Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất trên địa bàn huyện tiên lữ tỉnh hưng yên đến năm 2020

123 408 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2014, 18:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI        VŨ VIỆT HÀ ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ðỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ðẤT TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN ðẾN NĂM 2020 Chuyên ngành : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã số : 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. LÊ THÁI BẠT HÀ NỘI, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI        VŨ VIỆT HÀ ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ðỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ðẤT TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN ðẾN NĂM 2020 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. LÊ THÁI BẠT HÀ NỘI, NĂM 2013 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan: 1. ðây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. 2. Mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà nội, ngày… tháng… năm 2013 Tác giả luận văn Vũ Việt Hà Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn trực tiếp và quý báu của thầy giáo PGS. TS. Lê Thái Bạt trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự góp ý chân thành của các thầy, cô giáo Khoa Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý ñào tạo Sau ñại học - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, Phòng ðăng ký và Thống kê ñất ñai, Phòng Quy hoạch- Kế hoạch thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất tỉnh Hưng Yên, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lữ ñã nhiệt tình giúp ñỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia ñình, những người thân, cán bộ ñồng nghiệp và bạn bè ñã tạo ñiều kiện về mọi mặt cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Hà nội, ngày…. tháng…. năm 2013 Tác giả luận văn Vũ Việt Hà Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Cơ cấu kinh tế của huyện qua các năm 37 Bảng 3.2: Hiện trạng sử dụng các loại ñất năm 2012 của huyện Tiên Lữ 51 Bảng 3.3: Tình hình biến ñộng ñất ñai từ 2005-2012 của huyện Tiên Lữ 55 Bảng 3.3.1: Phân tích tăng giảm diện tích ñất lúa nước 57 Bảng 3.3.2: Phân tích tăng giảm diện tích ñất trồng cây hàng năm khác 58 Bảng 3.3.3: Phân tích tăng giảm diện tích ñất trồng cây lâu năm 59 Bảng 3.3.4: Phân tích tăng giảm diện tích ñất nuôi trồng thủy sản 60 Bảng 3.3.5: Phân tích tăng giảm diện tích ñất nông nghiệp khác. 61 Bảng 3.3.6: Phân tích tăng giảm diện tích ñất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 64 Bảng 3.3.7: Phân tích tăng giảm diện tích ñất quốc phòng 65 Bảng 3.3.8: Phân tích tăng giảm diện tích ñất cơ sở sản xuất, kinh doanh 65 Bảng 3.3.9: Phân tích tăng giảm diện tích ñất vật liệu xây dựng 66 Bảng 3.3.10: Phân tích tăng giảm diện tích ñất xử lý, trôn lấp chất thải 66 Bảng 3.3.11: Phân tích tăng giảm diện tích ñất tôn giáo tín ngưỡng 67 Bảng 3.3.12: Phân tích tăng giảm diện tích ñất nghĩa trang, nghĩa ñịa 67 Bảng 3.3.13: Phân tích tăng giảm diện tích ñất có mặt nước chuyên dùng 68 Bảng 3.3.14: Phân tích tăng giảm diện tích ñất phát triển hạ tầng 69 Bảng 3.3.15: Phân tích tăng giảm diện tích ñất phi nông nghiệp khác 70 Bảng 3.3.16: Phân tích tăng giảm diện tích ñất ở ñô thị 70 Bảng 3.3.17: Phân tích tăng giảm diện tích ñất ở nông thôn 71 Bảng 3.4.18: Phân tích tăng giảm diện tích ñất chưa sử dụng. 75 Bảng 3.5: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 tỉnh phân bổ huyện Tiên Lữ 84 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv DANH MỤC BIỂU ðỒ Biểu ñồ 3.1: Biến ñộng cơ cấu kinh tế huyện Tiên Lữ từ năm 2005 ñến năm 2012 37 Biểu ñồ 3.2: Cơ cấu ñất ñai năm 2012 của huyện Tiên Lữ 53 Biểu ñồ 3.3: Biến ñộng các loại ñất qua các năm 56 Biểu ñồ 3.4: Biến ñộng các loại ñất ñến năm 2020 của tỉnh phân bổ cho huyện Tiên Lữ 86 Biểu ñồ 3.5: Cơ cấu sử dụng ñất ñến năm 2020 của tỉnh phân bổ cho huyện Tiên Lữ86 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC BIỂU ðỒ iv MỞ ðẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2. Mục ñích nghiên cứu 2 1.3. Yêu cầu của ñề tài 2 1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 1.1. Cơ sở khoa học, lý luận quy hoạch sử dụng ñất 4 1.1.1. Khái niệm và ñặc ñiểm của quy hoạch sử dụng ñất. 4 1.1.2. Các loại hình quy hoạch sử dụng ñất 8 1.1.3. Nhiệm vụ và nội dung của quy hoạch sử dụng ñất. 10 1.1.4. Tính khả thi và hiệu quả của quy hoạch sử dụng ñất 11 1.2. Những căn cứ pháp lý của quy hoạch sử dụng ñất 13 1.2.1. Sự cần thiết về mặt pháp lý phải lập quy hoạch sử dụng ñất. 14 1.2.2. Trách nhiệm lập quy hoạch sử dụng ñất 15 1.2.3. Thẩm quyền xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất 15 1.3. Tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng ñất của một số nước trên thế giới và Việt Nam 16 1.3.1. Tình hình nghiên cứu quy hoạch sử dụng ñất trên thế giới 16 1.3.2. Tình hình nghiên cứu quy hoạch sử dụng ñất ở Việt Nam 18 1.3.3. Tình hình quy hoạch sử dụng ñất và thực hiện quy hoạch sử dụng ñất tỉnh Hưng Yên 26 CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi 2.1. ðối tượng, phạm vi nghiên cứu nghiên cứu Error! Bookmark not defined. 2.2. ðịa ñiểm nghiên cứu 28 2.3. Nội dung nghiên cứu 28 2.3.1. ðánh giá ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan ñến việc sử dụng ñất 28 2.3.2. ðánh giá thực trạng và kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng ñất giai ñoạn 2005-2012 28 2.3.3. ðề xuất sử dụng ñất ñến năm 2020 28 2.4. Phương Pháp nghiên cứu 29 2.4.1. Phương pháp ñiều tra thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 29 2.4.2. Phương pháp xử lý số liệu 29 2.4.3. Phương pháp dự báo 29 2.4.4. Phương pháp thống kê, so sánh 29 2.4.5. Phương pháp chuyên gia 29 2.4.6. Phương pháp ñồ thị, biểu ñồ 29 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 3.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Tiên Lữ 30 3.1.1. ðiều kiện tự nhiên 30 3.1.2. Các nguồn tài nguyên. 32 3.1.3. Thực trạng môi trường 34 3.2. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 36 3.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 36 3.2.2. ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên kinh tế, môi trường và xã hội.46 3.3. Thực trạng sử dụng ñất 47 3.3.1. ðánh giá tình hình quản lý nhà nước về ñất ñai. 47 3.3.2.Hiện trạng sử dụng ñất 51 3.3.3. ðánh giá biến ñộng các loại ñất. 54 3.4. ðề xuất ñịnh hướng sử dụng ñất ñến năm 2020 78 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii 3.4.1. Quan ñiểm sử dụng ñất 78 3.4.2. ðịnh hướng sử dụng ñất cho giai ñoạn 20 năm tới và giai ñoạn tiếp theo. 80 3.4.3. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế trong thời kỳ quy hoạch. 81 3.4.4. ðề xuất phương án quy hoạch sử dụng ñất. 81 3.4.5. ðề xuất các giải pháp nâng cao tính khả thi của phương án ñề xuất.90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………… 1 MỞ ðẦU 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, ñất ñai là tư liệu sản xuất không thể thay thế. Sản xuất nông nghiệp liên quan chặt chẽ với ñất, phụ thuộc vào ñộ phì nhiêu và quá trình sinh học tự nhiên của ñất. Tuy vậy, ñất ñai là một nguồn tài nguyên có giới hạn số lượng, cố ñịnh về vị trí không gian, không thể di chuyển theo ý chí chủ quan của con người. Trong khi ñó, Việt Nam là nước ñất chật, người ñông và ñang trong quá trình ñô thị hóa, công nghiệp hóa, phát triển các cơ sở hạ tầng, dân số gia tăng nhanh làm cho nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng lớn, gây ra áp lực không nhỏ ñến ñất ñai. Vì vậy, sử dụng quỹ ñất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững ñảm bảo sự phát triển cân ñối, hài hóa của các ngành kinh tế quốc dân, từng bước ñáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển chung của ñất nước là yêu cầu cấp thiết. Quy hoạch sử dụng ñất là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về ñất ñai. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, tại Chương II, ðiều 18 quy ñịnh: “Nhà nước thống nhất quản lý ñất ñai theo quy hoạch và pháp luật nhằm ñảm bảo sử dụng ñất ñúng mục ñích và có hiệu quả”; Luật ðất ñai năm 2003 ñã dành 10 ñiều, từ ðiều 21 ñến ðiều 30 quy ñịnh về nguyên tắc, nội dung, trình tự, thẩm quyền lập và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất các cấp [10] . Tuy nhiên, quy hoạch sử dụng ñất mới chủ yếu dừng lại ở việc giải quyết, sắp xếp quỹ ñất theo mục ñích sử dụng ñất, chưa căn cứ vào tiềm năng ñất, chưa thực sự tính toán ñầy ñủ tới mục tiêu ñạt hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. Vấn ñề này ñã dẫn ñến thực trạng ñất sản xuất nông nghiệp còn manh mún, rừng tiếp tục bị tàn phá, diện tích ñất trống, ñồi núi trọc, ñất bị xói mòn còn lớn. ðặc biệt là sử dụng ñất tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, khu ñô thị, công trình hạ tầng ở tình trạng vừa thừa, vừa thiếu quỹ ñất. Nhiều nhà ñầu tư ñược giao ñất, cho thuê ñất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả gây ra lãng phí, ñất nhiều công trình không có trong quy hoạch sử dụng ñất vẫn ñược triển khai [...]... u qu kinh t , xã h i và b o v môi trư ng cho tương lai, vì v y: Vi c th c hi n ñ tài: “ ðánh giá th c tr ng và ñ nh hư ng s d ng ñ t trên ñ a bàn huy n Tiên L , t nh Hưng Yên ñ n năm 2020 là r t c n thi t, góp ph n nâng cao ch t lư ng và tính kh thi c a phương án quy ho ch, xây d ng cơ s khoa h c cho vi c qu n lý và s d ng ñ t trên quan ñi m sinh thái và phát tri n b n v ng ñ a bàn nghiên c u 1.2 M... ch tiêu quy ho ch c p qu c gia ñ n năm 2020; ð n nay, Quy ho ch s d ng ñ t ñ n năm 2020 và k ho ch s d ng ñ t 5 năm (2011-2015) c a t nh Hưng Yên ñang trình Chính ph phê duy t Quy ho ch s d ng ñ t ñ n năm 2020 và k ho ch s d ng ñ t 5 năm (2011-2015) c a c p huy n ñã cơ b n hoàn thành Trong th i gian ch Chính ph xét duy t quy ho ch s d ng ñ t c p t nh, S Tài nguyên và Môi trư ng ti p t c ñôn ñ c các... nh phê duy t các D án quy ho ch s d ng ñ t ñ n năm 2020 và k ho ch s d ng ñ t 5 năm (2011-2015) c a t nh Hưng Yên Phương án quy ho ch s d ng ñ t ñ n năm 2020 và k ho ch s d ng ñ t 5 năm (2011-2015) c a t nh và c p huy n ñư c tri n khai t năm 2010; n i dung quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t ñai ñ m b o phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i và quy ho ch các ngành c a t nh ñ ng th i ñ m... c ñánh giá k t qu th c hi n quy ho ch s d ng ñ t ñ k p th i ñưa ra nh ng gi i pháp nh m nâng cao tính kh thi c a các phương án này là r t c n thi t Huy n Tiên L n m phía Nam c a t nh Hưng Yên, phía B c giáp huy n Ân Thi và huy n Kim ð ng, phía ðông giáp huy n Phù C , phía Tây giáp thành ph Hưng Yên, phía Nam giáp t nh Thái Bình (ñư ng ñ a gi i hai t nh ch y theo sông Lu c) Theo s li u th ng k năm 2012,... u t công ngh ) Như v y, n i dung lu n ch ng t ng h p và ñánh giá phương án quy ho ch s d ng ñ t s bao g m các h p ph n sau: - Lu n ch ng và ñánh giá v k thu t; - Lu n ch ng và ñánh giá v quy trình công ngh ; Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………… 12 - Lu n ch ng và ñánh giá v kinh t ; - Lu n ch ng và ñánh giá t ng h p (ch a ñ ng ñ ng th i các y u t kinh t -... Tình hình quy ho ch s d ng ñ t và th c hi n quy ho ch s d ng ñ t t nh Hưng Yên Th c hi n Lu t ð t ñai 2003, Ngh ñ nh s 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 c a Chính ph ; Thông tư s 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 c a B Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài nguyên và Môi trư ng ñã trình UBND Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………… 26 t nh Hưng Yên ra quy t ñ nh phê duy t các... t t nhiên c a huy n Tiên L là 9.296,50 ha, dân s có 112.235 ngư i, m t ñ dân s là 1.207 ngư i/Km2, lao ñ ng trong ñ tu i là 60.344 ngư i T l lao ñ ng công nghi p nh ng năm g n ñây ngày m t tăng do các khu, c m công nghi p phát tri n trên ñ a bàn t nh Di n tích ñ t canh tác trên ñ u ngư i ngày càng b thu h p ð s d ng ñ t có hi u qu và b n v ng, ñòi h i ñánh giá có cơ s , khoa h c và th c ti n v hi n... m c n th c hi n phù h p v i yêu c u và kh năng v t ch t c a xã h i K ho ch s d ng ñ t c n ñ m b o tính n ñ nh và tính kh thi cao, vì th c n phân ño n ng n t 1-3 năm [13] Quy ho ch s d ng ñ t ñ n năm 2010 và k ho ch s d ng ñ t ñ n năm 2005 c nư c: Nh có quy ho ch và chính sách h p lý ñ khuy n khích vi c khai hoang, ph c hóa, ph xanh ñ t tr ng ñ i núi tr c, b o v và phát tri n r ng nên di n tích ñ t... b n v ng, n ñ nh, b o v môi trư ng, ñ m b o an ninh lương th c c a t nh và chi n lư c an toàn lương th c qu c gia Quy ho ch s d ng ñ t ñ n năm 2020 và k ho ch s d ng ñ t 5 năm (2011-2015) c a t nh ñã báo cáo Ban Thư ng v T nh y thông qua; ñư c B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì th m ñ nh; trình H i ñ ng nhân dân t nh thông qua và ra Ngh Quy t s 02/2012/NQ-HðND ngày 20/7/2012; cơ b n các ch tiêu quy... d ng ñ t c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương và quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t vào m c ñích qu c phòng an ninh - B Tài nguyên và Môi trư ng: Ch u trách nhi m trư c Chính ph v qu n lý nhà nư c v ñ t ñai - H i ñ ng nhân dân và y ban nhân dân ch u trách nhi m th c hi n quy n giám sát, quy n ñ i di n và qu n lý t i ñ a phương - Các văn b n pháp lu t và dư i lu t v ñ t ñai ñư c ban hành: Lu t ñ t ñai . thực hiện ñề tài: “ ðánh giá thực trạng và ñịnh hướng sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên ñến năm 2020 là rất cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng và tính khả thi của phương. VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI        VŨ VIỆT HÀ ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ðỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ðẤT TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN ðẾN NĂM. BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI        VŨ VIỆT HÀ ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ðỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ðẤT TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất trên địa bàn huyện tiên lữ tỉnh hưng yên đến năm 2020, Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất trên địa bàn huyện tiên lữ tỉnh hưng yên đến năm 2020, Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất trên địa bàn huyện tiên lữ tỉnh hưng yên đến năm 2020, Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 3. Kết quả và thảo luận, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay