đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2009-2012

91 353 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 00:05

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THUÝ HẰNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2009 - 2012 THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THUÝ HẰNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2009 - 2012 Chuyên ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã số: 60 85 01 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. VŨ THỊ THANH THỦY THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực, chưa hề sử dụng cho bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho hoàn thành luận văn đều đã được cảm ơn. Các thông tin, tài liệu trình bày trong luận văn này đã được ghi rõ nguồn gốc. Thái Nguyên, tháng 4 năm 2014 Tác giả Lê Thuý Hằng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bản luận văn này, trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn TS. Vũ Thị Thanh Thủy đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt thời gian tôi thực hiện đề tài. Tôi cũng xin cảm ơn sự góp ý chân thành của các thầy, cô giáo Khoa Tài nguyên và Môi trường, Phòng quản lý đào tạo sau đại học - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Thái nguyên, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Ban Bồi thường GPMB thành phố và các phòng, ban, ngành có liên quan của thành phố Thái Nguyên đã giúp đỡ tôi trong thời gian nghiên cứu, thực hiện đề tài. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 4 năm 2014 Tác giả Lê Thuý Hằng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CỤM, TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài 3 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 5 1.1.1. Cơ sở lý luận 5 1.1.1.1. Khái niệm về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 5 1.1.1.2. Đặc điểm của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 6 1.1.1.3. Những yếu tố tác động đến công tác bồi thường GPMB 7 1.1.1.4. Về tái định cư 12 1.1.2. Các văn bản của Nhà nước 13 1.1.3. Các văn bản của tỉnh Thái Nguyên 15 1.1.4. Cơ sở thực tiễn 16 1.2. Tổng quan về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư ở Việt Nam 17 1.2.1. Trước khi có Luật Đất đai 1993 17 1.2.2. Sau khi ban hành Luật Đất đai 1993 đến luật đất đai năm 1993 19 1.2.3. Luật đất đai năm 2003 đến nay 21 1.2.4. Thu hồi đất 23 1.2.5. Bồi thường, bồi thường quyền sử dụng đất 24 1.2.6. Hỗ trợ 24 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.2.7. Tái định cư 25 1.2.8. Quy trình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng 26 1.3. Khái quát về giá đất bồi thường trên địa bàn TP. Thái Nguyên 27 1.3.1. Khái quát chung 27 1.3.2. Những khó khăn, tồn tại khi xây dựng giá đất tại TP.Thái Nguyên 28 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1. Đối tượng nghiên cứu 30 2.2. Nội dung nghiên cứu 30 2.2.1. Điều kiện tự nhiên, KT - XH của thành phố Thái Nguyên 30 2.2.2. Thực trạng công tác quản lý đất đai của TP. Thái Nguyên 30 2.2.3. Đánh giá công tác bồi thường tại một số dự án 30 2.2.3.1. Đánh giá công tác bồi thường tại một số dự án theo số liệu thứ cấp 30 2.2.3.2. Đánh giá công tác BTPMB qua số liệu điều tra 31 2.2.4. Thuận lợi, khó khăn và kiến nghị giải pháp bồi thường GPMB tại Thái Nguyên 31 2.3. Phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1. Điều tra thu thập số liệu 31 2.3.2. Phỏng vấn trực tiếp 31 2.3.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin, phân tích và so sánh 31 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 32 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 32 3.1.2. Hiện trạng phát triển KT - XH của thành phố Thái Nguyên 34 3.1.2.1. Các đơn vị hành chính 34 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 34 3.1.2.3. Điều kiện cơ sở hạ tầng 36 3.2. Thực trạng về công tác quản lý đất đai và GPMB của thành phố Thái Nguyên 39 3.2.1. Sơ lược về công tác quản lý đất đai tại thành phố Thái Nguyên 39 3.2.1.1. Tình hình quản lý sử dụng đất của TP. Thái Nguyên 39 3.2.1.2. Thực trạng công tác quản lý đất đai 43 3.2.2. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư 46 3.3. Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án 50 3.3.1. Các văn bản liên quan đến công tác BTGPMB 50 3.3.2. Đánh giá công tác BTGPMB tại một số dự án theo số liệu thứ cấp 55 3.3.2.1. Số lượng và quy mô dự án 55 3.3.2.2. Đánh giá công tác BTPMB tại 2 dự án 57 3.3.3. Đánh giá công tác BTGPMT qua số liệu điều tra 63 3.3.3.1. Ý kiến của cán bộ trực tiếp làm công tác bồi thường GPMB 63 3.3.3.2. Ý kiến của người dân trong khu vực GPMB 64 3.3.3.3. Tác động của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đến đời sống, việc làm, thu nhập của các hộ dân có đất bị thu hồi. 65 3.4. Thuận lợi, khó khăn và kiến nghị giải pháp bồi thường GPMB tại Thái Nguyên 69 3.4.1. Thuận lợi 69 3.4.2. Khó khăn 69 3.4.3. Giải pháp 70 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 73 1. Kết luận 73 2. Đề nghị 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC CỤM, TỪ VIẾT TẮT BĐS : Bất động sản BTGPMB : Bồi thường giải phóng mặt bằng BTHT : Bồi thường hỗ trợ CMĐ : Chuyển mục đích CNH - HĐH : Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa GCN : Giấy chứng nhận GPMB : Giải phóng mặt bằng HĐND : Hội đồng nhân dân KHTP : Kế hoạch thành phố KT-XH : Kinh tế - xã hội QH : Quy hoạch QSD : Quyền sử dụng SDĐ : Sử dụng đất TĐC : Tái định cư TP : Thành phố UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên năm 2012 35 Bảng 3.2: Diện tích, cơ cấu sử dụng các loại đất chính năm 2012 39 Bảng 3.3: Cơ cấu diện tích đất theo mục đích sử dụng và đối tượng sử dụng 40 Bảng 3.4: So sánh diện tích, cơ cấu sử dụng đất năm 2011 và năm 2012 41 Bảng 3.5: So sánh cơ cấu diện tích đất theo mục đích sử dụng và đối tượng sử dụng đất 42 Bảng 3.6: Số lượng dự án được phê duyệt quy hoạch và hoàn thành trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009-2012 48 Bảng 3.7: Bảng tổng hợp số dự án bồi thường GPMB trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên 2009 - 2012 55 Bảng 3.8: Đánh giá tiến độ hoàn thành của một số dự án của Thành phố Thái Nguyên 56 Bảng 3.9: Quy mô của hai dự án 58 Bảng 3.10: Mức giá bồi thường đất nông nghiệp tại hai dự án 59 Bảng 3.11: Mức giá bồi thường đất ở tại hai dự án 61 Bảng 3.12: Đánh giá chính sách tái định cư tại hai dự án 62 Bảng 3.13: Kết quả điều tra cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng về giá đất bồi thường 63 Bảng 3.14: Kết quả điều tra các hộ dân trong khu vực giải phóng mặt bằng 64 Bảng 3.15: Phương thức sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân tại 02 dự án nghiên cứu 66 Bảng 3.16: Tình hình lao động, việc làm của các hộ thuộc khu vực bồi thường GPMB 2 dự án 67 Bảng 3.17: Tình hình thu nhập của các hộ sau khi thu hồi đất 01 năm tại 02 dự án nghiên cứu 68 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 3.1: Bản đồ địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên 32 Hình 3.2: Biểu đồ tỷ lệ một số loại đất chính của thành phố Thái Nguyên 42 Hình 3.3: Biểu đồ tỷ lệ dự án được phê duyệt quy hoạch và hoàn thành trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009-2012 49 Hình 3.4: Biểu đồ tổng hợp số liệu dự án bồi thường GPMB hoàn thành và chưa hoàn thành trên địa bàn TP. Thái Nguyên 2009 - 2012 55 Hình 3.5: Biểu đồ tổng hợp chênh lệch mức giá bồi thường 60 Hình 3.6: Biểu đồ tổng hợp mức giá chênh lệch giữa 2 dự án 62 [...]... bảo tiến độ là một việc hết sức cần thiết chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: "Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2009-2012" 2 Mục tiêu và yêu cầu của đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (bao gồm nhóm dự án do nhà nước... cầu - Đánh giá được kết quả bồi thường giải phóng mặt bằng của hai dự án cụ thể: dự án Khu dân cư đường Lưu Nhân Chú phường Lương Sơn, dự án Khu dân cư số 9 phường Gia Sàng trên các mặt sau: + Giá đất bồi thường tại hai dự án Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 + Chính sách hỗ trợ tái định cư của hai dự án + Ý kiến của người dân tại hai dự án và khu vực lân cận + Ý kiến của cán... cư trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên - Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 07 năm 2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành đơn giá bồi thường nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tình Thái Nguyên - Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 16 tháng 08 năm 2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại. .. thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 1.1.4 Cơ sở thực tiễn Thành phố Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội của khu vực các tỉnh miền núi phía bắc Trong công cuộc hội nhập thế giới, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều bước phát triển vượt bậc Trong quá trình đổi mới phát triển, thành phố đã có nhiều các dự án quy hoạch phát triển, mở rộng khu... bố trí Tái định cư bằng một trong các hình thức sau: - Bồi thường bằng nhà ở - Bồi thường bằng giao đất ở mới - Bồi thường bằng tiền để người dân tự lo chỗ ở Tái định cư là một bộ phận không thể tách rời và giữ vị trí rất quan trọng trong chính sách giải phóng mặt bằng Các dự án tái định cư cũng được coi là các dự án phát triển và phải được thực hiện như các dự án phát triển khác Số hóa bởi Trung tâm... đơn giá bồi thường nhà và các công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên; - Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2010; Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 16 - Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 05/01/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên. .. và nhóm dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư), trên cơ sở đó rút ra kết luận để đề xuất giải pháp và kiến nghị phù hợp với thực tiễn 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá công tác BTGPMB của dự án và những thuận lợi, khó khăn - Đánh giá ảnh hưởng của công tác BTGPMB đến đời sống của người dân trong khu vực BTGPMB - Đề xuất phương án giải quyết có tính khả thi và rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác BTGPMB... đối với một diện tích đất xác định 1.1.1.2 Đặc điểm của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Giải phóng mặt bằng là quá trình đa dạng và phức tạp Nó thể hiện khác nhau đối với mỗi một dự án, nó liên quan trực tiếp đến lợi ích của các bên tham gia và lợi ích của toàn xã hội Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 7 - Tính đa dạng thể hiện: Mỗi dự án được tiến hành trên một vùng... quy hoạch dự án + Hình thức công khai: Xây dựng Pano khẩu hiệu tại khu quy hoạch dự án; Công khai trên đài phát thanh, truyền hình tại địa phương; Tổ chức hội nghị công khai tại trụ sở UBND phường, xã có dự án đi qua - Bước 3: + Chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi + Kê khai, thống kê sơ bộ số hộ, số nhân khẩu, số lao động, đất đai tài sản cây cối hoa mầu trong khu vực quy hoạch dự án để lập... các dự án trên đã có nhiều ảnh hưởng tới việc sử dụng và quản lý đất đai của TP Thái Nguyên Nhất là việc sử dụng đất nông nghiệp, đất ở Trên thực tế thành phố không có đủ quỹ đất trống để Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 17 đáp ứng nhu cầu cho các dự án trên Để giải quyết vấn đề đó thành phố đã thu hồi một phần không nhỏ diện tích đất đang sử dụng Dự án quy hoạch khu dự án Khu . của thành phố Thái Nguyên 30 2.2.2. Thực trạng công tác quản lý đất đai của TP. Thái Nguyên 30 2.2.3. Đánh giá công tác bồi thường tại một số dự án 30 2.2.3.1. Đánh giá công tác bồi thường tại. là một việc hết sức cần thiết. chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: " ;Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2009-2012& quot; đến công tác BTGPMB 50 3.3.2. Đánh giá công tác BTGPMB tại một số dự án theo số liệu thứ cấp 55 3.3.2.1. Số lượng và quy mô dự án 55 3.3.2.2. Đánh giá công tác BTPMB tại 2 dự án 57 3.3.3. Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2009-2012, đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2009-2012, đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2009-2012

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay