Luận án tiến sĩ Phân tích chuỗi giá trị thủy sản của tỉnh Nghệ An

220 1,209 17
  • Loading ...
1/220 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 08:48

Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thúy Vinh1. Tên luận án:Phân tích chuỗi giá trị thủy sản của tỉnh Nghệ An2. Thông tin về nghiên cứu sinh Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Thúy Vinh Năm quyết định công nhận NCS: 122009 Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 62 31 01 05 Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trần Hữu Cường 2. TS. Dương Văn Hiểu Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam3. Giới thiệu về luận án Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích chuỗi giá trị thuỷ sản của tỉnh Nghệ An, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp để phát triển chuỗi giá trị thủy sản trên địa bàn nghiên cứu. Luận án tập trung nghiên cứu phân tích chuỗi giá trị thủy sản vào các nội dung cơ bản: lập sơ đồ chuỗi, phân tích hoạt động và mối liên kết của các tác nhân, phân tích kinh tế chuỗi, phân tích quản lý chuỗi và phát triển chuỗi, từ đó luận án đề xuất một số giải pháp phát triển chuỗi giá trị thủy sản của tỉnh Nghệ An.4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận ánLuận án đã góp phần hệ thống và làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về phân tích chuỗi giá trị thủy sản. Phân tích chuỗi giá trị thủy sản được xác định thông qua các nội dung cơ bản: lập sơ đồ chuỗi, phân tích hoạt động và mối liên kết của các tác nhân dọc theo chuỗi, phân tích kinh tế chuỗi, phân tích hoạt động quản lý chuỗi và phát triển chuỗi. Về kinh tế: xác định chi phí, giá trị gia tăng và lợi nhuận được phát sinh và tạo ra trên chuỗi, để thấy được tính công bằng về chi phí và lợi ích giữa các tác nhân. Về quản lý: đề cập tới khả năng đáp ứng, tính linh hoạt và chất lượng sản phẩm của chuỗi. Luận án cũng đã hệ thống hóa được các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị thủy sản. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THÚY VINH PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ THỦY SẢN CỦA TỈNH NGHỆ AN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THÚY VINH PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ THỦY SẢN CỦA TỈNH NGHỆ AN CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỂN MÃ SỐ: 62 31 01 05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS. TS. TRẦN HỮU CƯỜNG 2. TS. DƯƠNG VĂN HIỂU HÀ NỘI - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, đây là nghiên cứu của tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án này là trung thực và chưa từng được dùng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận án này đều được chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận án Nguyễn Thị Thúy Vinh ii LỜI CẢM ƠN Luận án này được thực hiện và hoàn thành tại Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và chính sách, Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới PGS.TS. Trần Hữu Cường và TS. Dương Văn Hiểu, người hướng dẫn khoa học đã tận tình giúp đỡ và định hướng giúp tôi trưởng thành trong công tác nghiên cứu và hoàn thiện luận án. Tôi xin ghi nhận và biết ơn sự giúp đỡ quý báu của tập thể các thầy, cô giáo Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý đào tạo, Ban lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án. Luận án này được thực hiện với sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương và các tổ chức, đơn vị, cá nhân sản xuất kinh doanh thủy sản tham gia chuỗi giá trị thủy sản tỉnh Nghệ An đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong quá trình điều tra khảo sát thực địa và nghiên cứu đề tài. Tôi xin trân trọng cám ơn sự hỗ trợ quý báu này. Trong thời gian học tập và nghiên cứu, tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ tận tình từ Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh, tập thể đồng nghiệp Khoa Nông Lâm Ngư đã tạo điều kiện về thời gian và tinh thần động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới người thân và bạn bè đã luôn kịp thời động viên, chia sẻ và tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án của mình. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận án Nguyễn Thị Thúy Vinh iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix MỞ ĐẦU 1 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Mục tiêu nghiên cứu 5 3 Các câu hỏi nghiên cứu 6 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 6 5 Những đóng góp mới của luận án về học thuật lý luận và thực tiễn 7 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 8 1.1 Cơ sở lý luận về phân tích chuỗi giá trị thủy sản 8 1.1.1 Chuỗi giá trị và một số khái niệm liên quan 8 1.1.2 Chuỗi giá trị thủy sản 14 1.1.3 Phân tích chuỗi giá trị thủy sản 23 1.1.4 Một số khía cạnh phân tích chuỗi giá trị 24 1.1.5 Nội dung phân tích chuỗi giá trị thủy sản 28 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi giá trị thủy sản 34 1.2 Cơ sở thực tiễn về phân tích chuỗi giá trị thủy sản 38 1.2.1 Kinh nghiệm về phát triển chuỗi giá trị thủy sản của một số nước 38 1.2.2 Kinh nghiệm về phát triển chuỗi giá trị thủy sản của Việt Nam 43 1.2.3 Những bài học kinh nghiệm phân tích chuỗi giá trị thủy sản cho Việt Nam 46 Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ THỦY SẢN 49 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 49 2.1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Nghệ An 49 iv 2.1.2 Về kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An 49 2.1.3 Ngành thủy sản của tỉnh Nghệ An 51 2.2 Phương pháp nghiên cứu 53 2.2.1 Phương pháp tiếp cận và khung phân tích 53 2.2.2 Chọn sản phẩm và điểm nghiên cứu 55 2.2.3 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 56 2.2.4 Xử lý thông tin và số liệu 60 2.2.5 Phương pháp phân tích 60 2.2.6 Hệ thống các chỉ tiêu phân tích 61 Chương 3 PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ THỦY SẢN CỦA TỈNH NGHỆ AN 67 3.1 Lập sơ đồ chuỗi giá trị thủy sản ở Nghệ An 67 3.1.1 Sơ đồ chuỗi giá trị thủy sản 67 3.1.2 Các tác nhân tham gia chuỗi 69 3.1.3 Đặc điểm chung của chuỗi 74 3.2 Phân tích hoạt động và mối liên kết của các tác nhân dọc theo chuỗi giá trị thủy sản Nghệ An 76 3.2.1 Hoạt động của các tác nhân 76 3.2.2 Tình hình liên kết 92 3.2.3 Mức độ tham gia liên kết 93 3.2.4 Tình hình thực hiện hợp đồng liên kết 95 3.3 Phân tích kinh tế chuỗi giá trị thủy sản của tỉnh Nghệ An 96 3.3.1 Chi phí gia tăng của các tác nhân trong chuỗi 96 3.3.2 Giá trị gia tăng do các tác nhân trong chuỗi tạo ra 98 3.3.3 Lợi nhuận thu được của các tác nhân trong chuỗi 100 3.3.4 Tỷ trọng chi phí gia tăng, giá trị gia tăng, lợi nhuận của tác nhân trong chuỗi 101 3.4 Phân tích hoạt động quản lý chuỗi giá trị thủy sản Nghệ An 104 3.4.1 Khả năng đáp ứng của chuỗi 104 3.4.2 Tính linh hoạt của chuỗi 109 3.4.3 Chất lượng sản phẩm 114 v 3.5 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chuỗi giá trị thủy sản của Nghệ An 115 3.5.1 Nhân tố ảnh hưởng đến mối liên kết của các tác nhân trong chuỗi 115 3.5.2 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của chuỗi 116 3.5.3 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý chuỗi 121 3.5.4 Nhân tố ảnh hưởng khác 123 3.6 Đánh giá chung về chuỗi giá trị thủy sản của tỉnh Nghệ An 126 3.6.1 Những thuận lợi 126 3.6.2 Những hạn chế 126 Chương 4 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ THỦY SẢN CỦA NGHỆ AN 130 4.1 Quan điểm, định hướng phát triển chuỗi giá trị thủy sản của tỉnh Nghệ An 130 4.1.1 Quan điểm phát triển 130 4.1.2 Định hướng phát triển chuỗi giá trị thủy sản 131 4.2 Giải pháp phát triển chuỗi giá trị thủy sản của Nghệ An 133 4.2.1 Giải pháp chung 133 4.2.2 Giải pháp cho từng tác nhân 136 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 147 1 Kết luận 147 2 Kiến nghị 149 Danh mục các công trình đã công bố liên quan đến luận án 151 Tài liệu tham khảo 152 Phụ lục 157 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ đầy đủ ATTP An toàn thực phẩm CSXH Chính sách xã hội DN Doanh nghiệp ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long EU Liên minh Châu Âu (European Union) GTTS Giá trị thủy sản NTTS Nuôi trồng thủy sản NN&PTNT Nông nghiệp & Phát triển nông thôn RMA Đánh giá nhanh thị trường (Rapid Market Apprasal) THCS Trung học cơ sở TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban Nhân dân vii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Tổng giá trị sản phẩm của tỉnh Nghệ An (theo giá thực tế) 49 2.2 Sản lượng thủy sản vùng ven biển của tỉnh Nghệ An 51 2.3 Sản lượng đánh bắt hải sản của tỉnh Nghệ An 52 2.4 Số lượng mẫu điều tra tác nhân trong chuỗi 59 2.5 Phương pháp phân tích chi phí - lợi nhuận 61 2.6 Hệ thống các chỉ tiêu phân tích 62 3.1 Thông tin chung về hộ nuôi 70 3.2 Thông tin chung về hộ đánh bắt 71 3.3 Thông tin chung về hộ chế biến cá cơm 71 3.4 Thông tin chung về thương lái 72 3.5 Thông tin chung về người bán buôn 72 3.6 Thông tin chung về người bán lẻ 73 3.7 Thông tin chung về người tiêu dùng 74 3.8 Số lượng tác nhân tham gia và tỷ lệ khối lượng sản phẩm tiêu thụ 75 3.9 Năng suất tôm bình quân của các hộ 77 3.10 Số lượng và tỷ lệ cơ sở, trại nuôi và ươm giống tôm của tỉnh Nghệ An 78 3.11 Kết quả và hiệu quả hoạt động của hộ nuôi tôm 79 3.12 Kết quả và hiệu quả hoạt động của hộ đánh bắt 83 3.13 Kết quả và hiệu quả hoạt động của thương lái 86 3.14 Kết quả và hiệu quả hoạt động của hộ chế biến 87 3.15 Kết quả và hiệu quả hoạt động của người bán buôn 89 3.16 Kết quả và hiệu quả hoạt động của người bán lẻ 91 3.17 Mức độ tham gia liên kết của các tác nhân trong chuỗi 93 3.18 Tình hình thực hiện hợp đồng của các tác nhân trong chuỗi 95 3.19 Chi phí gia tăng của các tác nhân trong chuỗi tính bình quân trên 1 kg sản phẩm 96 viii 3.20 Giá trị gia tăng tính bình quân trên 1 kg sản phẩm do các tác nhân trong chuỗi tạo ra 98 3.21 Lợi nhuận thu được của các tác nhân trong chuỗi tính bình quân trên 1 kg sản phẩm 100 3.22 Mức độ hài lòng của người tiêu dùng về sản phẩm 104 3.23 Lý do người tiêu dùng hài lòng về sản phẩm 105 3.24 Lý do người tiêu dùng không hài lòng về sản phẩm 106 3.25 Mức độ hài lòng của người tiêu dùng về thái độ phục vụ 108 3.26 Thời gian đáp ứng của chuỗi 109 3.27 Mức độ trao đổi, chia sẻ thông tin của các tác nhân trong chuỗi 110 3.28 Phương thức trao đổi thông tin của các tác nhân trong chuỗi 111 3.29 Mức độ tin tưởng vào thông tin từ các tác nhân trong chuỗi 112 3.30 Đánh giá của người tiêu dùng về địa điểm bán sản phẩm 113 3.31 Số tác nhân liên kết ổn định được phân theo thời gian tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh 115 3.32 Tỷ lệ tác nhân tham gia vào các tổ chức sản xuất, kinh doanh 116 3.33 Số tác nhân liên kết ổn định được phân theo sự tham gia vào nhóm tổ chức sản xuất, kinh doanh 116 3.34 Năng suất nuôi tôm của các hộ phân theo hình thức nuôi 117 3.35 Tỷ lệ tác nhân vay vốn từ các nguồn tín dụng 119 3.36 Khó khăn nhất của các tác nhân trong tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức tín dụng chính thức 120 3.37 Trình độ của các tác nhân trong chuỗi 122 3.38 Số lượng và tỷ lệ tàu theo nhóm nghề khai thác hải sản 123 3.39 Tỷ lệ tác nhân tham gia vào hoạt động khuyến ngư 124 3.40 Tỷ lệ nhu cầu hỗ trợ của các tác nhân trong chuỗi 125 [...]... kinh doanh Phân tích chuỗi giá trị thủy sản giống như phân tích ngành hàng, đặc biệt là về mặt phương pháp luận Tuy nhiên, khác với phân tích ngành hàng – vốn chỉ xem xét cấu trúc các thị trường hợp nhất, thì phân tích chuỗi giá trị thủy sản chỉ tập trung vào các sản phẩm thủy sản cụ thể Phân tích chuỗi GTTS sẽ hỗ trợ cho phân tích ngành hàng thủy sản đưa ra các yếu tố mới tăng cường khả năng phân tích. ..DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ về chuỗi giá trị của doanh nghiệp 1.2 Hệ thống giá trị 10 1.3 Sơ đồ về chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị 14 1.4 Chuỗi giá trị thủy sản tiêu biểu 15 1.5 Chuỗi giá trị thủy sản mở rộng 15 2.1 Khung phân tích chuỗi giá trị thủy sản của tỉnh Nghệ An 54 2.2 Các nhóm tham gia chuỗi giá trị thủy sản 57 3.1 Sơ đồ chuỗi giá trị thủy sản của tỉnh Nghệ An 67 3.2... GTTS của tỉnh Nghệ An đề xuất những giải pháp nào? 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng (tôm), đánh bắt (cá cơm) của tỉnh Nghệ An 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu phân tích chuỗi GTTS của tỉnh Nghệ An thông qua 2 sản. .. hàng và dựa trên bộ khung của phân tích ngành hàng Phân tích ngành hàng thủy sản là phân tích xu hướng và đặc điểm thị trường; quan hệ giữa các bên tham gia; cơ hội và thách thức của ngành hàng thủy sản; vẽ sơ đồ xác định mối liên kết giữa các bên tham gia Còn phân tích chuỗi giá trị thủy sản là phân tích cấu trúc phân bổ giữa các bên tham gia; so sánh khả năng cạnh tranh; quan hệ giữa các bên tham gia;... tài luận án nghiên cứu sinh của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phân tích chuỗi giá trị thuỷ sản của tỉnh Nghệ An, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp phát triển chuỗi giá trị thủy sản trên địa bàn nghiên cứu 5 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phân tích chuỗi GTTS - Phân tích chuỗi GTTS và các nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi GTTS của tỉnh Nghệ An. .. phát triển chuỗi GTTS của tỉnh Nghệ An 3 Các câu hỏi nghiên cứu Nghiên cứu đề tài này sẽ tập trung trả lời các câu hỏi sau đây: - Thực trạng hoạt động của các chuỗi GTTS của tỉnh Nghệ An diễn ra như thế nào? - Những nhân tố nào ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động của các chuỗi GTTS của tỉnh Nghệ An? - Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của các chuỗi GTTS của tỉnh Nghệ An là gì? - Để phát... Phân bổ thu nhập trong chuỗi giá trị hải sản ở 4 nước Iceland, Tanzania, Moroccan, an Mạch đại diện 4 loại thủy sản khác nhau cho các nước phát triển và đang phát triển Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu dựa trên khái niệm chuỗi giá trị của Kaplinsky, đã mô tả chuỗi giá trị cho các loài thủy sản được chọn của từng nước (cá tuyết ở Iceland, cá rô ở Tanzania, cá cơm Moroccan, cá trích ở an. .. góp của từng tác nhân trên chuỗi; về mặt quản trị chuỗi phân tích đánh giá tính linh hoạt, khả năng đáp ứng và chất lượng sản phẩm được tạo ra từ chuỗi GTTS Và đây cũng là một vấn đề mới, mang tính thời sự cao đối với tỉnh Nghệ An nói chung và ngành thủy sản nói riêng đòi hỏi phải nghiên cứu để làm rõ Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi đã lựa chọn Phân tích chuỗi giá trị thuỷ sản của tỉnh Nghệ An ... chuỗi giá trị cá da trơn tại An Giang”, thực hiện từ tháng 6/2006 – 3/2009; Dự án “Phát triển chuỗi giá trị mây tại Quang Nam”, thực hiện từ tháng 4/2007 – 3/2009; Dự án “Phát triển chuỗi 4 giá trị rau tại An Giang”, thực hiện từ tháng 1/2007 – 3/2009 Các dự án đã phân tích đánh giá chuỗi giá trị từng sản phẩm từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, từ đó xây dựng chuỗi giá trị từng sản phẩm nhằm khắc phục... mối liên kết của các tác nhân, ảnh hưởng đến kinh tế và quản lý chuỗi GTTS trên địa bàn nghiên cứu Trên cơ sở đó luận án đề xuất một số giải pháp phát triển chuỗi 6 - Không gian: Phân tích chuỗi giá trị thủy sản của tỉnh Nghệ An - Thời gian: + Số liệu thứ cấp từ năm 2010 - 2012 + Số liệu điều tra năm 2012 + Dự kiến các đề xuất đến năm 2020 5 Những đóng góp mới của luận án về học thuật lý luận và thực . Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phân tích chuỗi GTTS. - Phân tích chuỗi GTTS và các nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi GTTS của tỉnh Nghệ An. - Đề xuất một số. sau đây: - Thực trạng hoạt động của các chuỗi GTTS của tỉnh Nghệ An diễn ra như thế nào? - Những nhân tố nào ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động của các chuỗi GTTS của tỉnh Nghệ An? - Những. một số giải pháp phát triển chuỗi. 7 - Không gian: Phân tích chuỗi giá trị thủy sản của tỉnh Nghệ An. - Thời gian: + Số liệu thứ cấp từ năm 2010 - 2012 + Số liệu điều tra năm 2012 +
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ Phân tích chuỗi giá trị thủy sản của tỉnh Nghệ An, Luận án tiến sĩ Phân tích chuỗi giá trị thủy sản của tỉnh Nghệ An, Luận án tiến sĩ Phân tích chuỗi giá trị thủy sản của tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay