quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố uông bí tỉnh quảng ninh

110 307 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 00:09

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LÊ THỊ THÚY QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LÊ THỊ THÚY QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN THỊ TÍNH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực chƣa hề đƣợc sử dụng và công bố ở bất kỳ một công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn văn đều đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả Lê Thị Thúy Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian nghiên cứu đề tài “Quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trƣờng trung học cơ sở thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh”, đến nay đề tài đã đƣợc hoàn thành. Với tình cảm chân thành, tác giả xin cảm ơn Hội đồng khoa học, quý thầy cô giáo khoa khoa Tâm lý- Giáo dục, Phòng Đào tạo Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tác giả trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu đề tài. Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Thị Tính, ngƣời đã tận tình giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn. Đồng thời, tác giả cũng xin chân thành cảm ơn tập thể sƣ phạm, các em học sinh của các trƣờng THCS Uông Bí tỉnh Quảng Ninh cùng Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Uông Bí đã nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp những thông tin quý báu, động viên, ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho tác giả trong quá trình nghiên cứu thực tiễn đề tài này. Mặc dù có nhiều cố gắng, song đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót, tác giả mong muốn tiếp tục nhận đƣợc lời chỉ dẫn của các thầy cô, các nhà nghiên cứu khoa học, những ý kiến đóng góp của bạn bè đồng nghiệp và những ngƣời quan tâm đến lĩnh vực đề tài nghiên cứu để đề tài đƣợc hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 8 năm 2014 Tác giả Lê Thị Thúy Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 2 4. Giả thuyết khoa học 2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Phạm vi nghiên cứu 3 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 3 8. Cấu trúc luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 5 1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề 5 1.2. Các khái niệm công cụ 9 1.2.1. Quy chế chuyên môn 10 1.2.2. Quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên 10 1.3. Những vấn đề cơ bản về quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở trƣờng THCS 12 1.3.1. Mục đích của quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở trƣờng THCS 12 1.3.2. Nội dung quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở trƣờng THCS 12 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.3. Nguyên tắc, phƣơng pháp và hình thức quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở trƣờng THCS 16 1.3.4. Quy trình quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viênở trƣờng THCS 21 1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng tới quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của Hiệu trƣởng 24 1.4.1. Các văn bản pháp quy của nhà nƣớc về công tác quản lý của Hiệu trƣởng 24 1.4.2 Các yếu tố chủ quan 25 1.4.3. Yếu tố khách quan 26 Kết luận chƣơng 1 28 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN Ở TRƢỜNG THCS THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH 29 2.1. Tổ chức khảo sát 29 2.1.1. Khái quát đặc điểm tình hình giáo dục, kinh tế-xã hội Thành phố Uông Bí 29 2.1.2. Tổ chức khảo sát 33 2.2. Thực trạng quản lí thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trƣờng THCS thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 34 2.2.1. Thực trạng lập kế hoạch quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở trƣờng THCS thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 34 2.2.2. Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên 36 2.2.3. Thực trạng chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn 39 2.2.4. Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện quy chế chuyên môn của GV 55 2.3. Đánh giá chung về quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trƣờng THCS thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 58 2.3.1. Đánh giá chung về thực trạng 58 2.3.2. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng 59 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Kết luận chƣơng 2 61 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TRƢỜNG THCS THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH 63 3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 63 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 63 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 63 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 63 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 64 3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính bền vững 64 3.2. Các biện pháp cụ thể 64 3.2.1. Thƣờng xuyên hoàn thiện quy chế chuyên môn và tổ chức thực hiện quy chế chuyên môn 64 3.2.2. Tổ chức phân loại, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên . 69 3.2.3. Phối hợp các lực lƣợng phục vụ việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên và giám sát thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên 72 3.2.4. Chỉ đạo tổ chuyên môn hƣớng dẫn giáo viên tổ chức hoạt động ngoại khoá môn học, dự giờ, thăm lớp, seminar bài học 75 3.2.5. Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy chế chuyên môn của giáo viên 77 3.2.6. Khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, phục vụ việc dạy và học. 80 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 83 3.4. Khảo nghiệm tính khả thi và tính cấp thiết của các biện pháp đề xuất 84 Kết luận chƣơng 3 88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 89 1. Kết luận 89 2. Khuyến nghị 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT CBQL : Cán bộ quản lý DH : Dạy học GD-ĐT : Giáo dục - Đào tạo GV : Giáo viên HĐ : Hoạt động HS : Học sinh THCS : Trung học cơ sở Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô mạng lƣới trƣờng, lớp, HS cấp THCS 30 Bảng 2.2: Kết quả 2 mặt giáo dục 5 năm qua 32 Bảng 2.3: Chất lƣợng học sinh giỏi THCS 5 năm qua 32 Bảng 2.4: Nhận thức của CBQL về tầm quan trọng của việc lập kế hoạch quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên 34 Bảng 2.5: Mức độ thực hiện kế hoạch quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của CBQL và giáo viên 36 Bảng 2.6. Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên 37 Bảng 2.7: Thực trạng chỉ đạo phân công giảng dạy của Hiệu trƣởng 40 Bảng 2.8: Tổng hợp kết quả khảo sát thực trạng, mức độ thực hiện biện pháp chỉ đạo giáo viên soạn bài của Hiệu trƣởng 43 Bảng 2.9: Biện pháp của Hiệu trƣởng chỉ đạo giáo viên soạn bài, chuẩn bị bài 45 Bảng 2.10: Thực trạng biện pháp quản lý thực hiện chƣơng trình giảng dạy 48 Bảng 2.11: Thực trạng biện pháp quản lý công tác bồi dƣỡng giáo viên 52 Bảng 2.12: Thực trạng chỉ đạo giáo viên kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 53 Bảng 2.13: Thực trạng kiểm tra, đánh giá giáo viên thực hiện quy chế chuyên môn ở trƣờng THCS thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 55 Bảng 3.1: Kết quả đánh giá của chuyên gia về các biện pháp quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trƣờng THCS thành phố Uông Bí 85 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên soạn bài, chuẩn bị bài 46 Biểu đồ 2.2: Mức độ thực hiện của biện pháp quản lý về việc thực hiện chƣơng trình giảng dạy ở các trƣờng THCS thành phố Uông Bí đƣợc thể hiện ở biểu đồ sau 50 Biểu đồ 3.1: Tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hiện quy chế chuyên môn của giáo viên 87 [...]... 1 Cơ sở lý luận về quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở trƣờng THCS Chƣơng 2 Thực trạng quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trƣờng THCS thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 4 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng 3 Biện pháp quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trƣờng THCS thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh Chƣơng 1 CƠ SỞ... những lý do nêu trên tôi chọn nghiên cứu đề tài: "Quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý của Hiệu trƣởng đối với việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trƣờng THCS thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất các biện pháp tăng cƣờng quản lý của hiệu... chuyên môn của nhà trƣờng trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung, chƣơng trình dạy học 1.3 Những vấn đề cơ bản về quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở trƣờng THCS 1.3.1 Mục đích của quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở trường THCS Mục đích của quản lý thực hiện quy chế chuyên môn ở trƣờng THCS là việc sử dụng các chức năng quản lý để làm cho các hoạt động chuyên môn đi... chất lƣợng dạy học, giáo dục của giáo viên và nhà trƣờng đó là quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở trƣờng THCS Quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên là những tác động có mục đích, có kế hoạch của hiệu trƣởng đến giáo viên và các hoạt động chuyên môn của giáo viên nhằm giúp giáo viên thực hiện đúng những quy định có tính pháp quy về hoạt động chuyên môn trong trƣờng THCS,... để nhằm đánh giá thực trạng một số biện pháp quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trƣờng THCS thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh + Phương pháp phỏng vấn Phỏng vấn các Hiệu trƣởng, Phó hiệu trƣởng phụ trách chuyên môn ở các trƣờng THCS làm rõ thực trạng quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên + Phƣơng pháp nghiên cứu sản phẩm: Hồ sơ quản lý, các biên bản về kiểm... chuyên môn của giáo viên ở các trƣờng THCS thành phố Uông Bí 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trƣờng THCS thành phố Uông Bí 6 Phạm vi nghiên cứu 6.1 Nghiên cứu về các biện pháp quản lý của Hiệu trƣởng đối với việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở 05 trƣờng THCS thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh Đó là các trƣờng: THCS Trƣng Vƣơng; THCS Nguyễn Trãi;... Hiệu trƣởng quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trƣờng THCS thành phố Uông Bí trong phạm vi nghiên cứu của đề tài Điều tra, khảo sát lấy ý kiến của các bộ phận quản lý nhà trƣờng, nhằm mục đích đánh giá thực trạng quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên Điều tra, khảo sát lấy ý kiến của đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy, các chuyên gia, các chuyên viên để... bởi Trung tâm Học liệu 2 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ hợp với đối tƣợng quản lý và điều kiện của nhà trƣờng thì sẽ nâng cao đƣợc chất lƣợng giáo dục, dạy học của các nhà trƣờng 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trƣờng THCS 5.2 Nghiên cứu thực trạng quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trƣờng THCS thành phố. .. các yêu cầu nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy của giáo viên trong nhà trƣờng 1.3.2 Nội dung quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở trường THCS Quản lý thực hiện quy chế chuyên môn là công tác chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chuyên môn của các tổ bộ môn, chỉ đạo hoạt động chuyên môn của giáo viên, gồm những nội dung sau: 1.3.2.1 Quản lý phân công giảng dạy cho giáo viên. .. Hiệu trƣởng, Phó hiệu trƣởng: 14 đồng chí - Giáo viên 05 trƣờng THCS thành phố Uông Bí: 200 đồng chí 4 Giả thuyết khoa học Chất lƣợng giáo dục, dạy học ở trƣờng THCS phụ thuộc một phần vào việc chấp hành quy chế chuyên môn của giáo viên và công tác quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của hiệu trƣởng Nếu đề xuất đƣợc các biện pháp quản lý của hiệu trƣởng đối với việc thực hiện quy chế chuyên môn phù . pháp quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trƣờng THCS thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh. Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN Ở. trạng quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trƣờng THCS thành phố Uông Bí. 5.3. Đề xuất biện pháp quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trƣờng THCS thành phố. hoạch quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở trƣờng THCS thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 34 2.2.2. Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý thực hiện quy chế chuyên môn
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố uông bí tỉnh quảng ninh, quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố uông bí tỉnh quảng ninh, quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố uông bí tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay