quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh bắc giang năm 2013

59 385 3

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 12:21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA ĐẦU TƯ  CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Mã SV: Lớp: HÀ NỘI - 2013 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU 1 MỤC LỤC 1 1.1 KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2005 - 2007 3 1.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN NSNN TRONG ĐẦU TƯ XDCB TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2008 – 2012 13 1.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN NSNN TRONG ĐẦU TƯ XDCB TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 27 2.1 ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 39 2.2 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN NSNN TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 44 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH-HĐH : Công nghiệp hóa - hiện đại hóa CP : Chính phủ DAHT : Dự án hoàn thành GPMB : Giải phóng mặt bằng KH : Kế hoạch NĐ : Nghị định QĐ : Quyết định NSNN : Ngân sách nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng cơ bản TMĐT : Tổng mức đầu tư TSCĐ : Tài sản VĐT : Vốn đầu tư DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ MỤC LỤC 1 1.1 KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2005 - 2007 3 1.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN NSNN TRONG ĐẦU TƯ XDCB TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2008 – 2012 13 Bảng 1.4: Thu NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008 – 2012 18 Bảng 1.7: Tình hình thực hiện thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư 21 Bảng 1.8: Công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008 – 2012 23 1.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN NSNN TRONG ĐẦU TƯ XDCB TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 27 2.1 ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 39 Bảng 1.9: Kế hoạch vốn NSNN cho đầu tư XDCB giai đoạn 2013 – 2015 43 2.2 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN NSNN TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 44 Chuyên đề tốt nghiệp 1 LỜI MỞ ĐẦU Đầu tư, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ bản có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương. Đầu tư xây dựng cơ bản là một hoạt động đầu tư vô cùng quan trọng, tạo ra hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, là tiền đề cơ bản để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quản lý đầu tư XDCB là một hoạt động quản lý kinh tế đặc thù, phức tạp và luôn luôn biến động nhất là trong điều kiện môi trường pháp lý, các chính sách quản lý kinh tế còn chưa hoàn chỉnh thiếu đồng bộ và luôn thay đổi như ở nước ta hiện nay. Trong những năm qua, đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã góp phần phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nhìn nhận khách quan thì quản lý vốn ngân sách nhà nước (NSNN) trong đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh trong những năm qua còn những hạn chế, yếu kém nhất định, làm giảm hiệu quả vốn NSNN, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển và tính bền vững của nền kinh tế. Công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng các vùng chuyên canh, thâm canh sản xuất nguyên liệu phục vụ phát triển công nghiệp chế biến tiến hành chậm. Công tác quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển công nghiệp chưa được quan tâm chỉ đạo đúng mức. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa đồng bộ còn nhiều vướng mắc. Thực trạng này là do còn nhiều thiếu sót trong quản lý, điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô của Tỉnh, trong đó phải kể đến là quản lý NSNN trong đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua. Trong điều kiện ngân sách tỉnh Bắc Giang còn rất khó khăn, vốn NSNN dành cho đầu tư XDCB còn hạn hẹp và việc sử dụng vốn cho đầu tư XDCB còn hạn chế, yếu kém nêu trên thì việc tăng cường quản lý vốn NSNN trong đầu tư XDCB trên địa bàn là vấn đề cấp thiết cần được đặt ra. Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả đã chọn đề tài: “Quản lý vốn Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008 – 2012” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Đối tượng nghiên cứu: Quản lý vốn NSNN trong đầu tư XDCB trên địa bàn cấp tỉnh. Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý vốn NSNN trong đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đề tài được nghiên cứu trên góc độ quản lý nhà nước và Chuyên đề tốt nghiệp 2 giới hạn trong các nguồn vốn NSNN giao cho ngân sách địa phương quản lý. Bố cục chuyên đề chia làm hai chương: Chương 1: Thực trạng quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008 – 2012 Chương 2: Giải pháp tăng cường quản lý vốn ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Do thời gian nghiên cứu và vốn kiến thức còn nhiều hạn chế, nên trong chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả chân thành cảm ơn TS. Đinh Đào Ánh Thủy và các cán bộ của phòng Tổng hợp – Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã giúp đỡ tác giả hoàn thành chuyên đề này. Tác giả xin chân thành cảm ơn! Chuyên đề tốt nghiệp 3 CHƯƠNG 1 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2008 – 2012 1.1 Khái quát thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005 - 2007 1.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội ở tỉnh Bắc Giang 1.1.1.1Đặc điểm tự nhiên Bắc Giang là tỉnh miền núi, diện tích tự nhiên toàn Tỉnh là 3.843,95 km2, có 9 huyện và 1 thành phố; trong đó có 6 huyện miền núi và 1 huyện vùng cao Sơn Động. Toàn tỉnh có 230 xã, phường, thị trấn; dân số toàn tỉnh năm 2012 là 1.576.962 người, trong đó khoảng 12% là đồng bào dân tộc ít người. Bắc Giang có vị trí nằm chuyển tiếp giữa các tỉnh phía Đông Bắc với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội, phía Nam giáp các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, phía Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ninh và phía Tây giáp tỉnh Thái Nguyên và thủ đô Hà Nội. Bắc Giang cách không xa các trung tâm công nghiệp, đô thị lớn của “Tam giác kinh tế phát triển”: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, nơi tập trung đầu mối giao lưu kinh tế, khoa học, công nghệ của cả nước (với hệ thống các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu hàng đầu của quốc gia), nơi tập trung đông dân cư, với tốc độ đô thị hoá nhanh, hứa hẹn sẽ là thị trường tiêu thụ lớn về hàng hoá. Bắc Giang có hệ thống giao thông thuận tiện bao gồm cả đường bộ, đường sắt và đường thủy tới thủ đô Hà Nội, cửa khẩu quốc tế Lạng Sơn, sân bay quốc tế Nội Bài, cảng biển quốc tế Hải Phòng, Cái Lân… sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Bắc Giang còn là tỉnh có diện tích đất đai rộng, địa hình đa dạng, địa tầng ổn định, hội tụ đủ các điều kiện để phát triển công nghiệp, dịch vụ và giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực. So với các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Giang có điều kiện thuận lợi để Chuyên đề tốt nghiệp 4 khai thác các tiềm năng thế mạnh về lao động, đất đai, các nguồn tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, mở rộng thị trường sản phẩm, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư, giao lưu thông thương với các tỉnh trong nước và quốc tế, hòa nhịp với xu thế phát triển chung của cả nước để Bắc Giang trở thành một trong các tỉnh phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc, và thực tế trong những năm qua lợi thế này đã được tỉnh quan tâm khai thác và sẽ được phát huy trong tương lai. Tuy nhiên, Bắc Giang là tỉnh có tới trên 1/3 số huyện là huyện miền núi, huyện vùng cao nên công tác đầu tư xây dựng cơ bản gặp không ít khó khăn, nhất là việc xây dựng hạ tầng kinh tế, đường giao thông vận tải từ trung tâm tới các huyện, xã vùng cao. 1.1.1.2Đặc điểm kinh tế - xã hội ở tỉnh Bắc Giang Kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể như: - Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng với tốc độ khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt mức cao và tăng qua từng năm, năm 2006 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,5% cao hơn 0,1% so với năm 2005, năm 2007 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,2%. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,9%; công nghiệp – xây dựng tăng 21,7%; dịch vụ tăng 9,2%. Bảng 1.1: Tốc độ tăng trưởng theo GDP của từng ngành giai đoạn 2005 - 2007 Đơn vị: % Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Nông, lâm, ngư nghiệp 5.3 3.3 3.2 Công nghiệp - Xây dựng 20.7 21.5 23 Dịch vụ 8.4 9.7 9.5 Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang Cơ cấu kinh tế của Tỉnh trong thời gian qua đã từng bước có những thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, nông, lâm, ngư nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của Tỉnh. Chuyên đề tốt nghiệp 5 Tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ đã chiếm tỷ trọng ngày càng lớn năm 2005 ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm 56,5% trong GDP, đến năm 2007 tỷ trọng này đã lên tới 63% (tăng 6,5%) cụ thể: Cơ cấu của lĩnh vực công nghiệp – xây dựng có mức tăng mạnh nhất và liên tục tăng trưởng qua các năm, từ 22% trong GDP năm 2005 lên tới 28,8% trong GDP vào năm 2007 (tăng 6,8%). Đối với lĩnh vực dịch vụ, do xuất phát điểm nền kinh tế của tỉnh thấp, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, thu nhập bình quân/người đạt thấp so với cả nước và một số tỉnh trong khu vực, một số lĩnh vực dịch vụ có giá trị gia tăng cao như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm phát triển chậm. Do vậy, tốc độ tăng trưởng mức tăng trưởng của ngành này thấp dẫn tới tỷ trọng của ngành trong GDP hầu như không có sự thay đổi, vẫn luôn giữ mức 34,4%. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản mặc dù có tốc độ tăng trưởng khá cao so với các tỉnh trong khu vực, song với sự phát triển khá của lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ nên tỷ trọng của ngành này trong GDP đã giảm 43,5% năm 2005 xuống 37% vào năm 2007. GDP bình quân đầu người có bước tăng đáng kể và thu hẹp dần khoảng cách với GDP bình quân đầu người của cả nước, GDP (theo giá so sánh năm 1994) bình quân đầu người năm 2007 của tỉnh đạt 410 USD, bằng 49,1% so với cả nước (GDP bình quân/người cả nước năm 2007 đạt 835 USD). Kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh qua từng năm, năm 2005 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 60 triệu USD đến năm 2007 đã đạt 110,7 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 23,6%. Sản phẩm xuất khẩu ngày một đa dạng hơn, thị trường xuất khẩu của một số mặt hàng được mở rộng. Hàng hóa xuất khẩu của Bắc Giang hiện có mặt tại nhiều nước. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu nguyên liệu, vật liệu sản xuất, thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu, phụ liệu may mặc, máy tính và linh kiện khác. Hoạt động nội thương phát triển mạnh và đa dạng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng bình quân từ năm 2005 – 2007 hơn 15,7%. Thu hút đầu tư tăng mạnh, tính đến hết năm 2007 đã thu hút được 45 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký 195 triệu USD. • Kết cấu hạ tâng kinh tế - xã hội Chuyên đề tốt nghiệp 6 Tổng nguồn vốn huy động và quy mô đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng năm sau cao hơn năm trước trong những năm gần đây. Vốn đầu tư từ ngân sách đã tâp trung cho các công trình trọng điểm và các công trình bức thiết về kinh tế - xã hội, quan tâm đầu tư cho vùng còn khó khăn, miền núi. Đến năm 2007, đã xây dựng trên 25,2 km đường giao thông ngoài hàng rào các khu công nghiệp, hoàn thành đầu tư 857 km đường dây hạ áp của dự án năng lượng nông thôn II, cải tạo và nâng cấp hệ thống tưới tiêu trạm bơm Quang Biểu, trạm bơm Cống Bún. Hoàn thành cải tạo, nâng cấp 467 km đường tỉnh, bê tông hóa được 1.600 km đường giao thông nông thôn. Hệ thống lưới điện được đầu tư mở rộng, nâng cấp, đến nay 100% số thôn trong tỉnh đã có điện. Hệ thống thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông đã được tích cực đầu tư phát triển mạng lướt thiết bị kỹ thuật. Hệ thống các bưu điện đã phủ kín toàn Tỉnh, hệ thống điện thoại đã đến tất cả các xã, phường đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Cơ sở vật chất về giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao được nâng cấp cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. • Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, khoa học và công nghệ Giáo dục, đào tạo, dạy nghề phát triển mạnh về cơ sở vật chất, mở rộng quy mô và chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, đa dạng hóa các trường lớp, các loại hình đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Hết năm 2007, toàn tỉnh có 269 trường học đạt chuẩn quốc gia (tăng 106 trường so với năm 2006), chiếm tỷ lệ 36%, được Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp trong nhóm các tỉnh khá về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 66%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 26,5%. Hoạt động khoa học công nghệ tập trung vào việc nghiên cứu, ứng dụng nhằm sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Công tác quản lý công nghệ, xây dựng thương hiệu cho một số hàng hóa trong tỉnh được quan tâm, đã đánh giá trình độ công nghệ và đầu tư đổi mới công nghệ cho một số doanh nghiệp. Tính đến năm 2007, toàn [...]... Chủ thể quản lý vốn NSNN trong đầu tư XDCB bao gồm các cơ quan chức năng của Nhà nước thực hiện quản lý vĩ mô đối với Vốn đầu tư XDCB từ NSNN và cơ quan chủ đầu tư thực hiện quản lý vi mô Đối tư ng quản lý vốn NSNN trong đầu tư XDCB chính là vốn NSNN cho đầu tư XDCB nếu xét về mặt hiện vật và là cơ quan sử dụng vốn NSNN cho đầu tư XDCB cấp dưới nếu xét theo cấp quản lý Theo nguyên tắc, nguồn vốn NSNN... trương, quyết định đầu tư để kịp thời sửa đổi cho phù hợp 1.2.3 Thực trạng quản lý vốn NSNN trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008 – 2012 1.2.3.1Lập và giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản Hàng năm UBND tỉnh đã tổ chức giao Dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước đảm bảo thời gian quy định, kịp thời phân bổ kế hoạch vốn chi tiết cho... nghiệp 13 Biều đồ 1.2: Cơ cấu Vốn đầu tư XDCB theo vùng lãnh thổ Đơn vị: % Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang 1.2 Thực trạng quản lý vốn NSNN trong đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008 – 2012 1.2.1 Vai trò của công tác quản lý vốn NSNN trong đầu tư XDCB NSNN với tư cách là một quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của Nhà nước tham gia, huy động và phân phối vốn đầu tư thông qua hoạt... hóa 1.1.2 Tình hình đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005 - 2007 Trước năm 2008, đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN đã góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư vào các lĩnh vực cần thiết có sự tham gia của Nhà nước tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang Trong giai đoạn 2005 – 2007, nguồn vốn đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện... bằng vốn NSNN so với tổng Vốn đầu tư toàn XH trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005 - 2007 Đơn vị: Tỷ đồng Năm Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh BG Đầu tư XDCB bằng vốn NSNN Tỷ lệ % 2005 3.685 645 17,5 2006 4.367 803 18,4 2007 5.300 1.060 20,0 Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang Qua bảng số liệu ta thấy nguồn vốn dành cho đầu tư XDCB tăng nhanh qua các năm, mức tăng trung bình... Bảng 1.3: Tổng hợp nguồn Vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005 - 2007 Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH Qua bảng 1.3 ta thấy, nguồn vốn của ngân sách địa phương chiếm tỷ lệ quan trọng trong tổng nguồn vốn đầu tư toàn tỉnh, bình quân 19%, giá trị tuyệt đối có xu hướng tăng, đặc biệt tăng nhanh trong năm 2007 Vốn ngân sách địa phương trên địa. .. nước đối với hoạt động đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Quản lý vốn NSNN trong đầu tư XDCB là sự tác động có mục đích của chủ thể quản lý vào đối tư ng quản lý nhằm đạt được hiệu quả sử dụng vốn NSNN một cách cao nhất trong điều kiện cụ thể, xác định Mục tiêu cao nhất của quản lý vốn NSNN trong đầu tư XDCB là nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư XDCB nhằm phục vụ lợi... đến hết năm 2012 theo số liệu báo cáo của Sở Tài chính tình hình nợ vốn đầu tư các dự án đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương là 174 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách cấp tỉnh 26,3 tỷ đồng; Ngân sách cấp huyện: 38,4 tỷ đồng và Ngân sách cấp xã: 109,3 tỷ đồng Bảng 1.5: Bố trí kế hoạch đầu tư XDCB tập trung hàng năm Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng vốn ĐT... khi xây dựng được chiến lược đầu tư hợp lý phải lập được quy hoạch đầu tư nhằm hoạch định trước những vùng, những ngành cần được đầu tư, mức vốn đầu tư, thời gian đầu tư … Dựa vào quy hoạch để lập kế hoạch vốn đầu tư nhằm xác định Chuyên đề tốt nghiệp 16 nhu cầu và khả năng đáp ứng vốn trong từng giai đoạn nhất định cho thời hạn 10 năm, 5 năm, 1 năm theo từng nguồn vốn đầu tư khác nhau (vốn đầu tư tập... nghiệp 12 Biểu đồ 1.1: Tình hình thực hiện đầu tư XDCB bằng vốn NSNN phân theo cấu thành trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Đơn vị: % Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang - Xét về cơ cấu vốn đầu tư theo vùng lãnh thổ, do địa hình tỉnh Bắc Giang chia làm 2 vùng trung du và miền núi; thời gian qua tỉnh đã quan tâm đầu tư phát triển kinh tế cho miền núi Kết quả đầu tư XDCB 7 huyện miền núi là 66,2%, 2 huyện . nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008 – 2012 Chương 2: Giải pháp tăng cường quản lý vốn ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 39 2.2 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN NSNN TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 44 DANH. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN NSNN TRONG ĐẦU TƯ XDCB TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 27 2.1 ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 39 Bảng 1.9:
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh bắc giang năm 2013, quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh bắc giang năm 2013, quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh bắc giang năm 2013, 1 Khái quát thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005 - 2007, 2 Thực trạng quản lý vốn NSNN trong đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008 – 2012, Bảng 1.4: Thu NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008 – 2012, Bảng 1.8: Công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008 – 2012, 3 Đánh giá thực trạng quản lý vốn NSNN trong đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2008 - 2012, 1 Định hướng đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, 2 Các giải pháp tăng cường quản lý vốn NSNN trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay