Những hạn chế của quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư và giải pháp khắc phục những hạn chế trên

23 236 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 16:09

   !"#$   !"#$%&'( )**+, *-& ./0#+,(* +12) 34562367 %&'()* +*,  * 887 3&90#&3/0!+ :;*< #=>#6(++&?9@)+2 A:3A+?0BC 8D<7 6(+0?#&E#F?0) +,G5$ +H5F#(*))I !J)+/2#5:*2$5+5* -+-!KB#E!LI)+5*-+-!+:3A! #*)*!KBM#C!*?@K+ F0  6")I?6+3/I!+)  /I  NO  2. Sự cần thiết phải có sự quản lí của nhà nước đối với hoạt động đầu tư nói chung và các dự án nói riêng. D82)+(+;I-7 - +(+6-H#F)?)M+3P M#M&36E!Q$#! @5R 1/6-HNF)?A3S(+'!  0&A$)T&@&3P,)I/# -9(+;I-@UV+"0(( +;/0 - )(++/26(3(+6W6X 7 /0##+/&#5FP*6X?+)&(+6W "$)CCNP,)I/#-9+ (+;I-@;2+$(C!#+23#S C! - Y+N9Z ,(+3#[0!\#! M#F@-;52]&>9F#!#KB#2-4# ]  M6;6^  P,)I/#    -9+(+  ;I-0 +N/3#K;/(] - 19(+;I-@UV+*A+-5E#5& #5M K/4(+; DD2)(+2 _(+(+6X?)25RN 5RY9),#(+2C&5(+ !`=Y+5/&@;%$3O(+(+# #!aCUb/'&@%*$3/ !! &(+NO\C(+16( +5(+-M6(2)( +2+5/)T-F6(5" 67 cb(+[/0)+d% 3*)CN)2#&6E3)2&65 ?0Y0+"!+(+! A ;N! &+*)! !U;_&# ! &6()+5/,+(+ 2!=+?9/0&@3a 2"+N! %AN! ; cb;+5(+'! (*)e+ *3*6")2.S&#6X?)26?9#!a*# I9 ) 3 Các nguyên tắc quản lý hoạt động đầu tư. .(M3'+,!f?9 306-H9A-@)I!+:?0 -?)?C!N-?)??0KBMF_&# 3';=/0^!#A)I ?)C!*?@3"M-)> ))  1/0^33A7 - Thống nhất giữa chính trị và kinh tế, kết hợp và xã hội. P41@*6(7YM GM#M-!)M)OBJ#+96+ 2)%3>)(#+96+5)*  %#5)*/CA%0O#@* )* /*U"!  ) 5:KB  #    -+@ !)  52-4)  +  /0-+/  ( )U%A-+2 gA-2!)KBC!*)(6(-+ @5C!KB&)(*?0& 0 c Tập chung dân chủ: 1/0^I-;A)I?3#" +!; )*S)*/3#+/2/ GMM#/0!+6#+$A0 0#5)*# %]J2)+$)21#)2 /S$#)2+*1)+E#I-@ 4@*"+!;7I-!3#-;M-#+*#+ ,B3#[3/S!/F#E( *!6-H)!+#-+/* cQuản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ : f(+O@'F6(! !>I)F-+Gb#.?] #E6"#Y?]"M-[#-2(#]JF +*/)C!LI *#0HMA #$%)CN!2)3))I 6=EUA1-; fN!+#9/C F-#6"F+*)CN9)KB#$ %(*+EU12)+3 "F-=-;M-9/CM-0 cgA-+3A9 .3#!A-+3A9@*6(!A- A9KB3*1)A9+;)I-@ %#  A9#  #+    !#   )M#F)?))%"Ah(!A-/A559 6+1#6(I=A-$+2A +,#6(3F% M=/I /0! - .#!*)*@*7)A)2M F-=3*!iKBM/-3A* !cKBB(!)-9M-M b@*I-M/0^!*)* 32)+6"  3AAI#2)KB     U"j_kC!)U6-HC!2 ;# UI-%;MA6-H#5)* % #-+@)U+#+?)+6(*--\A  %&''  +*12345 6789:. .=/*# +)K;/(A(*  CM-!@#Ka/*#/F .9?#=C8l1FFmDnYk#,7 o2) ,&p#-UM-;/7 cYM-I-(+GJq cYM-0(-q b"N."+b#(+  ,&.qNYFrb1_M-[#-2 (. ,F-q cbg3)#b.9#bs;/(#1;1 P*1#+;3#<>dZA-+@G , &6X?)2)/Jq c.Y9- o2) ,&b#-52M-0, 0G! M-.Y9-J o2) ,&Y#-5M-0qG! D M-2Obg3)#b.9#1; P*1)M-.Y9-J 1)I/#)/,$CM-)I/#6WMtT* A)C+*#! &M-F+** )/ d#C!*4C@V# 953# ! /#)*K+F(+?@ &*!)*)CNKB)MC! t)& /9/-?  ;*<6  =*039>5 9 ?5- 45 6?7) .+,!@#62(+#B-+*M/& ,3+*-! U(/0  )9(* ,1)I/#TI 32) ,1/0;&/FV)C+ *q! &=\> .,+5(*+(+4C5MI-d*/& ,3-5+2(+$%3%(- 6X? ,6!P9? ,K;/(5*)* %+25*)*(+q(+%* "%(+q ,++2+ (+1%/! &!E/0 )C )K;/(066&#!5F-+*#, +/0;!+! &*-)?)C>)( )K;/(#)+BHF )-0/*,Z+& f/0;M+;U(+ #M+6X?$)2;6+4M 3/S!;I-(++!;@!-=P*, +kfr*/#(M0!;!  #0E#KaM/! -OA-)( ,+  @*A2B7C2B7 C ?  $8!6B7CDE9 F.G  45 !HAI F.5$E =* YMA +/3*/#+3 (6(6")^)*3F+!3-+@! cKB3#3)^3Y+b##F-C K;/(+/3q&6(!A-NW 3)3Bq&+-I@# *q!-5,34$a#S 6M 5#30$/0*#$ 5#^-)+#C#5F'+#3I#;/B-9$)2 #*!a 1C/3?@@F#! -OA-) /0(! 5+6+(-+@!cKBF5 )S#>)(Y+ ,#(+9+C !*)/2!+#6X? YMA+/34C3#6"I#- -+-I--OA-)!F%qEHK+M-q ),)I/%K/0-C[#!a9F  [...]... dự án công trình kéo dài do thiếu vốn thậm chí không theo kế hoạch 6- Lãng phí và thất thoát trong đầu tư và xây dựng, tỷ lệ vốn đầu tư đưa vào công trình thấp Vốn đầu tư thất thoát diễn ra từ khâu chuẩn bị dự án, thẩm định và ph ê duyệt dự án đầu tư đến khâu thực hiện đầu tư và xây dựng Tình trạng đầu tư không theo quy hoạch được duyệt; khâu khảo sát nghiên cứu thiếu tính đồng... quyền trong phạm vi quản lý của mình và trên địa bàn (3) Xác định rõ tiêu chí, tiêu chuẩn (điều kiện) phân cấp trong các khâu chuẩn bị đầu tư (thẩm định và phê duyệt quyết định đầu tư hoặc cấp giấy phép đầu tư) Quá trình đầu tư là quá trình liên tục trải qua 3 giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý khai thác các đối tư ng đầu tư sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, trong. .. giai đoạn chuẩn bị đầu tư có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả đầu tư Vấn đề phân cấp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư được xem xét ở 2 vấn đề: (a) Phân nhóm dự án đầu tư, và (b) Thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các nhóm dự án đầu tư 4 Nghiên cứu hoàn thiện phân cấp trong khâu chuẩn bị đầu tư (1) Hoàn thiện tiêu chí phân nhóm các dự án đầu tư: Nghị định 07/2003/NĐ-CP... luật, trong đó không ít những nội dung quy định trong các văn bản này có sự chồng chéo hoặc không nhất quán; những vấn đề này cần được xem xét đồng bộ trong việc hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tư nói chung và vấn đề phân cấp trong đầu tư nói riêng Những tồn tại trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng trong thời gian qua không phải tập trung ở việc phân cấp, uỷ quyền quy định trong. .. triển khai đầu tư 5 Đầu tư quá phân tán, dàn trải, thời gian xây dựng kéo dài Một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu quả đầu tư trong nhiều năm qua là đầu tư quá phân tán Việc phân cấp quyền ra quyết định đầu tư các dự án và phân bổ vốn cho các dự án cũng đã được sửa đổi bổ sung theo hướng phân cấp cho các bộ, các ngành và các địa phương ngày càng nhiều Số vốn đầu tư lấy ở NSNN... dự án đầu tư, phân cấp, uỷ quyền trong các khâu xét duyệt, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư cần phải có tiêu chí và các điều kiện rõ ràng Đây là vấn đề trong cơ chế quản lý đầu tư hiện hành chưa được đặt ra hoặc là chưa được nghiên cứu đầy đủ và cần phải bổ sung để đảm bảo sự hợp lý và thống nhất trong quản lý đầu tư Tiêu chí chung nhất để phân cấp trong quản lý đầu tư là đảm bảo...4 Đầu tư chưa đúng mục tiêu phát triển; cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, chưa tạo điều kiện để tăng hiệu quả nền kinh tế, tăng cạnh tranh Mục tiêu đầu tư đã được xác định trong nhiều thời kỳ kế hoạch 5 năm và hàng năm là tập trung đầu tư để chuyển dịch nhanh cơ cấu đầu tư, tăng hiệu quả của nền kinh tế, nhanh chóng hình thành các... tư vấn giám sát và của các chủ đầu tư là một trong những nguyên nhân rất đáng quan tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của các công trình xây dựng Với cơ chế giám sát như hiện nay, cơ quan tư vấn giám sát không độc lập được, nên gây ra tình trạng không khách quan, gây nên chất lượng kém và tạo điều kiện thất thoát vốn đầu tư II Các giải pháp Quan điểm đổi mới phân cấp quản lý. .. chủ đầu tư tự quyết định đầu tư, tư chịu trách nhiệm về quyết định của mình Nhà nước chỉ định hướng và thông qua chủ trương đầu tư Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, có thể chia thành 3 nhóm: nhóm A, B và C, trong đó nhóm C chỉ áp dụng đối với các dự án triển khai trong các khu công nghiệp Cũng có những đề xuất cần có sự thống nhất hoặc tiến tới thống nhất tiêu chí trong việc... mức vốn - Kể cả dự án đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài không áp dụng cơ chế uỷ quyền (3) Sửa đổi về quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Cần đổi mới tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng theo hướng giảm số cấp kiểm tra, xem xét quyết định đầu tư Chỉ nên giữ lại 2 cấp gồm cấp chủ đầu tư và cấp quyết định đầu tư; trong đó cấp chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm . /I  NO  2. Sự cần thiết phải có sự quản lí của nhà nước đối với hoạt động đầu tư nói chung và các dự án nói riêng. D82)+(+;I-7 - +(+6-H#F)?)M+3P M#M&36E!Q$#!. (*)e+ *3*6")2.S&#6X?)26?9#!a*# I9 ) 3 Các nguyên tắc quản lý hoạt động đầu tư. .(M3'+,!f?9 306-H9A-@)I!+:?0 -?)?C!N-?)??0KBMF_&# 3';=/0^!#A)I ?)C!*?@3"M-)>
- Xem thêm -

Xem thêm: Những hạn chế của quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư và giải pháp khắc phục những hạn chế trên, Những hạn chế của quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư và giải pháp khắc phục những hạn chế trên, Những hạn chế của quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư và giải pháp khắc phục những hạn chế trên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay