bài giảng toán 4 chương 3 bài 1 dấu hiệu chia hết cho 3

6 299 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 16:02

. 8225; 9 2 31 3 * Số chia hết cho 3 là số: 2 31 ; 18 72; 9 2 31 3 *Bài tập 2: Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3? 96; 502; 6 8 23; 55 5 53; 6 41 31 1 • Số không chia hết cho 3 là số: 502; 68 23; . : 3 = 3. Ta có: 1 + 2 + 3 = 6 6 : 3 = 3 Ta có: 9 + 1 = 10 10 : 3 = 3 (dư 1) Ta có: 1 + 2 + 5 = 8 8 : 3 = 3 (dư 2) Tiết : 87 *Bài tập 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 3? 2 31 ; 10 9; 18 72;. không chia hết cho 3. * Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. * Qua các ví dụ, những số chia hết cho 3 là những số như thế nào? 21 41 30 (dư 1) 41 (dư 2) Ta có: 6 + 3 = 9
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 4 chương 3 bài 1 dấu hiệu chia hết cho 3, bài giảng toán 4 chương 3 bài 1 dấu hiệu chia hết cho 3, bài giảng toán 4 chương 3 bài 1 dấu hiệu chia hết cho 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn