tính khoảng cách trong hình học không gian (8)

1 721 9
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 00:39

LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN – Thầy Hùng Chuyên đề Hình học không gian Học trực tuyến tại: www.moon.vn Mobile: 0985.074.831 1 V. BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH LĂNG TRỤ Dạng 2: Khoảng cách của lăng trụ xiên Ví dụ 1: Cho hình lăng trụ . ' ' ' ABC A B C có đ áy là tam giác đề u c ạ nh a . Hình chi ế u vuông góc c ủ a A’ lên m ặ t ph ẳ ng ( ABC ) là trung đ i ể m H c ủ a OB . Bi ế t  0 ( ' ; ) 60 A BC ABC = . a) Tính góc gi ữ a hai đườ ng th ẳ ng ' AA và BC. b) Tính kho ả ng cách gi ữ a hai đườ ng th ẳ ng ' AA và BC. c) Tính kho ả ng cách t ừ G t ớ i m ặ t ph ẳ ng ( ' ) AA B , v ới G là trọng tâm tam giác ' ' . B C C Ví dụ 2: Cho hình lăng trụ . ' ' ' ' ABCD A B C D có đáy là hình chữ nhật với ; 3. AB a AD a= = Gọi O là tâm đáy. Hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của OA. Biết  0 ( ' ; ) 60 A CD ABCD = . a) Tính góc giữa hai đường thẳng ' BB và AC. b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ' BB và BC. c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ' A B và AC. BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1. Cho hình lăng trụ . ' ' ' ABC A B C có đáy là tam giác vuông tại A, góc B bằng 30 0 . Hình chiếu vuông góc của C’ lên mặt phẳng (ABC) là trọng tâm G của tam giác ABC. Biết ( )  0 ' 2 ; ';( ) 60 . AA a CC ABC= = a) Tính góc giữa hai đường thẳng ' AA và BC. b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ' AA và BC. c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ' AC và BC. Đ/s: 7 cos( '; ) 7 AA BC = Bài 2. Cho hình l ă ng tr ụ . ' ' ' ' ABCD A B C D có đ áy là hình vuông c ạ nh a. G ọ i M, N là trung đ i ể m c ủ a DC và AD. Hình chi ế u vuông góc c ủ a c ủ a A’ lên m ặ t ph ẳ ng (ABCD) trùng v ớ i giao đ i ể m c ủ a AM và BN. Bi ế t góc gi ữ a hai m ặ t ph ẳ ng  0 ( ' '; ) 60 ADD A ABCD = . Tính kho ả ng cách gi ữ a hai đườ ng th ẳ ng ' B C và BN. Tài li ệ u bài gi ả ng: 06. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN – P9 Thầy Đặng Việt Hùng . ĐẠI HỌC MÔN TOÁN – Thầy Hùng Chuyên đề Hình học không gian Học trực tuyến tại: www.moon.vn Mobile: 0985.074.831 1 V. BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH LĂNG TRỤ Dạng 2: Khoảng cách. ' ; ) 60 A CD ABCD = . a) Tính góc giữa hai đường thẳng ' BB và AC. b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ' BB và BC. c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ' A. ';( ) 60 . AA a CC ABC= = a) Tính góc giữa hai đường thẳng ' AA và BC. b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ' AA và BC. c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ' AC
- Xem thêm -

Xem thêm: tính khoảng cách trong hình học không gian (8), tính khoảng cách trong hình học không gian (8), tính khoảng cách trong hình học không gian (8)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn