bài giảng toán 4 chương 1 bài 2 biểu thức có chứa một chữ

10 567 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 21:51

Biểu thức có chứa một chữ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tính giá trị biểu thức sau: a, (70850 – 50230) x 3 b, 6000 – 1300 x 3 = 20620 x 3 = 6000 – 3900 = 61860 = 2100 Biểu thức có chứa một chữ Ví dụ: Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm …quyển vở. Lan có tất cả…quyển vở. Tiết 4: Biểu thức có chứa một chữ Có Có Thêm Thêm Có tất cả Có tất cả 3 1 3 + 1 3 2 3 + 2 3 3 3 + 3 … … … 3 a 3 + a 3 + a là biểu thức có chứa một chữ Biểu thức có chứa một chữ + Nếu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4 ; 4 là một giá trị của biểu thức 3+ a + Nếu a = 2 thì 3 + a = + Nếu a =3 thì 3 + a = 3 + 2 = 5 3 + 3 = 6 ; 5 là một giá trị của biểu thức 3+ a ; 6 là một giá trị của biểu thức 3+ a Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức 3 + a Biểu thức có chứa một chữ Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm Nếu a = 5 thì 12 + a = 12 + 5 = 17 Giá trị của biểu thức 12 + a với a = 5 là 17 12 + a a, Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + 10 = 75 Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là 75 b, Nếu b = 7 thì 185 - b = 185 - 7 = 178 Giá trị của biểu thức 185 - b với a = 7 là 178 c, Nếu m = 6 thì 423 + m= 423 + 6 = 429 Giá trị của biểu thức 423 + m với m = 6 là 429 d, Nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : 5 = 37 Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là 37 Biểu thức có chứa một chữ Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a, Giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là …. b, Giá trị của biểu thức 860 - b với b = 500 là …. c, Giá trị của biểu thức 200 + c với c = 4 là …. d, Giá trị của biểu thức 600 - x với x = 300 là …. 390 360 204 300 Biểu thức có chứa một chữ Trò chơi Biểu thức có chứa một chữ Có Có Thêm Thêm Có tất cả Có tất cả 3 1 3 + 1 3 2 3 + 2 3 3 3 + 3 … … … 3 a 3 + a 3 + a là biểu thức có chứa một chữ  TIẾT HỌC KẾT THÚC TIẾT HỌC KẾT THÚC . của biểu thức 20 0 + c với c = 4 là …. d, Giá trị của biểu thức 600 - x với x = 300 là …. 390 360 2 04 300 Biểu thức có chứa một chữ Trò chơi Biểu thức có chứa một chữ Có Có Thêm Thêm Có tất cả Có. + a là biểu thức có chứa một chữ Biểu thức có chứa một chữ + Nếu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4 ; 4 là một giá trị của biểu thức 3+ a + Nếu a = 2 thì 3 + a = + Nếu a =3 thì 3 + a = 3 + 2 = 5 3. Biểu thức có chứa một chữ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tính giá trị biểu thức sau: a, (70850 – 5 023 0) x 3 b, 6000 – 13 00 x 3 = 20 620 x 3 = 6000 – 3900 = 618 60 = 21 0 0 Biểu thức có chứa một chữ Ví
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 4 chương 1 bài 2 biểu thức có chứa một chữ, bài giảng toán 4 chương 1 bài 2 biểu thức có chứa một chữ, bài giảng toán 4 chương 1 bài 2 biểu thức có chứa một chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn