nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức làm đất, liều lượng phân bón khác nhau đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông trên đất 2 lúa tại huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

144 342 2
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 20:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC LÀM ðẤT, LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN KHÁC NHAU ðẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ðẬU TƯƠNG TRONG ðIỀU KIỆN VỤ ðÔNG TRÊN ðẤT 2 LÚA TẠI HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : Trồng trọt Mã số : 60.62.01 Người hướng dẫn khoa học: TS.NINH THỊ PHÍP HÀ NÔI - 2011 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn ñó ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñó ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, tháng năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Việt Hà Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Ninh Thị Phíp người ñã hướng dẫn và tận tình giúp ñỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện ñề tài và hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân trọng cám ơn các thầy cô giáo khoa Sau ñại học, khoa Nông học, bộ môn Cây công nghiệp – Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, Lãnh ñạo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Phú Thọ, phòng Trồng trọt Sở, Trung tâm khuyến nông tỉnh Phú Thọ, các phòng chuyên môn của huyện Lâm Thao, gia ñình, bạn bè và ñồng nghiệp ñã tạo ñiều kiện giúp ñỡ tôi hoàn thành luận văn này. Hà Nội, tháng năm 2011 Tác giả Nguyễn Thị Việt Hà Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục các bảng vi Danh mục hình ix 1. MỞ ðẦU 1 1.1 ðặt vấn ñề 1 1.2 Mục ñích yêu cầu của ñề tài 3 1.3 Ý nghĩa của ñề tài 3 1.4 Phạm vi nghiên cứu 4 2 TỔNG QUAN VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 5 2.1 Yêu cầu sinh thái của câyñậu tương 5 2.2 Tình hình sản xuất ñậu tương trên thế giới và việt nam 8 2.3 Những nghiên cứu về ñậu tương trên thế giới và việt nam 14 3 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Vật liệu, ñịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 28 3.2 Nội dung nghiên cứu 28 3.3 Phương pháp nghiên cứu 29 3.4 Qui trình áp dụng trong thí nghiệm 32 3.5 Các chỉ tiêu theo dõi 33 3.6 Phương pháp lấy mẫu và sử lý số liệu 35 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 4.3 Kết quả thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ñậu tương DT2001 trên ñất 2 lúa trong ñiều kiện vụ ñông. 36 4.3.1 Ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến ñặc ñiểm sinh trưởng Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… iv và phát triển của giống ñậu tương DT2001 36 4.3.2 Ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến khả năng chống chịu của giống ñậu tương DT2001 49 4.3.3 Ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống ñậu tương DT2001 53 4.3.4 Sơ bộ ñánh giá hiệu quả kinh tế của giống ñậu tương DT2001 trên các phương thức làm ñất khác nhau (tính cho 1ha) 58 4.4 Kết quả thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến sinh trưởng, phát triển và năng suất của 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 trong ñiều kiện vụ ñông trên ñất 2 lúa tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 59 4.4.1 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến khả năng sinh trưởng của 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 59 4.5.2 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến khả năng chống chịu của 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 76 4.5.3 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 79 4.5.4 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến hàm lượng protein và lipid của 2 giống ñậu tươngDT2001 và DT2008 83 4.5.5 Sơ bộ hạch toán kinh tế giống ñậu tương DT2001 và DT2008 trên các liều lượng phân bón khác nhau 84 5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 87 5.1 Kết luận 87 5.2 ðề nghị 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết ñầy ñủ CT Công thức PB Phân bón DTNN Di truyền Nông nghiệp ð/C ðối chứng TGST Thời gian sinh trưởng TBKT Tiến bộ kỹ thuật STT Số thứ tự Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… vi DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Diện tích, năng suất sản lượng ñậu tương trên thế giới 8 2.2 Tình hình sản suất ñậu tương của 4 nước ñứng ñầu trên thế giới trong 3 năm gần ñây 9 2.3 Diện tích, năng suất, sản lượng ñậu tương của các châu lục 10 2.4 Diện tích, năng suất và sản lượng ñậu tương ở Việt Nam qua một số năm 12 2.5 Diện tích, năng suất, sản lượng ñậu tương huyện Lâm Thao- tỉnh Phú Thọ 25 3.1 Kết quả phân tích phẫu diện ñất tại xã Xuân Lũng - huyện Lâm Thao 30 4.1 Ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến tỷ lệ mọc mầm và thời gian từ gieo ñến mọc của giống ñậu tương DT2001 36 4.2 Ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến thời gian sinh trưởng của giống ñậu tương DT2001 (ngày) 37 4.3 Ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao thân chính của ñậu tương DT2001 (cm) 39 4.4 Ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến thời gian ra hoa và tổng số hoa/cây của giống ñậu tương DT2001 41 4.5 Ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến diện tích lá và chỉ số diện tích lá của giống ñậu tương DT2001. 42 4.6 Ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến khả năng hình thành nốt sần của giống ñậu tương DT2001 44 4.7 Ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến khả năng tích luỹ chất khô của giống ñậu tương DT2001 (g/cây) 46 4.8 Ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của giống ñậu tương DT2001 48 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… vii 4.9 Ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến mức ñộ nhiễm sâu, bệnh hại của giống ñậu tương DT2001 50 4.10 Ảnh hưởng của các phương thức làm ñất ñến khả năng chống ñổ của giống ñậu tương DT2001 52 4.11 Ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến các yếu tố cấu thành năng suất của giống ñậu tương DT2001 54 4.12 Ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến năng suất của giống ñậu tương DT2001 56 4.13 Sơ bộ ñánh giá hiệu quả kinh tế của giống ñậu tương DT2001 trên các phương thức làm ñất khác nhau 58 4.14 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến tỷ lệ mọc, thời gian từ gieo ñến mọc của 2 giống DT2001 và DT2008 60 4.15 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến thời gian sinh trưởng của 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 61 4.16 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến ñộng thái tăng trưởng chiều cao thân chính của ñậu tương (cm) 63 4.17 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến thời gian ra hoa và tổng số hoa của 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 65 4.18 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến chỉ số diện tích lá của 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 (m 2 lá/m 2 ñất) 67 4.19 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến khả năng hình thành nốt sần của 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 69 4.20 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến khả năng tích lũy chất khô của 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 (g/cây) 71 4.21 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến một số chỉ tiêu sinh trưởng của 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 73 4.22 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến mức ñộ nhiễm sâu bệnh hại hại 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 76 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… viii 4.23 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến khả năng chống ñổ của 2 giống ñậu tương DT2001và DT2008 78 4.24 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến các yếu tố cấu thành năng suất 2 giống ñậu tương DT2001và DT2008 80 4.25 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến năng suất của 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 82 4.26 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến hàm lượng Protein và Lipid của 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 84 4.27 Sơ bộ hạch toán kinh tế giống ñậu tương DT2001 và DT2008 trên các liều lượng phân bón khác nhau 85 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… ix DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 4.1 Ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến ñộng thái tăng rưởng chiều cao thân chính của giống ñậu tương DT2001 40 4.2 Ảnh hưởng của phương thức làm ñất ñến năng suất của giống ñậu tương DT2001 56 4.3 ðồ thị ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến tăng trưởng chiều cao thân chính của 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 64 4.4 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến năng suất thực thu của 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 82 [...]... u tương trong ñi u ki n v ñông trên ñ t 2 lúa t i huy n Lâm Thao, t nh Phú Th 1 .2. 2 Yêu c u c a ñ tài - ðánh giá nh hư ng c a phương th c làm ñ t ñ n sinh trư ng, phát tri n và năng su t c a gi ng ñ u tương DT2001 trong ñi u ki n v ñông trên ñ t 2 lúa t i huy n Lâm Thao t nh Phú Th - ðánh giá nh hư ng c a li u lư ng phân bón ñ n kh năng sinh trư ng, phát tri n c a 2 gi ng ñ u tương DT200 1và DT2008... 20 07 Năm 20 08 Năm 20 09 Di n Tên nư c Năng S n Di n Năng S n Di n Năng S n tích su t lư ng tích su t lư ng tích su t lư ng (Tri u (T /ha) (Tri u (Tri u (T /ha) (Tri u (Tri u (T /ha) (Tri u ha) t n) ha) t n) t n) ha) M 29 ,33 22 ,77 66,77 29 ,93 28 ,60 85,74 28 ,84 28 , 72 82, 82 Braxin 18, 52 28,08 52, 02 21, 52 23,14 49,79 22 ,89 21 , 92 50,19 Achentina 12, 40 28 ,00 34,88 14,30 22 ,00 31,50 14,03 27 ,28 33,30 9, 32 18,14... c trên th gi i Di n tích, năng su t và s n lư ng cây ñ u tương trên th gi i không ng ng tăng lên qua các th i kỳ B ng 2. 1 Di n tích, năng su t s n lư ng ñ u tương trên th gi i Năm Di n tích (Tri u ha) Năng su t (T /ha) S n lư ng (Tri u t n) 1960 21 ,00 12, 00 25 ,20 1990 54,34 19,17 104,19 20 00 74,37 21 ,70 161,30 20 05 91, 42 23,45 21 4,35 20 06 95 ,25 22 , 92 218,35 20 07 90,11 24 ,36 21 9,54 20 08 96,87 23 ,84 23 0,95... lư ng ñ u tương huy n Lâm Thao- t nh Phú Th Năng su t S n lư ng (t /ha) (t n) 20 8,5 10,90 22 7,3 20 01 195,7 11,15 21 8,5 20 02 306,7 11 ,24 344,7 20 03 136 ,2 11,67 158,9 20 04 183,5 13,73 25 1,9 20 05 24 6 15,83 389,4 20 06 128 ,9 14 ,27 183,9 20 07 126 ,4 17,10 21 6,1 20 08 323 ,6 14,50 473,6 20 09 85, 72 16,18 138,7 20 10 195,04 16 ,20 315,9 Năm Di n tích (ha) 20 00 (Ngu n: Phòng th ng kê huy n Lâm Thao) Trư ng ð i h... n tích, năng su t và s n lư ng ñ u tương Vi t Nam qua m t s năm Năm Di n tích (nghìn ha) Năng su t (t /ha) S n lư ng (nghìn t n) 1995 121 ,1 10,30 125 ,5 20 00 124 ,10 12, 03 149,30 20 05 20 4,10 14,30 29 2.70 20 06 185,60 13,90 25 8.10 20 07 187,40 14,70 27 5,50 20 08 191,50 14,03 26 8,60 20 09 146 ,20 14,61 21 3,60 Ngu n FAOSTAT, 18/3/ 20 11 [24 ] Qua b ng 2. 4 cho th y di n tích, năng su t và s n lư ng ñ u tương nư... ng ñ u tương trong ñi u ki n v ñông trên ñ t 2 lúa t i huy n Lâm Thao, t nh Phú Th " Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ……………………… 2 1 .2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1 .2. 1 M c ñích ðánh giá nh hư ng c a phương th c làm ñ t, li u lư ng phân bón ñ n sinh trư ng phát tri n và năng su t c a cây ñ u tương ñông nh m xác ñ nh phương th c làm ñ t, li u lư ng phân bón phù... thì th i gian sinh trư ng dài nên vi c làm ñ t và b trí th i v c y lúa chiêm xuân ph i r t kh n trương Vì v y ch trương c a huy n là phát tri n cây ñ u tương trên chân ñ t 2 v lúa ñ v lúa chiêm xuân ñư c chu n b k càng hơn Xu t phát t th c t trên chúng tôi ti n hành nghiên c u ñ tài "Nghiên c u nh hư ng c a phương th c làm ñ t, li u lư ng phân bón khác nhau ñ n sinh trư ng phát tri n và năng su t c a... DT2008 tr ng trên ñ t 2 lúa trong ñi u ki n v ñông theo phương th c làm ñ t t i thi u và gieo vãi - ðánh giá nh hư ng c a công th c phân bón ñ n hi u qu kinh t c a 2 gi ng ñ u tương DT2008 và DT2001 trên ñ t 2 lúa trong ñi u ki n v ñông 1.3 Ý nghĩa c a ñ tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa h c - Nghiên c u ñ tài xác ñ nh ñư c các phương th c làm ñ t phù h p, xác ñ nh có cơ s khoa h c v li u lư ng phân bón h p lý... 95Y41, Pioneer 95Y20, Pioneer 95Y40, Stine 5 020 -4 và Southern States RT95 30N ñ u cho năng su t trên 40 gi / m u M t s gi ng thu c nhóm V g m NO2 -417, NO2 -70 02, NCCO2 -20 578 ñ t năng su t cao nh t là 50 gi /m u, nhóm VI có NCRoy ñ t 61 gi / m u Các gi ng này ñ u r t phù h p tr ng Southeast Carolina các th i v khác nhau (Robert H.Wells, 20 09) [27 ] 2. 3.1 .2 Nh ng nghiên c u v phân bón trên ñ u tương Song song... /ha và s n lư ng ñ t 16,90 tri u t n B ng 2. 3 Di n tích, năng su t, s n lư ng ñ u tương c a các châu l c Năm Châu l c Di n tích (tri u ha) Năng su t (t /ha) S n lư ng (tri u t n) Châu M 19,35 13,5 26 ,10 Châu Phi 1 ,28 9,8 1 ,26 1,89 13,7 2, 58 Th gi i 90,11 24 ,4 21 9,55 Châu M 73,31 27 ,2 199,57 Châu Á 20 ,60 13 ,2 27 ,23 Châu Phi 1 ,24 11,1 1,38 Châu Âu 1,70 16,1 2, 74 Th gi i 96,87 23 ,8 23 0,95 Châu M 51,14 25 ,24 . nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến sinh trưởng, phát triển và năng suất của 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 trong ñiều kiện vụ ñông trên ñất 2 lúa tại huyện Lâm Thao, tỉnh. của phương thức làm ñất, liều lượng phân bón khác nhau ñến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống ñậu tương trong ñiều kiện vụ ñông trên ñất 2 lúa tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ& quot;. DT200 1và DT2008 80 4 .25 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến năng suất của 2 giống ñậu tương DT2001 và DT2008 82 4 .26 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón ñến hàm lượng Protein và Lipid của 2
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức làm đất, liều lượng phân bón khác nhau đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông trên đất 2 lúa tại huyện lâm thao, tỉnh phú thọ, nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức làm đất, liều lượng phân bón khác nhau đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông trên đất 2 lúa tại huyện lâm thao, tỉnh phú thọ, nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức làm đất, liều lượng phân bón khác nhau đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông trên đất 2 lúa tại huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn