bồi dưỡng năng lực chuyên môn giáo viên trung học cơ sở huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015

115 384 2
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 00:05

. tôi lựa chọn đề tài: Bồi dưỡng năng lực chuyên môn giáo viên Trung học cơ sở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015. 2. Mục đích. lực chuyên môn cho giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới chƣơng trình và sách giáo khoa sau năm 2015 79 3.2.4. Quản lý phƣơng thức bồi dƣỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên THCS đáp ứng yêu. đổi mới chƣơng trình và sách giáo khoa sau 2015. - Khảo sát thực trạng quản lý bồi dƣỡng giáo viên THCS huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chƣơng trình và sách giáo khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: bồi dưỡng năng lực chuyên môn giáo viên trung học cơ sở huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015, bồi dưỡng năng lực chuyên môn giáo viên trung học cơ sở huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015, bồi dưỡng năng lực chuyên môn giáo viên trung học cơ sở huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn