đề cương môn học kinh tế môi trường

12 479 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 16:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN BỘ MÔN KINH TẾ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 1A Hoàng Diệu – Phú Nhuận – TP.HCM Tel: (08) 8448222 – Fax: (08) 8477948 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 1. Đặc điểm môn học • Tên môn học o Tiếng Việt: Kinh tế Tài nguyên & Môi trường o Tiếng Anh: Environmental & Natural Resource Economics • Bộ phận phụ trách Bộ môn Kinh tế Tài nguyên & Môi trường, Khoa Kinh tế Phát triển • Số tiết: 60 tiết • Giáo viên phụ trách (năm 2008) o Trần Võ Hùng Sơn, Trưởng Bộ Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. sontran@ueh.edu.vn o Nguyễn Hữu Dũng, Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường. Khoa Kinh tế Phát triển, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. nguyenhuudungiss@yahoo.com o Võ Đức Hoàng Vũ, Bộ môn Kinh tế Tài nguyên & Môi trường Khoa Kinh tế Phát triển, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. hoangvu@ueh.edu.vn o Phùng Thanh Bình, Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Khoa Kinh tế Phát triển, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Email: ptbinh@ueh.edu.vn o Trương Đăng Thụy, Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Khoa Kinh tế Phát triển, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. 1 Email: truong@dangthuy.net 3. Mô tả môn học và điều kiện tiên quyết Kinh tế môi trường được thiết kế để giúp người học có thể hiểu được các mối liên kết giữa hoạt động kinh tế và môi trường, và ngược lại. Môn học sẽ giới thiệu các lý thuyết và công cụ có thể được sử dụng để hiểu và đo lường các mối quan hệ nói trên để có thể giúp đưa ra các quyết đònh phù hợp nhằm quản lý tốt nhất môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế công. Tuy nhiên, để có thể áp dụng nghiên cứu thực tế, người học cần được trang bò kiến thức căn bản các môn kinh tế lượng, phân tích lợi ích chi phí. 3. Các mục tiêu của môn học Cuối khóa học, người học được kỳ vọng: • Hiểu được các mối liên kết giữa các vấn đề khác nhau về môi trường và tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động kinh tế ảnh hưởng lên môi trường và tài nguyên thiên nhiên; • Biết được các vấn đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên này có thể được giải quyết như thế nào bằng các công cụ kinh tế phù hợp và cải cách vấn đề quyền sở hữu/thể chế; • Làm quen với các kỹ thuật đánh giá khác nhau có thể được sử dụng để lượng hóa bằng tiền tác động môi trường của các hoạt động kinh tế/các chương trình/các chính sách; • Hiểu được phân tích lợi ích chi phí có thể được áp dụng như thế nào trong việc đánh giá giữa các phương án quản lý môi trường/tài nguyên khác nhau; • Sẽ có thể áp dụng nghiên cứu thực tế các vấn đề môi trường ở Việt Nam. 4. Phương pháp giảng dạy Kết hợp giữa bài giảng, thảo luận nhóm, và bài tập máy tính với thời lượng dự kiến như sau: - Bài giảng chiếm 70% tổng số giờ. - Làm bài tập nhóm và thuyết trình (7 sinh viên/nhóm) về các vấn đề môi trường ở Việt Nam hoặc các bài nghiên cứu quốc tế với lượng 30% tổng số giờ. 5. Tài liệu đọc và tham khảo • Tài liệu chính (textbook): 2 - Field, B., and Olewiler, N.D. (2005). Environmental Economics, Second Edition, McGraw-Hill Ryerson Ltd. • Tài liệu tham khảo (references): - Field, B.C. (2002). Environmental Economics. Singapore: McGraw-Hill. - Markandya, A. et al. (2002). Environmental Economics for Sustainable Growth: A Handbook for Practitioners, EE. - Hussen, A. M. (2000). Principles of Environmental Economics: Economics, Ecology and Public Policy. Routledge Publisher. - Một số tài liệu khác (xem chi tiết ở mục 8) 6. Một số yêu cầu của môn học Để đạt kết quả học tập tốt chúng tôi yêu cầu sinh viên đọc lướt trước tất cả các tài liệu được đề nghò cho mỗi bài giảng, tham gia đầy đủ trên lớp, tích cực thảo luận, phát biểu, làm bài tập, và tham dự đủ các bài kiểm tra. Ngoài số tiết trên lớp, chúng tôi khuyến khích sinh viên dành thêm thì giờ để tìm và đọc các tài liệu liên quan của môn học, đặc biệt là các báo, tạp chí, các báo cáo hiện trạng môi trường, và các trang web chuyên ngành. 7. Đánh giá Thang điểm được thống nhất chung là 0 – 10. Kết quả đánh giá cuối cùng là kết quả phản ánh cả quá trình làm việc và thái độ học tập của mỗi sinh viên. Mô tả Phần trăm Thang điểm đối đa - Bài tập nhóm 30 3 - Thi hết môn * 70 7 Tổng cộng 100 10 * Thi viết trong 90 phút, KHÔNG sử dụng tài liệu. Nội dung bài thi thường gồm 02 phần (1) Kiểm tra sự hiểu biết cơ sở lý thuyết, các khái niệm chủ yếu của môn học, và kiến thức tổng quát về các vấn đề môi trường ở Việt Nam (2) Bài tập kiểm tra khả năng tính toán và phân tích. Ngoài ra, sẽ có điểm thưởng cho những sinh viên tham gia tích cực vào các giờ học trên lớp. 8. Nội dung môn học Giới thiệu đề cương môn học Bài giảng 1: Kinh tế môi trường là gì? A. Kinh tế môi trường là gì? 3 B. Quan điểm tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường. C. Vai trò của các động cơ khuyến khích trong việc giải thích các vấn đề môi trường. D. Vai trò của quyền sở hữu. E. Khung phân tích lợi ích chi phí. Tài liệu đọc cơ bản: - Field B. and N. Olewiler. 2002. Environmental Economics, Updated 2 nd Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Canada. Chapter 1. - PowerPoint Bài giảng 1 Tài liệu đọc thêm: - Scott J. Callan and Janet M.Thomas. 2004. Environmental Economics and management: Theory, Policy and Applications. Chapter 1. Bài giảng 2: Liên kết giữa kinh tế và môi trường A. Sơ đồ về mối quan hệ giữa hệ thống kinh tế và môi trường thiên nhiên. B. Phân biệt kinh tế môi trường và kinh tế tài nguyên thiên nhiên. C. Mô hình dòng chu chuyển của hoạt động kinh tế. D. Mô hình cân bằng vật chất: Phụ thuộc lẫn nhau giữa hoạt động kinh tế và thiên nhiên. E. Phát thải, chất lượng môi trường xung quanh và thiệt hại. F. Các loại chất gây ô nhiễm. Tài liệu đọc cơ bản: - Field B. and N. Olewiler. 2002. Environmental Economics, Updated 2 nd Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Canada. Chapter 2. - PowerPoint Bài giảng 2 Tài liệu đọc thêm: - Scott J. Callan and Janet M.Thomas. 2004. Environmental Economics and management: Theory, Policy and Applications. Chapter 1. - Tietenberg, T. 2004. Environment and Natural Resource Economics. 7 th edition. Chapters 1 & 2. Bài giảng 3: Nguyên nhân suy thoái môi trường A. Hiệu quả kinh tế và thò trường B. Thất bại thò trường C. Thất bại chính sách D. Những gợi ý cho việc kiểm soát suy thoái môi trường Tài liệu đọc cơ bản: - Field B. and N. Olewiler. 2002. Environmental Economics, Updated 2 nd Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Canada. 4 Chapter 3 & 4. - PowerPoint Bài giảng 3 Tài liệu đọc thêm: - Panayotou, T. 1993. Green Markets: The Economics of Sustainable Development. Chapter 2 & 3. - Scott J. Callan and Janet M.Thomas. 2004. Environmental Economics and management: Theory, Policy and Applications. Chapter 3. - Turner, Pearce and Bateman. Environmental Economics: An Elementary Introduction.1994. Chapters 5, 6, 15 (Box 15.3) & 23. Bài giảng 4: Mức ô nhiễm tối ưu Xác đònh mức ô nhiễm tối ưu khi sử dụng công nghệ giảm ô nhiễm A. Mục tiêu của kiểm soát ô nhiễm. B. Đường chi phí giảm ô nhiễm biên (MAC) C. Đường chi phí thiệt hại biên (MDC) D. Mức ô nhiễm tối ưu E. Nhân tố ảnh hưởng đến mức ô nhiễm tối ưu F. Ý nghóa ứng dụng trong kiểm soát ô mhiễm Xác đònh mức ô nhiễm tối ưu khi giảm sản lượng là cách duy nhất để giảm ô nhiễm. Tài liệu đọc cơ bản: - Field B. and N. Olewiler. 2002. Environmental Economics, Updated 2 nd Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Canada. Chapter 5. - PowerPoint Bài giảng 4 Tài liệu đọc thêm: - Scott J. Callan and Janet M.Thomas. 2004. Environmental Economics and management: Theory, Policy and Applications. Chapter 4. - Hussen, A. M. (2000). Principles of Environmental Economics: Economics, Ecology and Public Policy. Routledge Publisher. - Turner, R. K, D. Pearce, and I. Bateman. 1994. Environmental Economics: An Elementary Introduction. Harvester Wheatsheaf Publisher. Chapter 5. Bài giảng 5: Đánh giá các công cụ chính sách môi trường A. Nguyên tắc cơ bản B. Một số tiêu chí đánh giá A. Tài liệu đọc cơ bản: - Field B. and N. Olewiler. 2002. Environmental Economics, Updated 2 nd Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Canada. Chapter 9. - PowerPoint Bài giảng 5 5 Bài giảng 6: Phương pháp phi tập trung: Luật nghóa vụ pháp lý, Quyền sở hữu, thuyết phục đạo đức và hàng hóa xanh A. Giới thiệu phương pháp phi tập trung để nội hóa chi phí B. Luật nghóa vụ pháp lý C. Quyền sở hữu (Đònh lý Coase) D. Thuyết phục đạo đức E. Hàng hóa xanh F. Tài liệu đọc cơ bản: - Field B. and N. Olewiler. 2002. Environmental Economics, Updated 2 nd Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Canada. Chapter 10. - PowerPoint Bài giảng 6 Tài liệu đọc thêm: - Scott J. Callan and Janet M.Thomas. 2004. Environmental Economics and management: Theory, Policy and Applications. Chapter 3. - Turner, R. K, D. Pearce, and I. Bateman. 1994. Environmental Economics: An Elementary Introduction. Harvester Wheatsheaf Publisher. Chapter 10. - Hussen, A. M. (2000). Principles of Environmental Economics: Economics, Ecology and Public Policy. Routledge Publisher. Bài giảng 7: Tiêu chuẩn môi trường B. Tiêu chuẩn môi trường là gì? C. Phân loại tiêu chuẩn môi trường D. Kinh tế học về tiêu chuẩn E. Tác động khuyến khích của tiêu chuẩn F. Kinh tế học về sự cưỡng chế G. Đánh giá ưu nhược điểm H. Tài liệu đọc cơ bản: - Field B. and N. Olewiler. 2002. Environmental Economics, Updated 2 nd Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Canada. Chapter 11. - PowerPoint Bài giảng 7 Tài liệu đọc thêm: - Scott J. Callan and Janet M.Thomas. 2004. Environmental Economics and management: Theory, Policy and Applications. Chapter 4. - Hussen, A. M. (2000). Principles of Environmental Economics: Economics, Ecology and Public Policy. Routledge Publisher. Bài giảng 8: Thuế và trợ cấp A. Phân loại 6 B. Thuế Pigou C. Thuế phát thải D. Trợ cấp môi trường E. Hệ thống ký quỹ – hoàn trả F. Tài liệu đọc cơ bản: - Field B. and N. Olewiler. 2002. Environmental Economics, Updated 2 nd Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Canada. Chapter 12. - PowerPoint Bài giảng 8 Tài liệu đọc thêm: - Scott J. Callan and Janet M.Thomas. 2004. Environmental Economics and management: Theory, Policy and Applications. Chapter 4 & 5. - Hussen, A. M. (2000). Principles of Environmental Economics: Economics, Ecology and Public Policy. Routledge Publisher. - Turner, R. K, D. Pearce, and I. Bateman. 1994. Environmental Economics: An Elementary Introduction. Harvester Wheatsheaf Publisher. Chapter 12. - http://www.nea.gov.vn/Sukien_Noibat/Nghidinh67/index.ht ml Bài giảng 9: Giấy phép phát thải có thể chuyển nhượng A. Nguyên tắc chung B. Chính sách TDP C. Thiết lập thò trường giấp phép phát thải D. Giấy phép phát thải và động cơ khuyến khích I. Tài liệu đọc cơ bản: - Field B. and N. Olewiler. 2002. Environmental Economics, Updated 2 nd Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Canada. Chapter 13. - PowerPoint Bài giảng 9 Tài liệu đọc thêm: - Scott J. Callan and Janet M.Thomas. 2004. Environmental Economics and management: Theory, Policy and Applications. Chapter 4 & 5. - Hussen, A. M. (2000). Principles of Environmental Economics: Economics, Ecology and Public Policy. Routledge Publisher. Bài giảng 10: Tại sao phải đánh giá giá trò môi trường và khái niệm tổng giá trò kinh tế A. Tại sao phải đánh giá môi trường B. Thặng dư tiêu dùng: Xem xét từ công thức tổng quát C. Tổng giá trò kinh tế G. 7 Tài liệu đọc cơ bản: - J.T. Winpeny. 1991. Values for the Environment. Chapter 1. - OECD. 1995. The Economic Appraisal of Environmental Projects and Policies: A Practical Guide. Chapter 1. - PowerPoint Bài giảng 10 Tài liệu đọc thêm: - David Pearce et al. 2002. Economic Valuation with Stated Preference Techniques Summary Guide. - Markandya, A. et al. 2002. Environmental Economics for Sustainable Growth: A Handbook for Practitioners, EE. Chapter 9. - Bài giảng 5 & 6. Phân tích lợi ích chi phí Bài giảng 11: Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trò môi trường A. Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trò môi trường B. Các bước thực hiện một phương pháp đánh giá Tài liệu đọc cơ bản: - OECD. 1995. The Economic Appraisal of Environmental Projects and Policies: A Practical Guide. Chapter 3 & 4. - Field B. and N. Olewiler. 2002. Environmental Economics, Updated 2 nd Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Canada. Chapter 8 - PowerPoint Bài giảng 11 Tài liệu đọc thêm: - Dixon, John A; Louise Fallon Scura, Richard A Carpenter and Paul B Sherman. 1994. Economic Analysis of Environmental Impacts. Chapter 1, 3 và 4 - Markandya, A. et al. 2002. Environmental Economics for Sustainable Growth: A Handbook for Practitioners, EE. Chapter 8. - Scott J. Callan and Janet M.Thomas. 2004. Environmental Economics and management: Theory, Policy and Applications. Chapter 9. Bài giảng 12: Các phương pháp đánh giá dựa vào thò trường A. Các bước đo lường tác động B. Phương pháp chi phí bệnh tật C. Phương pháp thay đổi năng suất D. Phương pháp chi phí cơ hội E. Nhận xét phương pháp Tài liệu đọc cơ bản: - Field B. and N. Olewiler. 2002. Environmental Economics, Updated 2 nd Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Canada. Chapter 7. - PowerPoint Bài giảng 12 8 Tài liệu đọc thêm: - Markandya, A. et al. 2002. Environmental Economics for Sustainable Growth: A Handbook for Practitioners, EE. Chapter 10. - Scott J. Callan and Janet M.Thomas. 2004. Environmental Economics and management: Theory, Policy and Applications. Chapter 7. - EEPSEA Research Reports: www.eepsea.org Bài giảng 13: Phương pháp chi phí du hành A. Mô hình căn bản B. Phương pháp chi phí du hành theo vùng C. Phương pháp chi phí du hành cá nhân D. Nhận xét về phương pháp E. Bảng câu hỏi Tài liệu đọc cơ bản: - Field B. and N. Olewiler. 2002. Environmental Economics, Updated 2 nd Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Canada. Chapter 7. - PowerPoint Bài giảng 13 Tài liệu đọc thêm: - Markandya, A. et al. 2002. Environmental Economics for Sustainable Growth: A Handbook for Practitioners, EE. Chapter 11. - Scott J. Callan and Janet M.Thomas. 2004. Environmental Economics and management: Theory, Policy and Applications. Chapter 7. - Boardman et al. 2002. Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practices. Chapter 13. - Campbell . 2003. Chapter 12. - Bài giảng 6. Phân tích lợi ích chi phí - EEPSEA Research Reports: www.eepsea.org Bài giảng 14: Phương pháp đánh gián hưởng thụ A. Mô hình căn bản B. Các bước thực hiện C. Nhận xét về phương pháp D. Bảng câu hỏi Tài liệu đọc cơ bản: - Field B. and N. Olewiler. 2002. Environmental Economics, Updated 2 nd Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Canada. Chapter 7. - PowerPoint Bài giảng 14 Tài liệu đọc thêm: - Markandya, A. et al. 2002. Environmental Economics for 9 Sustainable Growth: A Handbook for Practitioners, EE. Chapter 11. - Scott J. Callan and Janet M.Thomas. 2004. Environmental Economics and management: Theory, Policy and Applications. Chapter 7. - Boardman et al. 2002. Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practices. Chapter 13. - Bài giảng 6. Phân tích lợi ích chi phí - EEPSEA Research Reports: www.eepsea.org Bài giảng 15: Phương pháp đánh gián ngẫu nhiên A. Giới thiệu B. Các bước thực hiện C. Nhận xét D. Phân tích số liệu E. Thiết kế bảng câu hỏi F. Bài tập trên máy Tài liệu đọc cơ bản: - Field B. and N. Olewiler. 2002. Environmental Economics, Updated 2 nd Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Canada. Chapter 7. - PowerPoint Bài giảng 16 Tài liệu đọc thêm: - Markandya, A. et al. 2002. Environmental Economics for Sustainable Growth: A Handbook for Practitioners, EE. Chapter 12. - Scott J. Callan and Janet M.Thomas. 2004. Environmental Economics and management: Theory, Policy and Applications. Chapter 7. - Boardman et al. 2002. Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practices. Chapter 14. - Bài giảng 6. Phân tích lợi ích chi phí - EEPSEA Research Reports: www.eepsea.org Bài giảng 16: Giới thiệu kinh tế tài nguyên thiên nhiên Tài liệu đọc cơ bản: - Hartwick, J. and N. Olewiler. 1998. The Economics of Natural Resource Use, 2 nd edition: Chapters 1 & 3. - PowerPoint Bài giảng 17 Tài liệu đọc thêm: - Tietenberg, T. 2004. Environment and Natural Resource Economics. 7 th edition. - N. Olewiler. 2004. Lecture Notes. EEPSEA. Bài giảng 17: Tài nguyên không tái sinh Tài liệu đọc cơ bản: - Hartwick, J. and N. Olewiler. 1998. The Economics of 10 [...]... Economics for Sustainable Growth: A Handbook for Practitioners, EE Chapter 1 http://www.va21.org Bài giảng 20: Ứng dụng chính sách môi trường ở Việt Nam Tài liệu đọc cơ bản: www.luatvietnam.com.vn www.monre.gov.vn www.nea.gov.vn 11 Một số tài liệu khác Một số trang web về môi trường và tài nguyên thiên nhiên http://www.env-econ.net/ http://www.idrc.ca/eepsea/ http://www.rff.org/ http://www.unep.org/ http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0070880506/student_view0/... triển bền vững A Phát triển bền vững là gì? B Ba trụ cột của phát triển bền vững C Phân loại vốn cho phát triển bền vững D Điều kiện để phát triển bền vững E Đo lường phát triển bền vững F Một số vấn đề khác Tài liệu đọc cơ bản: PowerPoint Bài giảng 20 Tài liệu đọc thêm: Panayotou, T 1993 Green Markets: The Economics of Sustainable Development Chapter 1 Turner, R K, D Pearce, and I Bateman 1994 Environmental . Bộ môn Kinh tế Tài nguyên & Môi trường Khoa Kinh tế Phát triển, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. hoangvu@ueh.edu.vn o Phùng Thanh Bình, Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Khoa Kinh tế. cực vào các giờ học trên lớp. 8. Nội dung môn học Giới thiệu đề cương môn học Bài giảng 1: Kinh tế môi trường là gì? A. Kinh tế môi trường là gì? 3 B. Quan điểm tiếp cận kinh tế về nguyên nhân. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN BỘ MÔN KINH TẾ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 1A Hoàng Diệu – Phú Nhuận – TP.HCM Tel: (08) 8448222 – Fax: (08) 8477948 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học kinh tế môi trường, đề cương môn học kinh tế môi trường, đề cương môn học kinh tế môi trường, Đặc điểm môn học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn