Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần tiếng việt thực hành (tt)

14 629 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2014, 16:31

. sở khoa học của việc xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần Tiếng Việt thực hành - Chương 2: Hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói ở học phần Tiếng. Tiếng Việt thực hành - Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM Ở HỌC PHẦN TIẾNG VIỆT THỰC. môn học đã cho thấy đây là một học phần có nhiều tiềm năng để phát triển KNN cho SVSP. 1.2.2. Về hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần Tiếng Việt thực hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần tiếng việt thực hành (tt), Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần tiếng việt thực hành (tt), Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần tiếng việt thực hành (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn