bài giảng toán 4 chương 1 bài 6 triệu và lớp triệu

9 329 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 21:51

. năm học 2003 – 20 04: TiÓu häc Trung häc c¬ së Trung häc phæ th«ng Sè tr êng 14 3 16 9 873 2 14 0 Sè häc sinh 8 350 19 1 6 61 2 099 2 61 6 207 Sè gi¸o viªn 362 62 7 280 943 98 7 14 Dựa vào bảng trên hãy. Tuần: 3 Tiết: 11 TOÁN TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (TIẾP THEO) Thi đọc nhanh 12 3 45 6 2 01 389 60 3 47 9 78 9 54 300 Tun: 3 Tit: 11 TON TRIU V LP TRIU (TIP THEO) Lớp triệu Lớp nghìn Lớp đơn vị Hàng. 7 Bi 1. Vit v c s theo bng: Lm bi vo v. 32 000 000 32 5 16 000 32 5 16 49 7 8 34 2 91 712 300 209 037 500 209 037 Tuần: 3 Tiết: 11 TOÁN TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (TIẾP THEO) Thi đọc nhanh 7 312 8 36; 57 60 2
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 4 chương 1 bài 6 triệu và lớp triệu, bài giảng toán 4 chương 1 bài 6 triệu và lớp triệu, bài giảng toán 4 chương 1 bài 6 triệu và lớp triệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn