luận văn thạc sỹ xây dựng công cụ hỗ trợ tối ưu hóa website cho các công cụ tìm kiếm

100 410 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2014, 09:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG * * * Dƣơng Đăng Vinh XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ TỐI ƢU HÓA WEBSITE CHO CÁC CÔNG CỤ TÌM KIẾM Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin Mã số: 60480201 Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN ĐỨC THÁI Đồng Nai – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin “xây dựng công cụ hỗ trợ tối ƣu hóa website cho các công cụ tìm kiếm” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc. Các số liệu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc trích dẫn và có tính kế thừa, phát triển từ các số liệu, tạp chí, các công trình nghiên cứu đã đƣợc công bố, trên các website. Các phƣơng pháp nghiên cứu trong luận văn đƣợc rút ra từ cơ sở lý luận và quá trình nghiên cứu. Đồng Nai, tháng 9 năm 2013 Dƣơng Đăng Vinh LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy TS. Nguyễn Đức Thái đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập vừa qua, đặc biệt là đã hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm để tôi có thể hoàn thành đề tài này. Tôi chân thành cảm ơn đến các thầy cô trường Đại Học Lạc Hồng nói chung và các thành cô khoa Công Nghệ Thông Tin nói riêng, nơi tôi công tác và nghiên cứu đã tạo nhiều điều kiện và hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô là các giảng viên giảng dạy lớp cao học công nghệ thông tin đã tận tình truyền đạt, chỉ bảo và cung cấp cho tôi những kiến thức hết sức cần thiết trong suốt thời gian học, và cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người thân, bạn bè và đồng nghiệp đã giúp đỡ và động viên tôi trong suốt thời gian học tập cũng nhưng trong thời gian thực hiện luận văn. Chân thành cảm ơn! Đồng Nai, tháng 9 năm 2013 Dƣơng Đăng Vinh MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục hình v Danh mục bảng biểu vi Mở đầu 1 Tóm lƣợc đề tài 1 Nội dung thực hiện 2 Phạm vi ứng dụng 3 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 4 1.1. Giới thiệu 4 1.2. Mục tiêu đề tài 5 1.3 Phƣơng pháp thực hiện đề tài 5 1.4 Bố cục luận văn 7 CHƢƠNG 2: NHỮNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN 8 2.1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc 8 2.1.1 Tình hình ngoài nƣớc 8 2.1.2 Tình hình trong nƣớc 9 Chƣơng 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10 3.1. Khái niệm SEO - Search Engine 10 3.1.1 Khái niệm SEO – Search Engine Optimization 10 3.1.2 Sự cần thiết của SEO 10 3.1.3 Giới thiệu về Search Engine 10 3.1.4 Phân loại Search Engine 12 3.1.5 Search Engine làm việc nhƣ thế nào 14 3.1.6 Crawler, Spider, Robot 16 3.1.7 XML sitemap, tạo file sitemap 19 3.2. SEO plan 21 3.2.1 Xây dựng một kế hoạch SEO 21 3.2.2 Organic SEO 24 3.2.3 SEO mũ đen và cách phòng tránh 28 3.3. Những nhân tố đáng lƣu ý khi thiết kế website cho mục đích SEO 32 3.3.1 Hosting và domain name 32 3.3.2 Ngôn ngữ lập trình và SEO 35 3.4. Tối ƣu hóa các yếu tố trong trang 37 3.4.1 Keyword và chiến lƣợc keyword 37 3.4.2 Tối ƣu bố cục của trang web 41 3.4.3 Tối ƣu hóa các thành phần HTML 43 3.4.4 Cấu trúc URL 47 3.4.5 Xây dựng nội dung 49 3.5. Tối ƣu hóa ngoài trang 51 3.5.1 Google Pagerank 52 3.5.2 Các phƣơng pháp xây dựng backlink 54 3.5.3 Alexa Rank là gì? 55 3.5.4 Tìm hiểu về chuẩn W3C 56 3.6. Pay Per click – Google Adwords 57 3.6.1 PPC – Phân loại PPC 57 3.6.2 Google Adwords 58 3.7. Những công cụ SEO phổ biến 58 3.7.1 Google webmaster tools 58 3.7.2 Google Analytics 61 CHƢƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TỐI ƢU HÓA WEBSITE THEO TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC CÔNG CỤ TÌM KIẾM 65 4.1. Mục tiêu chung 65 4.2. Công cụ Thông tin chung 65 4.2.1 Đặt bài toán 65 4.2.2 Phƣơng pháp giải quyết 65 4.2.3 Kết quả 67 4.3. Công cụ SEO Onpage 67 4.3.1 Đặt bài toán 67 4.3.2 Phƣơng pháp giải quyết 68 4.3.3 Kết quả 71 4.4 Công cụ SEO Offpage 72 4.4.1 Đặt bài toán 72 4.4.2 Phƣơng pháp giải quyết 72 4.4.3Kết quả 75 4.5 Công cụ tạo sitemap 75 4.5.1 Đặt bài toán 75 4.5.2 Phƣơng pháp giải quyết 75 4.5.3 Kết quả 76 Kết quả 77 Tài liệu tham khảo Phụ lục Danh mục từ viết tắt AJAX Asynchronous JavaScript and XML ASP Active Server Pages CMS Content Management Systems CSS Cascading Style Sheets DOM Document Object Model PHP Hypertext Preprocessor HTML HyperText Markup Language HTTP HyperText Transfer Protocol MSN Microsoft Network PDA Personal Digital Assistant PPC Pay Per Click PR PageRank RSS Really Simple Syndication SE Search Engine SEM Search Engine Marketing SEO Search Engine Optimization SERPs Search Engine Result Pages URL Uniform Resouce Locator XML eXtensible Markup Language WWW World Wide Web Danh mục hình Hình 1 - Giao diện nhập từ khóa để tìm kiếm 11 Hình 2 - Cơ chế hoạt động của Google Spider 15 Hình 3 - File robots.txt 18 Hình 4 - Robot meta tag 19 Hình 5 - File sitemap.xml 20 Hình 6 - Organic SEO 26 Hình 7 - Black-hat SEO 28 Hình 8 - Tên miền 34 Hình 9 - Từ khóa 37 Hình 10 - Thẻ header 45 Hình 11 - Google PageRank 52 Hình 12 - Hiện thị Google Adword trên website 58 Hình 13 - Thêm URL vào Google webmaster tools 59 Hình 14 - Xác nhận chủ quyền website 59 Hình 15 - Bảng điều khiển 60 Hình 16 - Đăng ký Google Analytics 62 Hình 17 - Chấp nhận điề khoản GA 62 Hình 18 - Mã Google cung cấp 63 Hình 19 - Tổng quan Google Analytics 63 Hình 20 - Sơ đồ thông tin chung 66 Hình 21 - Sơ đồ Onpage 68 Hình 22 - Sơ đồ Offpage 73 Danh mục bảng biểu Bảng 1 - Giá trị đặc biệt trong sitemap.xml 20 Bảng 2 - Những trƣờng trong file sitemap.xml 21 Bảng 3 - Xác định độ cạnh tranh 39 1 Mở đầu Tóm lƣợc đề tài Hiện nay, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, máy tính nói chung hay World Wide Web (www) nói riêng là một môi trường phổ biến để người dùng có thể tìm kiếm, quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên đó quả thật nó đem lại một lợi ích không nhỏ cho con người. Với hàng tỷ webstie đang tồn tại, đi kèm với nó là một khối lượng thông tin vô cùng to lớn. Chính vì sự khổng lồ của thông tin như vậy dẫn đến việc tìm kiếm và tổng hợp thông tin không thuận lợi, gây nhiều khó khăn để có được một kết quả tìm kiếm như mong muốn. Người dùng ngày nay có thói quen sử dụng những công cụ tìm kiếm hơn là phải nhớ chính xác một website nào đó. Với rất nhiều dữ liệu mà bộ máy tìm kiếm đang lưu trữ không những là nguồn tài nguyên không giới hạn mà còn là một quyển bách khoa toàn thư cho người dùng nhưng cũng là thách thức rất lớn đối với các công cụ tìm kiếm, khi đó sẽ nảy sinh một vấn đề: làm thế nào để bộ máy tìm kiếm trả về kết quả tìm kiếm của người dùng một cách nhanh chóng và chính xác. Theo khảo sát mới của hãng nghiên cứu internetworldstats [20], có đến 90% người sử dụng Internet dùng công cụ tìm kiếm để tra cứu thông tin. Và theo thống kê có hơn (60%) số lượng website trên thế giới sử dụng không đúng những tiêu chí đánh giá mà các công cụ tìm kiếm đưa ra, nên các website mang nội dung chính xác mà người dùng cần tìm lại có tỉ lệ xuất hiện ở các công cụ tìm kiếm là rất thấp. Phát hiện một website bị lỗi về mặt tối ưu hóa là một bài toán được đặt ra trước nhu cầu thực tế đó, sẽ giúp cho các công cụ tìm kiếm hiểu được bố cục, nâng cao chất lượng và tăng hiệu quả đánh chỉ mục. Điều chỉnh lại những tiêu chí đánh giá của các công cụ tìm kiếm đưa ra trên mỗi website cũng là một vấn đề hết sức thực tế, sẽ giúp công cụ tìm kiếm tiết kiệm thời [...]... từ website người dùng để người dùng có được những thông báo những tối ưu cụ thể Công cụ được xây dựng trên nền tảng web thân thiện dễ sử dụng Nội dung thực hiện đề tài - Tìm hiểu các tiêu chí đánh giá của công cụ tìm kiếm cụ thể như: + SEO onpages + SEO offpages - Thiết kế và xây dựng công cụ hỗ trợ tối ưu hóa website dựa theo các tiêu chí đánh giá của công cụ tìm kiếm 3 Phạm vi ứng dụng Công cụ được... tiếp cận công cụ tìm kiếm được sử dụng để hỗ trợ cho việc thiết kế, phân tích, điều tra kỹ thuật SEO Các đề tài trên đều có ưu điểm cụ thể như đưa nội dung của website sát với những tiêu chí mà các công cụ tìm kiếm đưa ra nhưng các đề tài này không tập trung vào tối 9 ưu hóa các website có nội dung là bảng mã UTF8 Để áp dụng cho những website ở Việt Nam thì độ tối ưu không cao, vì các công cụ tìm kiếm. .. tin của website dựa trên nguồn HTML - Xây dựng một quy trình chặt chẽ, nhằm đáp ứng tốt nhất các tiêu chí mà công cụ tìm kiếm đánh giá là thân thiện - Phân tích và thống kê tất cả các tiêu chí đã thực hiện trên website và đưa ra kiến nghị cần thiết phải bổ sung để tối ưu hóa về mặt cấu trúc của website - Xây dựng công cụ hỗ trợ tối ưu hóa website dựa theo các tiêu chí đánh giá của công cụ tìm kiếm nhằm... nghiên cứu cho mọi loại website trên thế giới Nên tác giả quyết định chọn đề tài xây dựng công cụ hỗ trợ tối ƣu hóa website cho các công cụ tìm kiếm để làm đề tài luận văn Đề tài tập trung vào việc phân tích, đánh giá website và đề xuất một phương pháp điều chỉnh phù hợp, bên cạnh đó áp dụng phương pháp này vào việc xây dựng một công cụ nhằm cải thiện vị trí xếp hạng trong công cụ tìm kiếm 10 CHƢƠNG... HTML của website  So sánh mã HTML của website với tính đầy đủ các tiêu chí mà công cụ tìm kiếm đưa ra  Dựa trên các tiêu chí để chỉ ra những thiếu sót và dư thừa trong trang web Nghiên cứu và đưa ra những giải pháp tối ưu hóa website nhằm đáp ứng tốt các tiêu chí mà công cụ tìm kiếm đưa ra, cụ thể các phương pháp như:  Phân tích các tiêu chí đã có trên website  Xây dựng các giải pháp cho từng trường... một website hiệu quả Phân biệt được những hình thức tối ưu trong trang và tối ưu ngoài trang, một số cách phòng chống SEO mũ đen, cung cấp công cụ tạo sitemap trực tuyến, đưa ra những chỉ dẫn nhằm tối ưu hóa các tiêu chí của công cụ tìm kiếm, giới thiệu những công cụ hỗ trợ tốt nhất hiện nay để các webmaster có được thông tin cần thiết để tối ưu hóa website Song song với kiến thức về SEO, chúng tôi sẽ... từ khóa chính, từ khóa miêu tả, link lên kết trong website và ngoài website Nhận thấy đây là một đề tài mang tính khoa học cao, là nền tảng ứng dụng thực tế và quan trọng là từ phương pháp nghiên cứu đề tài này có thể mở rộng để nghiên cứu cho mọi loại website trên thế giới Nên tác giả quyết định chọn đề tài xây dựng công cụ hỗ trợ tối ưu hóa website cho các công cụ tìm kiếm để làm đề tài luận văn. .. SEO ra sao, tối ưu hóa trong trang với những thẻ như title, a, h1, h2, h3, meta, img Cách lựa chọn từ khóa hiệu quả, nên đặt từ khóa ở đâu, mật độ như thế nào cho hiệu quả, ngoài ra còn đề cập đến tối ưu hóa ngoài trang như xây dựng backlink, sử dụng dịch vụ pay per click như thế nào hiệu quả Chương 4 sẽ đi xây dựng ứng dụng tối ưu hóa website theo tiêu chí đánh giá của các công cụ tìm kiếm Đưa ra... tế đó, sẽ giúp cho các công cụ tìm kiếm hiểu được bố cục, nâng cao chất lượng và tăng hiệu quả đánh chỉ mục Điều chỉnh lại những tiêu chí đánh giá của các công cụ tìm kiếm đưa ra trên mỗi website cũng là một vấn đề hết sức thực tế, sẽ giúp công cụ tìm kiếm tiết kiệm thời gian trong việc sàng lọc thông tin, tổng hợp từ khóa chính, từ khóa miêu tả, link lên kết trong website và ngoài website Nhận thấy... hợp 7 Rút ra kết luận, dùng phương pháp thống kê dựa vào kết quả dò tìm và đưa ra các đề nghị chỉnh sửa Xây dựng công cụ dựa trên ngôn ngữ PHP và hệ quản trị CSDL MYSQL Thử nghiệm công cụ với những website thực tế ở địa bàn Đồng Nai để đánh giá tính hiệu quả như: cải thiện thứ hạng website ở kết quả tìm kiếm theo tiêu chí SEO 1.4 Bố cục luận văn Phần còn lại của luận văn gồm có bố cục như sau Chương . Dƣơng Đăng Vinh XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ TỐI ƢU HÓA WEBSITE CHO CÁC CÔNG CỤ TÌM KIẾM Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin Mã số: 60480201 Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin . đoan luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin xây dựng công cụ hỗ trợ tối ƣu hóa website cho các công cụ tìm kiếm là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc. Các. để nghiên cứu cho mọi loại website trên thế giới. Nên tác giả quyết định chọn đề tài xây dựng công cụ hỗ trợ tối ưu hóa website cho các công cụ tìm kiếm để làm đề tài luận văn. Đề tài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sỹ xây dựng công cụ hỗ trợ tối ưu hóa website cho các công cụ tìm kiếm, luận văn thạc sỹ xây dựng công cụ hỗ trợ tối ưu hóa website cho các công cụ tìm kiếm, luận văn thạc sỹ xây dựng công cụ hỗ trợ tối ưu hóa website cho các công cụ tìm kiếm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay