nghiên cứu lựa chọn bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh karatedo lứa tuổi 16-18 huyện mộc châu tỉnh sơn la

24 352 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 20:38

1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Trong những năm gần đây TDTT đã đóng góp một phần to lớn trong việc phát triển toàn diện cho con người cả về trí, đức, thể, mỹ. Tập luyện TDTT giúp con người nâng cao sức khỏe, hoàn thiện thể chất đưa con người đến đỉnh cao của thời đại tiếp cận với nền văn minh nhân loại, thúc đẩy xã hội ngày càng tiến bộ hơn, việc nâng cao thành tích thể thao của nước ta lên trình độ hàng đầu khu vực Đông Nam Á đã trở thành một yêu cầu của quốc gia, dân tộc trên con đường hội nhập quốc tế nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Karatedo là một môn thi đấu đối kháng trực tiếp, nét đặc trưng để phân biệt Karatedo với các môn võ khác là khả năng ra đòn rất nhanh mạnh và chính xác. Thi đấu Karatedo là hình thức thi đấu thể thao, mà tất cả những đòn đánh nhất thiết phải được khống chế. Bất cứ kỹ thuật nào gây chấn thương đều bị phạt trừ khi do người chấn thương gây ra. Vận động viên cần phải có những bước di chuyển nhanh nhẹn khéo léo ra đòn phải mạnh, có tốc độ và chính xác. Nếu như ra đòn chậm, lực không mạnh sẽ bị đối phương phản đòn. Có thể nói rằng: Sức mạnh tốc độ là một trong những tố chất thể lực đặc thù của môn Karatedo. Do đó bên cạnh những tố chất khác thì sức mạnh tốc độ là yếu tố hết sức quan trọng, cần thiết trong tập luyện và thi đấu. Trong những năm gần đây phong trào tập luyện Karatedo đã phát triển mạnh, sôi động, thu hút đông đảo mọi tầng lớp hăng say tập luyện. Đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh ngày càng có nhu cầu tập luyện và nâng cao thể chất, tinh thần. Karatedo đã không ngừng phát triển về số lượng cũng như chất lượng. Hiện nay Sơn La là một trong những tỉnh có phong trào Karatedo phát triển. Hàng năm đã có rất nhiều giải thi đấu cho các võ sinh trong tỉnh cọ sát và giao lưu với nhau nhằm tìm ra những VĐV giỏi bổ sung cho lực lượng VĐV tỉnh. Là một đơn vị hành chính lớn của tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu hiện nay là một trong những trung tâm tuyển chọn và đào tạo lực lượng đội ngũ võ sinh Karatedo quan trọng của tỉnh với nhiều CLB và võ đường Karatedo. Tuy nhiên, việc chú trọng phát triển sức mạnh tốc độ cho các võ sinh CLB Karatedo chưa cao đặc biệt là nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18. Qua quan khảo sát sơ bộ quá trình tập luyện và thi đấu cho thấy, việc sử bài tập phát triển sức mạnh tốc độ của nam võ sinh 2 Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La còn nhiều hạn chế. Chính điều này đã làm hạn chế sự tăng trưởng thành tích của nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. Trước đây đã có tác giả nghiên cứu về Karatedo như: Trần Công Hòa (1999), Nguyễn Viết Trung (1996), Nguyễn Mạnh Toàn (2001), Trần Tuấn Hiếu (2002) Tuy nhiên, những công trình này chỉ đề cập đến lý luận và phưng pháp trong huấn luyện các kỹ chiến thuật, thể lực VĐV Karatedo mà chưa đề cập đến vấn đề sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. Xuất phát từ những lý do nêu trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu lựa chọn bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam Võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La". 2. Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở lí luận và thực tiễn của công tác huấn luyện nói chung và huấn luyện sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh lứa tuổi 16-18 nói riêng, đề tài lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đồng thời kết hợp với việc ứng dụng và đánh giá hiệu quả những bài tập mới trong công tác phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16 -18. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu: 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. 3.2. Khách thể nghiên cứu: Gồm 20 nam Võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La có cùng trình độ thể lực, trạng thái sức khỏe và cùng thời gian tập luyện. 4. Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu thực trạng lựa chọn bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ. - 20 nam Võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. 5. Giả thuyết khoa học: Đề tài đặt ra giả thuyết rằng, sức mạnh tốc độ của VĐV ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, một trong những yếu tố cơ bản là việc sử dụng bài tập huấn luyện phù hợp, song nếu ứng dụng hệ thống các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ mà đề tài 3 nghiên cứu một cách khoa học phù hợp với đối tượng nghiên cứu sẽ đạt được hiệu quả cao, nâng cao được sức mạnh tốc độ cho đối tượng nghiên cứu. 6. Nhiệm vụ nghiên cứu: 6.1. Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu thực trạng và lựa chọn bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. 6.2. Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu ứng dụng và đánh giá hiệu quả bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam Võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. 7. Phƣơng pháp nghiên cứu: 7.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu 7.2. Phương pháp phỏng vấn 7.3. Phương pháp quan sát sư phạm 7.4. Phương pháp kiểm tra sư phạm 7.5. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 7.6. Phương pháp toán học thống kê 8. Những đóng góp mới của đề tài: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đánh giá được thực trạng công tác huấn luyện và đưa ra hệ thống các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ phù hợp cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. 9. Kế hoạch nghiên cứu: Đề tài được tiến hành nghiên cứu từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 6 năm 2014 và được chia làm 4 giai đoạn sau: - Giai đoạn 1: Từ tháng 03/2013 đến tháng 06/2013 - Xây dựng tên đề tài, xây dựng và bảo vệ đề cương. - Giai đoạn 2: Từ tháng 06/2013 đến tháng 08/2013 - Tìm hiểu thực trạng, thu thập các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, nghiên cứu thực trạng và lựa chọn bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. - Giai đoạn 3: Từ tháng 08/2013 đến tháng 04/2014 - Nghiên cứu ứng dụng và đánh giá hiệu quả bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam Võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. - Giai đoạn 4: Từ tháng 04/2014 đến tháng 06/2014: Hoàn thiện luận văn và bảo vệ kết quả nghiên cứu. 4 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong chương này đề tài đi sâu tìm hiểu những vấn đề sau: 1.1. Đặc điểm vận động của môn Karatedo 1.2. Các quan điểm về sức mạnh, sức mạnh tốc độ và phân loại sức mạnh 1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến sức mạnh tốc độ của VĐV Karatedo 1.4. Phƣơng pháp huấn luyện sức mạnh tốc độ cho VĐV Karatedo 1.5. Quan điểm về bài tập và phân loại bài tập 1.6. Cơ sở tâm sinh lý lứa tuổi 16-18 Những kết quả nghiên cứu ở phần tổng quan sẽ là cơ sở cho việc giải quyết các mục tiêu của đề tài đã đặt ra. CHƢƠNG 2 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ LỰA CHỌN BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM VÕ SINH KARATEDO LỨA TUỔI 16-18 HUYỆN MỘC CHÂU TỈNH SƠN LA 2.1. Thực trạng sử dụng bài tập để phát triển sức mạnh tốc độ cho VĐV Karatedo trẻ Để đáp ứng nhu cầu này cũng nhu giải quyết nhiệm vụ 2 của đề tài, bước đầu đề tài đi sâu tìm hiểu thực trạng sử dụng bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 thông qua các tài liệu chuyên môn kết hợp với phỏng vấn các HLV, giảng viên Karatedo. Nội dung phỏng vấn nhằm tìm hiểu mức độ quan tâm của các HLV, giảng viên việc sử dụng các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18. Với số phiếu phát ra là 20, số phiếu thu về là 20, với cách trả lời về mức độ quan tâm như sau: - Rất quan tâm - Quan tâm - Không quan tâm Kết quả đề tài thu được như trình bày ở bảng 2.1. 5 Bảng 2.1. Mức độ quan tâm đến việc sƣ dụng các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho võ sinh Karatedo lứa tuổi 16 - 18 (n=20) TT Mức độ quan tâm n % 1 Rất quan tâm 3 15 % 2 Quan tâm 15 75 % 3 Không quan tâm 2 10 % Qua phân tích kết quả bảng 2.1 cho thấy, ngày nay đa số các nhà chuyên môn có quan tâm đến việc sử dụng các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18. Tuy nhiên, số nhà chuyên môn thực sự quan tâm tới vấn đề này là chưa nhiều và vẫn còn những HLV, giảng viên không hề quan tâm đến vấn đề này. 2.2. Thực trạng sử dụng test đánh giá sức mạnh tốc độ cho võ sinh Karatedo lứa tuổi 16 - 18 Nhằm đánh giá thực trạng sử dụng test để đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Karatedo lứa tuổi 16-18. Đề tài tiến hành phỏng vấn các HLV, giảng viên Karatedo có kinh nghiệm, cũng như các nhà chuyên môn trong lĩnh vực Karatedo về mức sử dụng test để đánh giá sức mạnh tốc độ. Với số phiếu phát ra là 20 thu về là 20, cách trả lời như sau: Thường xuyên sử dụng; Có sử dụng nhưng không nhiều; Không bao giờ sử dụng. Kết quả phỏng vấn thu được như trình bày ở bảng 2.2. Bảng 2.2. Thực trạng sử dụng test đánh giá sức mạnh tốc độ cho võ sinh Karatedo lứa tuổi 16 - 18 (n=20) TT Mức độ sử dụng n % 1 Thường xuyên 2 10 % 2 Không thường xuyên 13 65 % 3 Không sử dụng 5 25 % Qua những phân tích số liệu ở bảng 1.2, có thể đánh giá là thực trạng các nhà chuyên môn có sử dụng những test để đánh giá sức mạnh tốc độ cho võ sinh Karatedo lứa tuổi 16 - 18. Tuy nhiên, số ý kiến sử dụng các test đó một cách thường xuyên là rất ít chiếm 10 % . Số ý kiến không bao giờ sử dụng còn chiếm tỷ lệ khá lớn (25%). 6 2.3. Thực trạng về tố chất sức mạnh tốc độ của nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16 - 18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La Để đánh giá thực trạng tố chất sức mạnh tốc độ của nam võ sinh Karatedo trẻ huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La, chúng tôi tiến hành quan sát các buổi tập luyện, các giải thi đấu gần đây của võ sinh và ghi chép thống kê lại. Dưới đây là ghi chép về mức độ sử dụng và hiệu quả của một số đòn có hiệu quả cao trong thi đấu Karatedo của 10 võ sinh (bảng 2.3). Bảng 2.3. Mức độ và hiệu quả sử dụng các đòn tấn công của nam võ sinh Karatedo huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La qua giải các Câu lạc bộ của tỉnh năm 2013 TT Tên đòn tấn công Tổng số đòn Có điểm Không có điểm 1 Một bước tay trước 162 70 92 Tỷ lệ % 100 % 43 % 57 % 2 Một bước tay sau 145 54 91 Tỷ lệ % 100 % 37 % 63 % 3 Hai bước 156 92 64 Tỷ lệ % 100 % 59 % 41 % 4 Đổi bước 150 69 81 Tỷ lệ % 100 % 46 % 54 % 5 Đá vòng cầu 141 47 94 Tỷ lệ % 100 % 33 % 67 % 6 Đá tống trước 120 38 82 Tỷ lệ % 100 % 32 % 68 % Qua bảng 2.3 cho thấy, thực trạng của đội Câu lạc bộ huyện Mộc Châu Sơn La với các đòn có hiệu quả trong Karate do võ sinh thực sự chưa có sự hiệu qua cao, tỷ lệ ăn điểm trên tổng số lần thực hiện còn rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này không phải do kỹ thuật của võ sinh không tốt mà do chủ yếu các đòn đánh còn nhẹ và chưa có lực, các đòn phản võ sinh thực hiện chậm dẫn đến đối phương phản lại và mất điểm. Hay nói cách khác, võ sinh chưa được chuẩn bị tốt về mặt thể lực chung và đặc biệt là sức mạnh tốc độ. Từ những thực trạng trên cho ta thấy việc huấn luyện thể lực nói chung và sức mạnh tốc độ nói riêng cho nam võ sinh Karatedo huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La trở thành vấn đề cấp thiết trong thực tiễn huấn luyện. 7 2.4. Thực trạng sử dụng bài tập để phát triển sức mạnh tốc độ cho VĐV Karatedo lứa tuổi 16 - 18 ở một số tỉnh, thành Với mục đích xác định thực trạng sử dụng bài tập để phát triển sức mạnh tốc độ cho VĐV Karatedo lứa tuổi 16 - 18 ở một số tỉnh thành, ngành, chúng tôi khảo sát thực trạng sử dụng bài tập để phát triển sức mạnh tốc độ của VĐV ở một số đơn vị có phong trào Karatedo phát triển như: Hà Nội, Sơn La, Quân đội, Công An Kết quả thu được như trình bày ở bảng 2.4. Bảng 2.4. Thực trạng sử dụng bài tập để phát triển sức mạnh tốc độ cho các VĐV Karatedo lứa tuổi 16 - 18 tại một số tỉnh thành, ngành TT Bài tập Đơn vị Sơn La CAND Hà Nội Quân Đội 1 Bài tập chuẩn bị chung Số lượng bài tập 3 4 5 3 Tỷ lệ % 25 % 21 % 28 % 19 % 2 Bài tập chuyên môn Số lượng bài tập 6 11 10 10 Tỷ lệ % 50 % 58 % 55 % 62 % 3 Bài tập thi đấu Số lượng bài tập 3 4 3 3 Tỷ lệ % 25 % 21 % 17 % 19 % Tổng số các bài tập ∑ 12 19 18 16 Kết quả ở bảng 2.4 cho thấy, tỷ lệ sử dụng các bài tập để phát triển sức mạnh tốc độ cho các VĐV Karatedo lứa tuổi 16 - 18 ở tất cả các đơn vị khác là khá đồng đều. Riêng ở Sơn La thì số lượng còn hạn chế, các bài tập sử dụng đại trà chưa có trọng tâm, thời gian sử dụng các bài tập chưa có trọng điểm. Chính vì vậy, đề tài sẽ lựa chọn tổng hợp và sắp xếp các bài tập mới để nâng cao được tố chất sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16 - 18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. 2.5. Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La Để xác định được hệ thống các bài tập đem vào áp dụng cho đối tượng nghiên cứu. Chúng tôi đưa 20 bài tập phát triển sức mạnh tốc độ trên vào phỏng vấn để làm cơ sở lựa chọn. Đối tượng phỏng vấn là 20 HLV, các nhà chuyên môn, chuyên ngành Karatedo. Kết 8 quả lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đối tượng nghiên cứu được thể hiện ở bảng 2.5. Bảng 2.5. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 (n=20) TT Nội dung bài tập Số phiếu tán thành Tỷ lệ % I Nhóm các bài tập chuẩn bị chung 1 Nằm sấp chống đẩy 20s 15 75% 2 Chạy 30m XPC 19 95% 3 Gánh tạ 20kg đứng lên ngồi xuống 15s 8 40% 4 Trò chơi vận động 14 70% 5 Bật xa tại chỗ 9 45% 6 Nhảy dây tốc độ 15s 16 80% 7 Nâng cao đùi tại chỗ 3x45s, nghỉ 1 phút 4 20% II Bài tập chuyên môn 8 Aiuchi tay trƣớc tay sau 3x30s, nghỉ 2 phút 15 75% 9 Lƣớt đá ngang vào 2 đích cách 3m, 20s 16 80% 10 Đá tống trƣớc buộc dây chun vào cổ chân trong 20s 14 70% 11 Đấm tay sau liên tục 2 đích cách 2,5m, 3x20s, nghỉ 1 phút 17 85% 12 Di chuyển lên, xuống, sang phải, sang trái 180s 6 30% 13 Tấn kiba đấm tốc độ 10s 15 75% 14 Đấm maki liên tục 3x30s, nghỉ 1 phút 17 85% 15 Phản chặn 5 25% 16 Nắm chun đấm tốc độ 3x15s, nghỉ 1 phút 7 35% III Bài tập thi đấu 17 Bài tập thi đấu Ippon, Nihon, Sanbon 18 90% 18 Bài tập thi đấu quy định thời gian 18 90% 19 Bài tập thi đấu với bài tập cho trƣớc 17 85% 20 Bài tập thi đấu 1 đánh 2 4 20% 9 Cụ thể 13 bài tập là: * Nhóm các bài tập chuẩn bị chung - Nằm sấp chống đẩy 20s. - Chạy 30m XPC. - Nhảy dây tốc độ 15s. - Trò chơi vận động. * Bài tập chuyên môn - Đấm maki liên tục 3x30s, nghỉ 1 phút. - Aiuchi tay trước tay sau 3x30s, nghỉ 2 phút. - Lướt đá ngang vào 2 đích cách 3m, 20s. - Đá tống trước buộc dây chun vào cổ chân trong 20s. - Đấm tay sau liên tục 2 đích cách 2,5m, 3x20s, nghỉ 1 phút. - Tấn kiba đấm tốc độ 10s. * Bài tập thi đấu - Bài tập thi đấu Ippon, Nihon, Sanbon. - Bài tập thi đấu quy định thời gian. - Bài tập thi đấu với bài tập cho trước. Kết quả ở bảng 2.5. cho thấy, trong số 20 bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18, chỉ có 13 bài tập có số ý kiến lựa chọn chiếm tỷ lệ từ 70% trở lên. Qua kết quả trên đề tài thu được 13 bài tập có đa số các ý kiến tán thành từ 70% trở lên nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 tỉnh Sơn La. 2.5.1. Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 tỉnh Sơn La Sau khi đã tổng hợp các tài liệu tham khảo, đề tài xác định được 19 test phát triển sức mạnh tốc độ cho đối tượng nghiên cứu và phỏng vấn các nhà quản lý, các HLV. Kết quả thu được thể hiện ở bảng 2.6. Bảng 2.6. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 tỉnh Sơn La (n=20) STT Các test Số phiếu tán thành Tỷ lệ % 1 Chạy 30m XPC (s) 19 95 2 Bật xa tại chỗ (m) 12 60 3 Nhảy dây tốc độ 15s (lần) 18 90 10 4 Nằm sấp chống đẩy 20s (lần) 17 85 5 Chạy luồn cọc 30m (s) 7 35 6 Đá lăm pơ 15s (lần) 16 80 7 Chạy 60m (s) 8 40 8 Tấn kiba đấm tốc độ 10s (lần) 19 95 9 Đấm tay sau vào 2 đích các nhau 2,5m trong 15s (lần) 14 70 10 Đấm tay sau buộc chun vào cổ tay 15s (lần) 6 30 11 Đấm tay sau vào 4 đích hình chữ thập cách nhau 1m trong 15s (lần) 15 75 12 Gánh tạ 15kg đứng lên ngồi xuống tống trƣớc trong 20s (lần) 18 90 13 Chạy 100m (s) 13 65 14 Bật cóc 30m (s) 4 20 15 Chạy 30m XPC xoay 360 o giữa quãng theo hiệu lệnh (s) 3 15 16 Cơ bụng (gập bụng) 15s/lần 11 55 17 Lƣớt đá vòng cầu vào 2 đích cách 3m trong 20s (lần) 17 85 18 Đá tống trƣớc buộc dây chun vào cổ chân trong 20s (lần) 16 80 19 Thi đấu 2 10 Qua bảng 2.6 những bài tập nào số phiếu tán thành từ 80trở lên được chọn làm bài tập đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 tỉnh Sơn La. Như vậy có 8 bài tập thỏa mãn điều kiện trên: - Chạy 30m (s) - Nhảy dây tốc độ 30s (lần) - Đá lăm pơ 15s (lần) - Nằm sấp chống đẩy (lần) - Lướt đá vòng cầu vào 2 đích cách 3m trong 20s (lần) - Đá tống trước buộc dây chun vào cổ chân trong 20s (lần) - Gánh tạ 15kg đứng lên ngồi xuống đá tống trước trong 30s (lần) - Tấn kiba đấm tốc độ trong 10s (lần) [...]... vận động và nghỉ ngơi 3.2 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả bài tập phát triển sức mạnh tốc độ đã lựa chọn cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 1618 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La Trên cơ sở kế hoạch huấn luyện, đề tài tiến hành thực nghiệm bằng phương pháp song song trên đối tương 20 nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16 - 18 huyện mộc Châu tỉnh Sơn La (7 võ sinh lứa tuổi 16, 6 võ sinh lứa tuổi 17, 7 võ sinh lứa tuổi. .. VĐV Karatedo song mức độ quan tâm chưa nhiều 2 Thực trạng tố chất sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La còn hạn chế biểu hiện rất rõ rệt ở những pha đánh đòi hỏi tốc độ va sức mạnh cao 3 Qua nghiên cứu đề tài đã lựa chọn 13 bài tập để nâng cao sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La gồm: * Nhóm các bài tập chuẩn bị chung -... cho nam võ sinh lứa tuổi 16-18 do chúng tôi lựa chọn và ứng dụng có tác dụng nâng cao năng lực và hiệu quả hơn hẳn so với bài tập cũ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  Kết luận 1 Thực trạng sử dụng bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La cho thấy: Đa số các HLV có quan tâm đến việc sử dụng các bài tập để phát triển sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Karatedo. .. trình bày ở phụ lục 2 của đề tài Nhóm đối chứng gồm 4 võ sinh lứa tuổi 16, 3 võ sinh lứa tuổi 17 và 3 võ sinh lứa tuổi 18 - nhóm này tập luyện với các bài tập phát 16 triển sức mạnh tốc độ cũ mà CLB Karatedo huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La Để đánh giá các bài tập nâng cao sức mạnh tốc độ đã lựa chọn cho nam võ sinh Karatedo Chúng tôi sử dụng các test đã lựa chọn ở trên để đánh giá kết quả của hai nhóm thực... Xác định độ tin cậy của các test đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 tỉnh Sơn La Để xác định độ tin cậy của các test đã lựa chọn phù hợp với đối tượng nghiên cứu, đề tài tiến hành đánh giá độ tin cậy của các test bằng phương pháp test lặp lại trên 20 nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16 - 18 huyện mộc Châu tỉnh Sơn La (7 VĐV lứa tuổi 16, 6 VĐV lứa tuổi 17, 7 VĐV lứa tuổi 18)... đấu quy định thời gian - Bài tập thi đấu với bài tập cho trước Kết quả nghiên cứu đã khẳng định tính hiệu của các bài tập trên sau 6 tháng thực nghiệm với độ tin cậy ở ngưỡng xác xuất thống kê cần thiết  Kiến nghị 1 CLB Karatedo huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La có thể áp dụng các bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 mà đề tài đã lựa chọn nhằm nâng cao chất 2 Đề... 0.05 Điều này cho thấy các bài tập đề tài đã lựa chọn bước đầu đã có tác dụng phát triển sức mạnh tốc độ cho nam VĐV Karatedo lứa tuổi 16-18 tốt hơn so với các bài tập thường được sử dụng tại tỉnh Sơn La 18 Để thấy rõ hiệu quả của các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 1618 đã lựa chọn chúng tôi tiếp tục tiến hành thực nghiệm trong 3 tháng tiếp theo như tiến trình thực... được phân chia một cách ngẫu nhiên số lượng võ sinh ở cùng độ tuổi Cả hai nhóm cùng tập luyện theo một chương trình đào tạo, số buổi tập trong tuần như nhau Nhóm thực nghiệm gồm 3 võ sinh lứa tuổi 16, 3 võ sinh lứa tuổi 17 và 4 võ sinh lứa tuổi 18 - nhóm này tập luyện với các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ mới mà đề tài lựa chọn Tiến trình thực hiện các bài tập của nhóm thực nghiệm được trình bày ở... (lần) 4 Nằm sấp chống đẩy 20s (lần) 5 Gánh tạ 15kg đứng lên ngồi xuống đá tống trước trong 30s (lần) 6 Tấn kiba đấm tốc độ trong 10s (lần) CHƢƠNG 3 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM VÕ SINH KARATEDO LỨA TUỔI 16-18 HUYỆN MỘC CHÂU TỈNH SƠN LA 3.1 Xây dựng kế hoạch huấn luyện 3.1.1 Các chu kỳ huấn luyện Để đạt được hiệu quả cao trong huấn luyện chúng tôi... không đảm bảo độ tin cậy, do đó không được chọn làm test đánh giá 2.5.3 Nghiên cứu xác định tính thông báo của các test đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 tỉnh Sơn La Để lựa chọn các test chính xác và phù hợp với đối tượng nghiên cứu chúng tôi tiến hành phân tích mối tương quan của các test đã lựa chọn với thành tích thi đấu nhằm xác định tính thông báo của 11 r 0.83 0.80 . nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 tỉnh Sơn La. 2.5.1. Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 tỉnh Sơn. huấn luyện sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh lứa tuổi 16-18 nói riêng, đề tài lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo lứa tuổi 16-18 huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La phù hợp. TRẠNG VÀ LỰA CHỌN BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM VÕ SINH KARATEDO LỨA TUỔI 16-18 HUYỆN MỘC CHÂU TỈNH SƠN LA 2.1. Thực trạng sử dụng bài tập để phát triển sức mạnh tốc độ cho
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu lựa chọn bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh karatedo lứa tuổi 16-18 huyện mộc châu tỉnh sơn la, nghiên cứu lựa chọn bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh karatedo lứa tuổi 16-18 huyện mộc châu tỉnh sơn la, nghiên cứu lựa chọn bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh karatedo lứa tuổi 16-18 huyện mộc châu tỉnh sơn la

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay