skkn một vài giải pháp nâng cao nhằm nâng cao chất lượng gd toàn diện ở trường thcs miền núi

25 295 2
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2014, 19:41

1 PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển như vũ bão, nền kinh tế tri thức đang chiếm vai trò chủ đạo tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Từ nhận thức sâu sắc về vai trò chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, trong thời gian qua Đảng và nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng công tác giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Giáo dục không ngừng phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Mọi quan điểm, chương trình, nội dung đổi mới đều hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu ở các nhà trường. Trong những năm qua giáo dục bậc THCS của tỉnh nhà cũng còn có những khó khăn nhất định được coi là vùng trũng so với các cấp học, bậc học khác: Chất lượng giáo dục và chất lượng đội ngũ còn thấp, không ổn định, không đồng đều giữa các vùng miền đặc biệt là các trường địa bàn miền núi. Chính vì vậy, xây dựng và phát triển giáo dục bậc THCS thật sự bền vững là một trong những nhiệm vụ ưu tiên mà ngành Giáo dục đào tạo đang hướng tới. Song để thực hiện điều đó một cách có hiệu quả, chúng ta cần có nhiều giải pháp thống nhất, đồng bộ và khả thi; đòi hỏi nỗ lực không chỉ của riêng ngành giáo dục mà là của toàn xã hội, đòi hỏi sự chỉ đạo liên tục, xuyên suốt từ các cấp. Làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục? Đây là câu hỏi luôn thường trực ở các cấp quản lí giáo dục đến tận mỗi cán bộ, giáo viên. Là một cán bộ quản lí ở một trường THCS miền núi, bản thân tôi luôn băn khoăn, trăn trở và có ý thức tìm tòi các giải pháp phù hợp để đáp ứng với yêu cầu mới của giáo dục và tình hình thực tiễn của nhà trường và địa phương. Từ thực tiễn, tôi cũng đã rút ra được cho mình các giải pháp trong công tác quản lí để nhằm 2 không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện ở nhà trường và bước đầu đã đem lại những hiệu quả nhất định. Đó là vấn đề tôi muốn được đem ra bàn luận, trao đổi ở đề tài này. II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 1. Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lí, chỉ đạo các hoạt động toàn diện tại trường THCS. 2. Phạm vi nghiên cứu: Xây dựng các giải pháp trong công tác quản lí để nâng cao chất lượng giáo dục tại trường THCS thuộc địa bàn miền núi. III. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu: 1. Mục tiêu Trên cơ sở một số vấn đề lý luận về giáo dục nói chung, giáo dục THCS nói riêng và từ thực tế chất lượng giáo dục của đơn vị đề xuất một số giải pháp về công tác quản lí góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong thời gian tới. 2. Nhiệm vụ - Hệ thống lại một số vấn đề lý luận về giáo dục và giáo dục bậc THCS. - Khảo sát thực trạng về chất lượng giáo dục tại nhà trường. - Đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong thời gian tới. IV. Giả thiết nghiên cứu: Trong công tác quản lí ở nhà trường, nếu người quản lí nắm bắt được cụ thể, tỉ mỉ tình hình, đặc điểm của đơn vị từ cơ sở vật chất, đội ngũ, học sinh và các yếu tố ngoại cảnh khác để từ đó phân tích, dự báo, xây dựng được các giải pháp đồng bộ, thích hợp trong công tác quản lí phù hợp với tình hình, đặc điểm đơn vị thì sẽ có tác dụng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục toàn diện của nhà trường. 3 V. Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện đề tài này tôi đã vận dụng các phương pháp nghiên cứu sau: - Nghiên cứu lý thuyết, lí luận về phương pháp dạy học, giáo dục. - Nghiên cứu tình hình thực tiễn, điều tra, khảo sát thực trạng của vấn đề - Sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, dự báo, thống kê số liệu… VI. Dự kiến đóng góp mới về mặt khoa học của đề tài: Khi đề tài được hoàn thiện là cơ sở quan trọng để cán bộ quản lí, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp trong các năm học. Định hướng cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên về tư tưởng, tinh thần trách nhiệm và những nhiệm vụ cụ thể cần làm để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tai đơn vị. 4 NỘI DUNG ĐỀ TÀI I. CÁC GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI NHÀ TRƯỜNG. 1. Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ban giám hiệu. 1.1 Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch năm học, học kỳ, hàng tháng và hàng tuần. Hàng năm, căn cứ vào chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học của Bộ giáo dục và đào tạo, kế hoạch năm học của Sở và Phòng giáo dục và đào tạo, căn cứ các chủ trương của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành, ban giám hiệu xây dựng kế hoạch năm học của nhà trường trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cho mỗi học kỳ và kế hoạch cụ thể hàng tháng, hàng tuần. Kế hoạch chuyên môn của nhà trường phải đảm bảo nguyên tắc đúng quy chế, quy định của ngành, phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Kế hoạch phải phù hợp với tình hình đặc điểm của nhà trường, của địa phương, phù hợp với chất lượng đội ngũ hiện có và có tính khả thi. Kế hoạch hoạt động chuyên môn cần được thông qua trước Hội nghị công chức đầu năm và bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến, trí tuệ của tập thể giáo viên trước nhà trường khi triển khai thực hiện. Kế hoạch chuyên môn trong năm học phải được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ trọng tâm trong từng tháng và nhiệm vụ cụ thể cho từng tuần. Kế hoạch phải hướng tới mục tiêu trọng tâm là cải thiện chất lượng đại trà, nâng cao chất lượng mũi nhọn và chất lượng đội ngũ. Cùng với xây dựng kế hoach, BGH phải xây dựng được quy chế làm việc, quy chế chuyên môn, nội quy cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ và những 5 nội quy, quy định đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để đảm bảo tính nghiêm túc, nền nếp hiệu quả trong các hoạt động giáo dục. 1.2. Thực hiện tốt công tác giao khoán chất lượng đầu năm và phân công nhiệm vụ hàng tuần, hàng tháng cho đội ngũ cán bộ giáo viên. Hàng năm vào đầu năm học, nhà trường cần kiểm tra, khảo sát chất lượng đầu năm cho các môn học. Tại Hội nghị cán bộ công chức sau khi thống nhất các chỉ tiêu chung sẽ tiến hành giao nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng môn học đến tận từng giáo viên. Tiến hành công tác bàn giao chất lượng đầu năm và tổ chức kí cam kết phấn đấu cải thiện chất lượng đã bàn giao. Coi kết quả bàn giao đầu năm và chất lượng đạt được cuối năm là thước đo để đánh giá hiệu quả giảng dạy của giáo viên, đây là tiêu chí thi đua quan trọng nhất trong năm học. Để thực hiện thành công các chỉ tiêu về chuyên môn đã bàn giao, hàng tuần, hàng tháng BGH và tổ chuyên môn phải cụ thể hóa chỉ tiêu và nhiệm vụ trong từng tháng đến tận từng cán bộ giáo viên. BGH phải phân công và trực tiếp tham gia công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ đó một cách thường xuyên để điều chỉnh kịp thời khi cần thiết. Các thành viên trong BGH cũng được phân công đảm nhiệm, phụ trách nhiệm vụ quản lí chỉ đạo các bộ phận, các hoạt động trong nhà trường một cách rạch ròi và chịu hoàn toàn trách nhiệm về lĩnh vực mà mình được phân công phụ trách. 1.3. Thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên môn. BGH phải thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra để thúc đẩy, điều chỉnh các hoạt động chuyên môn. Nội dung kiểm tra chú trọng vào công tác sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, tăng cường dự giờ đột xuất cán bộ giáo viên. Hàng tuần BGH phải trực tiếp kiểm tra công tác thăm lớp dự 6 giờ, tích lũy kinh nghiệm và hoạt động ứng dụng CNTT, sử dụng đồ đùng dạy học của mỗi cán bộ giáo viên trong nhà trường. Chỉ đạo các tổ chuyên môn hàng tuần kiểm tra hồ sơ cá nhân, giáo án giảng dạy và việc thực hiện quy chế chuyên môn của tổ viên đặc biệt là công tác soạn bài, giảng dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình. Lấy chuẩn kiến thức kĩ năng, kết quả học tập và sự hứng thú tích cực trong quá trình học tập của học sinh để làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy của mỗi cán bộ giáo viên trong mỗi tiết học. 1.4. Các thành viên trong BGH phải gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của nhà trường. Không chỉ là thực thi nhiệm vụ quản lí, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động giáo dục tại đơn vị mà các thành viên trong BGH phải là những tấm gương, là những người đầu tàu trong các hoạt động để cán bộ, giáo viên và nhân viên noi theo. Trước hết các thành viên trong BGH phải có đạo đức tư cách trong sáng, nhiệt tình, tận tụy trong công việc; chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và nội quy cơ quan. Các thành viên trong BGH cũng như đội ngũ cán bộ cốt cán của nhà trường phải là những tấm gương về tinh thần tự học, tự nghiên cứu; có chuyên môn vững vàng, luôn sẵn sàng tham gia giảng dạy và công tác bồi dưỡng học sinh khá giỏi có như vậy mới thuyết phục được đội ngũ cán bộ giáo viên trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động toàn diện ở nhà trường. 2. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là nhân tố quan trọng quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 2.1. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tổ chức tốt công tác học tập nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về lý luận chủ nghĩa Mác Lê – nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về các chỉ thị , Nghị 7 quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước, trước hết là chủ trương chính sách liên quan đến giáo dục đào tạo. Làm cho mỗi cán bộ giáo viên luôn giữ vững lập trương quan điểm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo dức lối sống trong cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 Khóa XI. Thông qua việc tổ chức các hoạt động, sinh hoạt của các tổ chức chính trị- xã hội trong nhà trường để nâng cao tinh thần trách nhiệm của người giáo viên; làm cho mọi người thấy được chất lượng của đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt Công đoàn Chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao, càng đổi mới của công tác giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền và yêu cầu thực hiện nghiêm túc về các văn bản, quy chế, quy định của ngành và nội quy cơ quan. Khơi dậy ý thức trách nhiệm, danh dự, lòng tự trọng với chính bản thân và nghề nghiệp đối với mỗi cán bộ giáo viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 2.2. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỷ năng nghề nghiệp cho giáo viên. Nhà trường phải thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. 2.2.1. Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ: Công tác bồi dưỡng được thể hiện qua các đợt sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, qua hoạt động thăm lớp dự giờ, qua công tác tự học của cán bộ giáo viên. 8 Phân công cán bộ giáo viên cùng tham gia bồi dưỡng học sinh khá giỏi cùng khối lớp để trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Tạo điều kiện để cho cán bộ giáo viên tham gia học tập để nâng cao trình độ và chuẩn đào tạo. Tổ chức thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy và công tác quản lí. Nhà trường phải xây dựng được trang Website của đơn vị và Ban giám hiệu chỉ đạo cán bộ giáo viên đăng kí thành viên tham gia viết bài, gửi bài, giao lưu học hỏi trên trang Website để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Chỉ đạo các tổ chuyên môn và từng cán bộ giáo viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình nghiên cứu, soạn bài và giảng dạy trên lớp. Vận động và giao khoán chỉ tiêu cụ thể cho mỗi cán bộ giáo viên về công tác soạn bài và giảng dạy bằng giáo án điện tử trong từng tuần, từng tháng. Khuyến khích và tuyên dương những cá nhân điển hình trong công tác sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy để nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ giáo viên trong đơn vị. Đặt ra những yêu cầu đối với giáo viên đó là phải luôn biết đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tư duy sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch thăm lớp, dự giờ học để hỏi, đúc rút kinh nghiệm. Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường và tham gia tích cực hội thi giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh hàng năm. 2.2.2. Chỉ đạo công tác giảng dạy và giáo dục học sinh nghiêm túc theo chương trình và chuẩn kiến thức kĩ năng. Một trong những điểm hạn chế cơ bản của cán bộ giáo viên làm cản trở đến chất lượng giảng dạy là không xác định đúng mục tiêu trọng tâm của bài học, của tiết dạy khi lên lớp nên có nhiều lúng túng trong phương pháp truyền 9 thụ kiến thức. Chính vì vậy BGH nhà trường và các tổ chuyên môn cần chỉ đạo cán bộ giáo viên nghiên cứu kĩ bài dạy, dựa vào chuẩn kiến thức kĩ năng của môn học để xác định trọng tâm của bài học. Khi đã xác định được kiến thức cơ bản cần truyền thụ các thầy cô giáo sẽ linh hoạt chủ động hơn về phương pháp khi lên lớp. Quản lí cán bộ giáo viên thực hiện khung chương trình một cách nghiêm túc theo quy định. Khai thác rối đa hiệu suất của việc sử dụng các phòng học bộ môn, công nghệ thông tin và thiết bị, đồ dùng dạy học khi giảng dạy. 2.2.3.Tổ chức có hiệu quả công tác sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn: Tổ chuyên môn là linh hồn của các hoạt động chuyên môn trong nhà trường, chính vì vậy nhà trường cần xây dựng được các tổ chuyên môn hợp lí. Lựa chọn được đội ngũ cán bộ cốt cán có năng lực, tâm huyết và bản lĩnh để quản lí, chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động chuyên môn.Chỉ đạo tổ chuyên môn dựa vào kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch cho tổ và từng tổ viên. Khuyến khích tổ chuyên môn có sự độc lập, chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động đặc biệt là tham mưu cho BGH xây dựng hoặc điều chỉnh các kế hoạch, các hoạt động chuyên môn cho phù hợp với từng thời điểm. Trong sinh hoạt BGH cần chỉ đạo các tổ chuyên môn đi sâu vào các hoạt động chuyên môn thiết thực, tránh hành chính, hình thức. Các buổi sinh hoạt cần tập trung vào công tác thao giảng tập trung để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và báo cáo các chuyên đề. Nội dung các chuyên đề tập trung đổi mới về phương pháp giảng dạy các bài học, tiết học cụ thể theo chuẩn kiến thức kĩ năng và phương pháp mới đặc biệt là dạy các bài dài, bài khó, các chuyên đề về công tác bồi dưỡng học sinh khá giỏi . Qua các chuyên đề giáo viên nắm bắt được tiến trình, phương pháp dạy học của một dạng bài nào đó hay để tháo gỡ những khó khăn chuyên môn 10 thường gặp phải. Làm chỗ dựa vững chắc cho giáo viên mới ra nghề hay giáo viên còn có nhiều hạn chế về kiến thức và phương pháp giảng dạy. Ban giám hiệu nhà trường cần triển khai và chỉ đạo nghiêm túc có hiệu quả các chuyên đề do Phòng, Sở giáo dục tổ chức. Cử giáo viên xuất sắc dạy mẫu các chuyên đề mới. Trao đổi rút kinh nghiệm một cách thiết thực để sau mỗi lần tổ chức chuyên đề, giáo viên nắm được sâu hơn về phương pháp giảng dạy cũng như yêu cầu cơ bản của chuyên đề đó. Tổ chuyên môn phải có sự kiểm tra, theo dõi, giám sát tổ viên của mình một cách cụ thể để đánh giá hiệu quả công tác và phân loại thi đua hàng tháng một cách chính xác. Giúp tổ viên nhận ra những ưu, khuyết điểm trong chuyên môn nghiệp vụ để kịp thời phát huy hoặc khắc phục. Ban giám hiệu phân công người trực tiếp phụ trách các tổ chuyên môn và tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt với các tổ để chỉ đạo, góp ý các nội dung, kế hoạch sinh hoạt của tổ và theo dõi được sát tình hình chất lượng đội ngũ để có kế hoạch chỉ đạo, điều chỉnh bồi dưỡng phù hợp. 2.2.4. Đẩy mạnh công tác viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học: Viết sáng kiên kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học là hình thức tự bồi dưỡng có hiệu quả đối với mỗi giáo viên cũng như cán bộ quản lý nhằm tích luỹ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý cũng như chất lượng giảng dạy của mỗi một cán bộ, giáo viên. Bên cạnh đó viết sáng kiến kinh nghiệm sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt hơn, trình độ hiểu biết về chuyên môn cũng được nâng lên một cách cơ bản. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên được tiếp xúc, nghiên cứu nhiều hơn với một số thông tin liên quan đến nội dung của đề tài. Từ đó sẽ nâng cao nhận thức, kiến thức về lĩnh vực đề tài mà mình nghiên cứu. . và giáo dục bậc THCS. - Khảo sát thực trạng về chất lượng giáo dục tại nhà trường. - Đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong thời. hiện các hoạt động toàn diện ở nhà trường. 2. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là nhân tố quan trọng quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 2.1. Tăng cường. cấp. Làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục? Đây là câu hỏi luôn thường trực ở các cấp quản lí giáo dục đến tận mỗi cán bộ, giáo viên. Là một cán bộ quản lí ở một trường THCS miền núi, bản thân
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một vài giải pháp nâng cao nhằm nâng cao chất lượng gd toàn diện ở trường thcs miền núi, skkn một vài giải pháp nâng cao nhằm nâng cao chất lượng gd toàn diện ở trường thcs miền núi, skkn một vài giải pháp nâng cao nhằm nâng cao chất lượng gd toàn diện ở trường thcs miền núi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay