4 t o thành dung d ch X Cô c n dung d ch X thu cho Clo d i qua X r i cô c n thì thu c 70,4 gam mu i, m t khác c 77,5 gam mu i Tính m? :Cho oxit tác d ng v i H2SO4 ta s thu Phân tích ó ta có th coi h n h p ban c 2 mu i FeSO4 và Fe2(SO4)3 Do u ch g m hai oxit FeO và Fe2O3 Ta th y kh i l... t nh t là nh h t a các ph ng nh và c ng pháp i nh nhàng và ng và th i gian gi i bài t p Th c hi n các ph ng pháp gi i bài toán s t và h p ch t c a s t trên i t ng h c sinh 12 HOÁ, 11HOÁ, h c sinh ôn thi i h c b c u tôi ã thu c 1 s k t qu : Nâng cao kh n ng v n d ng c a h c sinh, các em có k n ng thao tác gi i bài toán tr c nghi m nhanh và chính xác h n K t qu kh o sát i m 3-5 i m >5-6,5 i m >6,5 -... i gian thu Bài 5 g m s t và các oxit Cho hòa tan h t X trong dung d ch H2SO4 SO2 (s n ph m kh duy nhât ch nh pX c nóng thu c 5,6 lít khí ktc) 1 Tính m 2 N u thay H2SO4 b ng HNO3 c nóng thì th tích NO2 ( ktc) s là bao nhiêu? Bài 6 Cho m t lu ng khí CO i qua ng s gian thu c h n h p X n ng 44,64 gam g m Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 Hòa tan X b ng HNO3 loãng d thu c 3,136 lít khí NO ( ktc) Tính m? Bài 7 Cho m... Cai ng ng trình: SKKN 2011 IV M T S BÀI T P V N D NG: m g s t ngoài không khí m t th i gian Bài 1: Fe3O4 có t ng kh i l c h n h p r n g m Fe, FeO, Fe2O3, và ng là 30g Cho hh này tan trong HNO3 d c 5.6 lít NO duy nh t ( ktc) Tính m? Bài 2 H n h p X g m Fe, FeO, Fe2O3 Cho m t lu ng khí CO i qua ng s d ng mg hh X un nóng Sau khi k t thúc thí nghi m thu c 64g ch t r n và 11.2 lít khí B( ktc)có t kh i so... (g m FeO, Fe3O4, Fe2O3) thí c n 0,05 mol Bài 3 H2 M t khác hoà tan hoàn toàn 3,04 gam h n h p Y trong dung d ch H2SO4 c thì thu c khí SO2 (s n ph m kh duy nh t) Tính th tích SO2 ( ktc)? Bài 4 t cháy m gam s t ngoài không khí sau m t th i gian thu c 5,04 gam h n h p X g m s t và các oxit s t Hòa tan h n h p X trong HNO3 loãng d thu c 0,784 lít khí( ktc) g m NO và NO2 có t kh i so v i H2 là 19 Tính m?... 2Fe2+ + 2Fe3+ + Cl2 Nh v y kh i l ng t ng lên ó là kh i l có th tính ra s mol c a Fe2+ t ó tính mu i FeSO4 và Fe2(SO4)3 mà bi t bi t 2Clng c a Clo V y t kh i l ng c a Clo ta c s mol FeO, m t khác ta có t ng kh i l c FeSO4 v y t ây ta tính c Fe2(SO4)3 và nh v y c s mol c a Fe2O3 Gi i:Coi h n h p g m FeO và Fe2O3 ta có ph FeO + H2SO4 Kh i l Fe2(SO4)3 + 3H2O ng t ng lên ó chính là kh i l 2Fe2+ + Cl2 V y nCl... 2011 TÀI LI U THAM KH O : 1 Lê Xuân Tr ng,Nguy n h u nh, 2008, Hoá h c 12 (nâng cao), nhà su t b n giáo d c 2 Lê Xuân Tr ng, 2008, Bài t p hoá h c 12 (nâng cao), nhà su t b n giáo d c 3 Nguy n Xuân Tr ng, 2008, Hoá h c 12, nhà su t b n giáo d c 4 Nguy n Xuân Tr ng, 2008, Bài t p hoá h c 12, nhà su t b n giáo d c 5 Gi i toán hoá h c Nguy n Tr ng Th - Nhà xu t b n giáo d c 6 Các thi HC t n m 1994 – 2003,... nhanh và chính xác h n K t qu kh o sát i m 3-5 i m >5-6,5 i m >6,5 - 8 i m >8 4/32 15/32 9/32 4/32 L n1 3/32 10/32 15/32 7/32 L n2 0 5/32 18/32 9/32 L n3 B n thân tôi ã tích lu c thêm v n ki n th c và có m t s kinh nghi m trong gi ng d y t ó ã nâng cao h n trình chuyên môn nghi p v s ph m c a mình Trong kho ng th i gian có h n nên vi c th c hi n tài c a tôi còn nhi u thi u xót, rât mong các b n ng nghi . s bài tp áp dng. 4. i tng và khách th nghiên cu: • i tng: Nghiên cu và vn dng các phng pháp gii nhanh bài tp v st và hp cht ca st. • Khách th: Các bài toán st và. đnh và đc bit là nhng bài toán kinh đin. Trên thc t nh vy tôi đã mnh dn đa các phng pháp gii bài tp này vào và qua ging dy tôi thy hc sinh nm vn đ tng đi nh nhàng và. oxi hóa và cht kh thì s mol electron trao đi là tng s mol ca tt c cht nhng hoc nhn electron. II. TNG QUAN V BÀI TP HN HP ST VÀ OXIT ST: Bài tp Fe và hn hp oxit st
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải bài tập về sắt và oxit sắt, sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải bài tập về sắt và oxit sắt, sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải bài tập về sắt và oxit sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay