bài giảng toán 4 chương 1 bài 4 hàng và lớp

15 290 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 21:51

[...]... Giaự trũ cuỷa chửừ soỏ 7 38 7 54 67 0 21 700 7 000 79 518 302 6 71 715 519 70 000 70 700 000 Toỏn: Bi: Hng v lp Bi 3: Vit cỏc s sau thnh tng ( theo mu ) 52 3 14 = 50 000 + 20 000 + 300 + 10 + 4 67 0 21 = 60 000 + 7 000 + 20 + 1 79 518 = 70 000 + 9 000 + 500 + 10 + 8 302 6 71 = 300 000 + 2 000 + 600 + 70 + 1 715 519 = 700 000 + 10 000 + 5 000 + 500 + 10 + 9 Toỏn: Bi: Hng v lp Bi 4: Vit s, bit cỏc s ú gm: a)... chục và 5 đơn vị 500 735 b) 3 trăm nghìn, 4 trăm và 2 đơn vị 300 40 2 c) 2 trăm nghìn, 4 nghìn và 6 chục 2 04 060 d) 8 chục nghìn và 2 đơn vị 80 002 Toỏn: Bi: Hng v lp Bi 5: Vit cỏc s thớch hp vo ch chm ( theo mu ) Mẫu: Lớp nghìn của số 832 573 gồm các ch số: 8 ; 3 ; 2 6;0; a) Lớp nghìn của số 603 786 gồm các chữ số: .3 b) Lớp đơn vị của số 603 786 gồm các chữ số: 6 7;8; c) Lớp đơn vị của số 532 0 04. .. nghìn của số 832 573 gồm các ch số: 8 ; 3 ; 2 6;0; a) Lớp nghìn của số 603 786 gồm các chữ số: .3 b) Lớp đơn vị của số 603 786 gồm các chữ số: 6 7;8; c) Lớp đơn vị của số 532 0 04 gồm các chữ số: .; 4 0;0 . ở hàng trăm nghìn. Toán: Bài: Hàng và lớp Như vậy các em đã biết số có sáu chữ số gồm có sáu hàng và hai lớp. Đó là lớp đơn vị gồm có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm; lớp nghìn gồm có hàng. 7 54 38 7 54 67 0 21 67 0 21 79 518 79 518 302 6 71 302 6 71 715 519 715 519 Giaù trò Giaù trò cuûa chöõ cuûa chöõ soá 7 soá 7 700 700 7 000 70 000 70 700 000 Toán: Bài: Hàng và lớp Bài 3: Viết các số. mi mt. 12 34 56 Nờu cỏc ch s cỏc hng ca s 6 54 3 21 ? Nờu cỏc ch s cỏc hng ca s 6 54 3 21 ? Số 6 54 3 21 có chữ số 1 ở hàng đơn vị, chữ số 2 ở hàng chục, chữ số 3 ở hàng trăm, chữ số 4 ở hàng nghìn,
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 4 chương 1 bài 4 hàng và lớp, bài giảng toán 4 chương 1 bài 4 hàng và lớp, bài giảng toán 4 chương 1 bài 4 hàng và lớp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn