QUẢN lý CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo cử NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO tại đại học QUỐC GIA hà nội THEO TIẾP cận QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ

2 466 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2014, 19:41

B GIÁO DC VÀ ÀO TO  CNG CHI TIT HC PHN TRNG I HC CN TH Hc phn: LUN VN TT NGHIP - KINH T NÔNG NGHIP Thesis for Agricultural Economics - Mã s: KT415………………… - S Tín ch: 10 + Gi lý thuyt: 0…………. + Gi thc hành/bài tp/đ án/…: 150…… 1. Thông tin ging viên Tên ging viên: mi ging:Cán b B môn Kinh t nông nghip và tài nguyên môi trng. Tên ngi cùng tham gia ging dy: n v: in thoi: E-mail: 2. Hc phn tiên quyt: hc xong t 100 tín ch tr lên 3. Ni dung 3.1. Mc tiêu: - Giúp cho sinh viên h thng kin thc chuyên ngành đã hc - Gi i quyt các vn đ thc tin trong hot đng sn xut kinh doanh ti doanh nghip và c s sinh viên thc tp. - Là tài liu khoa hc có th ng dng trong thc tin - Bi dng cho sinh viên có t duy sáng to và làm quen vi hot đng nghiên cu khoa hc 3.2. Phng pháp ging dy: Hng dn trc tip sinh viên t vic vit đ cng, bn nháp và bn chính ca v n đ sinh viên chn nghiên cu. 3.3. ánh giá môn hc: - Thc hành 0% - Bài tp nhóm 0% - Thi kt thúc 100% 4.  cng chi tit: Chng 1: GII THIU 1.1. t vn đ nghiên cu: 1.1.1. S cn thit nghiên cu 1.1.2. Cn c khoa hc và thc tin 1.2. Mc tiêu nghiên cu: 1.2.1. Mc tiêu chung 1.2.2. Mc tiêu c th 1.3. Các gi thuyt cn kim đnh và câu hi nghiên cu: 1.3.1. Các gi thuy t cn kim đnh 1.3.2. Câu hi nghiên cu 1.4. Phm vi nghiên cu: 1.4.1. Không gian (đa bàn nghiên cu) 1.4.2. Thi gian (giai đon hoc thi đim thc hin nghiên cu) 1.4.3. i tng nghiên cu 1.5. Lc kho tài liu có liên quan đn đ tài nghiên cu Chng 2: PHNG PHÁP LUN VÀ PHNG PHÁP NGHIÊN CU 2.1. Phng pháp lun Trình bày khung lý thuyt nghiên cu 2.2. Phng pháp nghiên cu 2.2.1. Phng pháp chn vùng nghiên cu 2.2.2. Phng pháp thu thp s liu 2.2.3. Phng pháp phân tích s liu (theo t ng mc tiêu) Chng 3: PHÂN TÍCH THC TRANG, HIU QU CA VÙNG NGHIÊN CU - Trình bày di dng mô t các ch tiêu chính liên quan đn thc trng - ánh giá thc trng, hiu qu ca đi tng nghiên cu Chng 4: PHÂN TÍCH CÁC YU T NH HNG - Phân tích mi quan h/kim đnh gi thuyt - Trình bày kt qu ca mô hình và gii thích ý ngha - ánh giá, nhân xét tác đng và nh hng ca vn đ nghiên c u Chng 5: MT S GII PHÁP - Tn ti và nguyên nhân - Da vào tn ti và nguyên nhân t chng 3, chng 4 phân tích đ trình bày gii pháp Chng 6: KT LUN VÀ KIN NGH 6.1. Kt lun 6.2. Kin ngh 5. Tài liu ca hc phn: Lê Thành Nghip và Agné C. Rola (2005). Phng Pháp Nghiên Cu Kinh T trong Nông Nghip. NXB Nông Nghip Nguyn Th Cành (2004), Phng pháp và phng pháp lun nghiên cu khoa hc kinh t, Nhà xu t bn i hc quc gia TP. HCM, TP.HCM. Các tài liu liên quan đn ch đ mà sinh viên chn nghiên cu. Ngày… tháng… nm Duyt ca đn v Ngi biên son . đnh 1.3.2. Câu hi nghiên cu 1.4. Phm vi nghiên cu: 1.4.1. Không gian (đa bàn nghiên cu) 1.4.2. Thi gian (giai đon hoc thi đim thc hin nghiên cu) 1.4.3. i tng nghiên. Trình bày khung lý thuyt nghiên cu 2.2. Phng pháp nghiên cu 2.2.1. Phng pháp chn vùng nghiên cu 2.2.2. Phng pháp thu thp s liu 2.2.3. Phng pháp phân tích s liu (theo. thuyt - Trình bày kt qu ca mô hình và gii thích ý ngha - ánh giá, nhân xét tác đng và nh hng ca vn đ nghiên c u Chng 5: MT S GII PHÁP - Tn ti và nguyên nhân - Da
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo cử NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO tại đại học QUỐC GIA hà nội THEO TIẾP cận QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ, QUẢN lý CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo cử NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO tại đại học QUỐC GIA hà nội THEO TIẾP cận QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ, QUẢN lý CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH đào tạo cử NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO tại đại học QUỐC GIA hà nội THEO TIẾP cận QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn