bài tập môn cầu treo dây văng và võng

5 249 5
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2014, 11:18

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA SAU ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG CẦU HẦM BμI TËP m«n: cÇu treo d©y v¨ng&vâng Líp : cao häc cÇu hÇm k24 Häc viªn: trÇn quèc kh¸nh gv huíng dÉn: gs.ts nguyÔn viÕt trung ĐÀ NẴNG 02/2013 PHẦN II: TÍNH TOÁN ĐỘ GIẢN DÀI CÁP DÂY VĂNG VỚI LỰC CĂNG KÉO I. Số liệu tính toán: + Lực căng kéo tại đầu neo trên dầm: S A 200 tonf⋅:= + Lực căng đo được tại neo trên tháp: S B 227.99 tonf⋅:= + Diện tích mặt cắt ngang: A C 0.00581 m 2 ⋅:= + Toạ độ đầu neo trên dầm: x A 72.61− m⋅:= y A 18.252 m⋅:= + Toạ độ đầu neo trên tháp: x B 0m⋅:= y B 88.86 m⋅:= + Dung trọng của cáp: γ C 8.193 tonf m 3 ⋅:= + Mô đun đàn hồi của cáp: E C 210 7 ⋅ tonf m 2 ⋅:= II. Tính toán: + Trọng lượng phân bố đều trên 1m chiều dài cáp: w C A C γ C ⋅ 0.048 tonf m =:= + Góc nghiêng cáp so với phương nằm ngang: α atan y B y A − x B x A − ⎛ ⎜ ⎝ ⎞ ⎟ ⎠ 0.771=:= α 44.199deg= + Lực phân bố quy đổi nằm theo phương ngang do trọng lượng bản thân cáp: q w C cos α() := q 0.066 tonf m = + Lực nằm ngang tại đầu neo trên dầm được tính như sau: H C S A cos α()⋅:= H C 143.384 tonf = + Các tham số của phương trình hình học cáp: K 23 2.0465 10 4− ⋅ 1 m ⋅:= K 13 0.9873:= K 03 88.86 m⋅:= f 3 x() K 23 x 2 ⋅ K 13 x⋅+ K 03 +:= f 3 x A () 18.251 m= y A 18.252 m= f 3 x B () 88.86 m= y B 88.86 m= + Đường dốc của cáp là đạo hàm của phương trình hình học: g 3 x() x f 3 x() d d := g x() 2K 23 ⋅ x⋅ K 13 +:= + Góc tiếp tuyến của đường cong cáp tại hai đầu neo được tính như sau: g 3 x A () 0.958= θ A3 atan g x A ()() := θ A3 0.764= θ A3 43.759 deg= g 3 x B () 0.987= θ B3 atan g x B ()() := θ B3 0.779= θ B3 44.634 deg= + Lực ngang tại đầu neo trên dầm và tháp: H A S A cos θ A3 () ⋅ 144.452 tonf=:= H B S B cos θ B3 () ⋅ 162.24 tonf=:= + Với ảnh hưởng của lực căng kéo, giả thiết điểm neo trên dầm và tháp có dịch chuyển theo phương dọc cầu,. điểm B sẽ có toạ độ là C, điểm A có toạ độ mới là E. x C 0.75− m⋅:= y C f 3 x C () := y C 88.12 m= x E x A 1.247 m⋅−:= x E 73.857− m= y E f 3 x E () 17.057 m=:= Δyy E y A − 1.195 m=:= + Trong tính toán chiều dài cáp, các tham số cần mô tả chiều dài cáp được tính như sau: a1K 13 2 +:= b4K 23 ⋅ K 13 ⋅:= c 4K 23 2 ⋅:= a 1.975= b 8.082 10 4− × 1 m = c 1.675 10 7− × 1 m 2 = + Phương trình đường cong cáp : Bx() a bx⋅+ cx 2 ⋅+:= Bx C () 1.974= γ 4a⋅ c⋅ b 2 −:= Bx E () 1.916= γ 6.701 10 7− × 1 m 2 = + Các tham số để tính toán chiều dài cáp: I 1 x() b2c⋅ x⋅+ 4c⋅ Bx()⋅:= I 1 x C () 1.694 10 3 × m= I 1 x E () 1.618 10 3 × m= I 2 x() γ 8c 1.5 ⋅ := I 2 x C () 1.222 10 3 × m= I 2 x E () 1.222 10 3 × m= I 3 x( ) ln b 2 c⋅ x⋅+ 2cBx()⋅⋅+ () m⋅ ⎡ ⎣ ⎤ ⎦ := I 3 x C () 6.236−= I 3 x E () 6.257−= + Chiều dài cáp được tính như sau: L C x() I 1 x() I 2 x()I 3 x()⋅+:= L C x C () 5.924− 10 3 × m= L C x E () 6.025− 10 3 × m= L Cable1 L C x C () L C x E () − 101.954 m=:= + Độ giản dài của cáp được xác định với các tham số sau: (Xem chi tiết phụ lục 1) ΔS 1 141.920 m⋅:= ΔS 2 2.146− m⋅:= ΔS 3 0.022 m⋅:= ΔS H B A C E C ⋅ ΔS 1 ΔS 2 + ΔS 3 + () ⋅:= ΔS 0.195 m= III. Kết luận: + Chiều dài cáp không ứng suất: L 0Cable1 L Cable1 ΔS−:= L 0Cable1 101.759 m= + Độ giản dài cáp dây văng: ΔS 0.195 m= . dầm và tháp: H A S A cos θ A3 () ⋅ 144.452 tonf=:= H B S B cos θ B3 () ⋅ 162.24 tonf=:= + Với ảnh hưởng của lực căng kéo, giả thiết điểm neo trên dầm và tháp có dịch chuyển theo phương dọc cầu, nguyÔn viÕt trung ĐÀ NẴNG 02/2013 PHẦN II: TÍNH TOÁN ĐỘ GIẢN DÀI CÁP DÂY VĂNG VỚI LỰC CĂNG KÉO I. Số liệu tính toán: + Lực căng kéo tại đầu neo trên dầm: S A 200 tonf⋅:= +. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA SAU ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG CẦU HẦM BμI TËP m«n: cÇu treo d©y v¨ng&vâng Líp : cao häc cÇu hÇm k24 Häc viªn: trÇn quèc kh¸nh gv
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập môn cầu treo dây văng và võng, bài tập môn cầu treo dây văng và võng, bài tập môn cầu treo dây văng và võng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay