TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9

99 382 2
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2014, 21:52

- 1 - CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG. STT Nội dung - Mục tiêu cần đạt 1 Ôn tập căn thức : thành thạo các phép biến đổi căn thức, rút gọn căn thức tổng 2 hợp và các bài tập liên quan sau rút gọn. 4 Ôn tập Hệ thức lượng trong tam giác vuông , Tỉ số lượng giác của góc nhọn : Thành thạo việc áp dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông, giải tam giác vuông, các bài tập chứng minh của chương I. 3 Ôn tập hàm số bậc nhất : thành thạo các dạng bài tập liên quan đến hàm số y = ax + b. 4 Ôn tập đường tròn : nắm chắc các định lí chương II về đường tròn, trọng tâm là các bài tập về tiếp tuyến của đường tròn, tương giao của hai đường tròn. 5 Ôn tập Hệ phương trình : thành thạo giải hệ phương trình bằng 2 phương pháp, các hệ phương trình chứa tham số. 6 Ôn tập Góc và đường tròn : nắm chắc các định lí về các loại góc đối với đường tròn, trọng tâm là chứng minh tứ giác nội tiếp, sử dụng tứ giác nội tiếp để chứng minh các yếu tố khác. 7 Ôn tập Hàm số bậc 2, phương trình bậc 2 : thành thạo các bài tập về hàm số bậc 2, tương giao giữa đường thẳng và parabol, giải phương trình bậc 2 và các bài tập phương trình bậc 2 chứa tham số, trọng tâm là định lí Viet và ứng dụng. 8 Tổng ôn Hình học : trọng tâm là các bài tập về đường tròn, tiếp tuyến, tứ giác nội tiếp. 9 Bất đẳng thức - Cực trị : sử dụng thành thạo BĐT Cô - si , Bunhiacopxki và các BĐT thông dụng khác trong chứng minh BĐT và tìm cực trị. 10 Tổng ôn Hình học : trọng tâm là các bài tập về đường tròn, tiếp tuyến, tứ giác nội tiếp. 11 Phương trình nghiệm nguyên : nắm được một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên. 12 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN CÁT-NHƯ XUÂN - 1 - . ÔN TẬP CĂN THỨC I. MỤC TIÊU. - Thành thạo các phép biến đổi căn thức, rút gọn căn thức tổng hợp và các bài tập liên quan sau rút gọn. II . CHUẨN BỊ. Thầy : Giáo án. Trò : SGK + SBT Toán 9 T1, nhớ các định lí biến đổi căn thức. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1. Giáo viên dạy toàn bộ các định lí về phép biến đổi căn thức chương I và bài tập minh họa. 2. Ra bài tập hướng dẫn HS. Bài 1 . Cho biểu thức:                      1aaaa a2 1a 1 : 1a a 1P a. Rút gọn P. b. Tìm a sao cho P>1. c. Cho 319 8a  . Tính P. Hướng dẫn: a. 1a 1aa P    ; b. 1  a ; c. 33 3924 P    . Bài 2. Cho biểu thức 3x 3x 1x x2 3x2x 19x26xx P         a. Rút gọn P. b. Tính giá trị của P khi 347x  c. Với giá trị nào của x thì P đạt giá trị nhỏ nhất và tính giá trị nhỏ nhất đó. Hướng dẫn: a. 3x 16x P    b. 22 33103 P   c. P min =4 khi x=4 Bài 3. Cho biểu thức                             xx2 3x x2 2 : 4x 4x2x4 x2 x x2 x2 P a. Rút gọn P. b. Tìm các giá trị của x để P>0 c. Tìm các giá trị của x để P= -1 d. Với giá trị nào của x thì P P  Hướng dẫn: a. 3x x4 P   b. x>9 c. 16 9 x  Bài 4. Cho biểu thức                           1x3 2x3 1: 1x9 x8 1x3 1 1x3 1x P a. Rút gọn P. b. Tìm các giá trị của x để 5 6 P  Hướng dẫn: a. 1x3 xx P    b. 25 9 ;4x  Bài 5. Cho biểu thức                       1x x 1: 1x 1 1xxxx x2 P Tu󰖨n 6 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN CÁT-NHƯ XU N - 2 - a. Rút gọn P. b. Tìm các giá trị của x để P<0 Hướng dẫn: a. xx1 x1 P    b. x>1 (VN ) Bài 6. Cho biểu thức                           6x5x 2x x3 2x 2x 3x : 1x x 1P a. Rút gọn P. b. Tìm các giá trị của x để P<0 c. Tìm các số m để có các giá trị của x thỏa mãn:   ) 21x(m1xP  d. Với giá trị nào của x thì P đạt giá trị nhỏ nhất? . Tìm giá trị nhỏ nhất ấy. Hướng dẫn: a. 1x 2x P    b. 4x 0  c. 2 1 m0  (VN )Bài 7. Cho biểu thức                             1x x1 1x 1x : x1 x 1x x 1x 1x P a. Rút gọn P. b. Tìm giá trị của P khi 2 32 x   c. So sánh P với 2 1 d. Tìm x để   min1PP 2  Hướng dẫn: a. x4 1x2 P   c. P> 2 1 Bài 8. Cho biểu thức                        a a1 aa1 .a a1 aa1 P a. Rút gọn P. b. Tính a để 347P  Hướng dẫn: a.   2 a1P  b. 1a;13a13  Bài 9. Cho biểu thức x3 1x2 2x 3x 6x5x 9x2 P          a. Rút gọn P. b. Tìm các giá trị của x để P<1 c. Tìm các giá trị của x để P có giá trị nguyên. Hướng dẫn: a. 3x 1x P    b. 4x;9x0   c. x=1;16;25;49 (VN)Bài 10. Cho biểu thức                            1x 2 x1 x 1x 1 : 1x 1x 1x 1x P a. Rút gọn P. b. Tìm giá trị của P khi 2 347 x   c. Tìm các giá trị của x để 2 1 P  Hướng dẫn: a.   2 1x x4 P   b. 20 312P  c. 21217x  Bài 11. Cho biểu thức                         a a1 a1 . 1aa a 1a 1a2 P 3 3 a. Rút gọn P. b.Xét dấu biểu thức a 1P  Hướng dẫn: a. 1aP  b. a1P  <0 Bài 12. Cho biểu thức                          1a a2 1a a3 . a 1 a aa 1aa aa 1aa P TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN CÁT-NHƯ XUÂN - 3 - a. Rút gọn P. b. Với giá trị nào của a thì 7aP  c. Chứng minh rằng với mọi giá trị của a (thỏa mãn điều kiện xác định) ta đều có P>6. Hướng dẫn: a. a 2aa 42 P   b. a=4. (VN) Bài 13. Cho biểu thức                         3x 2x x2 3x 6xx x9 :1 9x x3x P a. Rút gọn P. b. Tìm các giá trị của x để P<0 Hướng dẫn: a. 2x 3 P   b. 4x 0  (VN) Bài 14. Cho biểu thức                           1 3x 2x2 : 9x 3x3 3x x 3x x2 P a. Rút gọn P. b. Tìm x để 2 1 P  c. Tìm giá trị nhỏ nhất của P. Hướng dẫn: a. 3x 3 P    b. 9 x 0  c. P min = -1 khi x=0 Bài 15. Cho biểu thức                 1x 1 1xx 1x 1xx 2x :1P a. Rút gọn P. b. Hãy so sánh P với 3. Hướng dẫn: a. x 1xx P   b. P>3 (VN) Bài 16. Cho biểu thức                 1 x1 1 x 2x 2x 1x 2xx 3x9x3 P a. Rút gọn P. b. Tìm các giá trị nguyên của x để P nguyên. c. Tìm các giá trị của x để xP  Hướng dẫn: a. 1x 1x P    b. x=4;9 c. 223x  3. Hướng dẫn học ở nhà. - Làm các bài tập ( VN ). Duy󰗈t c󰗨a BGH Ngày 27 tháng 9 năm 2013 Lê Đình Thành Đi󰗂u ch󰗊nh : TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN CÁT-NHƯ XUÂN - 4 - . ÔN TẬP HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG , TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN I. MỤC TIÊU. - Thành thạo việc áp dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông, giải tam giác vuông, các bài tập chứng minh của chương I. II . CHUẨN BỊ. Thầy : Giáo án. Trò : SGK + SBT Toán 9 T1, nhớ các định lí hệ thức lượng trong tam giác vuông, các TSLG của góc nhọn. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1. Giáo viên dạy toàn bộ các định lí về hệ thức lượng trong tam giác vuông và TSLG của góc nhọn trong chương I và bài tập minh họa. 2. Ra bài tập hướng dẫn HS. Bài 1 ( Bài tập 19 tr 92 SGK) . Tính AM ? Theo định lý Pytago ta có : BC 2 = AB 2 + AC 2  BC 2 = 6 2 + 8 2 = 36 + 64 = 100  BC = 10 cm. Trong tam giác ABC có AM MC AB BC   AM = AB.MC BC = 6.8 4,8 10  cm Tính AN ? Ta có BN  BM ( T/c đường pg trong và đường phân giác ngoài 2 góc kề bù )   BNM vuông tại B, có BA là đường cao  BA 2 = AN.AM ( Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông )  AN = 2 BA AM = 2 6 7,5cm 4,8  Vậy AM = 4,8cm, AN = 7,5cm. Bài 2. Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AC, E là chân đường phân giác của góc M của tam giác ABM. D là chân đường phân giác góc M của tam giác MBC. a, Chứng minh ED // AC. b, Kẻ MH  ED. Chứng minh MH 2 = HE.HD c, Biết DC 3 DB 4  và AC = 9cm, MH = 2cm. Tính chu vi của tam giác MED. Giải. 6cm 8cm N M B C A Tu󰖨n 7 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN CÁT-NHƯ XUÂN - 5 - a, Chứng minh ED //AC. Trong tam giác ABM có EM là đường phân giác ( gt) BE BM  EA AM  ( T/c đường pg trong của tam giác ) Trong tam giác BMC có DM là đường phân giác ( gt) BD BM  DC CM  ( T/c đường pg trong của tam giác )  BE BD EA CD   ED //AC ( áp dụng định lý Talet đảo trong tam giác ABC ) b, Chứng minh MH 2 = HE.HD Ta có ME và MD là 2 tia phân giác của 2 góc kề bù  EM  MD ( T/c pg 2góc kề bù )  tam giác MDE là tam giác vuông tại M.  MH 2 = HE.HD c, Tính chu vi của tam giác MED. Trong tam giác ABC có ED //AC ( cmt ) suy ra ED DB AC BC  (theo h q đ/l Ta let ). Ta lại có DC 3 DB 4   DB 4 DB DC 7    DB 4 BC 7   ED 4 36 ED AC 7 7    … c/m được ME 2 + MD 2 = MH 2 = 2 36 7       2ME.MD = 2.MH 2 = 2. 2 36 7       suy ra ( ME + MD) 2 = 2 48 7       nên ME + MD + ED =…. Vậy chu vi của tam giác MDE là 12cm. Bài 3. Hãy tính : a, CN b,  ABN c,  CAN Giải : a, CN ? CN 2 = AC 2 – AN 2 ( Đ/l Pytago ) 2 2 CN 6,4 3, 6 5,292.    b,  ABN ? sin  ABN = 3, 6 0,4 9   0 ABN 23 34'   c,  CAN ? cos  CAN = 3,6 0,5625 6,4   0 CAN 55 46'   Bài 4. Cho tam giác ABC có AB = 21 cm,  C = 40 0 . Hãy tính các độ dài. a, AC b, BC c, Phân giác BD của  B . H D E M B C A TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN CÁT-NHƯ XUÂN  - 6 - Giải : a, AC=AB. cotgC =21. cotg 40 0 21.1,1918   25,03 ( cm) b, Có sinC = AB BC AB BC sinC   => BC= 0 21 21 sin40 0,6428   32,67 ( cm ) c, Phân giác DB : Có    0 0 0 1 C 40 B 50 B 25      Xét vuongABD có 1 AB cosB BD  0 1 AB 21 BD cosB cos25    21 23,17  0,9063  (cm) Bài 5. Hãy tìm độ dài cạnh đáy của một tam giác cân, nếu đường cao kẻ xuông đáy có độ dài là 5 và đường cao kẻ xuông cạnh bên có độ dài là 6. Giải : Có AH.BC = BK.AC = 2.S ABC hay 5.BC = 6. AC 6 . 5 BC AC   3 . 2 5 BC HC AC    Xét tam giác vuông AHC có AC 2 - HC 2 = AH 2 ( đ/l Pytago) AC 2 - 2 3 5 AC      =5 2 2 2 16 . 5 25 AC  4 . 5 5 AC   AC = 4 25 5 : 6,25 5 4   BC = 6 6 25 . . 7,5 5 5 4 AC   . Độ dài cạnh đáy của tam giác cân là 7,5 Bài 6. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và có độ dài 3 cạnh BC, AC, AB lần lượt bằng a, b, c. Chứng minh rằng: ))(( SinC SinBSinA cb aSinC cSinB bSinA a  Gợi ý giải: Vẽ đường cao AH. Ta có SinC c SinB b HC AH SinC HB AH BSin  ; Tương tự, suy ra: 0     k SinCSinB SinA c ba SinC c SinB b SinA a Vậy k SinCSinB SinAcSinC bSinBaSinA ).(  (1) Và (a + b + c) = (SinA + Sin B + SinC).k Suy ra: k SinCSinB SinASinC SinBSinA cb a ).())((  (2) T TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN CÁT-NHƯ XUÂN Tõ (1) vµ (2) ta cã ®.p.c.m §iÒu chØnh: Ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2013 DuyÖt cña BGH Lª §×nh Thµnh - 1 - ÔN TẬP HÀM SỐ BẬC NHẤT I. MỤC TIÊU. - Thành thạo các dạng bài tập liên quan đến hàm số y = ax + b. II . CHUẨN BỊ. SGK + SBT Toán 9 T1, nhớ các kiến thức về hàm đồng biến, nghịch biến, đường song 2 , cắt, trùng, vuông, lập PT đt III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1. Giáo viên dạy toàn bộ các kiến thức hàm bậc nhất chương II và bài tập minh họa. 2. Ra bài tập hướng dẫn HS. Bài 1. Cho hàm số bậc nhất y = ax + 1. Xác định hệ số a, biết rằng đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 2  HD: Đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 2   đồ thị của hàm số đi qua điểm ( 1 2  ;0)  a.( 1 2  )+1 = 0  1 1 2 1 2 a      Bài 2: Cho hàm số y = 2x -4 có đồ thị là đường thẳng (d) a) Điểm M ( 3 2 ;-1) có nằm trên ( d) không? Vì sao? b) Vẽ ( d) c) Tính khoảng cách từ O ( gốc toạ độ) đến đường thẳng (d) Hướng dẫn giải: a) Điểm M ( 3 2 ;-1) có nằm trên ( d) y = 2x -4 vì : - 1 = 2. 3 2 - 4 b) Vẽ (d) y = 2x -4 *Bảng giá trị: x 0 2 y = 2x - 4 -4 0 *Vẽ : c) Gọi giao điểm của (d) với hai trục toạ độ là A và B. Kẻ OH vuông góc (d) Dùng công thức: 1 OH 2 = 1 OA 2 + 1 OB 2 Tính OH Bài 3: Cho hàm số y = -1 2 x -2 có đồ thị là đường thẳng (d) a) Vẽ (d) b) Gọi giao điểm của (d) với hai trục là A và B.Tính diện tíc tam giác OAB c)Kẻ OH vuông góc với AB.Xác định toạ độ H. Tu󰖨n 6,7 Ngày so󰖢n: 15 / 9/ 2012 Ngày d󰖢y: / /2012 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN CÁT-NHƯ XUÂN - 2 - Hướng dẫn giải: c)Gọi H(x 0 ;y 0 ) ta có : x 0 2 + y 0 2 = OH 2 Dùng công thức: 1 OH 2 = 1 OA 2 + 1 OB 2 Tính được OH 2 = 16 5 Suy ra được : x 0 2 + y 0 2 = 16 5 (1) Mặt khác : H  (d) => y 0 = -1 2 x 0 -2 (2) Từ (1) và (2) tìm được x 0 , y 0 => Toạ độ H cần tìm Bài 4: Cho hàm số y = ( m-2)x + 3m - 5 ( m  2) a) Tìm các giá trị của m để hàm số nghịch biến trên R. b) Tìm m biết đồ thị hàm số đi qua điểm A( 2 ; -1) c) Tìm m biết đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 d) Tìm m biết đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = -x + 4 tại 1 điểm trên Oy Hướng dẫn giải : a) Hàm số y nghịch biến trên R  m - 2 < 0  m < 2 b)Đồ thị hàm số y = (m-2)x + 3m - 5 đi qua điểm A(2,-1) nên ta có : -1 = (m-2).2 + 3m - 5  -1 = 2m -4 +3m - 5  5m = 8  m = 8 5 c) Đồ thị hàm số y = (m-2)x + 3m - 5 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 => x = 3 ; y = 0 Do đó : : 0 = (m-2) 3 + 3m-5 .Giải tìm m d) (d) cắt đường thẳng y = -x + 4 tại điểm trên Oy       453 12 m m       3 1 m m  m = 3 Bài 5 : a) Vẽ hai đường thẳng (d 1 ) y = -2x + 3 và (d 2 ) y = 3x- 2 lên trên cùng một mặt phẳng Oxy rồi tìm toạ độ giao điểm M của chúng b) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d 3 ) y = mx + m 2 - 5 và hai đường thẳng (d 1 ) , (d 2 ) đồng qui tại một điểm. Hướng dẫn giải : a) Toạ độ (x;y) của M là nghiệm của hệ phương trình:      23 2 3 xy TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN CÁT-NHƯ XUÂN - 3 - b) Đường thẳng x - 2y = 4  y = 1 2 x - 2 có hệ số a= 1 2 và b = 2 c) (d) y = (m-3)x + 4 (m  3) Gọi A = (d)  Oy => A ( 0 ;4) => OA = 4 B=(d)  Ox => B ( -4 m-3 ; 0)=> OB =| -4 m-3 | (vẽ hình minh hoạ) Kẻ OH vuông góc AB => 1 OH 2 = 1 OA 2 + 1 OB 2 Thay OH = 2 và OA,OB vào giải tìm m. Kq: m = 3  7 Bài 7 : Cho hàm số y = ( m+2)x + n-1 ( m  -2) có đồ thị là đường thẳng (d) a) Tìm m,n biết (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3 2 .Vẽ (d) với m , n vừa tìm được. b) Cho n= 5,Gọi giao điểm của (d) với hai trục toạ độ là A, B.Tìm m để tam giác ABC có diện tích bằng 4. Hướng dẫn giải : b) Khi n = 5 Ta có (d) y = ( m + 2)x + 4 ( m  -2) Gọi A = (d)  Oy => A ( 0 ;4) => OA = 4 B=(d)  Ox => B ( -4 m+2 ; 0)=> OB =| -4 m+2 | S ABC = 1 2 OA.OB (*) Thay S ABC = 4 , OA = 4 , OB =| -4 m+2 | vào (*) giải tìm được m Bài 8 : Cho hàm số y = mx + 2 - m ( m  0) có đồ thị là đường thẳng (d) a)Cho m = 2 .Vẽ (d) b) Chứng tỏ (d) luôn luôn đi qua điểm A(1 ;2) với mọi m c)Tìm m để khoảng cách từ O ( gốc toạ độ) đến (d) lớn nhất. Hướng dẫn giải : b) Thay x = 1 ; y=2 vào phương trình(d) ta được : 2 = m (-1) + 2 - m (*) Ta thấy đẳng thức (*) đúng với mọi m => (d)luôn luôn đi qua điểm A(1 ;2) với mọi m c) (d) y = mx + 2 - m ( m  0) Gọi B = (d)  Oy => B ( 0 ;2-m) => OC = | 2-m| C=(d)  Ox => C ( m-2 m ; 0)=> OC =| m-2 m | Kẻ OH  (d) , ta có : OH  OA = 5 không đổi. Nên maxOH = OA = 5  H trùng A Đến đây làm tương tự câu 6c ta tìm được m. TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN CÁT-NHƯ XUÂN [...]...  T m2  1 m2  1 , x2   2 2 (Hoặc coi giả thi t là pt bậc 2 ẩn b, có  '  (a  2) 2 , ) Điều chỉnh: Duyệt của BGH Ngày tháng năm 2012 Lê Đình Thành - 10 -  N TỔNG ÔN HÌNH HỌC I MỤC TIÊU - Tổng ôn Hình học : trọng tâm là các bài tập về đường tròn, tiếp tuyến, tứ giác nội tiếp II CHUẨN BỊ Thầy : Giáo án Trò : SGK + SBT Toán 9 T1,2 III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Ra bài tập hướng dẫn HS Bài 1: Cho một... Đình Thành T - 19 - CÁ Ư H -N T 12  X U  N Ngày d y: Tu n 20: 07/ 01/ 2012 Tu n 21: 11/ 01/ 2012 Ngày so n: 29/ 12/ 2011 ÔN TẬP GÓC VÀ ĐƯỜNG TRÒN I MỤC TIÊU - Ôn tập Góc và đường tròn : nắm chắc các định lí về các loại góc đối với đường tròn, trọng tâm là chứng minh tứ giác nội tiếp, sử dụng tứ giác nội tiếp để chứng minh các yếu tố khác II CHUẨN BỊ Thầy : Giáo án Trò : SGK + SBT Toán 9 T1, nhớ các... MNOP là hình vuông thì đường chéo OM  ON 2  R 2 Dựng điểm M: Ta dựng hình vuông OACD, dựng đường tròn tâm O đi qua điểm D, cắt (d) tại M Chứng minh: Từ M vẽ 2 tiếp tuyến MN và MP Ta có MN  MO 2  ON 2  R , nên Tam giác ONM vuông cân tại N Tương tự, tam giác OPM cũng vuông cân tại P Do đó MNOP là hình vuông Bài toán luôn có 2 nghiệm hình vì OM  R 2  R + Ta có: MN và MP là 2 tiếp tuyến của (O),... Duyệt của BGH Ngày 29Lê Đình năm 2011 tháng 10 Thành -4- Ngày so n: 15/12/2011 Ngày d y: Tu n 18: 21/12/2011 Tu n 19: TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN, TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN N I MỤC TIÊU - Ôn tập đường tròn : nắm chắc các định lí chương II về đường tròn, trọng tâm là các bài tập về tiếp tuyến của đường tròn, tương giao của hai đường tròn II CHUẨN BỊ Thầy : Giáo án Trò : SGK + SBT Toán 9 T1, nhớ các kiến... Ngày d y: Ngày so n: 16 / 9/ 2012 / / / 2012 / 2012 ÔN TẬP HÀM SỐ BẬC 2, PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 I MỤC TIÊU - Ôn tập Hàm số bậc 2, phương trình bậc 2 : thành thạo các bài tập về hàm số bậc 2, tương giao giữa đường thẳng và parabol, giải phương trình bậc 2 và các bài tập phương trình bậc 2 chứa tham số, trọng tâm là định lí Viet và ứng dụng  U X N II CHUẨN BỊ Trò : SGK + SBT Toán 9 T1, nhớ các kiến thức... (không đổi)  NMP  PNM Đi u ch nh:   NF  FP Duy t c a BGH Ngày 17 tháng 12 năm 2011 Lê Đình Thành - 28 - N Tu n 12, 13 Tu n 12 - Ngày d y: 09/ 11/ 2011 Tu n 13 - Ngày d y: / 11/ 2011 Ngày so n: 04/11/2011 ÔN TẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH I MỤC TIÊU - Ôn tập Hệ phương trình : thành thạo giải hệ phương trình bằng 2 phương pháp, các hệ phương trình chứa tham số II CHUẨN BỊ Thầy : Giáo án Trò : SGK + SBT Toán. .. T Khi x =y =0 thì hệ vô nghiệm Khi y = 0 thì x =1 hoặc x= -1 Vậy hệ đã cho có nghiệm là (1 ;0) , (-1 ; 0) *Bài 19: Đối xứng loại I (mỗi pt không thay đổi khi thay x và y cho nhau) 2 2  x  xy  y  4  x  y  xy  2 a)   x3  y 3  9 c)  x  y  3 1 1  2 1 2   x  y  x2  y2  9 x  x  a Đặt  f  x  1  y  1  5 y  1  b y   x y   Ư R Ờ  x2  x  y2  y  2 b)   x  y  xy... giác BKC là tam giác gì ? Vì sao D Giải K a Ta có  KEB= 90 0 mặt khác  BFC= 90 0( góc nội tiếp chắn nữa đường tròn) E do CF kéo dài cắt ED tại D F 0 =>  BFK= 90 => E,F thuộc đường tròn đường kính BK A hay 4 điểm E,F,B,K thuộc đường tròn đường kính BK b  BCF=  BAF (hai góc nội tiếp cùng chắn cung BF) Mà  BAF=  BAE=450( tính chất hình vuông)=>  BCF= 450 B C O Ta có  BKF=  BEF( hai góc nội tiếp... các loại góc đối với đường tròn , chứng minh tứ giác nội tiếp III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Giáo viên dạy toàn bộ các kiến thức chương III Góc và đường tròn và bài tập minh họa 2 Ra bài tập hướng dẫn HS Bài 1 Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính BC Điểm A thuộc nửa đường tròn đó Dưng hình vuông ABED thuộc nửa mặt phẳng bờ AB, không chứa đỉnh C Gọi F là giao điểm của AE và nửa đường tròn (O) Gọi Klà giao... x  y   xy  84   N x  y  s  xy  p Đặt  Ị Hệ có nghiệm : (2 ;8) (8 ;2) Bài 9:  TH S C  xy x  y  30  x y  y x  30      x x  y y  35  x y  x y      x y a Đặt    xy  b  TH  Ư R G N RẤ T  2 Ờ a  5  b  6  a  3ab  35  x  4   x  y 5  y  9  Ta có:   x  9  xy  6    y  4  T Y  3 xy   35    ab  30 Ta có:  Ư 3 Bài 10: - 14
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9, TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9, TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay