tính khoảng cách trong hình học không gian (6)

2 536 6
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 00:39

LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN – Thầy Hùng Chuyên đề Hình học không gian Học trực tuyến tại: www.moon.vn Mobile: 0985.074.831 1 IV. LUYỆN TẬP VỀ KHOẢNG CÁCH ĐƯỜNG Ví dụ 1: Cho hình chóp tứ giác SABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật với với 3 AB a = ; AD = 3a. Gọi M là một điểm trên BC sao cho BM = 2MC, N là điểm trên cạnh AD sao cho . AM BN ⊥ Biế t  0 ( ; ) 60 SBC ABCD = . Tính kho ả ng cách a) gi ữ a AB và SC. b) gi ữ a BC và SD. c) gi ữ a AB và SD. Ví dụ 2: Cho hình chóp tam giác SABC, đ áy ABC là tam giác đề u c ạ nh 2a. G ọ i M là trung đ i ể m c ủ a BC, hình chi ế u c ủ a S lên m ặ t ph ẳ ng (ABC) là H AM ∈ sao cho 1 . 4 AH AM = Bi ế t  0 ( ; ) 60 SBC ABCD = . Tính kho ả ng cách a) gi ữ a SA và BC. b) gi ữ a SB và AC. BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD), đ áy ABCD là hình vuông c ạ nh 2a, SA = a. Tính kho ả ng cách gi ữ a các c ặ p đườ ng th ẳ ng sau: a) BC và SA. b) AB và SD. c) BD và SC. Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đ áy ABCD là hình ch ữ nh ậ t v ớ i 2 2 AB a ;AD a. = = Bi ế t tam giác SAB là tam giác cân t ạ i S và có di ệ n tích b ằ ng 2 6 6 a . G ọ i H là trung đ i ể m c ủ a AB. Tính kho ả ng cách a) t ừ A đế n (SBD). b) gi ữ a hai đườ ng th ẳ ng SH và BD. c) gi ữ a hai đườ ng th ẳ ng BC và SA. Bài 3. Hình chóp SABCD có đ áy ABCD là hình thang vuông t ạ i A, B bi ế t . 2 AD AB BC a = = = SA vuông góc v ớ i (ABCD), góc t ạ o b ở i (SCD) và (ABCD) b ằ ng 45 0 . G ọ i M, N, P l ầ n l ượ t là trung đ i ể m c ủ a AB, BC, SD. Tính kho ả ng cách gi ữ a các đườ ng th ẳ ng a) BD và CP. b) DN và CP. Tài li ệ u bài gi ả ng: 06. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN – P7 Thầy Đặng Việt Hùng LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN – Thầy Hùng Chuyên đề Hình học không gian Học trực tuyến tại: www.moon.vn Mobile: 0985.074.831 2 c) SC và DN. Bài 4. Cho hình vuông ABCD cạnh bằng a, I là trung điểm của AB. Dựng IS ⊥ (ABCD) và 3 2 a IS = . G ọ i M, N, P l ầ n l ượ t là trung đ i ể m c ủ a các c ạ nh BC, SD, SB. Hãy d ự ng và tính độ dài đ o ạ n vuông góc chung c ủ a các c ặ p đườ ng th ẳ ng: a) NP và AC b) MN và AP. Đ/s: a) 3 4 a b) . 2 a Bài 5. Cho hình chóp SABCD có đ áy ABCD là hình vuông c ạ nh a, SA vuông góc v ớ i (ABCD), 3. SA a = G ọ i E là đ i ể m đố i x ứ ng c ủ a B qua A, tính kho ả ng cách gi ữ a 2 đườ ng th ẳ ng chéo nhau a) AC và SD b) AC và SE Đ/s: a), b) 21 7 a Bài 6. Cho hình chóp SABCD có đ áy ABCD là hình vuông c ạ nh a, 2. SA SB SC SD a= = = = Tính kho ả ng cách gi ữ a hai đườ ng th ẳ ng chéo nhau AD và SC. Đ/s: 42 . 7 a . THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN – Thầy Hùng Chuyên đề Hình học không gian Học trực tuyến tại: www.moon.vn Mobile: 0985.074.831 1 IV. LUYỆN TẬP VỀ KHOẢNG CÁCH ĐƯỜNG Ví dụ 1: Cho hình chóp. BC, SD. Tính kho ả ng cách gi ữ a các đườ ng th ẳ ng a) BD và CP. b) DN và CP. Tài li ệ u bài gi ả ng: 06. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN – P7 Thầy Đặng Việt Hùng LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN. = . Tính kho ả ng cách a) gi ữ a SA và BC. b) gi ữ a SB và AC. BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD), đ áy ABCD là hình vuông c ạ nh 2a, SA = a. Tính kho ả ng cách
- Xem thêm -

Xem thêm: tính khoảng cách trong hình học không gian (6), tính khoảng cách trong hình học không gian (6), tính khoảng cách trong hình học không gian (6)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn