Nghiên cứu khả năng kháng Oxy hóa của dịch chiết nước nấm linh chi (Ganoderma lucidum) khi được bổ sung chất cảm ứng Auxin vào giá thể trồng

82 334 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2014, 01:18

TRNGăI HC M T.P H CHÍ MINH KHOA CÔNG NGH SINH HC KHÓA LUN TT NGHIP  tài: NGHIÊN CU KH NNGăKHỄNGăOXYăHịAăCA DCH CHITăNC NM LINH CHI (GANODERMA LUCIDUM) KHI C B SUNG CHT CM NG AUXIN VÀO GIÁ TH TRNG GVTH: Th.s NGUYN TH PHNGăKHANH SVTH: NGUYN TH NGA MSSV: 1053010465 NIÊN KHÓA: 2010 ậ 2014 SVTH: Nguyn Th Nga GVHD: Nguyn Th Phng Khanh Khóa Lun Tt Nghip Page3 NHN XÉT CA GIÁO VIÊN HNG DN Bình Dng, ngƠy 22 tháng 05 nm 2014. Ch kí GVHD SVTH: Nguyn Th Nga GVHD: Nguyn Th Phng Khanh Khóa Lun Tt Nghip Page4 LI CM N  hoàn thành báo cáo khóa lun tt nghip này, ngoài s c gng n lc ca bn thân, em còn nhn đc s giúp đ ca quý thy cô, mi ngi ni thc tp, gia đình vƠ bn bè. u tiên cho phép bn thơn em đc gi li cm n chơn thƠnh đn các quý thy cô trong Khoa Công ngh Sinh hc ậ trng i hc M Thành ph H Chí Minh đư truyn đt cho em nhng kin thc cn thit, nhng kinh nghim quý báu trong sut thi gian hc ti trng. Em xin kính gi đn cô Nguyn Th Phng Khanh li cm n sơu sc nht. Vi lòng yêu ngh và nhng kin thc chuyên ngành quý báu, cô đư tn tình hng dn vƠ giúp đ em trong sut quá trình thc hin đ tài này. Em xin chân thành cm n chú Nguyn Vit Trung, chú Phan Thanh Din và cô Nguyn Th Loan (Tri nm) đư nhit tình giúp đ, hng dn, gii thích nhng thc mc, đóng góp nhiu ý kin quý giá giúp em có thêm nhiu hiu bit thc t và to mi điu kin thun li đ em hoƠn thƠnh đ tài này. Cui cùng, em xin cm n gia đình vƠ bn bè đư đng viên vƠ giúp đ em trong sut thi gian lƠm đ tài. Bình Dng, ngƠy 22 tháng 05 nm 2014. Sinh Viên Nguyn Th Nga SVTH: Nguyn Th Nga GVHD: Nguyn Th Phng Khanh Khóa Lun Tt Nghip Page5 DANH MC CÁC CH VIT TT AIA: Acid indol axetic MC: Mu đi chng TB: Trung bình MT: Mu trng PGA: Potato ậ Glucose - Agar UV ậ Vis (Ultraviolet ậ Visite): T ngoi ậ Kh kin DPPH: 1,1-diphenyl-2picrylhydrazyl N.liu: Nguyên liu PP: Propylene SVTH: Nguyn Th Nga GVHD: Nguyn Th Phng Khanh Khóa Lun Tt Nghip Page6 DANH MC CÁC BNG Bng 2.1.1: Các hot cht sinh hc và dn xut trong nm Linh chi (Ganoderma lucidum) 19 Bng 2.2.1: Lc bo Linh chi và tác dng dc liu (Lý Thi Trân, 1595) 21 Bng 2.3.1: Các hot cht triterpenoid có tác dng cha bnh trong nm Linh chi (Ganoderma lucidum), (Lê Xuân Thám, 1996) 22 Bng 4.2.1: nh hng ca các nng đ auxin đn trng lng qu th nm Linh chi. 50 Bng 4.3.1: nh hng ca các nng đ auxin đn kích thc qu th nm Linh chi. 51 Bng 4.4.1: nh hng ca các nng đ cht cm ng auxin b sung vƠo giá th đn s hình thƠnh qu th 53 Bng 4.6.1: nh hng ca auxin khi đc b sung vào giá th trng nm Linh chi đn kh nng kháng oxy hóa ca dch chit nc nm Linh chi. 55 Bng 4.12.1: Kt qu kinh t sau khi thu hoch nm Linh chi có b sung auxin vào c cht. 63 SVTH: Nguyn Th Nga GVHD: Nguyn Th Phng Khanh Khóa Lun Tt Nghip Page7 DANH MC CÁC HÌNH NH Hình 2.1.1: Lc bo Linh chi 14 Hình 2.1.2: Nm Linh chi đ 15 Hình 2.1.3: Hình thái nm Linh chi 16 Hình 2.1.4: Chu trình phát trin ca nm Linh chi 17 Hình 3.4.1: Quy trình sn xut ging 31 Hình 3.2.2: Cng mì đc ngơm trong nc vôi 33 Hình 3.2.4: Quy trình trng nm Linh chi trên mt ca 35 Hình 3.4.1: S đ b trí thí nghim nghiên cu nh hng ca auxin khi đc b sung vào giá th trng nm Linh chi đn kh nng chng oxy hóa ca dch chit nc nm Linh chi. 38 Hình 3.4.2: S đ thí nghim nghiên cu nh hng ca th tích dung môi chit đn kh nng chng oxy hóa ca dch chit nm Linh chi. 40 Hình 3.4.3: S đ thí nghim nghiên cu nh hng ca thi gian ngâm chit đn kh nng chng oxy hóa ca dch chit nc nm Linh chi. 42 Hình 3.4.4: S đ thí nghim nghiên cu nh hng ca nhit đ đun nóng đn kh nng chng oxy hóa ca dch chit nm Linh chi 43 Hình 3.4.5: S đ thí nghim nh hng ca s ln chit đn kh nng chng oxy hóa ca dch chit nm Linh chi. 45 Hình 4.1.1: nh hng ca auxin đn s lan t sau 10 ngƠy 48 Hình 4.1.2: nh hng ca auxin đn tc đ lan t (sau 25 ngày) 49 Hình 4.3.1: nh hng ca các nng đ auxin đn kích thc qu th nm Linh chi 51 Hình 4.4.1: nh hng ca auxin đn thi gian hình thành qu th nm Linh chi. 52 Hình 4.4.2: S hình thành qu th nm Linh chi 52 Hình 4.5.1: Các túi phôi b nhim bnh 54 SVTH: Nguyn Th Nga GVHD: Nguyn Th Phng Khanh Khóa Lun Tt Nghip Page8 Hình 4.7.1: nh hng ca th tích dung môi ngâm chit đn kh nng kháng oxy hóa ca dch chit nm Linh chi. 56 Hình 4.8.1: nh hng ca thi gian ngâm chit đn kh nng chng oxy hóa ca dch chit nc nm Linh chi. 57 Hình 4.9.1: Dch chit nc nm Linh chi  các nhit đ khác nhau 58 Hình 4.9.2: nh hng ca nhit đ đn kh nng chng oxy hóa ca dch chit nm Linh chi 59 Hình 4.10.1: Dch chit ca nm Linh chi vi s ln chit khác nhau. 60 Hình 4.10.2: nh hng s ln chit đn kh nng chng oxy hóa ca dch chit nm Linh chi. 60 Hình 4.11.1: S đ quy trình chit nc nm Linh chi 62 SVTH: Nguyn Th Nga GVHD: Nguyn Th Phng Khanh Khóa Lun Tt Nghip Page9 M U SVTH: Nguyn Th Nga GVHD: Nguyn Th Phng Khanh Khóa Lun Tt Nghip Page10 1. T VNă Chúng ta đư bit Linh chi là mt trong nhng dc tho thiên nhiên đc xp vào loi ắthng dc”. Cách đơy hƠng ngƠn nm, nm Linh chi đư đc s dng đ làm thuc, các sách dc tho  nhiu triu đi ca Trung Quc đu ghi nhn Linh chi đc s dng làm thuc t lơu đi. Giá tr dc liu ca Linh chi đc ghi chép trong các th tch c ca Trung Quc cách đơy hn 4000 nm. T nhng kinh nghim trong dơn gian, con ngi đư bit s dng Linh chi theo nhiu cách khác nhau. n nay khoa hc k thut phát trin, nm Linh chi còn đc các nhà khoa hc trên th gii chng minh đc công dng hu ích trong vic điu tr bnh: ung th, cao huyt áp, tim mch, tiu đng,ầ[3][8] Hin nay, nm Linh chi không còn khan him nh lúc trc do con ngi có th áp dng khoa hc k thut đ nuôi trng Linh chi trong môi trng nhân to và ngày càng phát trin mnh trên th gii, đt đn quy mô công nghip. Trong hai thp niên gn đơy các nhƠ khoa hc  các nc: Nht Bn, Hàn Quc, Singapore, Hng Kông đư tng cng nghiên cu sn xut nm Linh chi và m rng hiu qu s dng dc liu này. Ti th trng Vit Nam, nhu cu s dng nm Linh chi làm thuc  trong nc cng nh xut khu ngƠy cƠng tng. Nhiu c s đư tin hành nghiên cu nuôi trng, ch bin vƠ thm dò các hot cht sinh hc có trong nm Linh chi. Các thành phn hóa hc có trong nm Linh chi rt phong phú bao gm các nhóm: steroid, polysaccharide, terpenoid, alkaloid,ầ[3]Trong nm Linh chi còn có các hot cht có kh nng chng oxy hóa. Vit Nam vi khí hu nhit đi gió mùa và ngun nguyên liu xenllulose di dƠo đư to điu kin cho ngh trng nm nói chung và nm Linh chi nói riêng không ngng phát trin.[6] i vi c th con ngi vic ngn chn oxy hóa không ch làm chm quá trình lưo hóa mƠ còn ngn nga các bnh him nghèo nh: ung th, x cng đng mch, bnh đng hô hp, tiêu hóa, tim mch,ầVic n thiu thc phm cha cht oxy hóa cng có th làm cho s lng các gc t do tng lên. Chính vì vy theo quan đim hin nay mun c th khe mnh cn b sung nhiu cht chng oxy hóa t t nhiên hn na. Da vào tình hình thc t trên, chúng tôi cùng vi s hng dn ca Th.s Nguyn Th Phng Khanh thc hin đ tƠi ắNghiên cu kh nngăkhángăoxyă hóa ca dch chitănc nm Linh chi (Ganoderma lucidum) khiăđc b sung cht cm ng auxin vào giá th trng”. SVTH: Nguyn Th Nga GVHD: Nguyn Th Phng Khanh Khóa Lun Tt Nghip Page11 2. MCăệCH VĨăụăNGHAă TÀI 2.1 Mcăđích -  tƠi nƠy đc thc hin nhm mc tiêu lƠm tng trng lng, kích thc ca qu th nm Linh chi cng nh lƠ nng sut nm. Rút ngn thi gian nuôi trng nm. - Nghiên cu các điu kin nh hng đn kh nng chng oxy hóa ca dch chit nc nm Linh chi. -  xut quy trình cho dch chit có kh nng chng oxy hóa là cao nht. 2.2 ụăngha LƠ c s cho vic nghiên cu kh nng chng oxy hóa t các cht có trong nm Linh chi [...]... loáng Giá tr c li u c a n m Linh chi ch c c a Trung qu n nông b n th c h c n i ti ng Trung Qu c Lý Th i Trân cB i nhà Minh v i các khái quát công d ng c lý khác nhau, ng theo t ng màu Theo Lý Th i Trân thì n m Linh chi có 6 màu khác nhau: còn g i H ng chi) H i Huy n chi) Thanh chi (Linh chi xanh còn g i là Long chi) B ch chi (Linh chi tr ng còn g i là Ng c chi) Hoàng chi (Linh chi vàng còn g i là Kim chi) ... chi vàng còn g i là Kim chi) T chi (Linh chi tím) Xích chi Khóa Lu n T t Nghi p Hoàng chi Page13 SVTH: Nguy n Th Nga GVHD: Nguy n Th H c chi T chi B ch chi Thanh chi Hình 2.1.1: L c b o Linh chi n nay n m Linh chi không còn gi i h n trong ph m vi c Trung Qu c, mà mang tính toàn c u Hi n t u bài báo c a các nhà khoa h c liê c tính và lâm sàng c a n c công b C a n m Linh chi chính là thành ph lo t s khoáng... tiêu th n m Linh chi Vi n Trong ng n m Linh chi nh p v t Trung Qu c kho ng 36 t n, t Hàn Qu c kho ng 7 t n, s còn l c s n xu t Khóa Lu n T t Nghi p Page28 SVTH: Nguy n Th Nga GVHD: Nguy n Th V T LI PHÁP THÍ NGHI M Khóa Lu n T t Nghi p Page29 SVTH: Nguy n Th Nga GVHD: Nguy n Th 1 V T LI U 1.1 V t li u N m Linh chi (Ganoderma lucidum) 1.2 Ngu n g c l y m u N m Linh chi (Ganoderma lucidum huy n C Chi, TP... 3 c 1 kg khô Khi thu hái h t 1, ti t t 2 ao ho c kéo c t chân n m sát b m t túi Qu th n m sau khi thu c c s y nhi 40 45oC mc an i 13%, t l kho ng 3 c 1 kg khô 4.4 B trí thí nghi m nghiên c u ng c a auxin khi cb sung vào giá th tr ng n n kh a d ch chi c n m Linh chi 4.4.1 B trí Thí nghi c b trí theo ki u hoàn toàn ng u nhiên v i 5 nghi m th c, 3 l n l p l i - A: b sung AIA 0.8 ppm - B: b sung AIA 1.0... 45 60 ng: - N m Linh chi có kh d ng ngu n cellulose tr c ti p nên ngu n nguyên li tr ng n m Linh chi khá phong phú: m , bã mía 1.4 Thành ph n hóa h c lý c a n m Linh chi (Ganoderma lucidum)[ 14][11] Các phân tích c a G ng minh các thành ph n hóa h c c a n ct c: 12 13% Cellulose: 54 56% Lignine: 13 14% Lipid: 1.9 2.0% Monosaccharide: 4.5 5.0% Polysaccharide: 1.0 1.2% (ch ng ho ng kh s kháng và h mi n... ch t ch ng oxy hóa và các ch ng t o ra nhi u các ch t oxy hóa. [15][16] Ngày nay, do ng c u ki n s ng, ti ng ng, lo l ng hay s d ng các th c ph m ch a nhi u ch o u ki ct ng oxy ho t ng Các d ng oxy ho gây ra nhi u ph n ng b t l i, t và là nguyên nhân c a nhi n có nh ng nghiên c u, tìm hi u v các ch t có kh ng oxy hóa mang l i nh ng tác d ng t t, có l i cho s c kh i 5 TÌNH HÌNH TR NG N M LINH CHI HI N... i[5][7] N m Linh chi có v Ngành: Ngành ph : L p: L p ph : B : H : H ph : Gi ng: trí phân lo c th a nh n r ng rãi hi n nay: Eumicota Basidiomycotina Hymenomycetes Hymenomycetidae Aphyllophorales Ganodermataceae Ganodermoidae Ganoderma Hình 2.1.2: N 1.3 c tính sinh h c c a n m Linh chi 1.3.1 m hình thái c a n m Linh chi (Ganoderma lucidum) N m Linh chi thu c nhóm n m l n và r ng v ch ng lo i T khi xác l... b sung auxin theo 4 công th c sau: - A: b B: b C: b D: b sung AIA 0.8 ppm sung AIA 1.0 ppm sung AIA 1.2 ppm sung AIA 1.4 ppm i công th ng m i túi là 1.2 kg Khóa Lu n T t Nghi p ng túi nh a PP có s n m ng Page34 SVTH: Nguy n Th Nga GVHD: Nguy n Th 4.3.3 Quy trình tr ng n m Linh chi trên m c m 50 60% M Ch bi n Ph li u 1000C/8 - 12h Kh trùng C y gi ng Nuôi Thu hái Hình 3.2.4: Quy trình tr ng n m Linh chi. .. tán n m Khóa Lu n T t Nghi p Page15 SVTH: Nguy n Th Nga GVHD: Nguy n Th m Linh chi khi non có hình tr ng, l n d n có hình qu t Trên m n m Linh chi có vân g ng tâm màu s c t vàng chanh vàng ngh - vàng nâu vàng cam nâu nâu tím nh m Linh chi ng kính t 2 cm n 15 cm, dày 0.8 cm n 1.2 cm, ph ng ng g lên ho n tu ng thành thì phát tán bào t t phi n có màu nâu s m Hình 2.1.3: Hình thái n m Linh chi Khóa Lu n... thu t s c ký l ng cao áp (HPLC) cùng ph k nh chính xác g n 100 ho t ch t và d n xu t trong n m Linh chi Khóa Lu n T t Nghi p Page18 SVTH: Nguy n Th Nga GVHD: Nguy n Th B ng 2.1.1: Các ho t ch t sinh h c và d n xu t trong n m Linh chi (Ganoderma lucidum) Thành ph n Nhóm ch t Ho c lý Lo i mô n m hóa h c Linh chi ARN Nucleic acid Alkaloid Glycoprotein Adenosine Polysaccharide Ganoderic acids Triterpenoid . Hc chi (Linh chi đen còn gi Huyn chi)  Thanh chi (Linh chi xanh còn gi là Long chi)  Bch chi (Linh chi trng còn gi là Ngc chi)  Hoàng chi (Linh chi vàng còn gi là Kim chi)  T chi. thí nghim nghiên cu nh hng ca auxin khi đc b sung vào giá th trng nm Linh chi đn kh nng chng oxy hóa ca dch chi t nc nm Linh chi. 38 Hình 3.4.2: S đ thí nghim nghiên cu. vào giá th trng nm Linh chi đn kh nng kháng oxy hóa ca dch chi t nc nm Linh chi. 55 Bng 4.12.1: Kt qu kinh t sau khi thu hoch nm Linh chi có b sung auxin vào c cht. 63
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng kháng Oxy hóa của dịch chiết nước nấm linh chi (Ganoderma lucidum) khi được bổ sung chất cảm ứng Auxin vào giá thể trồng, Nghiên cứu khả năng kháng Oxy hóa của dịch chiết nước nấm linh chi (Ganoderma lucidum) khi được bổ sung chất cảm ứng Auxin vào giá thể trồng, Nghiên cứu khả năng kháng Oxy hóa của dịch chiết nước nấm linh chi (Ganoderma lucidum) khi được bổ sung chất cảm ứng Auxin vào giá thể trồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay