Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn

81 378 1
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2014, 01:32

TRNG I HC M TP. H CHÍ MINH CHNG TRỊNH ÀO TO C BIT KHÓA LUN TT NGHIP I HC NGÀNH NGÂN HÀNG  TÀI PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH TI NGÂN HÀNG TMCP U T & PHỄT TRIN VIT NAM CHI NHÁNH CH LN SVTH : TRN NGC PHNG THO Lp : TN10DB2 Khóa hc : 2010 ậ 2014 GVHD : TS. NGUYN CHệ C Tp. H Chí Minh, tháng 04 ậ 2014 Khóa lun tt nghip đi hc i SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO LI CM N c s chp thun ca Chng trình đƠo to đc bit trng i hc M TP HCM vƠ Ban lưnh đo ca Ngơn hƠng TMCP u t vƠ phát trin Vit Nam BIDV, em đư có mt cái nhìn rng hn v tình hình tín dng đi vi Doanh nghip va vƠ nh, các phòng ban chc nng cng nh môi trng lƠm vic trong ngơn hƠng. Dù thi gian thc tp có hn nhng nh s giúp đ ca lưnh đo ngơn hƠng, các cô chú, anh ch đư giúp em m rng kin thc đư hc vƠ hiu rõ hn các qui trình, nghip v tín dng thc tin. iu nƠy giúp ích rt nhiu cho khóa lun cng nh công vic ca em trong tng lai. Qua đơy em xin bƠy t lòng cm n sơu sc đn giáo viên hng dn ca mình - thy Nguyn Chí c.Thy đư tn tình hng dn, đa ra nhng li khuyên vƠ s gi Ủ đ em có th hòan thƠnh tt khóa lun nƠy. Tip theo, em xin cm n các cô chú, anh ch đang công tác ti Ngơn hƠng T&PT VN ậ Chi nhánh Ch Ln đư giúp đ em rt nhiu trong sut quá trình thc tp, to c hi cho em tip xúc các nghip v thc tin vƠ cung cp s các liu cn thit đ em hòan thƠnh tt bƠi báo cáo nƠy. Cui cùng, em xin cm n gia đình, các giáo viên ging dy, nhng ngi bn vƠ nhng anh ch hc vic ti Chi nhánh Ch Ln đư giúp đ em trong quá trình thc tp và hòan thành bài báo cáo này. Trn Ngc Phng Tho Khóa lun tt nghip đi hc ii SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO MC LC LI CM N i MC LC ii DANH MC T VIT TT vi DANH MC BNG BIU vii DANH MC  TH viii LI M U ix CHNG 1 : TÍN DNG NGỂN HÀNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH 1 1.1. C S LÝ LUN V DOANH NGHIP VA VÀ NH 1 1.1.1. Khái nim ca doanh nghip va và nh 1 1.1.2. c đim ca doanh nghip va và nh 3 1.2. TM QUAN TRNG CA TÍN DNG NGỂN HÀNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH 5 1.3. CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG NGÂN HÀNG I VI CÁC DOANH NGHIP VA VÀ NH 7 1.3.1. Nhân t t NhƠ nc 7 1.3.2. Nhân t t DNVVN 8 1.3.3. Nhân t t ngân hàng 9 1.4. S CN THIT CA VIC M RNG TÍN DNG NGỂN HÀNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH 14 CHNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH TI NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM CN CH LN 18 2.1. TNG QUAN V NGỂN HÀNG TMCP U T & PHÁT TRIN VIT NAM ậ CHI NHÁNH CH LN 18 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin 18 2.1.1.1. S lc v Ngơn hƠng TMCP u t & Phát trin Vit Nam 18 2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát trin ca BIDV Chi nhánh Ch Ln 20 2.1.2. Phân tích tình hình hot đng kinh doanh ti BIDV CN Ch Ln 2011 ậ 2013 20 Khóa lun tt nghip đi hc iii SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO 2.1.2.1. Hot đng tín dng ti BIDV CN Ch Ln giai đon 2011 ậ 2013 21 2.1.2.2. Kt qu hot đng kinh doanh ca Chi nhánh giai đon 2011 ậ 2013 23 2.2. THC TRNG M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH TI BIDV CN CH LN 24 2.2.1. S lng DNVVN có quan h tín dng vi BIDV CN Ch Ln 24 2.2.2. D n tín dng đi vi DNVVN 25 2.2.3. Thc trng n quá hn ti BIDV Chi nhánh Ch Ln 26 2.3.PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG I VI DNVVN TI NH U T & PHÁT TRIN VIT NAM ậ CN CH LN 27 2.3.1. T phía NhƠ nc 27 2.3.1.1. Phng pháp nghiên cu 27 2.3.1.2. Tin hành phân tích 28 2.3.2. T phía DNVVN 30 2.3.2.1. Phng pháp nghiên cu 30 2.3.2.2. Tin hành phân tích 31 2.3.3. T phía BIDV CN Ch Ln 34 2.3.3.1. Phng pháp nghiên cu 34 2.3.3.2. Tin hành phân tích 34 2.4. ÁNH GIÁ MC  HÀI LÒNG CA KHÁCH HÀNG DNVVN KHI S DNG DCH V TÍN DNG TI BIDV CHI NHÁNH CH LN 37 2.4.1. Mô hình nghiên cu 37 2.4.2. Phng pháp thu thp s liu 39 2.4.2.1. Ngun d liu 39 2.4.2.2. Phng pháp nghiên cu 39 2.4.3. Phng pháp phơn tích s liu 39 2.4.3.1. Phng pháp kim đnh thang đo 41 2.4.3.2. Phng pháp phân tích nhân t EFA 42 2.4.4. Tin hƠnh phng pháp phơn tích nhơn t 43 2.4.4.1. Phân tích nhân t EFA 43 Khóa lun tt nghip đi hc iv SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO 2.4.4.2. Tin hành tìm h s CRONBACHằS ANPHA cho tng nhân t mi  trên 44 2.4.4.3. t tên cho các nhân t 48 2.4.4.4. Tin hành phân tích nhân t (EFA) 50 2.4.5. Kt qu nghiên cu 51 2.5. ÁNH GIÁ THC TRNG M RNG TÍN DNG DNVVN TI BIDV CN CH LN 52 2.5.1. Thun li 52 2.5.2. Khó khn 53 CHNG 3: KIN NGH NHM M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH TI NGỂN HÀNG TMCP U T & PHÁT TRIN VIT NAM ậ CHI NHÁNH CH LN 66 3.1. KIN NGH I VI NHÀ NC 66 3.1.1. Cn đa ra phng án c th v tái cu trúc nn kinh t nói chung và h thng ngân hàng nói ring đ t đó nhanh chóng hoƠn thin, n đnh và phát trin nn kinh t đt nc 66 3.1.2. Xây dng mt h thng thông tin c s d liu thng nht v DNVVN 66 3.1.3.NhƠ nc cn có nhng đ án c th h tr cho nhng DNVVN vt qua khó khn hin ti 67 3.1.4. NhƠ nc cn to mt h thng thông tin, th trng vic làm, th trng giao thng tin cy và n đnh cho các doanh nghip xut nhp khu trong nc 67 3.2. KIN NGH I VI DNVVN 68 3.2.1. DNVVN cn trang b nhng kin thc v lut doanh nghip, các quy đnh ca ngân hàng 68 3.2.2. DNVVN cn gia tng tính chuyên nghip và s hp tác đi vi ngân hàng khi tip cn tín dng 68 3.2.3. DNVVN cn tìm hiu k thông tin v đi tác, các phng án vƠ hp đng kinh t ký kt 69 3.2.4. DNVVN cn mnh dn có nhng thay đi theo hng tích cc đ thc hin đúng tinh thn  án tái ca cu nn kinh t mà Chính ph va qua đa ra 69 3.3. KIN NGH I VI BIDV CH LN 69 Khóa lun tt nghip đi hc v SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO 3.3.1. BIDV nói chung và BIDV Ch Ln nói riêng cn có nhng bui hi tho chuyên đ đ tip tc nơng cao trình đ chuyên môn, đnh hng rõ tâm lý và tinh thn làm vic ca CBTD 69 3.3.2. BIDV CN Ch Ln cn phi m rng, đa dng hóa các khách hƠng đc cp tín dng da trên đnh hng phát trin các lnh vc ngành ngh ca NhƠ nc 70 3.3.3. BIDV CN Ch Ln cn có nhng phng thc tìm kim khách hàng mi hiu qu 70 3.3.4. BIDV CN Ch Ln cn tng cng hot đng t vn cho khách hàng 71 3.3.5. BIDV CN Ch Ln cn linh hot trong vic cp tín dng có bo đm bng tài sn và trong vic la chn tài sn đm bo khi cp tín dng 71 3.3.6. BIDV CN Ch Ln cn thc hin đúng quy trình cp tín dng t đó nơng cao công tác thm đnh trc khi cp tín dng, tng cng kim tra trong và sau khi cp tín dng 72 3.3.7. BIDV CN Ch Ln cn có nhng bin pháp lƠm gia tng hn na mc đ hài lòng ca khách hàng DNVVN khi s dng dch v tín dng ca ngân hàng 72 3.4. KIN NGH PHÁT TRIN NGHIÊN CU 74 3.4.1. Nhng hn ch ca khóa lun 74 3.4.2.Kin ngh nghiên cu 74 PH LC 79 Khóa lun tt nghip đi hc vi SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO DANH MC T VIT TT T vit tt Nguyên ngha BLTD Bo lưnh tín dng CBTD Cán b tín dng DNNN Doanh nghip nhƠ nc DNVVN Doanh nghip va vƠ nh BIDV-CN Ch Ln Ngơn hƠng thng mi c phn u t vƠ Phát trin Vit Nam ậ Chi nhánh Ch Ln KHDN Khách hàng doanh nghip KHDNVVN Khách hàng doanh nghip va và nh NHNN Ngân hàng nhƠ nc NHTM Ngơn hƠng thng mi TCTD T chc tín dng Techcombank Ngơn hƠng thng mi c phn K thng Vit Nam TMCP Thng mi c phn TSB Tài sn đm bo Vietinbank Ngơn hƠng thng mi c phn Công thng Vit Nam Khóa lun tt nghip đi hc vii SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO DANH MC BNG BIU Bng 1.1: Phân loi quy mô DNVVN theo ngành ngh  Hàn Quc Bng 1.2: Phân loi quy mô DNVVN  Thái Lan và EU Bng 1.3: Phân loi quy mô DNVVN  Vit Nam Bng 1.4: ICOR theo tng khu vc kinh t giai đon 2000 ậ 2010 (theo giá so sánh 1994) Bng 1.5: ICOR toàn xã hi theo các giai đon Bng 2.1: S liu v d n tín dng theo thành phn kinh t ti Chi nhánh giai đon 11/2011 ậ 10/2013: Bng 2.2: Kt qu hot đng kinh doanh ti Chi nhánh giai đon 2011 ậ 2013 Bng 2.3: Thng kê s lng DNVVN có quan h tín dng vi Chi nhánh giai đon 2011 - 2013 Bng 2.4: S liu v d n tín dng đi vi DNVVN ti Chi nhánh giai đon 2011-2013 Bng 2.5: S liu v d n tín dng đi vi DNVVN theo nhóm n ti Chi nhánh giai đon 2011 ậ 2013 Bng 2.6: T l (%) mc đ u tiên nhng tiêu chí khi xem xét cp tín dng cho các DNVVN ca các CBTDDN theo kho sát ti 3 Chi nhánh NH Bng 2.7: Mc đ thang đo ca bng cơu hi điu tra Bng 2.8 : Mư hóa các thang đo Bng 2.9 : Quy trình phân tích d liu Bng 2.10: Phân tích nhân t khám phá Bng 2.11: H s Cronbach’s Alpha ca nhân t th nht Bng 2.12: H s Cronbach’s Alpha ca nhân t th hai Bng 2.13: H s Cronbach’s Alpha ca nhân t th ba Bng 2.14: H s Cronbach’s Alpha ca nhân t th t Bng 2.15: H s Cronbach’s Alpha ca nhân t th nm Bng 2.16: H s Cronbach’s Alpha ca bin ph thuc ắMc đ hƠi lòngẰ Khóa lun tt nghip đi hc viii SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO DANH MC  TH Hình 2.1: Thng kê ngành ngân hàng Vit Nam nm 2012 Hình 2.2: Biu đ th hin d n tín dng ti BIDV CN Ch Ln giai đon 2011 ậ 2013 Hình 2.3: D n tín dng đi vi DNVVN ti Chi nhánh giai đon 2011 ậ 2013 Hình 2.4: Biu đ đánh giá tinh hình kinh t VN hin ti ca các chuyên gia Hình 2.5: Biu đ đánh giá đnh hng các chính sách ca NhƠ nc trong vic h tr DNVVN tip cn vn ngân hàng trong thi gian ti ca các chuyên gia Hình 2.6: Biu đ nhu cu tín dng ca DNVVN trong tng lai Hình 2.7: Biu đ th hin s đánh giá t nhng CBTD ca BIDV Ch Ln, Techcombank và Vietinbank v tính chuyên nghip và s hp tác ca DNVVN đi vi ngân hàng khi tip cn tín dng Hình 2.8: Biu đ so sánh đánh giá các bc sau gii ngân trong quy trình cp tín dng ca các CBTDDN t 3 Chi nhánh ngơn hƠng đc kho sát Khóa lun tt nghip đi hc ix SVTH: TRN NGC PảNẢ TảO LI M U 1. Tính cp thit ca đ tài Doanh nghip va vƠ nh lƠ mt loi hình doanh nghip không nhng thích hp đi vi nn kinh t ca nhng nc công nghip phát trin mƠ nó còn đc bit thích hp vi nn kinh t ca nhng nc đang phát trin.  nc ta trc đơy, vic phát trin các DNVVN cng đư đc quan tơm nhng vn cha có chính sách rõ rƠng vƠ đúng đn đ phát trin t Chính ph. Nhn thy đc thiu sót đó, thì va qua, Chính ph đư đa ra k hoch phát trin đi vi các DNVVN giai đon 2011-2015 đ tng bc nơng cao v th cnh tranh, khng đnh vai trò ca mình, t đó đóng góp quan trng hn đi vi nn kinh t xư hi ca đt nc. Theo thng kê  Vit Nam, các DNVVN chim ti 97% trên tng s các doanh nghip trong c nc, đóng góp hn 40% GDP vƠ thu hút mt lc lng lao đng đáng k, to nhiu vic lƠm, góp phn chuyn dch c cu kinh t, khai thác đc nhng tim nng sn có trong dơn c. S phát trin ca DNVVN s to ra mt trong nhng bc đi vng chc giúp Vit Nam tin gn hn vi k hoch tr thƠnh mt nc công nghip hóa hin đi hóa giai đon 2020 ậ 2030. Mc dù vy, DNVVN cng gp không ít khó khn trong quá trình hot đng kinh doanh ca mình, đc bit lƠ thiu vn đ m rng đu t chiu sơu. Khi các doanh nghip nƠy cn vn h thng huy đng t cá nhơn, các doanh nghip khác; gia đình, bn bè vƠ mt ngun rt quan trng na đó lƠ ngơn hƠng thng mi. Xut phát t đng li ch trng đa dng hoá các thƠnh phn kinh t, nhu cu vn cp bách ca các doanh nghip, cnh tranh chim lnh th trng vƠ th phn ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam Chi nhánh Ch Ln đư tp trung u tiên cp tín dng cho khách hƠng DNVVN. Nhng vi mt Chi nhánh mi thƠnh lp t 11/2011, hot đng tín dng ca Chi nhánh nói chung vƠ hot đng tín dng đi vi DNVVN nói riêng cng còn nhiu mt hn ch nh cha đáp ng đ nhu cu vn vay, mi gii quyt đc nhu cu vn trong ngn hn lƠ ch yu, hình thc tín dng nghèo nƠn, cha khai thác ht đc nhng li th vƠ tim nng ca ngơn hƠng hin có. Nhn thc đc vai trò quan trng ca hot đng tín dng ca ngơn hƠng đi vi các DNVVN, cng nh qua quá trình thc tp và kho sát thc t tình hình cp tín dng đi vi DNVVN ti ngân hàng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam CN Ch Ln trong thi gian qua, em đư quyt đnh chn đ tài: ắPHỂN TệCH CỄC NHỂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH TI NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHỄT TRIN VIT NAM ậ CHI NHÁNH CH LNẰ. 2. Mc đích nghiên cu [...]... Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc Các liên doanh v c ngoài: Ngân hàng Liên doanh VIDi tác Malaysia), Ngân hàng Liên doanh Lào -Vi t (v i tác Lào) Ngân hàng Liên doanh Vi t Nga - VRB (v i tác Singapore), Liên doanh qu - Vi t Nam i tác M u BIDV Là s l a ch n, tín nhi m c a các t ch c kinh t , các doanh nghi p và cá nhân trong vi c ti p c n các d ch v tài chính ngân hàng cc c và qu c t bi n và ghi nh... và kh ng tín d ng c i v i các ch th n n kinh t n ch Vì th , n u kh n c a các ngân hàng d i dào thì ngân hàng có th th c hi n vi c m r ng ho ng tín d ng c a ngân hàng m t cách d dàng thông qua vi ng hóa các s n ph m tín d ng, ph m vi và kh ng nhu c u v n ngày càng cao c a các thành ph n kinh t Công ngh ngân hàng t trong nh ng nhân t quy n s m r ng ho ng tín d ng c a ngân hàng V i h th ng thi t b và. .. hàng Các nhân t c, DNVVN, ngân hàng, ngoài ra còn có các nhân t ng kinh t , xã h i và pháp lý Trong nh ng nhân t nêu trên, các nhân t Nhà c bi t là nhân t s làm hài lòng khách hàng khi s d ng d ch v tín d ng c a ngân hàng trong nhân t c tác gi cao nh t Chính vì th , nh ng nhân t này là nh ng nhân t m u ch t s c tác gi làm rõ 17 SVTH: TR N NG O Khóa lu n t t nghi ih c PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T N M R NG TÍN D... ih c Chi Nhánh 6 và Chi nhánh Techcomban 3 4 n 2011 /2013 5 - - gân hàng TMCP 6 TMCP x SVTH: TR N NG O Khóa lu n t t nghi ih c m ngân hàng TMCP 7 Nghiên c u phân tích các nhân t ng t khía c nh chuyên gia, DNVVN t i chi nhánh ch d ng l i ng kê mô t , so sánh gi c mô hình ch y kinh t cho th cs ng và m ng c a các nhân t trong mô hình Nghiên c u v hài lòng c a khách hàng DNVVN khi s d ng d ch v tín. .. kinh t Chính sách tín d ng bao g m: - Chính sách khách hàng: Khách hàng c a ngân hàng thì r ng và phong phú, không phân bi t các thành ph n kinh t c, ngành ngh Phân lo i v i ngân hàng Ngân hàng có th phân lo i nh ng nhóm ngành ngh p tín d ng và nh ng nhóm ngành ngh h n ch c p tín d ng trong m t th i k nh nh ho c có th phân lo i theo khách hàng truy n th ng, khách hàng quan tr ng và khách i v i nh... ph n cho ngân hàng nói riêng và h th ng ngân hàng nói chung Do Vi t Nam, ho ng tín d ng trong ngân hàng là ho n và quan tr ng nên m ng t i vi c thu hút và m r ng tín d iv ng khách hàng, doanh nghi p Ngu n v n ngân hàng i v i b t k doanh nghi p nào, mu n ho c thì ph i có v n, vì v n ph u này th hi n v n t có, v ng, v n a ngân hàng N u v n t có gi vai trò quan tr ng trong s thành l p c a ngân hàng, thì... mô ng c a ngân hàng Vì v y, v n là ti ti n hành ho ng kinh doanh c a ngân hàng Ngân hàng nào có kh ng v n l 11 SVTH: TR N NG O Khóa lu n t t nghi ih c th th m nh c hàng r it i l i nhu n l n cho ngân Mu n m r ng tín d ng thì ngân hàng c n ph i có ngu n v ng d i dào v kh ng và k h n nh ng nhu c u chi tr , nhu c u v n c a các thành ph n trong n n kinh t ng so v i các ngân hàng nh , các ngân hàng l n s... CÁC NHÂN T N M R NG TÍN D I V I DOANH NGHI P V A VÀ NH T I NGÂN HÀNG TMCP VÀ PHÁT TRI N VI T NAM CN CH L N 2.1 T NG QUAN V NGÂN HÀNG TMCP TRI N VI T NAM CHI NHÁNH CH L N 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n 2.1.1.1 cv n Vi t Nam n Vi t Nam. Tên giao d ch qu c t : Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Tên g i t a ch : Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, qu n Hoàn Ki m, Hà N i... thành và phát tri n c a BIDV Chi nhánh Ch L n 7924, 7925 và 7926/NHNN-TTGSNH ngày 11/10/2011 c a Th ng c Vi t Nam (NHNN) ch p thu ngh m nhánh t i thành ph H Chí Minh c n Vi t Nam (BIDV), ngày 1/10/2011 H i ng Qu n tr vào các quy nh s nh thành l p NH TMCP -Chi nhánh Ch L -Chi nhánh Phú Nhu n và -Chi nhánh B n Thành n Vi t Nam (BIDV) t ch c công b L n (BIDV Ch L n) có tr s t ng 13, Qu n 6 cùng lúc v i Chi. .. cho ngân hàng Chính vì th khi c p tín d ng cho nh ng doanh nghi p này, ngân ng yêu c u nh ng doanh nghi phòng ng a r i ro Trong ng h ng r t l n m r ng tín d ng c a ngân hàng, c bi t là cho các DNVVN do h u h a nh ng doanh nghi p này có giá tr nh c các yêu c u t ngân hàng - Chính sách lãi su t: Lãi su t là chi phí s d ng v n Ngân hàng c n linh ho t áp d ng các chính sách lãi su i v i t ng lo i tín d . I HC NGÀNH NGÂN HÀNG  TÀI PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH TI NGÂN HÀNG TMCP U T & PHỄT TRIN VIT NAM CHI NHÁNH CH LN. TÍN DNG NGỂN HÀNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH 5 1.3. CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG NGÂN HÀNG I VI CÁC DOANH NGHIP VA VÀ NH 7 1.3.1. Nhân t t NhƠ nc 7 1.3.2. Nhân. 1.3.3. Nhân t t ngân hàng 9 1.4. S CN THIT CA VIC M RNG TÍN DNG NGỂN HÀNG I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH 14 CHNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N M RNG TÍN DNG I VI DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay