Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp

70 1,573 16
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2013, 09:35

Báo cáo thực tập tốt nghiệp, hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương, các doanh nghiệp . Chuyên đề tốt nghiệp này. CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng trong các doanh nghiệp I. Tổ chức hạch toán tiền. đề hạch toán kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng với việc nâng cao hiệu quả sử dụng ngời lao động tại doanh nghiệp. Nội dung bản Báo cáo thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp, Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp, Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp, Hình thức trả l ơng theo sản phẩm, Tài khoản sử dụng: Trình tự và ph ơng pháp hạch toán:, Qũy tiền lơng và thành phần của qũy tiền lơng: Sự hình thành và sử dụng qũy BHXH, BHYT, KPCĐ:, Nội dung hạch toán:, Bảng chấm công Bảng thanh toán tiền l ơng Phiếu nghỉ h ởng bảo hiểm xã hội Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội, Bảng thanh toán tiền th ởng Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành Phiếu báo làm thêm giờ Hợp đồng giao khoán: Biên bản điều tra tai nạn lao động, Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:, Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, Đặc điểm tổ chức công tác kế toán:, Các hình thức trả lơng hiện nay ở công ty: Thực trạng phân phối tiền lơng tại Công ty trong ba năm gần đây:, Giám đốc công ty cấp I trực thuộc BĐHN 2,70, Tính ra tiền lơng phải trả CNV B, 1.615.200.000 Ưu điểm Hạch toán các khoản trích theo lơng 1. Trích lập các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, Nhợc điểm:, Tạo nguồn tiền lơng, Xây dựng và thực hiện các hình thức trả lơng hợp lý, Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết và kịp thời hơn nữa Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lơng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn