trắc nghiệm quản trị thương hiệu có đáp án

13 13,313 231
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2014, 14:51

70 CÂU TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ THƢƠNG HIỆU Nguồn: bisado. tk Câu 1: Hợp đồng nhượng quyền thương mại được giao kết: a. Bằng miệng b. Bằng văn bản c. Bằng văn bản và có xác nhận của Bộ Thƣơng Mại. d. Cả 3 đáp án đều đúng Câu 2: Vina Ace-Cook là một trong những đơn vị sản xuất mì ăn liền với quy mô lớn, sản phẩm của họ bao gồm nhiều hương vị khác nhau như: Mì lẩu Thái tôm, mì Lẩu Thái Gà, Mì xào thập cẩm,. . . Theo bạn họ đã thực hiện: a. Chiến lược thương hiệu hình ô. b. Chiến lƣợc đa thƣơng hiệu. c. Chiến lược thương hiệu cá biệt. d. Cả 3 câu trên đều sai. Câu 3: Không nên đưa thêm thương hiệu mới khi: a. Đã có nhiều thương hiệu trong danh mục thương hiệu công ty. b. Tất cả thương hiệu hiện tại không phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ mới. c. Mặt hàng mới có thể ảnh hƣởng không tốt đến thƣơng hiệu hiện tại. d. Thương hiệu mới ít lợi nhuận so với thương hiệu khác. Câu 4: Cần phải sử dụng công cụ quan hệ công chúng (PR) khi: a. Tái định vị lại thƣơng hiệu. b. Mở rộng hoạt động kinh doanh công ty. c. Gửi hình ảnh sản phẩm đến khách hàng. d. Phát triển chiến lược kinh doanh. Câu 5: Sau khi tái định vị thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu cần phải: a. Thay đổi toàn bộ. b. Giữ nguyên như cũ. c. Chỉ thay đổi những yếu tố không còn phù hợp với định vị thƣơng hiệu mới. d. Làm cho thật nổi bật. Câu 6: Việc định vị thương hiệu là cần thiết trong thị trường: a. Độc quyền b. Bắt đầu có sự cạnh tranh c. Cạnh tranh gay gắt d. Câu b và C đúng Câu 7: Có quan điểm cho rằng: "Chi phí cho những hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu là một khoản đầu tư chứ không phải một khoản chi phí". Theo bạn: a. Quan điểm trên hoàn toàn đúng b. Quan điểm trên đúng một phần c. Quan điểm trên hoàn toàn sai d. Quan điểm trên sai một phần Câu 8: Nhược điểm của mô hình thương hiệu được bảo trợ là: a. Khó chuyển tải cho ngƣời tiêu dùng về khác biệt trong định vị và tính cách của các thƣơng hiệu khác nhau của cùng một doanh nghiệp nhƣng dành cho các phân khúc thị trƣờng khác nhau. b. Cần nhiều thời gian và chi phí để xây dựng thương hiệu. c. Không tận dụng mối liên kết mạnh với thương hiệu chủ đạo và chi phí quảng bá rất cao. d. Khiến cho khách hàng phải nhớ cả tên thương hiệu (thương hiệu phụ) và tên công ty (thương hiệu chính) Câu 9: Khi xe máy Trung quốc ào ạt vào nước ta, Hon Da Việt Nam đưa ra thị trường loại xe máy Wave Anpha. Theo bạn Wave Wave Anpha đóng vai trò: a. Thương hiệu chiến lược. b. Thương hiệu che chắn. c. Thƣơng hiệu khai thác. d. Thương hiệu hình ảnh. Câu 10: Các nhóm liên tưởng chính là: a. Lợi ích lý tính và lợi ích cảm tính b. Thuộc tính sản phẩm, lợi ích sản phẩm. c. Thuộc tính sản phẩm, lợi ích sản phẩm,hình ảnh công ty/thƣơng hiệu. d. Bao bì sản phẩm và nhân viên bán hàng Câu 11: Công tác quản trị thương hiệu ngành bánh trung thu: a. Chỉ phụ thuộc một ít vào tính mùa vụ. b. Không phụ thuộc vào tính mùa vụ. c. Phụ thuộc rất lớn vào tính mùa vụ. d. Tùy thuộc vào từng năm mà phụ thuộc hay không. Câu 12: Câu khẩu hiệu của thương hiệu M&M:"Chỉ tan trong miệng, không tan trong tay" là: a. Nhận diện cốt lõi của thƣơng hiệu b. Nhận diện mở rộng của thương hiệu. c. Nhận diện sản phẩm của thương hiệu. d. Các đáp án đều đúng. Câu 13: Để giữ sự đồng bộ, nhất quán trong hệ thống nhận diện thương hiệu cần: a. Có sự cam kết giữa các phòng, ban chức năng. b. Có quyết tâm của lãnh đạo cao nhất. c. Có bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết về hệ thống nhận diện thương hiệu. d. Cả A và B. Câu 14: Các nhà quản trị thương hiệu phải tiến hành định vị thương hiệu vì : a. Sự bùng nổ của các hoạt động quảng cáo. b. Sự cạnh tranh gay gắt với nhiều sản phẩm bắt chƣớc, tƣơng tự nhau. c. Tình hình đổi mới và chuyển giao công nghệ diễn ra nhanh chóng. d. Cả 3 câu trên đều đúng. Câu 15: Để giữ sự đồng bộ, nhất quán trong hệ thống nhận diện thương hiệu cần: a. Có sự cam kết giữa các phòng, ban chức năng. b. Có quyết tâm của lãnh đạo cao nhất. c. Có bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết về hệ thống nhận diện thương hiệu. d. Tất cả đều đúng Câu 15: Tài sản thương hiệu (Brand Equity) là: a. Mức độ nhận thức trong tâm trí khách hàng về thương hiệu b. Giá trị thương hiệu c. Vốn tích lũy của thương hiệu d. Cả 3 câu đều sai Câu 16: Hiện nay PP được sử dụng rộng rãi nhất để xác định giá trị thương hiệu là: a. Phương pháp nghiên cứu ước lượng đo lường tài sản thương hiệu b. Phương pháp sử dụng các chỉ số tài chính, kế toán c. Phương pháp kinh tế (dựa trên nguyên tắc cơ bản của markeing và tài chính) d. Phƣơng pháp delphi Câu 17: Theo bạn hệ thống cửa hàng Vissan trên toàn quốc được hình thành theo hình thức: a. Nhượng quyền thương mại b. Chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp c. Phân phối lẻ trực tiếp d. Cả 3 câu đều ssai Câu 18: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: a. Thương hiệu không chỉ được tạo bởi nhà sản xuất mà còn phải tồn tại trong nhận thức của khách hàng b. Thƣợng hiệu bắt nguồn từ cảm nhận của con ngƣời về sản phẩm/ dịch vụ mà họ nhận đƣợc, do đó thƣơng hiệu đƣợc tạo lập bởi nhận thức và niềm tin của con ngƣời c. câu a và b đều đúng d. câu a và b đều sai Câu 19: Chức năng tạo sự cảm nhận và tin cậy của con người a. Người tiêu dùng đã tiêu dùng sản phẩm/ dịch vụ mang thương hiệu đó b. Người tiêu dùng tiếp nhận thông tin quảng bá về thương hiệu đó c. Người tiêu dùng được người thân, người quen giới thiệu d. Cả 3 câu trên đều đúng Câu 20: Cam kết ngầm, không ràng buộc về mặt pháp lý của doanh nghiệp đối với khách hàng là: a. Lời hứa thƣơng hiệu b. Tầm nhìn thương hiệu c. Sứ mệnh thương hiệu d. Khẩu hiệu thương hiệu Câu 21: Tính cách thương hiệu giúp tạo ra sự liên tưởng đối với thương hiệu. Do đó, bạn cần phải: a. Xây dựng cho thương hiệu tối thiểu là một tính cách b. Tùy vào ngành hàng mà cân nhắc có nên xây dựng tính cách cho thương hiệu hay không c. Luôn xây dựng tính cách trẻ trung để thu hút khách hàng d. Cả a và c Câu 22: Chiến lược thương hiệu thường được triển khai thông qua: a. Các dự án b. Các chương trình c. Các chiến dịch d. Cả 2 đều đúng Câu 23: Các nhà quản trị thương hiệu phải tiến hành định vị thương hiệu: a. Sự bùng nổ của các hoạt động quảng cáo b. Tình hình cạnh tranh gay gắt với nhiều SP bắt chƣớc, tƣơng tự nhau c. Tình hình đổi mới và chuyển giao công nghệ diễn ra rất nhanh d. Cả 3 câu đều đúng. Câu 24: Bán hàng cá nhân là: a. Cá nhân tự bán hàng do chính mình sản xuất b. Sự giao tiếp mặt đối mặt với khách hàng tiềm năng để bán SP c. Việc bán hàng với doanh số nhỏ d. Cả a và c Câu 25: Khi doanh nghiệp đi đăng ký và được nhà nước cấp bằng bảo hộ độc quyền cho giải pháp hữu ích của mình, thì văn bằng đó sẽ có hiệu lực: a. Trong 5 năm, sau đó có thể gia hạn 2 lần b. Trong 10 năm, sau đó có thể gia hạn nhiều lần c. Trong 10 năm và không được gia hạn d. Trong 20 năm và không đƣợc gia hạn Câu 26: Một cái tên thương hiệu được coi là có độ dài lý tưởng, vừa đạt được tiêu chí đơn giản, ngắn gọn, lại vừa giúp khách hàng dễ dàng nhớ đến và đọc đúng tên, thì cái tên đó nên có: a. 1 âm tiết b. 2 âm tiết c. 3 âm tiết d. 4 âm tiết hoặc nhiều hơn nữa Câu 27: Kiến trúc thương hiệu G7 – Trung Nguyên là: a. Thương hiệu – phụ song song b. Thƣơng hiệu chính bảo trợ mạnh c. Nối tên thương hiệu d. Hợp tác – liên minh thương hiệu Câu 28: Khi nghe “Nước mắm Phú Quốc”, bạn biết đó là: a. Xuất xứ của nước mắm b. Tên riêng của nhà xuất nước mắm c. Cả a và b đúng d. cả a và b sai Câu 29: Các dấu hiệu để nhận biết và phân biệt một thương hiệu thường gặp là: a. Tên, logo, slogan, bao bì, màu sắc b. Phong cách, chất lượng phục vụ, hình ảnh người bán hàng c. Âm thanh, giai điệu, lời nói d. Cả a, b và c đúng Câu 30: Quan hệ công chúng (PR) là quá trình thông tin: a. Một chiều từ công ty đến khách hàng b. Một chiều từ khách hàng đến công ty c. Hai chiều từ công ty đến khách hàng và ngược lại d. Thụ động (chờ có sự cố thì mới bắt đầu giải quyết) Câu 31: Tháp mức độ nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng từ thấp đến cao là: a. Không nhận biết thương hiệu, nhớ đến thương hiệu, nhận ra thương hiệu và nhớ đầu tiên b. Không nhận biết thƣơng hiệu, nhận ra thƣơng hiệu, nhớ đến thƣơng hiệu và nhớ đầu tiên c. Nhớ đến thương hiệu, nhận ra thương hiệu, không nhận biết thương hiệu và nhớ đầu tiên d. Nhớ đến thương hiệu, không nhận biết thương hiệu, nhận ra thương hiệu và nhớ đầu tiên Câu 32: Thương hiệu do bạn quản lý đang bán rất chạy, kiếm được nhiều tiền nhất cho công ty. Bạn cần phải: a. Yêu cầu sếp duyệt kế hoạch quảng bá thương hiệu tốn nhiều tiền nhất so với các thương hiệu khác cùng công ty để duy trì doanh số b. Ngừng các hoạt động quảng bá thƣơng hiệu này để tiết kiệm chi phí c. Tùy theo vai trò của thương hiệu bày trong mục thương hiệu công ty để lên kế hoạch quảng bá cho phù hợp. d. Thuê ngay ca sĩ trẻ và ăn khách nhất để làm đại sứ thương hiệu Câu 33: Vai trò của thương hiệu đối với người tiêu dùng bao gồm: a. Tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp và sản phẩm trong tâm trí người tiêu dùng b. Như một lời cam kết của doanh nghiệp đối với khách hàng c. Tạo sự khác biệt trong chiến lược sản phẩm d. Cả 3 đều sai Câu 34: Tên thương hiệu “Clear” của sản phẩm dầu gội đầu là tên được đặt theo: a. Tên người sản xuất b. Đặc tính của sản phẩm c. Tên người phát minh d. Tùy theo sở thích Câu 35: Kiến trúc thương hiệu của tập đoàn Coca – cola được thiết kế theo mô hình: a. Nối tên thương hiệu b. Thương hiệu chính bảo mạnh c. Ngôi nhà thƣơng hiệu d. Cả 3 câu trên đều sai Câu 36: Thương hiệu của một sản phẩm a. Biểu tƣợng b. Nhãn hiệu thương mại, biểu tượng và câu khẩu hiệu c. Nhãn hiệu thương mại đã đăng ký bảo hộ d. Cả 3 câu trên đều chưa chính xác Câu 37: Lòng trung thành với thương hiệu thường được đánh giá thông qua các tiêu chí sau: a. Mức độ tiêu dùng lặp lại đối với thƣơng hiệu b. Doanh thu toàn công ty đối với thương hiệu c. Mức độ mua sắm sau khi dùng thử sản phẩm/ dịch vụ d. Cả a và b đều sai Câu 38: Thương hiệu quốc gia có ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm khi a. Xuất ra thị trƣờng nƣớc ngoài b. Bán hàng về vùng sâu vùng xa c. Làm mới sản phẩm d. Có nhiều thương hiệu khác xuất hiện Câu 39: Lợi ích đem lại cho doanh nghiệp khi có được sự trung thành thương hiệu: a. Giảm thiểu chi phí tiếp thị b. Tạo đòn bẩy thƣơng mại, chi phối kênh phân phối c. Thu hút khách hàng mới d. Cả 3 câu trên đều đúng Câu 40: Để tạo yếu tố nhận biết thương hiệu, doanh nghiệp thường tập trung vào việc xây dựng: a. Nhận diện thƣơng hiệu b. Hệ thống nhận diện thương hiệu c. Nhận diện cốt lõi d. Nhận diện mở rộng Câu 41: Các hoạt động bề nổi bao gồm: a. Quảng cáo trên các phƣơng tiện truyền thông đại chúng; Quan hệ công chúng, tài trợ, sự kiện; Quảng cáo ngoài trời b. Quảng cáo trên các phương tiện: truyền hình, truyền thanh, internet…. c. Quan hệ công chúng, tài trợ, sự kiện. d. Cả 3 câu trên đều sai Câu 42: Kiến trúc thương hiệu của tập đoàn Pepsi – Cola được thiết kế theo mô hình: a. Thương hiệu chung b. Thương hiệu chính bảo trợ mạnh c. Ngôi nhà thƣơng hiệu d. Cả 2 câu trên đều sai Câu 43: Theo bạn những thương hiệu nào sau đây là thương hiệu toàn cầu: a. Kinh đô b. Trung Nguyên c. Toyota d. Phở 2000 Câu 44: Siêu thị Co-op Mart là hình thức: a. Phân phối trực tiếp. b. Phân phối bán lẻ tổng hợp c. Phân phối chuyên ngành d. Phân phối độc quyền Câu 45: Mục tiêu cơ bản của xây dựng thương hiệu là tạo cho thương hiệu có được: a. Chức năng nhận biết và phân biệt b. Chức năng thông tin và chỉ dẫn c. Chức năng tạo sự cảm nhận và tin cậy d. Cả 3 câu trên đều đúng Câu 46: Tài sản thương hiệu là: a. Lòng trung thành của khách hàng với thƣơng hiệu b. Sự nhận biết thương hiệu c. Giá trị thương hiệu d. Cả 3 câu trên đều không chính xác Câu 47: Nhận diện cốt lõi của kem đánh răng Close-up là: a. Hơi thở thơm tho b. Hãy vững tin c. Không sâu răng d. Ngăn ngừa mảng bám Câu 48: Hình ảnh thương hiệu tồn tại trong: a. Triết lý kinh doanh của DN b. Tâm trí khách hàng c. Nhân viên bán hàng d. Hồ sơ đăng ký bản quyền Câu 49: Các hoạt động bề nổi là thuật ngữ được dịch từ cụm từ tiếng Anh: a. Above The Line (ATL) b. Below The Line (BTL) c. Above The Lines (ATL) d. Below The Lines (BTL) Câu 50: Tên thương mại được bảo hộ: a. Trong vòng 15 năm b. Trong vòng 5 năm, gia hạn nhiều lần c. Trong suốt thời gian hoạt động của DN d. Cả 3 câu trên đều sai Câu 51: Mức độ bảo trợ của thương hiệu công ty (thương hiệu chính) đối với thương hiệu phụ (thương hiệu SP) trong mô hình thương hiệu chính bảo trợ nhẹ sẽ: a. Mạnh hơn đối với mô hình thương hiệu chính phụ song song b. Yếu hơn với mô hình thƣơng hiệu chính phụ song song c. Bằng so với mô hình thương hiệu chính phụ song song d. Khó xác định so với mô hình thương hiệu chính phụ song song Câu 52: Những thay đổi nào dưới đây được xem là tái định vị: a. Thêm cỡ bao bì của sản phâm b. Thay đổi về tinh túy cốt lõi sản phẩm c. Giảm thời gian lượng phát quảng cao truyền hình d. Thay đổi đại sứ thương hiệu Câu 53: Thương hiệu hình ảnh a. Được làm ra để bán với giá cao nhất trong số các thương hiệu có trong danh mục thương hiệu b. Có tác dụng thay đổi hay hỗ trợ tích cực hình ảnh của các thƣơng hiệu khác trong danh mục TH c. Luôn được tung ra sau cùng trong số các thương hiệu có trong danh mục TH d. Luôn được tung ra thị trường vào lúc doanh số suy giảm Câu 54: Loại đầu đĩa DVD “mắt rồng” của TH JVC có khả năng đọc được đĩa cong, vênh khác biệt hẳn với các đầu đĩa thuộc các TH khác trên thị trường. Theo bạn, nên sẽ sử dụng hình thức nào sau đây để quảng bá TH: a. Tặng kèm quà b. Mua 2 tặng 1 c. Giảm giá 30% d. Tập trung quảng bá TH thông qua công cụ PR để nêu bật sự khác biệt với ngƣời tiêu dùng hơn; đồng thời tiết kiệm đƣợc chi phí cho công ty. Câu 55: Các hoạt động PR bao gồm: a. Quan hệ với truyền thông, tổ chức sự kiện, tài trợ, đối nội, vận động hành lang, xử lý rủi ro…. b. Quảng cáo qua: truyền hình, đài phát thanh, internet, điện thoại di động… c. Cả a và b đều đúng [...]... thử SP c Khuyến khích khách hàng mua hàng lặp lại d Cần thực hiện khi doanh số giảm Câu 69: Thương hiệu của một SP là: a Biểu tượng b Nhãn hiệu thương hiệu c Nhãn hiệu thương mại đã đăng ký bảo hộ d Cả 3 câu trên đều chƣa chính xác Câu 70: Orbit – Whitening là TH kẹo cao su được hình thành theo mô hình: a Nối tên thương hiệu b Thƣơng hiệu chính – phụ song song c Hợp tác – liên minh TH d Cả 3 câu đều sai... đến: a Thông tin về đối thủ cạnh tranh b Nguồn nhân lực trong ngành c Dự đoán mức độ lạm phát trong 5 năm tới d Thu nhập của khách hàng mục tiêu Câu 62: Nhận diện thương hiệu là: a Nhận thức mục tiêu mà công ty muốn người tiêu dùng sẽ hiểu về thương hiệu b Nhận thức thực tế về thƣơng hiệu trong tâm trí ngƣời tiêu dùng c Cả a và b đều đúng d Cả a và b đều sai Câu 63: Hạn chế của quan hệ công chúng (PR)... phí và định giá dựa trên giá của đối thủ cạnh tranh c Định giá dựa trên chi phí và định giá dựa trên mức độ lạm phát d Định giá dựa trên chi phí và định giá dựa trên tốc độ tăng trƣởng của ngành Câu 58: Thương hiệu (brand) có nghĩa là: a “Con dấu bằng sắt nung” (theo ngôn ngữ Na Uy cổ) b Tên gọi, thuật ngữ, dấu hiệu, biểu thượng, kiểu dáng hay sự phối hợp của các yếu tố này để nhận diện sản phẩm hay dịch... đặc trƣng nhằm giúp cho ngƣời tiêu dùng nhận biết và phân biệt một DN hoặc SP/ dịch vụ của DN đó trên thƣơng trƣờng d Cả 3 trên đều đúng Câu 59: Một cửa hàng chỉ bán quần áo may mặc sẵn với rất nhiều thương hiệu như: May 10, Việt Tiến, An Phước, Arrow, Piere Cardin… Theo bạn, đây là hình thức: a Phân phối trực tiếp b Phân phối bán lẻ tổng hợp c Phân phối chuyên ngành d Phân phối độc quyền Câu 60: Tên . Nhớ đến thương hiệu, nhận ra thương hiệu, không nhận biết thương hiệu và nhớ đầu tiên d. Nhớ đến thương hiệu, không nhận biết thương hiệu, nhận ra thương hiệu và nhớ đầu tiên Câu 32: Thương. Tầm nhìn thương hiệu c. Sứ mệnh thương hiệu d. Khẩu hiệu thương hiệu Câu 21: Tính cách thương hiệu giúp tạo ra sự liên tưởng đối với thương hiệu. Do đó, bạn cần phải: a. Xây dựng cho thương. trợ của thương hiệu công ty (thương hiệu chính) đối với thương hiệu phụ (thương hiệu SP) trong mô hình thương hiệu chính bảo trợ nhẹ sẽ: a. Mạnh hơn đối với mô hình thương hiệu chính phụ song
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm quản trị thương hiệu có đáp án, trắc nghiệm quản trị thương hiệu có đáp án, trắc nghiệm quản trị thương hiệu có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay