nghiên cứu xử lý nước cấp bằng công nghệ pac (powdered activated carbon) kết hợp lọc màng (tt)

10 253 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2014, 11:51

. hiệu quả nhất. Việc nghiên cứu xử lý nước cấp bằng phương pháp PAC kết hợp lọc màng là một phương pháp mới đang được nghiên cứu trên nhiều nước. Với công nghệ xử lý nước cấp bằng phương pháp này. Bảng tổng kết dưới đây là kết quả tổng hợp các chỉ tiêu đối với xử lý nước cấp trong quá trình nghiên cứu: Bảng 3.8: Kết quả tổng hợp sau xử lý nước cấp bằng phương pháp PAC kết hợp lọc màng. STT. dụng PAC kết hợp với lọc màng có khả năng xử lý tốt như việc áp dụng theo quy trình xử lý nước cấp thông thường. Tiếp tục nghiên cứu thêm việc việc áp dụng bể lắng vào mô hình này nhằm xử lý nước
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu xử lý nước cấp bằng công nghệ pac (powdered activated carbon) kết hợp lọc màng (tt), nghiên cứu xử lý nước cấp bằng công nghệ pac (powdered activated carbon) kết hợp lọc màng (tt), nghiên cứu xử lý nước cấp bằng công nghệ pac (powdered activated carbon) kết hợp lọc màng (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn