bài giảng toán 4 chương 1 bài 11 bảng đơn vị đo khối lượng

9 1,288 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 21:51

Bảng đơn vị đo khối lượng Kiểm tra bài cũ 9 tấn= … kg? 3 yến6kg … kg? 7 yến= … kg? 4 tạ= …… kg? 70 400 9000 60 Ôn các đơn vị đo khối lượng T ấ n T ạ Y ế n K g G Toán Bảng đơn vị đo khối lượng Để đo khối lượng hàng chục,hàng trăm gam, người ta còn dùng những đơn vị: Đề-ca-gam , héc-tô-gam Đề-ca-gam còn viết tắt là: dag Héc-tô-gam còn viết tắt là : hg Nhận biết đề-ca-gam , héc-tô-gam 1dag= 10 g 1hg= 10 dag 1hg= 100 g Bảng đơn vị đo khối lượng Ki-lô-gam Nhỏ hơn ki-lô-gamLớn hơn ki-lô-gam tấn tạ yến kg hg dag g 1 tấn =10 tạ =1000 kg 1 tạ =10 yến =100 kg 1 yến =10 kg 1 kg =10 hg =1000 g 1 hg =10 dag 1 dag =10 g 1 g 2kg300g=……… g. 4dag=………….g. 8hg=……… dag. 3kg= ……………hg. 7kg=…………….g. 2kg30g=…………g. Toán Bảng đơn vị đo khối lượng 2.Tính: Cá nhân Tập thể 380g + 195g = 928dag – 274dag = 452hg x 3 = 768hg : 6= 575 g 1356 hg 654 dag 128 hg 3 Toán Bảng đơn vị đo khối lượng < > ? = 5 dag ……50g 8 tấn…… 8100kg 4 tạ 30kg……4 tạ3kg 3 tấn 500kg…… 3500kg = < > = 4. Có 4 gói bánh , mỗi hộp cân nặng 150 g và 2 gói kẹo, mỗi gói nặng 200g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo? Tóm tắt Có : 4 gói bánh 2 gói kẹo 1 gói bánh : 150g 1 gói kẹo : 200g Tất cả :… g? Bài giải 4 gói bánh cân nặng là: 150 x 4=600(g) 2 gói kẹo cân nặng là: 200 x 2=400(g) Cả bánh và kẹo cân nặng là: 600 + 400=1000(g) 1000=1kg Đáp số:1kg. . Bảng đơn vị đo khối lượng Kiểm tra bài cũ 9 tấn= … kg? 3 yến6kg … kg? 7 yến= … kg? 4 tạ= …… kg? 70 40 0 9000 60 Ôn các đơn vị đo khối lượng T ấ n T ạ Y ế n K g G Toán Bảng đơn vị đo khối lượng Để. héc-tô-gam 1dag= 10 g 1hg= 10 dag 1hg= 10 0 g Bảng đơn vị đo khối lượng Ki-lô-gam Nhỏ hơn ki-lô-gamLớn hơn ki-lô-gam tấn tạ yến kg hg dag g 1 tấn =10 tạ =10 00 kg 1 tạ =10 yến =10 0 kg 1 yến =10 kg 1. kg =10 hg =10 00 g 1 hg =10 dag 1 dag =10 g 1 g 2kg300g=……… g. 4dag=………….g. 8hg=……… dag. 3kg= ……………hg. 7kg=…………….g. 2kg30g=…………g. Toán Bảng đơn vị đo khối lượng 2.Tính: Cá nhân Tập thể 380g + 19 5g
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 4 chương 1 bài 11 bảng đơn vị đo khối lượng, bài giảng toán 4 chương 1 bài 11 bảng đơn vị đo khối lượng, bài giảng toán 4 chương 1 bài 11 bảng đơn vị đo khối lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn