bài giảng toán 4 chương 1 bài 5 so sánh các số có nhiều chữ số

12 333 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 21:51

T O A N 4 BÀI 9 T O A N 4 Kiểm tra bài cũ Viết số thích hợp vào chỗ trống: a) Lớp nghìn của số 372 802 gồm các chữ số: … ; … ; … . b) Lớp đơn vị của số 267 168 gồm các chữ số: … ; … ; … . c) Lớp nghìn của số 403 697 gồm các chữ số: … ; … ; … . 3 7 2 1 6 8 4 0 3 T O A N 4 So sánh: 99 578 và 100 000 693 251 và 693 500 Khi so sánh các số có nhiều chữ số ta làm như thế nào? Nhóm đôi thảo luận để hoàn thành hai yêu cầu trên. T O A N 4 So sánh 98 487 và 200 000 Số 98 478 có ít chữ số hơn số 200 000 nên 98 478 < 200 000 hay 200 000 > 98 478 So sánh 875 763 và 875 963 - Hai số này có số chữ số bằng nhau - Các chữ số hàng trăm nghìn đều bằng 8 - Các chữ số hàng chục nghìn đều bằng 7 - Các chữ số hàng nghìn đều bằng 5 - ở hàng trăm có 7 < 9 , vậy : 75 763 < 875 963 hay : 875 963 > 875 763 T O A N 4 Muốn so sánh các số có nhiều chữ số với nhau ta làm như thế nào ?  So sánh số các chữ số của các số với nhau, số nào có nhiều chữ số thì số đó lớn hơn và ngược lại.  Các số có cùng số chữ số thì ta so sánh giá trị của các chữ số ở cùng hàng với nhau, lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp. Nếu chữ số hàng nào lớn hơn thì số tương ứng sẽ lớn hơn, nếu chúng bằng nhau ta so sánh đến cặp chữ số ở hàng tiếp theo. T O A N 4 BÀI SỐ 1 : 9999 10 000 653 211 653 211 99 999 100 000 43 256 432 510 726 585 557 652 845 713 854 713 > < = 9999 10 000 < 99 999 100 000 < 726 585 557 652 > 653 211 653 211 = 43 256 432 510 < 845 713 854 713 < Bµi gi¶i T O A N 4 Bài 2: Tìm số lớn nhất trong các số sau: 59 876; 651 321; 499 873; 902 011 59 876 651 321 499 873 902 011 T O A N 4 2467 ; 28 092 ; 943 567 ; 932 018 Bài 3: Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn Chọn đáp án đúng: 2467; 943 567; 28 092; 932 018 943 567; 932 018; 28 092; 2467 2467; 28 092; 932 018; 943 567 28 092; 2467; 932 018; 943 567 T O A N 4 Bài 4: Số lớn nhất có ba chữ số Số bé nhất có ba chữ số Số bé nhất có sáu chữ số Số lớn nhất có sáu chữ số 999 1000 000 999 999 101 100 000 100 900 T O A N 4 [...]...T O A N 4 ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Bài 2 Bài 3 T O A N 4 CHƯA ĐÚNG RỒI! Bài 2 Bài 3 . O A N 4 BÀI SỐ 1 : 9999 10 000 653 211 653 211 99 999 10 0 000 43 256 43 2 51 0 726 58 5 55 7 652 8 45 713 8 54 713 > < = 9999 10 000 < 99 999 10 0 000 < 726 58 5 55 7 652 > 653 211 653 . 211 = 43 256 43 2 51 0 < 8 45 713 8 54 713 < Bµi gi¶i T O A N 4 Bài 2: Tìm số lớn nhất trong các số sau: 59 876; 6 51 3 21; 49 9 873; 902 011 59 876 6 51 3 21 49 9 873 902 011 T O A N 4 246 7. 018 ; 943 56 7 T O A N 4 Bài 4: Số lớn nhất có ba chữ số Số bé nhất có ba chữ số Số bé nhất có sáu chữ số Số lớn nhất có sáu chữ số 999 10 00 000 999 999 10 1 10 0 000 10 0 900 T O A N 4 T O A N 4 ĐÂY
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 4 chương 1 bài 5 so sánh các số có nhiều chữ số, bài giảng toán 4 chương 1 bài 5 so sánh các số có nhiều chữ số, bài giảng toán 4 chương 1 bài 5 so sánh các số có nhiều chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn