Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần Tiếng Việt thực hành

246 1,063 2
  • Loading ...
1/246 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2014, 10:38

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên luận án: Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần Tiếng Việt thực hành Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học Văn Tiếng Việt Mã số: 6214.0111 Nghiên cứu sinh: Đỗ Thu Hà Khóa đào tạo: 2009 2012 Cán bộ hướng dẫn: 1) PGS.TS Nguyễn Thúy Hồng 2) PGS.TS Nguyễn Thị Hạnh Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt NamTÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 1. Về mặt lí luận: Luận án đã phân tích và hệ thống được những vấn đề lí luận cơ bản về kĩ năng nói dưới góc nhìn của lí thuyết giao tiếp và lí thuyết dạy học hiện đại. Xác lập được những kĩ năng nói bộ phận cần phát triển cho sinh viên sư phạm bao gồm 5 kĩ năng: Kĩ năng dẫn nhập, Kĩ năng thông báo, Kĩ năng trao đổi thảo luận, Kĩ năng thuyết phục, Kĩ năng kết thúc; đồng thời xây dựng những tiêu chí cụ thể để đánh giá từng kĩ năng này. Từ việc phân tích thực trạng về hệ thống bài tập ở học phần Tiếng Việt thực hành được dùng trong các trường sư phạm và thực trạng mức độ biểu hiện về kĩ năng nói của sinh viên sư phạm, luận án đã chỉ ra một số vấn đề bất cập và đề xuất cách khắc phục những bất cập trên bằng việc xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần Tiếng Việt thực hành. 2. Về thực tiễn: Hướng tới việc thiết kế hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm, luận án đã xác định 5 nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập; xác định quy trình xây dựng gồm 6 bước. Trên cơ sở đó, thiết kế minh họa 108 bài tập cho 6 nhóm nhằm phát triển các kĩ năng: dẫn nhập, thông báo, trao đổi thảo luận, thuyết phục, kết thúc, tổng hợp. Một số bài tập đại diện cho các nhóm, các dạng trích trong chương 2 được phân tích kĩ trên những phương diện: mục đích bài tập, dạng bài tập, định hướng giải quyết bài tập, một số yêu cầu khi sử dụng bài tập, những biến dạng của bài tập. Kết quả phân tích giúp cho giảng viên, sinh viên… hiểu sâu hơn về hệ thống bài tập, mở rộng khả năng sản sinh của hệ thống bài tập theo yêu cầu, điều kiện cụ thể trong thực tiễn dạy học. Để giáo viên thuận lợi hơn khi vận dụng hệ thống bài tập trong thực tiễn dạy học, luận án đã đề xuất phương hướng với những gợi ý cụ thể về mục đích, yêu cầu, nội dung, cách thức. 3. Hệ thống bài tập đã được thử nghiệm ở 3 trường cao đẳng sư phạm trên đối tượng sinh viên các khoa Toán và Ngoại ngữ trong 2 vòng của 2 năm học 20122013; 20132014. Kết quả thực nghiệm được phân tích xử lí theo phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục bằng phần SPSS đã cho thấy mức độ đạt được về kĩ năng nói của sinh viên nhóm lớp thực nghiệm cao hơn các lớp đối chứng, tạo nên sự khác biệt có ý nghĩa. Điều đó chứng tỏ tính khả thi của giả thuyết khoa học đã đề ra và là cơ sở để chúng tôi đưa ra nhận xét: Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm là một hướng nghiên cứu đúng đắn và có thể triển khai được trong dạy học Tiếng Việt thực hành ở các trườngkhoa sư phạm.
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần Tiếng Việt thực hành, Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần Tiếng Việt thực hành, Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần Tiếng Việt thực hành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn